Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                   Laatimispäivämäärä: 5.6.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 17.06.2014 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

32 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

33 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

34 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

35 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                     Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                      KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                           

Tekninen lautakunta                                  4/2014

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 17.06.2014 klo 19.00 – 19.56

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko                            puheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Kuusikoski Sirpa

Maja Susanna

Mansikkamäki Raimo

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Koivunen Leena

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Kujansuu Anneli                             kh:n puheenjohtaja

Uusi-Rasi Ari                                  kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§  31 - 36                                     sivut 34 - 42

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                        Pentti Virtanen

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Susanna Maja                        Raimo Mansikkamäki

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201431 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:               Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

32 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätösehdotus:               Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Koivunen Leena ja Koivuniemi Olavi.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Maja ja Raimo Mansikkamäki.

 

 

 

 

 

33 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Kunnan toimitilojen ylläpitosiivouksesta on pyydetty uudet tarjoukset 26.05.2014 mennessä ajalle 1.8.2014 – 31.7.2017. Tarjouspyynnön hakivat:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy

-          SHP Palvelut Ky

-          Ikaalisten Tili ja Kiinteistö Oy

-          Porin Kotipalvelu Oy

-          L&T

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Kohteisiin tutustumiskierrokselle osallistui 9.5.2014 klo 10.00 alkaen:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy / Elina Rantala

-          SHP Palvelut Ky / Paula Vaajasaari

-          Porin Kotipalvelu Oy / Jussi Välimäki

sekä kunnan edustajina kanslisti Riikka Koivumäki, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä koulun ja kirjaston osalta kanslisti Ritva Mäkinen.

 

Tarjouksen määräaikaan (26.5.2014 klo 12.00) mennessä jättivät:

-          Kilita Puhtauspalvelut Oy

-          SHP Palvelut Ky

-          Porin Kotipalvelu Oy

Tarjousten avauksen 26.5.2014 suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä sihteerinä toiminut kanslisti Riikka Koivumäki. Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite nro 33.1).

Jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja suoritettiin tarjousten hintavertailu. Valintaperusteena oli siivouskohteiden ylläpitosiivousten kuukausihintojen yhteenlaskettu edullisin kokonaishinta. Edullisimman tarjouksen jätti Porin Kotipalvelu Oy.

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Porin Kotipalvelu Oy:n tekemän tarjouksen hyväksymistä.  

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

                                                                       Tekninen lautakunta 20.5.2014 § 27

34 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Tekninen ltk 20.5.2014      27 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                            Tekniseen toimistoon saapunut kirje 7.5.2014 Pentti Ruokolalta.

 

                                            JÄMIJÄRVEN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

                     

Pyydän kohteliaasti teknistä lautakuntaa suorittamaan katselmuksen Rannanperäntien alkupäästä vesien kulkusuunnasta laskuojaan asti kustannusten selvittämiseksi.

 

Olen kaivauttanut oja Rannanperäntieltä koko matkan laskuojaan asti. Maa on vierinyt ja tukkinut ojan. Tästä syystä olen siis joutunut putkittamaan ojaa sen loppupäästä noin 72 metrin matkalta ja tekemällä kaksi betonikaivoa, ajanut santaa ja maata omalla traktorilla ojan täyttämiseen.

 

Jämijärvellä 7.5.2014

 

Pentti Ruokola

 

 

Päätösehdotus:                   Tiealueen reunaojat kuuluvat Rannanperän yksityistiehoitokunnan vastuualueelle. Yksityisen henkilön omistamalla kiinteistöllä ojat kuuluvat kiinteistön omistajan hoitovastuulle.

                                            Teknisen lautakunnan nimeämät edustajat, Rannanperäntien yksityistiehoitokunnan toimitsijamies ja kirjelmän jättäneen kiinteistön omistaja suorittavat tarpeellisen katselmuksen alueella.

                                            Tekninen lautakunta päättää kokouksessa katselmuksen ajankohdan.

