Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 21.5.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

26.5.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  123

116 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  123

117 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  124

118 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  125

119 §     SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN  126

120 §     POSA:N KEHITTÄMISTARPEET JA TOIMENPITEET  127

121 §     VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ TÄYDENTÄVÄ  VALTIONAVUSTUS VUONNA 2013  129

122 §     POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2014  130

123 §     JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUSHAKEMUS  131

124 §     VALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET ENNEN KESÄTAUKOA  132

125 §     KESÄTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 133

126 §     TAKAUKSEN HYVÄKSYMINEN PSSV PALVELUT OY:N LAINA  134

127 §     TILINTARKASTUSMUISTIO JÄMIJÄRVEN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2013 TILINTARKASTUKSESTA  135

128 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2014  136

129 §     KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS  137

130 §     ESIKOULU - JA KOULULAISKULJETUKSET AJALLE 1.8.2014 – 31.7.2017  141

131 §     KESKUSKOULUN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSESITYS  142

132 §     JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS  143

133 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  145

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

26.5.2014 kello 19.00 – 20.28

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Ari Uusi-Rasi

Olli Seppälä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kari Jokisalo

Antero Karppinen               valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme                valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                    valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                   kunnanjohtaja

                     

ASIAT

 

§§ 115- 133

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 2.6.2014

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                      Miia  Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 2.6.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

115 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

 

 

 

 

116 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Miia Sjöman.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                     


 

117 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita ei voi purkaa

-       Keva, vuoden 2015 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien 2016-2017 maksuista

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.4.-15.5.2014

-       Kankaanpään kaupunki, ote PoSan kehittämistarpeet ja toimenpiteet

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus huhtikuu 2014

-       Pyyntö YVA tarvehankintapäätös tuulivoimahankkeesta Jämijärvellä

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Jämijärvi, Pajuranta

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

118 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Vanhusneuvosto                                                        21.11.2013

                                            Vanhusneuvosto                                                        23.1.2014

                                            Vanhusneuvosto                                                        27.3.2014

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            varsinainen kevätyhtiökokous                                 29.4.2014

                                            FCG Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys

                                            työvaliokunnan kokous                                             6.5.2014

                                            Sataedu, yhtymäkokous                                            6.5.2014

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                            6.5.2014

                                            Jämi palaveri                                                               13.5.2014

                                            Tarkastuslautakunta                                                  20.5.2014

                                            PoSa johtokunta                                                         20.5.2014

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

119 §            SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN

 

Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteista (13§).

 

Valtuuston perusteista päättäessään se sitovasti ohjaa kunnanhallitusta sen hoitaessa sisäsitä valvontaa ja riskien hallintaa.

 

Valtuuston päätettyä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteista annetaan tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvonnan ja riskien valvonnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi.

 

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Jämijärven kunnassa on liitteenä nro 119.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

120 §             POSA:N KEHITTÄMISTARPEET JA TOIMENPITEET

 

PoSa:n omistajakuntien kesken on käyty neuvotteluja niistä tarpeista, joita omistajakunnat näkevät kuntayhtymän lähiajan kehittämiseksi. Kuntajohtajien keskusteluissa on päädytty viemään asia omistajakuntien hallituksiin. Se, että koko valtakunnallinen sote-lainsäädännön uudistaminen on alkutekijöissään ei nähdäksemme estä nyt esille ottamiemme asioiden tarkastelua.

 

Liikelaitoskuntayhtymäksi perustettu, tilaaja-tuottajamallilla toimimaan tarkoitettu ja elämänkaarimallilla sisäisesti organisoitu PoSa on toiminut vuodesta 2009. Kuntayhtymään on sen perustamisen jälkeen tullut mukaan Pomarkun kunta. Toiminnan peruslinjausta ei ole avattu perustamisen jälkeen eikä arvioitu mahdollisten muutosten tarpeellisuutta.

 

PoSa:n kehittämistarpeita on käsitelty myös Kankaanpään kaupungin ja Lavian kunnan tilaamassa konsulttiraportissa (FCG , Talouden tervehdyttäminen kuntaliitostilanteessa s. 26). Raportissa nostettiin esille mm. seuraavat asiakokonaisuudet PoSa:n kehittämiseksi:

                     

- Liikelaitoskuntayhtymämalli ei tue omistajaohjausta riittävästi, joten PoSa tulisi uudelleenorganisoida kuntayhtymämalliin.

 

- Käytössä olevasta tilaaja-tuottaja - mallista tulisi luopua, koska todellisia markkinoita palveluille ei ole eikä toiminnan volyymi ole riittävän suuri, jotta ao. malli toisi lisäarvoa.

