Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 20.5.2014 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

26 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

27 § SAAPUNEET KIRJEET

28 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 31.3.2014

29 § PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

30 § PÄIVÄHOITOPÄIVÄN HINTA VUODELLE 2014

31 § KESÄAJAN PÄIVÄHOITO JÄRJESTELYT JA MAKSUT

32 § KOULUTULOKKAAT LV 2014- 2015

33 § ESIKOULU - JA KOULULAISKULJETUKSET AJALLE 1.8.2014 – 31.7.2017

34  § -----

35 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

36 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIITTA RANTANEN                     ROLF BJÖRKMAN

Briitta Rantanen                              Rolf Björkman

puheenjohtaja                                 rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                     

Sivistyslautakunta                                3/14

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.5.2014 klo 18.30 – 20.25

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briitta Rantanen, puheenjohtaja

Anu Koivumäki

Johanna Ihanamäki

Matti Kalliomäki

Lotta Salmela, varajäsen

Jaana Ojala

Erkki Rudenberg

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Jouni Salmela

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 Satu Jokela.kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 25 -37

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Briitta Rantanen                  Rolf Björkman           

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi ___.___. 2014

Allekirjoitukset

 

 

Johanna Ihanamäki               Jaana Ojala             

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi ___.___.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

rehtori                                    Rolf Björkman

 

 


 

 

 

25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                   Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                   -----

              

 

 

 26 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Johanna Ihanamäki ja Jaana Ojala. Tarkastus päätettiin pitää 21.5.2014 klo 9.00.

 

-----


 

27 § SAAPUNEET KIRJEET

 

 

Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjanote 8.4.2015/ 18 §: Kouluterveyskysely

(vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto tulee esittelemään kyselyn tulokset)

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa em. asiat tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

                                           

 

 

28 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 31.3.2014

 

 

                      Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. – 31.3.2014.

 

                      Talousarvio on toteutunut seuraavasti:            

Sivistyslautakunta 24,4 %, Jämijärven keskuskoulu 21,5 %, peruskoulujen yhteiset menot 15,5 %, oppilaskunta 2,3 %, kansalaisopisto 23,7 %, musiikkiopisto 72,7 %, kirjastotoimi 29,3 %, Pääskyn päiväkoti 19,8 %, yksityisen hoidon kuntalisä 18,1 %, perhepäivähoito 9,5 %, esiopetus 17,0 %, ryhmäperhepäivähoito 20,5 %, iltapäivätoiminta 28,9 %, erityislastentarhanopettajapalvelu 10,9 % ja lasten kotihoidontuki 34,8 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 31.3.2014.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. tiedoksi.

 

-----


 

 

 29 § PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

   

Päivähoidon asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §: mukaisesti. Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot ja perheen koko. Laissa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismääriä. Päivähoitomaksujen enimmäismaksujen korottamisesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset.

 

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän ylin kuukausimaksu on 283 euroa.

Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu 26 euroa.

 

Lapsen päivähoitomaksujen määräytymisperusteet ovat muilta osin pysyneet ennallaan.

 

Jos lapsi on osapäivä- tai osaviikkohoidossa, kunnan tulee periä päättämiensä perusteiden mukainen

hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavan hoidon sekä kerhotoiminnan maksuista päättää kunta. Tilapäishoidon hinta Jämijärvellä on 15 euroa/päivä.

 

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Jämijärvellä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin ei tule muutosta. Maksuluokkia on kaksi:

alle 10pv/kk 30e/kk

yli 10 pv/kk  60 e/kk

 

Kuntaliiton yleiskirje 22/80/2013; Muutoksia lasten päivähoidon asiakasmaksuihin 1.8.2014 alkaen esityslistan liitteenä.

 

Päivitetty päivähoitomaksujen esite liitteenä 29.1.   

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä päivähoitomaksujen perusteet Kuntaliiton yleiskirjeen mukaisesti 1.8.2014 lukien ja

2) saattaa tiedoksi päivitetyn esitteen päivähoitomaksuista, liite 29.1.    

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

30 § PÄIVÄHOITOPÄIVÄN HINTA VUODELLE 2014

 

 

Päivähoidossa/esiopetuksessa on lapsia, joiden hoitomaksun maksaa sijoituskunta. Hoitopäivien hinta laskutetaan todellisten kulujen mukaan.

Kunnallisen päivähoidon päivähoitopaikkojen päivähinnat laskettuna nettomenojen ja toteutuneiden hoitopäivien mukaan vuonna 2013 :                              

 

                       Kunnallinen perhepäivähoito:          65,-/lapsi                        

                                          (sisältää ostopalvelun Parkanosta)

                      Ryhmis:                                                   69,-/lapsi                        

                      Pääskyn päiväkoti:                                61,-/lapsi                        

                      Tykköön esikoulu:                                 62,-/lapsi                                       

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy päivähoitopäivien hinnat laskutuksen perusteeksi vuodelle 2014.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

  


 

 

  31 § KESÄAJAN PÄIVÄHOITO JÄRJESTELYT JA MAKSUT

 

Kesäaikana on yritetty järjestää päivähoidon henkilökunnan vuosilomat

sisäisten siirtojen avulla niin, että emme tarvitsisi ulkopuolista palkattua työvoimaa, jotta pystyisimme edelleen toimimaan niin. Lasten päivähoidontarvetta pitäisi pystyä hetkellisesti alentamaan.