 

Päätös:                                Tekninen lautakunta päätti pitää katselmuksen ke 11.6.2014 klo 15.00 ja nimesi seuraavat lautakunnan jäsenet osallistumaan katselmukseen: Mansikkamäki Raimo ja Mikko Salminen sekä rakennuspäällikkö Pentti Virtanen. Lisäksi paikalle kutsutaan Rannanperän yksityistien toimitsijamies Tero Koivumäki, kirjelmän jättänyt Pentti Ruokola sekä Osmo Jussila.

 

                                                                                      

Tekninen lautakunta 17.6.2014 § 34

 

                                       Teknisen lautakunnan nimeämät edustajat, rakennuspäällikkö sekä muut kutsun saaneet suorittivat katselmuksen, ke 11.6.2014 klo 15.00 alkaen, Rannanperäntien alkupäässä ja Pentti Ruokolan omistamalla kiinteistöllä RNo 2:310.

 

                                       Ennen varsinaisen katselmuksen alkua Pentti Ruokola toimitti teknisen lautakunnan puheenjohtajalle laskelman ojan putkittamisesta ja betonikaivoista hänelle aiheutuneista kustannuksista (liite 34.1.).

                                       Kirjelmässään Ruokola vaatii useiden maksukehotusten jälkeen Osmo Jussilaa osallistumaan kustannuksiin 390 euron summalla. Jussila kiistää luvanneensa osallistua ojan putkittamisesta aiheutuviin kustannuksiin Ruokolan omistamalla maalla.

 

                                       Ruokola toimitti 16.6.2014 tekniseen toimistoon lisäselvityksen vesien johtamisesta Rannanperän yksityistien sivuojaan (liite 34.2).

 

                                       Rannanperän yksityistieltä sulamis-, pinta- ja ym. vedet kulkeutuvat Ruokolan omistaman maan kautta avo-ojaa pitkin maanmittauslaitoksen kartassa esitetyn mukaisesti laskuojaan (liite 34.3).

 

                                       Jussiloiden omistamilta kiinteistöiltä RNo:t 2:181 ja 2:149 vedet johdetaan salaojaputkilla (2 kpl, halk.50 mm) Rannanperän yksityistien sivuojaan.

                                       Jussilan mukaan muita vesiä ei johdeta ko. ojaan.

 

                                       Kirjelmässään Ruokola mainitsee myös Jussilan maakellarin, josta ei kauppakirjassa ole merkintää.

 

                                       Jussilalta saadun tiedon mukaan maakellari on rakennettu jo vuonna 1979. Hän on saanut suullisen luvan maa-alueen silloiselta omistajalta, Toivo Juhalalta rakentaa maakellari n. 70 cm:n etäisyydelle rajasta.

 

 

Päätösehdotus:               Katselmuksessa todettiin, että Ruokolan rakentamaan kaivoon on isketty reikä noin 200 mm ojan pohjaa korkeammalle. Oja oli täysin kuiva, eikä mitään merkkejä tulvimisesta ollut havaittavissa. Lisäksi voitiin todeta, että Jussilan kiinteistöltä johdetut vedet eivät aiheuta tulvia Rannanperän yksityistien sivuojassa. Näin ollen Ruokolan vaatimusta Jussilan osallistumisesta ojan putkituksesta ja betonikaivojen rakentamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin voidaan pitää aiheettomana.

 

                                       Toimittamassaan (16.6.2014) kirjelmässä Ruokola mainitsee myös Jussilan maakellarin rakentamisesta josta ei ole mainintaa kauppakirjassa. Koska kellarin rakentaminen on tapahtunut jo vuonna 1979, sen sijainti asian esiin tuominen voidaan katsoa myös aiheettomaksi 35 vuoden kuluttua.

 

 

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, sillä tämän kaltainen korvauskysymys ei kuulu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

 

 

 

 

35 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56.