Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 12/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.8.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.8.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  196

183 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  196

184 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  197

185 §     POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2014  198

186 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2014  199

187 §     HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2014  200

188 §     LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA  201

189 §     VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN  203

190 §     KYLÄRAHA  204

191 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  206

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

18.8.2014 kello 19.00 – 19.56

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

                     

ASIAT

 

§§ 182 - 192

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 25.8.2014

Allekirjoitukset

 

 

Timo Sorvali                     Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 25.8.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

182 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

183 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Timo Sorvali ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

                     


 

184 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Varsinais-Suomen ELY, paikallinen nopeusrajoitus

-       Varsinais-Suomen ELY, päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Kauppila, Sillanpää

o   Peijari, Päivärinne

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

185 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2014

 

                                            Esityslistan liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2014. Liite nro 185.1.

 

Jämijärven kunnan osalta toteuma on 51,08 %. Euromääräisesti se on 116 739 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

186 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2014

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2014. Liite nro 186.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 50 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


                                            Kunnanhallitus               139 §            9.6.2014

                     

187 §            HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2014

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 1.9.2014 mennessä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2014 900 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 187 §                           Hakemus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 187.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen oheisen liitteen mukaisesti. Lomake nro 3 pitää sisällään eräitä talouden tervehdyttämistoimia. Varsinainen talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan v. 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä, kun vuoden 2013 verotiedoista saadaan tarkempaa tietoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

188 §            LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA

 

 

Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Uusi kuntalaki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta.

 

Valtiovarainministeriö asetti heinäkuussa 2012 kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa: toimielimet ja johtaminen-, demokratia-, talous- sekä kunnat ja markkinat -jaostot. Työvaliokunta on vastannut lainvalmistelusta ja koordinoinut valmistelujaostojen työtä. Jaostot ovat kartoittaneet syksyllä 2013 sähköisellä kyselyllä kuntien näkemyksiä ja kannanottoja valmisteltavasta kuntalaista.

 

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu jaostojen työn pohjalta ja se löytyy valtiovarainministeriön sivuilta kohdasta www.kuntauudistus.fi.

 

Valtiovarainministeriö pyytää kuntien lausuntoja kuntalakiluonnoksesta 26.8.2014 mennessä.

 

Erityisesti pyydetään lausumaan seuraavista kysymyksistä:

 

·         kunnan toiminnan käsitteestä (6 §)

 

·         kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista koskevista ehdotuksista (7-9 §)

 

·         kuntatalousohjelmasta (12 §)

·         kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muuttamisesta (15 §)

·         valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä (16 §)

 

·         osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vaikuttamistoimielimiä kuten nuoriso-valtuustoa koskevista ehdotuksista (5 luku);

 

·         kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista organisointitavoista (31, 34 ja 38 §)

·         alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista (37 §)

·         kuntastrategiasta (39 §)

·         kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä (40 ja 41 §)

·         johtajasopimuksesta (43 §)

·         omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista ehdotuksista (6 §, 47 -49 §)

·         kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista (8 luku)

 

·         luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muutoksista, erityisesti kunnan-hallituksen osalta tytäryhteisöjen hallituksen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista ehdotuksista (74 § 1 ja 4 mom.)

 

·         päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luottamushenkilön oikeutta saada vapaata työstään koskevista ehdotuksista (81 ja 82 §)

 

·         sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (85 §)

 

·         kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista ehdotuksista (19 § 2 mom. ja 83 § 3 mom.)

 

·         otto-oikeuden rajaamisesta kunnanhallitukselle (93 §)

 

·         toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista ehdotuksista (99 - 101 §) sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa koskevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tietoverkossa (109 ja 110 §, 141 §)

 

·         alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän kattamisvelvollisuuden ulottamisesta kuntayhtymiin (111 §)

 

·         erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointi-menettelyistä (119 ja 120 §)

 

·         tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 §)

 

·         tilintarkastuksesta (123 §)

·         tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta (125 §)

 

·         kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kunnan myöntämien lainojen, takausten sekä vakuuksien rajoittamisesta, kunnan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun velvoitteesta (15 luku) sekä

 

·         lakiluonnoksen rakenteesta ja siirtymäsäännöksistä.

 

                                            Lausuntoehdotus on esityslistan liitteenä nro 188.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen nro 188.1. mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

189 §            VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN

 

Kunnanhallituksen kokouksessa 9.6.2014 keskusteltiin vakuutusten kilpailuttamisesta.

 

Juha Airio Novum Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan vakuutusten kilpailutuksesta ja hallinnoinnista.

Novum Oy:llä on puitesopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

 

Kilpailutukseen liittyvää materiaalia on esityslista liitteenä nro 189.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen asiantuntijalle tulleen esteen vuoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus               97 §               14.4.2014

 

190 §            KYLÄRAHA

 

Kyläraha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville Jämijärveläisille tahoille (kyläyhdistykset, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms.).

Rahaa voi hakea sekä toimintaan että investointeihin.

Kylärahan saamien edellyttää, että kohteeseen käytetään myös omaa rahaa.

Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2013, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty.

 

Kyläraha on ollut haettavana 7.4.2014 mennessä. Hakuilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa 6.3.2014 ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 6.3.2014. Lisäksi hakuilmoitus on ollut kuntatiedotteessa 3/2014 ja kunnan ilmoitustaululla.

 

Määräaikaan mennessä kylärahaa ovat hakeneet:

 

Palokosken kyläyhdistys, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry, Vihun kyläyhdistys ry ja Tykköön seudun kyläyhdistys ry. Hakemukset on liitteenä nro 97.1. Kylärahaa on varattu perintövaroista 6 000 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää kylärahan jaosta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jakaa kylärahan seuraavasti:

 

-          Palokosken kyläyhdistys                                     1 500 €

-          Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry              1 000 €

-          Vihun kyläyhdistys                                               1 200 €

-          Tykköön seudun kyläyhdistys ry                        1 800 €

 

Jakamatta jätettiin 500 euroa.

 

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Timo Sorvali ja kunnanhallituksen jäsen Ari Uusi-Rasi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

-----

 

 

 

KH 190 §                           Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistykseltä jäi kylärahan haku huomioimatta ja kylältä on tiedusteltu voisiko heillä olla mahdollisuus saada avustusta jakamatta jääneestä summasta. Asiasta keskusteltiin kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa ja päädyttiin pyytämään kyläyhdistykseltä hakemusta. Hakemus on liitteenä nro 190.1.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus myöntää Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry:lle kylärahaa 500 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                                                


                     

191 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.    Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi sairaanhoitopiirin kanssa pidetystä palaverista ja siellä saadusta talousinfosta.

2.    Kari Jokisalo informoi kunnanhallitusta PSSV-palvelujen yhtiökokouksen päätöksistä.

 

Kunnanhallitus merkitsi kohdat 1-2 tiedokseen.

 

_____