 

- Kyseisen mallin on havaittu aiheuttavan lisäkustannuksia tarpeettoman hallinnoinnin vuoksi,

 

- Perusturvalautakunnan roolia tulisi vahvistaa.

 

- Elämänkaarimallia tulisi päivittää toiminnan suunnittelussa ja palvelutuotannossa.

 

 

Yleisesti kuntien sote-menot ovat kasvaneet verotuloja nopeammin ja kuntien taloudet - myös PoSa:n kunnissa- ovat merkittävästi kiristyneet. Uusi valtionosuusjärjestelmä tulee leikkaamaan myös PoSa kuntien valtionosuuksia. Kunnittaiset sote- menot vaihtelevat vuosittain ja vaikeuttavan supistuvien talouksien suunnittelua. PoSa:n raportointi tarvinnee myös uudelleenarviointia ja kehittämistoimenpiteitä.

 

Ehdotus:                           Yhdessä muiden PoSa:n omistajakuntien kunnanhallitusten kanssa kunnat esittävät PoSa:n johtokunnalle virallisten neuvottelujen käynnistämistä PoSa:n ja siihen liittyen perusturvalautakunnan toiminnan kehittämiseksi.

Neuvotteluja ohjaamaan voidaan asettaa laajempi (kuntien ja johtokunnan edustus) ohjausryhmä ja sille asioita valmisteleva suppeampi virkamiestyöryhmä. Neuvottelut tulisi aloittaa kesäkuussa 2014.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajat neuvottelijoiksi/ohjausryhmän jäseniksi Matti Leppihalmeen, Olli Seppälän, Satu Jokelan, Anneli Kujansuun ja Esa Ala-Karvian.

 

                                            _____

 

 


 

121 §            VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ TÄYDENTÄVÄ                       VALTIONAVUSTUS VUONNA 2013

 

Opetushallitus on päätöksellään 22.4.2014 (131/514/2013) päättänyt myöntää hakemuksen perusteella Jämijärven kunnalle valtionavustusta vuonna 2013 aiheutuneisiin kustannuksiin seuraavasti:

 

-       vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden suomi toisena kielenä-opetus tai/ja muun opetuksen tukeminen 60 tunnin osalta.

 

Hyväksytty valtionavustus on 1 290 euroa, joka on 86 % hyväksytyistä laskennallisista kustannuksista.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee Opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

122 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2014

 

                                            Liitteen ä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2014.

Liite nro 122.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 25 %. Jämijärven kunnan kokonaistoteuma on 25,39 %. Toteuma on 42 366 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteuman tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

123 §            JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUSHAKEMUS

 

Jämi-säätiö anoo kunnanhallitukselta 30 000 euron avustusta seuraaviin menoihin:

 

-       lämpöputkiston korjauksiin

-       lentokentän korjaustoimenpiteisiin

-       lämpökeskuksen lainan lyhennykseen

-       asianajajan kuluihin

 

Kunnan talousarviossa on varattu konserniavustuksiin yhteensä 60 000 euroa, jota on käytetty 40 000 euroa, joten jäljellä on 20 000 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää Jämi-säätiölle 20 000 euron avustuksen hakemuksen mukaisten menojen kattamiseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____

 


 

124 §            VALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET ENNEN KESÄTAUKOA

 

Jämijärven kunnanvirasto on kiinni 30.6.-20.7.2014 välisen ajan. Kunnassa on vireillä lukuisia tärkeitä/kiireellisiä asioita, joiden hallinnollinen käsittely tulisi saada valmiiksi ennen kesätaukoa.

 

Ennakkopäätöksen mukaan kunnanhallituksen jäljellä olevat kokoukset ennen viraston sulkeista ovat 26.5 ja 23.6. Suuri osa asioista vaatii kuitenkin valtuuston päätöksen ja siksi prosessit vaativat vielä useampia kokouksia.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajankohdat ennen kesätaukoa.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti valtuuston ja kunnanhallituksen kokousajankohdat ennen kesätaukoa seuraavasti:

 

-       kunnanhallitus          9.6. klo 9.00

-       valtuusto                     16.6. klo 19.00

-       kunnanhallitus          23.6. klo 19.00

 

_____


 

125 §            KESÄTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI

 

                                            Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä.

Tuen suuruus on 400 euroa / työllistetty nuori.

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 16 nuoren työllistämiseen.

 

Asiaa valmistellut työryhmä on päätynyt esittämään, että yritystukea myönnettäisiin jämijärveläisille yrityksille/yhdistyksille 1 nuori/yritys tai yhdistys.

