Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 4.6.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

9.6.2014 kello 9.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  147

136 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  147

137 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  148

138 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  149

139 §     HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2014  150

140 §     VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS HINTAVELVOITTEIDEN KORVAAMISEEN VUODELLE  2014  151

141 §     KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN  152

142 §     JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA  153

143 §     JÄMIN HARJUKAAVA-ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET  155

144 §     MAANKÄYTTÖSOPIMUS KOSKIEN JÄMIN HARJUKAAVA-ALUETTA  156

145 §     JÄMI AREENAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN  157

146 §     TUULENPESÄN ASEMAKAAVA  158

147 §     TUULENPESÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET  162

148 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  163

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

9.6.2014 kello 9.00-9.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

                     

ASIAT

 

§§ 135-149

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 16.6.2014

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                      Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 16.6.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

135 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 

 

 

 

136 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                     


 

137 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Honkajoen kunta, ote PoSan hallintorakenteen muutos ja toiminnan kehittäminen

-       Sastamalan kaupunki, ote omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle

-       Karvian kunta, ote Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelusopimus 2014

-       Verohallinto, maksatuserittely toukokuu 2014

-       Tilintarkastus

-       Vanhusneuvoston kirje

-       Lappäkosken Sähkö Oy, tiedote Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään

-       Siikaisten kunta, otteet sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistus, PoSan kehittämien

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Jämijärvi, Koivuranta

o   Jämijärvi, Arometsä

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

138 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Perusturvalautakunta                          20.5.2014

                                            Sivistyslautakunta                                20.5.2014

                                            Tekninen lautakunta                            20.5.2014

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

139 §            HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2014

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 1.9.2014 mennessä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2014 900 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                     

140 §            VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS HINTAVELVOITTEIDEN KORVAAMISEEN VUODELLE 2014

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään 14.5.2014 päättänyt myöntää Jämijärven kunnalle avustusta 800 euroa, kuitenkin enintään 50 % kunnalle aiheutuvista joukkoliikenteen kustannuksista.

 

Subventio-osuudet perustuvat Oy Matkahuolto Ab:n toimittamiin tilastoihin.

 

Valtionavustus maksetaan laskutuksen perusteella.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

141 §            KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 26.5.2014 myöntänyt Jämijärven kunnalle vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin 12 835 euroa.

 

Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Erillistä veteraaniavustusten kiintiöitä ei ole.

 

Kunnille osoitetut määrärahat perustuvat kuntien ilmoittamiin hakemusmääriin. Vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin kunta haki 12 835 euroa ja määräraha myönnettiin täysimääräisenä.

 

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2014 talousarvion määrärahasta. Määräraha on kolmevuotinen siirtomääräraha eli voimassa myöntövuoden ja kaksi seuraava vuotta. Suositeltava avustuksen voimassaolon päättymisaika 30.9.2016.

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneet hakemukset. Hakijat ja ehdotus korjausavustusten myöntämiseksi on liitteenä nro 141.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää korjausavustukset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       27 §              12.9.2013

                                            Kunnanhallitus                                     257 §            7.10.2013

                                            Kunnanhallitus                                     98 §              14.4.2014

 

142 §            JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Jämin Harjumökkialueen asemakaavaluonnoksen (liite 27.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 27.2).

Jämin harjumökkialueen asemakaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu 14.5.2013 josta muistio liitteenä (liite 27.3).

 

Päätösehdotus:               1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.              

                     

  2. Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että mahdollisten asemakaavaan tulevien muutosten jälkeen kunnanhallitus kuuluttaa Jämin Harjumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin;

                                       Ilmari Mattila ja Janne Tuomisto laativat selkeät ja ehdottomat rakennustapaohjeet.

 

                                            -----

 

KH 257 §                           Jämin harjumökkialueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat liitteenä nro 257.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Jämin Harjumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.

Samalla kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                            -----

 

 

 

 

KH 98 §                             Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 25.10.-25.11.2013 välisenä aikana.

Yhtään muistutusta ei jätetty.

 

Saadut lausunnot ja niiden vastineet ovat liitteenä nro 98.1.

 

Metsähallituksen edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa 26.3.2014 päädyttiin pienentämään kaava-aluetta Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoiman alueen osalta. Kaavasta poistettiin tällä toimenpiteellä rivitalotontit sekä 1 vapaa-ajanasuntotontti. Kaavaa muokattiin myös siten, että alueen läpikulkevalle luontopolulle osoitettiin paikka.

