Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 18.6.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

23.6.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  165

151 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  165

152 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  166

153 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  167

154 §     KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 16.6.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   168

155 §     JÄMI AREENAN OSTOON LIITTYVÄT RAHOITUSJÄRJESTELYT  169

156 §     LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  170

157 §     TEEMA-ASIAT / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY  171

158 §     YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMI AREENAN HALLINNOIMISEKSI / JÄMI SPORTS OY  172

159 §     SOPIMUS JÄMI AREENAN VUOKRAUKSESTA KIIPEILYSEINÄTOIMINTAAN  173

160 §     VUOKRASOPIMUS JÄMI AREENAN KAHVILA- JA NAULAKKOTILOISTA  174

161 §     KUNNAN KOTISIVUJEN UUSIMINEN / KESKUSTAN VALTUUSTOALOITE  175

162 §     JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY  176

163 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JATILAISUUKSISTA  177

164 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.5.2014  178

165 §     JÄMI AREENAN HALLINNOINTI JA TALOUDEN HOITAMINEN  179

166 §     SORMELANTIEN PÄÄLLYSTÄMINEN KAAVASSA OLEVAN TIEOSUUDEN OSALTA  180

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

23.6.2014 kello 19.00-21.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Matti Peurala                    Jämin Hiihtotunnelin hallituksen pj.

                                            klo 19.00-19.35               

ASIAT

 

§§ 150-166

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 26.6.2014

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                      Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 26.6.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

150 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

151 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

                     


 

152 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Lounais-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun tarkastuskertomus

-       Vationosuusuudistus, esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus

-       Siviilipalvelukeskus, tervetuloa siviilipalvelukseen

-       Varsinais-Suomen ELY, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen

-       Honkajoen kunta, ote sote-palveluiden ulkoistamisselvitys

-       Honkajoen kunta, ote PoSan hallintorakenteen muutos ja toiminnan kehittäminen

-       Karvian kunta, ote PoSan kehittämistarpeet

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.5.-15.6.2014

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Jämijärvi, Halminen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

153 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

                                            yhtymävaltuusto                                                          9.6.2014

                                            Viranomaisneuvottelu,

Ratiperän tuulivoimaosayleiskaava                        10.6.2014

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

154 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 16.6.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 16.6.2014.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                      22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

24 § Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus

25 § Arviointikertomus vuodelta 2013

26 § Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden hyväksyminen

27 § Talouden toteutuminen 1.1.-30.4.2014

28 § Kirkonseudun asemakaavan muutos

29 § Keskuskoulun investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosesitys

30 § Jämin keskusalueen asemakaavan muutos

31 § Jämin harjumökkialueen asemakaava

32 § Jämin harjukaava-alueen rakennustapaohjeet

33 § Maankäyttösopimus koskien Jämin harjukaava-aluetta

34 § Jämi Areenan kauppakirjan hyväksyminen

35 § Tuulenpesän asemakaava

36 § Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet

37 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

38 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 16.6.2014, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Kujansuu esitti seuraavan työjärjestyksen muutoksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään § 157, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

                                            _____


 

155 §            JÄMI AREENAN OSTOON LIITTYVÄT RAHOITUSJÄRJESTELYT

 

Valtuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 34 hyväksynyt Jämi Areenan kauppakirjan. Kauppahinta maksetaan pääsääntöisesti siten, että kunta ottaa vastattavakseen Jämi-säätiön Areenaan liittyneen Länsi-Suomen Osuuspankin 612 000 euron suuruisen lainan sekä pellettilämpölaitokseen 36 000 euron suuruisen Nordean lainan. Asiaan liittyvät rahoitusjärjestelyt on annettu kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Nordean lainan osalta on asia valmisteltu siten, että koska se on pääomaltaan varsin pieni, niin se maksetaan heinäkuun lopussa pois kunnan kassavaroilla. Tarvittaessa ko summa huomioidaan myöhemmin pyydettävissä lainatarjouksissa.

 

Länsi-Suomen Osuuspankin lainan osalta on neuvoteltu lainan siirtämisestä Jämi-säätiöltä kunnalle 1.8.2014 alkaen.