 

Yksi hakemus on karsittu iän vuoksi ja ko yritys on ilmoittanut, että työllistää ko nuoren kokonaan omin varoin.

 

Työryhmän esitys on liitteenä. Liite nro 125.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää työryhmän mukaisesti myöntää 400 euron tuen 12 nuoren työllistämiseksi. Varat osoitetaan kunnalla olevista perintövaroista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Timo Sorvali poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 


 

126 §            TAKAUKSEN HYVÄKSYMINEN PSSV PALVELUT OY:N LAINA

 

PSSV Palvelut Oy on yhdessä Inspira Oy:n kanssa kilpailuttanut 10.000.000€ lainan, joka kohdistuu Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n suunnittelemaan valokuituverkkoinvestointiin. Tarjouspyyntöjä lähti yhteensä 6 kpl, tarjouspyyntö lähetettiin 28.3.2014 ja tarjousten jättöaika päättyi 15.4.2014. Määräaikaan mennessä 4 tarjoajaa jättivät tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Suoritetun tarjousvertailun perusteella kokonaisedullisimman tarjouksen teki Länsi-Suomen Osuuspankki.

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy takauspäätöksen kohteena olevan PSSV Palvelut Oy:n vaihtuvakorkoisen lainan Länsi-Suomen Osuuspankilta. Laina-aika on 19.6.2014-30.6.2026. Tasalyhennykset 3 kk välein yhteensä 400.000€/v. Luoton pääoma laina-ajan päättyessä on 6.000.000€. Laina korko 3kk euribor+marginaali 0,93%.

 

                                            Jämijärven kunnan takausosuus on 1 330 000 euroa. Tarjouspyyntö ja lainatarjousten yhteenveto on liitteenä nro 126.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita PSSV Palvelut Oy:n yhtiökokousedustajaksi Kari Jokisalon.

 

                                            _____

 


 

127 §              TILINTARKASTUSMUISTIO JÄMIJÄRVEN KUNNAN

                        TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2013

                        TILINTARKASTUKSESTA               

 

Tilintarkastaja Vesa Keso on laatinut tilintarkastuspöytäkirjan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle vuoden 2013 tilintarkastuksesta. Liite nro 127.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

128 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2014

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2014. Liite nro 128.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 33,3 %. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisen vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.4.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


Kunnanhallitus                                     24 §              23.1.2012

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       5 §                2.2.2012

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       6 §                2.2.2012     

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       16 §              23.8.2012

                                            Kunnanhallitus                                     217 §            17.9.2012

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       28 §              12.9.2013

                                            Kunnanhallitus                                     260 §            7.10.2013

 

 

129 §            KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Kunnanhallitus 23.1.2012 § 24

24 §              ESITYS KAAVAMUUTOKSEKSI / MTK JÄMIJÄRVI

 

Maataloustuottajien Jämijärven yhdistys hakee kaavamuutosta omistamalleen Honkasen tontille RN:o 2:40 eli vanhalle meijerin-tontille.

Nykyisellään tontin kaavamerkintä on RM ja se haluttaisiin muuttaa AL:ksi. Karttaliite nro 24.1.

Perusteluna on nykyisen kaavamerkinnän epäkäytännöllisyys tontin sijaintiin ja käytännöllisempään rakennusmuotoon nähden.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kaavamuutosesitystä viedään eteenpäin ns. Tuulenpesän asemakaavan laadinnan rinnalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 5

 

5 §                ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 11, TONTTI NRO 1

Maataloustuottajien Jämijärven yhdistys hakee kaavamuutosta kortteliin 11 (liite 5.1). Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavassa tontti 11/1 on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM).

                                            Kaavamerkintä halutaan muuttaa RM-alueesta AL-alueeksi, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

 

                                            Asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda korttelista vetovoimainen ja houkutteleva. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosasiaa kokouksessaan 23.1.2012 § 24 (liite 5.2).

 

Päätösehdotus:               Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän asemakaavan laatimisen yhteydessä, omana, erillisenä kokonaisuutena.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän kaavan kanssa.

                                            -----

                                      

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2.2.2012 § 6

6 §                ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 7

 

Tapio ja Esko Ala-Peijari hakevat kaavamuutosta kortteliin 7. Kaavamuutosta haetaan yhden uuden rakennuspaikan lisäämiseksi nykyisin voimassa olevaan kaavaan (liite 6.1).

Kortteli 7 on esitetty kaavamerkinnällä AO, erillispientalojen korttelialue. Kortteli 7 sijaitsee Kirkkotien ja Aroniementien välittömässä läheisyydessä.