 

Jämin harjumökkialueen asemakaavan selostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 98.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää asettaa Jämin harjumökkialueen asemakaavan ehdotuksena nähtäville ja samalla pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 142 §                           Jämin harjumökkialueen asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 25.4.-26.5.2014 välisen ajan.

Lausunnot on pyydetty 20.5.2014 mennessä.

                                            Asemakaavaselostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 142.1.

                                            Vastineet lausuntoihin on liitteenä 142.2. Muistutuksia ei kaavaehdotuksesta tullut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin harjumökkialueen asemakaavan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

143 §            JÄMIN HARJUKAAVA-ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

 

Aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila on laatinut Jämin harjumökki asemakaava-alueen rakennustapaohjeet.

Rakennustapaohjeet ovat liitteenä nro 143.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin harjumökki asemakaava-alueen rakennustapaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------


 

144 §            MAANKÄYTTÖSOPIMUS KOSKIEN JÄMIN HARJUKAAVA-ALUETTA

 

Yhdessä Metsähallituksen kanssa on valmisteltu maankäyttösopimusta koskien Jämin harjualueen asemakaava-aluetta.

 

Maankäyttösopimuksella Metsähallitus osallistuu ko. kaava-alueen kunnallisteknisiin kustannuksiin.

Alueen tiestö ja valaistus maksaa kustannusarvion mukaan yhteensä 94 000 € (alv 0 %).

 

Viemärin osalta kunta saa kustannukset liittymämaksuina, joten se on jätetty pois laskennasta.

 

Metsähallitus tontin vuokraajilta tontin vuokraamisen yhteydessä maankäyttösopimuskorvausta 4 000 €, jonka Metsähallitus tilittää edelleen kunnalle. Mikäli kaikki tontit tulevat jossain vaiheessa vuokratuiksi, saa kunta maankäyttösopimuskorvauksia yhteensä 72 000 euroa. Luonnos maankäyttösopimukseksi on liitteenä nro 144.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Metsähallituksen ja Jämijärven kunnan välisen maankäyttösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

145 §            JÄMI AREENAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti Jämi-säätiön rahoitusjärjestelyn käsittelyn yhteydessä 26.8.2013 § 60 antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 16.9.2013 § 239 työryhmän valmistelemaan asiaa.

Työryhmä kokoontui 2 kertaa ja työryhmän päätösten pohjalta on laadittu kauppakirjaluonnos. Kauppakirjaluonnoksen on laatinut Asianajotoimisto Timo Kokemäki yhdessä työryhmän pj:n Esa Ala-Karvian kanssa.

 

Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 145.1.

 

Kauppahinta maksetaan pääosiltaan siten, että kunta ottaa vastattavakseen Länsi-Suomen Osuuspankin Areenaan kohdistuvan lainan korkoineen ja Nordean pellettilämpölaitokseen kohdistuvan lainan korkoineen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.    hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämi-säätiön välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti siten, että irtaimistoluettelo liitetään kauppakirjaan kaupan allekirjoittamisen yhteydessä.

2.    antaa kauppaan liittyvät rahoitusjärjestelyt kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Antero Karppinen, Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            -----

 


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       25 §              12.9.2013

                                            Kunnanhallitus                                     262 §            7.10.2014

 

146 §            TUULENPESÄN ASEMAKAAVA

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 3

 

·       Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Tuulenpesän alueelle asemakaavaluonnoksen (liite 3.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 3.2).

 

·       Tmi Pohjanmaan Luontotieto on tehnyt Tuulenpesän alueen luontokartoituksen (liite 3.3).

 

·       Tapani Peijari on tehnyt Tuulenpesän asemakaavateille nro 1. ja nro 2 nimiehdotukset (liite 3.4).

 

·       Tuulenpesän asemakaavaluonnos sisältää myös yksityisten maanomistajien maa-alueita. Maanomistajien kanssa on neuvoteltava kaavaan osallistumisesta (liite 3.5).

 

Päätösehdotus:              1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee kaavaluonnokseen esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.

 

2. Hyväksytään Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontokartoitus

 

3. Tehdään kunnanhallitukselle esitys Tuulenpesän asemakaavateiden

                                            nimistä Tapani Peijarin ehdotuksen pohjalta.