 

Neuvottelun pohjalta on saatu oheisen liitteen nro 155.1 mukainen lainatarjous.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen osana Jämi Areenan kauppaan liittyviä rahoitusjärjestelyjä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

                     

156 §            LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                            Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu 820 000 euron talousarviolainojen nostoon. Lainoja on nostettu tähän mennessä 200 000 euroa.

 

                                            Toisen erän nostamiseksi on pyydetty lainatarjoukset 250 000 eurosta.

                                            Tarjouspyyntö on liitteenä nro 156.1.

                                            Yhdistelmä lainatarjouksista on liitteenä nro 156.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Länsi-Suomen Osuuspankin tarjouksen 3 kk:n euribor +0,90 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

157 §            TEEMA-ASIAT / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY

 

Matti Peurala Jämin hiihtotunneli Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan hiihtotunnelin huollon onnistumisesta, yhtiön taloustilanteesta ja kävijämäärän kehityksestä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Hän poistui kokouksesta klo 19.35.

 

                                            _____

 


 

158 §            YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMI AREENAN HALLINNOIMISEKSI / JÄMI SPORTS OY

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 34 hyväksynyt kauppakirjan, jolla Jämi Areena siirtyy kunnan omistukseen. Omistuksen vaihto tapahtuu 1.8.2014 alkaen.

 

Jämi Sports Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja Jämi Areenan hallinnoinnin yhteistyösopimukseksi. Luonnos sopimukseksi on liitteenä nro 158.1.

 

Sopimukseen liittyviä hinnoitteluperiaatteita on tarkoitus päivittää 30.9.2014 mennessä. Siihen asti sopimus on hyvin samansisältöinen kuin Jämi-säätiön ja Jämi Sports Oy:n välinen sopimus on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämi Sports Oy:n välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

159 §            SOPIMUS JÄMI AREENAN VUOKRAUKSESTA KIIPEILYSEINÄTOIMINTAAN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 34 hyväksynyt kauppakirjan, jolla se ostaa Jämi Areenan Jämi-säätiöltä.

 

Jämi Areenassa Jämi Sports Oy harjoittaa kiipeilyseinätoimintaa, jonka varmistamiseksi on laadittu oheisen liitteen mukainen vuokrasopimus. Liite nro 159.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen Jämi Areenan vuokrauksesta kiipeilyseinätoimintaan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

160 §            VUOKRASOPIMUS JÄMI AREENAN KAHVILA- JA NAULAKKOTILOISTA

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 34 hyväksynyt kauppakirjan, jolla Jämi Areena siirtyy kunnan omistukseen.

 

Jämi Sports Oy:n kanssa on neuvoteltu kahvila- ja kioskitoiminnan sekä liikuntapalvelujen ja Jämi Areenan käyttövuorojen myynti- ja välitystoiminnan harjoittamisen jatkamisesta Jämi Areenan osalta.

 

Asiaan liittyvä vuokrasopimus on liitteenä nro 160.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

161 §            KUNNAN KOTISIVUJEN UUSIMINEN / KESKUSTAN VALTUUSTOALOITE

 

Keskustan valtuustoryhmä teki valtuuston kokouksessa 16.6.2014 valtuustoaloitteen kunnan kotisivujen uusimisesta. Liite nro 161.1.

 

Kotisivujen lanseeraus ajoitetaan vuoteen 2015. Valmistelutyötä ja suunnittelua varten tulee perustaa eri intressipiirejä edustava työryhmä. Työryhmä olisi syytä valita mahdollisimman nopeasti, jotta se voisi kokoontua heti alkusyksystä, ensimmäisenä tehtävänään kustannusarvion laatiminen talousarviota varten. Työryhmän tehtävä voisi olla laajempikin, eli kuntamarkkinoinnin kokonaiskehittäminen (esim. tontit, Jämi).