 

Päätösehdotus:               Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti korttelin 11 kaavamuutoksen yhteydessä.

 

Päätös:                              Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti korttelin 11 kaavamuutoksen yhteydessä, omana erillisenä kokonaisuutena.

 

                                       Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän kaavan kanssa.

                                           

                                            -----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.8.2012 § 16

 

                                       Kirkonseudun asemakaavaan on esitetty muutoksia kortteleissa 11 ja 7 Muutosesitykset ovat lähtöisin tonttien omistajien taholta. Edellä mainittujen korttelien lisäksi on tullut esille myös muita asemakaavan muutostarpeita kortteleihin 5, 9, 10 ja 15.

 

Päätösehdotus:               Esitetään kunnanhallitukselle, että kirkonseudun asemakaavaan esitetyt muutokset toteutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän asemakaavan laatimisen yhteydessä, omana, erillisenä kokonaisuutena.

 

                                       Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään että;

1.    Kunnanhallitus kuuluttaa kaavamuutoksen vireille tulosta.

2.    Kunnanhallitus asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen nähtäville

3.    Kunnanhallitus järjestää MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun sekä pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                          -----

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 217

KH 217 §                           Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä

                                            nro 217.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

-----

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 28

                                       ● Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä muistutuksia ja kommentteja jätettiin 3 kpl, (liitteet 28.1- 28.3).

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus (liite 28.4)

o   Satakuntaliitto (liite 28.5)

o   Satakunnan museo (ei lausuntoa)

o   Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 28.6)

                                      

● Kirkonseudun kaavamuutoksen viranomaisneuvottelu käytiin 14.5.2013 Porin ELY- keskuksessa (liite 28.7).

 

Päätösehdotus:           Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa Kirkonseudun kaavamuutosehdotuksen nähtäville alkuperäisessä muodossaan (luonnos). Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin:

-          Kortteli 11, kaavamerkintä muutetaan AL:stä AP:ksi

-          Kortteli 15, tontilta 10 poistetaan kaavamerkintä sr

-          Kortteli 5, kaavamerkintä muutetaan AO:sta AP:ksi

-          Kortteli 7, tarkistetaan uuden rakennuspaikan rakennusalueen rajaus

                                       -----

 

KH 260 §                           Kaavaselostus ja kaavaehdotus ovat liitteenä nro 260.1.

                                            Vastineet lausuntoihin ja kannanottoihin on liitteenä nro 260.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus asettaa Kirkonseudun kaavamuutosehdotuksen nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

                                            -----


 

KH 129 §                           Kirkonseudun asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä

15.11.-16.12.2013 välisen ajan ja lausunnot on pyydetty 16.12.2013 mennessä. Vastineet lausuntoihin ovat liitteenä nro 129.1. Muistutuksia kaavaehdotukseen ei tehty.

 

Kirkonseudun asemakaavamuutosehdotus kaavakarttoineen on liitteenä nro 129.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kirkonseudun asemakaavamuutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Sivistyslautakunta           33 §              20.5.2014

 

130 §            ESIKOULU - JA KOULULAISKULJETUKSET AJALLE 1.8.2014 – 31.7.2017

 

 

Koululaiskuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu lukuvuosina 2011 -2013, sekä lisäksi tehty sopimus optiovuodelle 2013- 2014.

 

Tarjouskilpailu on järjestetty avoimena.

Tarjousaika päättyy 20.5.2014 klo 15.30 mennessä.

 

Hankintailmoitus on julkaistu 27.3.2014 työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä maksuttomassa, sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA), jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

 

Kilpailuttaminen on suunniteltu niin, että tarjous tehdään kokonaistarjouksena. Tämän tarkoituksena on tehdä hankintayksikön kannalta joustavampi ja selkeämpi järjestely, kun kuljetusjärjestelyistä ja normaalista poikkeavista järjestelyistä voi sopia yhden toimijan kanssa.

 

Jotta mahdollisimman moni yrittäjä voisi ottaa osaa kilpailuun, eikä jäisi mm. kaluston vähyyden vuoksi ulos kilpailusta, on annettu mahdollisuutta antaa tarjous myös yhteenliittymänä

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä 33.1.

 

Määräaikaan 20.5.2014 klo 15.30 mennessä tarjouksen jätti liikennöitsijä Timo Ranta.

Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä 33.2.