 

Pääskyn päiväkoti ja Ryhmis ovat tänä kesänä (v.2014) kokeiluluontoisesti suljettuina 7. – 20.7.2014 välisenä aikana Päivähoito on järjestetty muilla keinoilla kyseisenä aikana.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että vanhemmat voisivat saada maksuttoman päivähoidon kesä- heinäkuun ajalta, mikäli lapsi ei tarvitse päivähoitopaikkaa 1.6.- 31.7.2014 välisenä aikana. Päivähoitopaikkaa ei siitä huolimatta menetä, mutta sitä ei vain käytetä. Mikäli vanhemmilla ei ole mahdollisuutta maksuttomaan kesä- ja heinäkuuhun, maksussa noudatetaan normaalia taksaa. Heinäkuu on maksuton niille lapsille, jotka ovat aloittaneet kunnallisessa päivähoidossa 1.8.2013 mennessä.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

32 § KOULUTULOKKAAT LV 2014- 2015

 

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien (vuonna 2007 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden, jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on ilmoittautunut yhteensä 16.

 

Perusopetuslain 6 §:n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestä­mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

 

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sai­rauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvam­ma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestä­vään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivel­vollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tuen piiriin.

 

Erityisen tuen piiriin siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää osoittaa vuonna 2014 koulunkäyntinsä aloittaville oppilaille heidän koulupaikkansa. Ensisijaisesti oppilas sijoitetaan lähikouluunsa. Nykyisen järjestelmän mukaan kunnassa on enää yksi koulu, Jämijärven keskuskoulu. Koulu toimii kuitenkin kahdessa toimipisteessä, kunnan kaikki 1-2 luokkalaiset käyvät koulua Jämijärven keskuskoulun/Tykköön toimipisteessä.

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa muuhun kuin lähikouluunsa, tulee heidän tällöin itse järjestää ja maksaa koulukuljetus.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

33 § ESIKOULU - JA KOULULAISKULJETUKSET AJALLE 1.8.2014 – 31.7.2017

 

 

Koululaiskuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu lukuvuosina 2011 -2013, sekä lisäksi tehty sopimus optiovuodelle 2013- 2014.

 

Tarjouskilpailu on järjestetty avoimena.

Tarjousaika päättyy 20.5.2014 klo 15.30 mennessä.

 

Hankintailmoitus on julkaistu 27.3.2014 työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä maksuttomassa, sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA), jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

 

Kilpailuttaminen on suunniteltu niin, että tarjous tehdään kokonaistarjouksena. Tämän tarkoituksena on tehdä hankintayksikön kannalta joustavampi ja selkeämpi järjestely, kun kuljetusjärjestelyistä ja normaalista poikkeavista järjestelyistä voi sopia yhden toimijan kanssa.

 

Jotta mahdollisimman moni yrittäjä voisi ottaa osaa kilpailuun, eikä jäisi mm. kaluston vähyyden vuoksi ulos kilpailusta, on annettu mahdollisuutta antaa tarjous myös yhteenliittymänä

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä 33.1.

 

Määräaikaan 20.5.2014 klo 15.30 mennessä tarjouksen jätti liikennöitsijä Timo Ranta.

Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä 33.2.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy liikennöitsijä Timo Rannan tarjouksen esikoulu- ja koululaiskuljetuksista ajalle 1.8.2014- 31.7.2017. Sen lisäksi varataan optiona mahdollisuus tehdä kahdenlukuvuoden kestävän jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa, ilman uutta tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

34  § ------

 

 

35 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

-Koulun ulkopuolella annettava opetus/ toimintasuunnitelma/ Jämijärven keskuskoulun 3.- 4.luokkien opintoretki Tampereelle 7.5.2014,

-Koulun ulkopuolella annettava opetus/ toimintasuunnitelma/ Jämijärven keskuskoulun 1-9 luokkien Green Card palkinto Jämillä 12. ja 13.5.2014,

-Koulun ulkopuolella annettava opetus/ toimintasuunnitelma/ Jämijärven keskuskoulun 9 a ja b-ryhmien luokkien opintoretki Alahärmän PowerParkiniin 21.5.2014,

-Koulun ulkopuolella annettava opetus/ toimintasuunnitelma/ Jämijärven keskuskoulun  5-6.luokkien opintoretki Tampereelle  20.5.2014,

-Koulun ulkopuolella annettava opetus/ toimintasuunnitelma/ Jämijärven keskuskoulun  1-2.luokkien ja Tykköön esikouluryhmän opintoretki Poriin  28.5.2014,

-Koulun ulkopuolella annettava opetus/ toimintasuunnitelma/ Jämijärven keskuskoulun  8.lk koulupesisottelu Kankaanpäässä 22.5.2014.

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi em. toimintasuunnitelmat.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

 

36 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

               Ei ollut.

 

 

               -----