 

4. Kuulutetaan kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) yksityisten maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

 

5. Esitetään kunnanhallitukselle, että kunnan ja yksityisten maanomistajien välille laaditaan kaavoitussopimus kaavoitettavasta alueesta.

 

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin lisäyksin:

-          Korttelia 102 väljennetään rakennuspaikkojen osalta.

-          Lisätään kaavaluonnokseen kevyenliikenteenväylä Juhalan alueelle.

-          Varataan katualueen leveydeksi vähintään 12 m.

-          Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi tiennimiehdotukset; tie nro 1. Tuulialantie ja tie nro 2. Kaurapellontie

 

                                       -----

 

Kunnanhallitus 14.2.2012 § 50

 

KH 50 §                             Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontotarkistus on esityslistan liitteenä nro 50.1. Tapani Peijarin esitys Tuulenpesän alueen asemakaavateiden nimiksi on liitteenä nro 50.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy

 

1.)  Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatiman luontokartoituksen

2.)  tiennimiehdotukset nro 1 Tuulialantie ja nro 2 Kaurapellontie

3.)  että neuvottelut yksityisten maanomistajien kanssa käynnistetään kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavoitussopimuksista

4.)  että tämän jälkeen kuulutetaan kaavan vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville ja

5.)  maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esitykset korttelin nro 102, kevyenliikenteenväylän Juhalaan ja katualueen leveyden osalta huomioon otettavaksi asemakaavaluonnosta laadittaessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.08.2012 § 17

 

·         Ilmari Mattila on tehnyt kaavaluonnokseen esitetyt muutokset.

 

Päätösehdotus:               Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se kuuluttaa kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta sekä järjestää MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun. Lisäksi ehdotetaan, että kunnanhallitus asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 218

KH 218 §                           Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

                                            nro 218.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yksityisen maanomistajan kanssa tulee neuvotella maankäyttö- ja kaavoitussopimus ennen kaavaehdotusvaihetta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

-----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 25

 

                                       Tuulenpesän asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä ei muistutuksia tai kommentteja jätetty.

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta:

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus (liite 25.1), alueiden käyttö

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus (ei lausuntoa), liikenne ja infra

o   Satakuntaliitto (liite 25.2)

o   Leppäkosken Sähkö (liite 25.3)

o   Palojoen Vesiosuuskunta (ei lausuntoa)

o   Kirkonkylän Vesiosuuskunta (ei lausuntoa)

o   Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 25.4)

                                      

● Tuulenpesän kaava-alueen viranomaisneuvottelu käytiin kunnantalon kokoushuoneessa 31.5.2013. Ennen varsinaista neuvottelua tutustuttiin maastokäynnillä kaava-alueeseen.

 

● Maastokäynnin ja viranomaisneuvottelun aikana kaavaan esitettiin merkittäviä muutoksia. Liitteenä viranomaisneuvottelun muistio (liite 25.5)

 

● Viranomaisneuvottelussa käytyjen keskustelujen pohjalta (18.6.2013) maankäyttöinsinööri Janne Tuomisto teki asemakaavaluonnokseen esitetyt muutokset (liite 25.6).

 

● Kunnan ja yksityisen maanomistajan välinen maankäyttö- ja kaavoitussopimus tulee allekirjoittaa ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

 

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa Tuulenpesän kaavan ehdotuksena nähtäville, kun yksityisen maanomistajan kanssa on maankäyttö- ja kaavoitussopimus allekirjoitettu sekä pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

                                       Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus informoi rantaan rajoittuvan korttelin 108 maanomistajaa rakennuspaikan poistosta kaavaehdotuksesta.

                                       Kaavaan tehdyt muutokset ovat liitteessä 25.6.

 

Päätös:                              Hyväksytään päätösehdotus.

                                      

                                            -----

 

KH  262 §                          Tuulenpesän asemakaavaehdotuksen selostus sekä asemakaavaehdotus ovat liitteenä nro 262.1.

Vastineet lausuntoihin ovat liitteenä nro 262.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                            -----

 

KH 146 §                           Tuulenpesän asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.11.-9.12.2013 välisen ajan. Lausunnot on pyydetty 9.12.2013 mennessä. Asemakaavaselostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 146.1.

 

                                            Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä nro 146.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Tuulenpesän asemakaavan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

 

147 §            TUULENPESÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

 

Aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila on laatinut Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet.

Rakennustapaohjeet ovat liitteenä nro 147.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

                     

148 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

                      Ei ollut.

 

                      _____