Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 15.4.2014 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

13 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

14 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 31.12.2013

15 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.—31.3.2014

16 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2013

17 § TOIMINTAKERTOMUS (TILINPÄÄTÖS)/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013

18 § JÄMIJÄRVEN PERUSOPETUKSESSA KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO

19 § ELINTARVIKETOIMITUKSET 1.8.2014 – 31.1.2016

20 § LUOKANOPETTAJAN VIRKA n:o 0003

21 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

22 § TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

23 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

 

 

BRIITTA RANTANEN                     ROLF BJÖRKMAN

Briitta Rantanen                              Rolf Björkman

puheenjohtaja                                 rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                     

Sivistyslautakunta                                 2/14

 

 

KOKOUSAIKA

 

15.4.2014 klo 18.30- 19.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briitta Rantanen, puheenjohtaja

Anu Koivumäki  saapui 16 §:n aikana klo 18.40

Johanna Ihanamäki

Matti Kalliomäki

Erkki Rudenberg

Lotta Salmela, varajäsen

Rolf Björkman, esittelijä ja sihteeri

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Jaana Ojala

Jouni Salmela

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

-

 

ASIAT

 

 

§§ 12- 24

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Briitta Rantanen                  Rolf Björkman           

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi ___.___. 2014

Allekirjoitukset

 

 

 Johanna Ihanamäki               Lotta Salmela         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi ___.___.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

rehtori                                    Rolf Björkman

 


 

 

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                   Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                  -----

 

 

 

13 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Ihanamäki ja Lotta Salmela. Tarkastus päätettiin pitää to 17.4.2014.

 

                    ------

 

 


 

14 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 31.12.2013

 

 

                      Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. – 31.12.2013.

 

                      Talousarvio on toteutunut seuraavasti: 

Sivistyslautakunta 87,9 %, Palokosken koulu 90 %, Suurimaan koulu 87,7 %, Tykköön koulu 97,7 %, Jämijärven keskuskoulu 95,5 %, peruskoulujen yhteiset menot 98,4 %, oppilaskunta 57,3 %, kansalaisopisto 108,3 %, musiikkiopisto 102,2 %, kirjastotoimi 100,4 %, Pääskyn päiväkoti 88,9 %, yksityisen hoidon kuntalisä 57,8 %, perhepäivähoito 50,8 %, esiopetus 82,6 %, ryhmäperhepäivähoito 96,5 %, iltapäivätoiminta 126,2 %, erityislastentarhanopettajapalvelu 89 % ja lasten kotihoidontuki 83,6 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 31.12.2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

15 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.—31.3.2014

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1. -  31.3.2014 ja päättää olla käyttämättä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

16 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2013

 

Liitteenä 16.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2013.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 16.1. mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston vuodelta 2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

Anu Koivumäki saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.40.

 

 

 

17 § TOIMINTAKERTOMUS (TILINPÄÄTÖS)/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013

 

 

Liitteenä 17.1. on toimintakertomus/(tilinpäätös) vuodelta 2013 koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon tavoitteiden toteutumisesta.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 17.1. mukaiset toimintakertomuksettavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----


 

 18 § JÄMIJÄRVEN PERUSOPETUKSESSA KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO

 

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan: Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa.

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) (24.6.2010/642) mukaan: Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

POL 16 a § (24.6.2010/642): Oppilaalla, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulun käynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.

POA 4 §:n mukaan: Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Jämijärven perusopetuksen tuntiresurssin jaon lukuvuonna 2014- 2015: 

1.    Opetustunnit:

Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 163 vkt ( lv 14-15 sisältää  5.lk n vapaaehtoisen saksan kielen tunnit  3 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu vuosiluokat 7-9 189 vkt.

2. Vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 5 - 7 enintään 8 vkt  

3. Tukiopetustunnit:

Koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2014 -2015 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu 1-6 luokat 8 vkt, Jämijärven keskuskoulu 7-9 luokat 10 vkt,

4. Koulun kerhotuntikiintiö:

 Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit lv 2014-2015:

 a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen (koulujen yhteinen, vuosiluokilla 1-6) käytettävissä 24 vkt. Tunnit jaetaan lukuvuosittain kunkin luokan tarpeiden mukaisesti.