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus nimeää kunnalle markkinointityöryhmän, jonka tehtävänä on kunnan kotisivujen uudistaminen sekä kunnan kokonaismarkkinoinnin kehittäminen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti kunnan markkinointiryhmään seuraavat henkilöt:

 

Antero Karppinen            puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia

Miia Sjöman

Tuomo Leikkola

Timo Sorvali

Kirsi Leppihalme             sihteeri

 

_____

Tekninen lautakunta      33 §              17.6.2014

162 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

                     

Kunnan toimitilojen ylläpitosiivouksesta on pyydetty uudet tarjoukset 26.05.2014 mennessä ajalle 1.8.2014 – 31.7.2017. Tarjouspyynnön hakivat:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy

-          SHP Palvelut Ky

-          Ikaalisten Tili ja Kiinteistö Oy

-          Porin Kotipalvelu Oy

-          L&T

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Kohteisiin tutustumiskierrokselle osallistui 9.5.2014 klo 10.00 alkaen:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy / Elina Rantala

-          SHP Palvelut Ky / Paula Vaajasaari

-          Porin Kotipalvelu Oy / Jussi Välimäki

sekä kunnan edustajina kanslisti Riikka Koivumäki, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä koulun ja kirjaston osalta kanslisti Ritva Mäkinen.

 

Tarjouksen määräaikaan (26.5.2014 klo 12.00) mennessä jättivät:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy

-          SHP Palvelut Ky

-          Porin Kotipalvelu Oy

 

Tarjousten avauksen 26.5.2014 suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä sihteerinä toiminut kanslisti Riikka Koivumäki.

Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite nro 33.1).

 

Jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja suoritettiin tarjousten hintavertailu. Valintaperusteena oli siivouskohteiden ylläpitosiivousten kuukausihintojen yhteenlaskettu edullisin kokonaishinta.

Edullisimman tarjouksen jätti Porin Kotipalvelu Oy.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Porin Kotipalvelu Oy:n tekemän tarjouksen hyväksymistä.   

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                            -----

 

KH 162 §                           Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä nro 162.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____


 

                     

163 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.    Valtuuston puheenjohtaja oli ollut kunnan puolesta luovuttamassa palkintopuukkoa varuskunnan saapumiserän kotiuttamistilaisuudessa.

2.    Valtuuston puheenjohtaja kävi 19.6.2014 onnittelemassa Parkanon kaupunginjohtajaa 50-vuotispäivän johdosta.

3.    Kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo toi terveiset Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen yhtiökokouksesta.

 

Merkittiin em. tapahtumat tiedoksi.

 

_____


 

164 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.5.2014

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2014. Liite nro 164.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 41,66 %. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisen vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.5.2014 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

165 §            JÄMI AREENAN HALLINNOINTI JA TALOUDEN HOITAMINEN

 

Jämi Areena siirtyy kunnan omistukseen 1.8.2014 alkaen.

Kunnassa ei ole tehty päätöstä, kuka ottaa hoitaakseen Areenan hallinnon ja talousvastuun.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Jämi Areenan hallinnointi ja talousvastuu on kunnanhallituksella siten, että päävastuullinen henkilö on kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja käytännön yhteyshenkilö on kanslisti Kirsi Leppihalme. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tekninen lautakunta vastaa kiinteistön hoidosta ja vapaa-aikalautakunta tapahtumien yms. saamisesta Areenaan.

 

                                            _____


 

166 §            SORMELANTIEN PÄÄLLYSTÄMINEN KAAVASSA OLEVAN TIEOSUUDEN OSALTA

 

Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.6.2014 § 30 Jämin keskusalueen asemakaavamuutoksen.

Ko. kaavassa otettiin Sormelantien alkuosuus n. 820 m kaavatieksi.

 

Vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä sovittiin, että mikäli muilta investointikohteilta säästyy varoja, niin yhtenä vaihtoehtona on siirtää rahat Sormelantien kaavaosuuden päällystämiseen.

 

Vuodelle 2014 on varattu Tuulenpesän I vaiheen kunnallistekniikkaan 108 000 euroa. Hanke on kuitenkin vasta siinä vaiheessa, että kunnallistekniikan suunnittelu on käynnistymässä elo-/syyskuussa, joten I vaiheen kunnallistekninen toteuttaminen käynnistyy aikaisintaan v. 2015 kesällä. Näin ollen vuodelle 2014 varatusta määrärahasta kuluu vain murto-osa.

 

Asiaan liittyen on Sormelantien kaavaosuuden päällystämisestä pyydetty budjettitarjous. Tarjouksen mukaan päällystyskustannus on n. 47 000 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Sormelantien alkuosa (kaavatie) n. 820 m päällystetään. Päällystystyö katetaan Tuulenpesän alueen kunnallistekniikasta säästyvillä varoilla. Asia viedään talousarviomuutosten yhteydessä valtuustolle.

 

____