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pieniä ryhmiä Jämijärven keskuskoululla vuosiluokilla 5-9 .Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita. Opettaja voi tarveharkinnan mukaan suorittaa opetuksen samanaikaisopetuksena.

c) resurssiopetus 24 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Lukuvuonna 2014- 2015 resurssiopetusta käytetään 20 vkt  2 luokan opiskelun tukitoimiin ja 4 vkt muille luokille.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

19 § ELINTARVIKETOIMITUKSET 1.8.2014 – 31.1.2016

 

Kunnat ovat voineet tehdä sitoumuksia eri hankinnoista KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Kuntahankinnat kilpailuttaa palvelut tai tuotteet asiakkaiden puolesta  ja kymmenien kuntien ollessa asiakkaana kilpailutuksella voidaan saada aikaan huomattavia alennuksia verrattuna yksittäisen kunnan hankintojen kilpailuttamiseen. KL-Kuntahankinnat Oy:n on kilpailuttaneet mm. elintarvikehankinnat. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on voimassa oleva sopimus Kespro Oy:n kanssa 31.1.2016 saakka.

 

Jämijärven kunta tekee KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa sitoumuksen, että se ostaa liitteenä 19.1. sitoumuksen mukaisesti elintarvikkeita kuntahankintojen välityksellä. Näin kunta välttyy suoraan hankintalain edellyttämistä hankalista kilpailuttamiseen kuuluvista työläistä toimenpiteistä. KL-Kuntahankinnat Oy ei laskuta kuntia suoraan palvelusta vaan ottaa 1-1,5 %:n palvelumaksun tavaran toimittajalta.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää tehdä liitteen19.1. mukaisen sitoumuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa elintarvikkeiden toimittamisesta Jämijärven keskuskoululle (sis.Tykköön toimipisteen) ja Pääskyn päiväkodille ajalle 1.8.2014-31.1.2016.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----


 

20 § LUOKANOPETTAJAN VIRKA n:o 0003

 

Luokanopettaja Heikki Ränsi on irtisanoutunut luokanopettajan virasta (n:o 0003) 1.6.2014 alkaen, eläkkeelle siirtymisen johdosta. 

Niina Nukarinen on irtisanottu Jämijärven kunnan luokanopettajan virasta 1.8.2013 lukien taloudellisin ja tuotannollisin perustein. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304, 37§)

Laki kunnallisesta viranhaltijasta: ” 6 § Jos työnantaja on irtisanonut toistaiseksi otetun viranhaltijan 37 §:n mukaisilla perusteilla ja työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli kuusi kuukautta kestävään virkasuhteeseen, työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille kelpoisuusvaatimukset täyttäville.”

Niina Nukarinen on antanut suostumuksensa viran hoitamiseksi. Hänellä on kelpoisuus virkaan.

Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee Niina Nukarisen luokanopettajan virkaan (n:o 0003) 1.6.2014 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 21 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

-       Posa/ Ympäristöpalvelut; Tarkastuskertomus /Jämijärven keskuskoulu, koulun tilat ja leikkikenttävälineet 5.3.2014,

-       Posa/ Ympäristöpalvelut; Tarkastuskertomus /Jämijärven keskuskoulu/Tykköön toimipiste, koulun tilat ja leikkikenttävälineet 5.3.2014,

-       Posa/ Kouluterveydenhoito, Jämijärven keskuskoulu/Tykköön toimipisteen (eskarit, 1-2 lk) terveellisten työolojen valvonta 5.3.2014,

-       Posa/ Kouluterveydenhoito, Jämijärven keskuskoulu, (3-9 lk) terveellisten työolojen valvonta 5.3.2014,

-       Posa/ Työterveys; Työpaikkaselvitysraportti, Jämijärven keskuskoulu 5.3.2014,

-       Posa/ Työterveys; Työpaikkaselvitysraportti, Jämijärven keskuskoulu / Tykköön toimipiste 5.3.2014,

-       Peruskoulujen koulukuljetuksia koskevat periaatteet /Sivltk 10.10.2007/74 §, päivitys 25.3.2014 uudistettu kouluverkko huomioiden.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----


 

 

 22 § TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

 

-       Lasketteluretki 22.3.2014 Jämsän Himokselle 8. ja 9.lk valinnaisliikuntaryhmä, liite 22.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy ja saattaa tiedoksi liitteenä olevan toimintasuunnitelman.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi em. toimintasuunnitelman.

----


 

23 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

                      Ei ollut.