 

Ehdotus:                           Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy liikennöitsijä Timo Rannan tarjouksen esikoulu- ja koululaiskuljetuksista ajalle 1.8.2014- 31.7.2017. Sen lisäksi varataan optiona mahdollisuus tehdä kahdenlukuvuoden kestävän jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa, ilman uutta tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Päätös:                              Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

                     

-----

 

KH 130 §                           Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä nro 130.1.                                      

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Tekninen lautakunta      25 §              20.5.2014

 

131 §            KESKUSKOULUN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSESITYS

 

Kunnan investointisuunnitelmassa on keskuskoulun lännen puoleisten ikkunoiden uusimiseen varattu 50 000 euron määräraha vuodelle 2014.

Alkuvuodesta 2014 keskuskoululla on ilmennyt jonkin verran ongelmia betonilattian alapuolisissa jätevesiviemäreissä sekä ilmastointilaitteiden automatiikassa (alakeskukset 4 kpl).

 

Vuonna 1969 valmistuneen Keskuskoulun valurautaiset jätevesiviemäriputket ovat alkuperäisiä. Suurin ongelma on halkaisijaltaan V 150 pääviemärilinjan ajoittainen tukkeutuminen.

Tekninen toimisto on pyytänyt sähköpostitse usealta viemärijärjestelmien saneerauksia tekevältä yritykseltä tarjouksen viemäreiden kuvauksesta, kuntoarvioraportista ja mahdollisesta saneerauksesta. Ainoastaan yksi yritys antoi hinnan saneeraustyöstä (€/m), hinta on erittäin korkea. Onkin syytä teettää ensin perusteellinen viemäreiden kuvaus, kuntoarvio ja toimenpide-ehdotus. Kuntoarvion ja toimenpide- ehdotuksen perusteella pyydetään uudet tarjoukset. Lopullinen jätevesiviemärin saneeraushinta saadaan vasta tarjousten jälkeen.  

 

Keskuskoulun ilmastointilaitteiden automatiikkalaitteita on uusittu remontin yhteydessä 1996. Laitteiden kehitys on kuitenkin tuosta ajasta kehittynyt huimasti. Keskuskoulun nykyiseen automatiikkalaitteistoon ei ole saatavilla enää varaosia, muuta kuin joistakin vanhoista, puretuista laitteista (mm. piirikortit). Olemassa oleva ja uusi tekniikka eivät ole myöskään yhteensopivia joten alakeskukset tulee vaihtaa yhdellä kerralla.

Automatiikkalaitteiston saneerauksesta on pyydetty tarjous Schneider Electric Buildings Finland Oy:ltä, tarjous liitteenä 25.1.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että keskuskoulun ikkunoiden uusimiseen varattu määräraha voitaisiin kohdentaa jätevesiviemärin ja ilmastointiautomatiikan saneeraustöihin.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                                                

                                             -----

 

KH 131 §                           

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       14 §              23.8.2012

                                            Kunnanhallitus                                     220 §            17.9.2012

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       29 §              12.9.2013

Kunnanhallitus                                     263 §            7.10.2013

 

132 §            JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.8.2012 § 14

14 § JÄMIN KESKUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Jämin keskusalueen asemakaavan muutostyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, joka oli nähtävillä 20.8.- 18.9.2009 välisenä aikana. Asemakaavamuutoksen laatii Suunnittelutalo S. Anttila Oy, yhteyshenkilönään arkkitehti Esko Räntilä. Suunnittelutalo S Anttila on laatinut asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

 

Päätösehdotus:               Esitetään kunnanhallitukselle, että se asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville kunnanilmoitustaululle 30 vuorokauden ajaksi sekä varaa kaikille kaavaan osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia esitteli asemakaavaluonnoksen.

                                            Hyväksyttiin asemakaavaluonnos.

                                      

                                            Ilmari Mattila poistui esteellisenä tämän pykälän ajaksi kokouksesta.

 

Kunnanhallitus 17.9.2012 § 220

 

KH 220 §                           Jämin keskusaleen asemakaavamuutos ilmenee esityslistan liitteestä nro 220.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 29

                                       ● Jämin keskusalueen asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 3.10.2012 -1.11.2012 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutuksia tai kommentteja kaavaluonnoksesta. Määräaikaan mennessä muistutuksia ja kommentteja ei tullut.

 

                                            ● Kaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot seuraavilta

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus, alueiden käyttö, ei lausuntoa

o   Varsinais-Suomen ELY- keskus, liikenne ja infra, ei lausuntoa

o   Satakuntaliitto, ei lausuntoa

o   Satakunnan museo (liite 29.1)

o   Tykistöprikaatin Esikunta ja LSSLE (liite 29.2)

o   Metsähallitus (liite 29.3)

o   Jämi- Säätiö (liite 29.4)

o   Jämijärven kunnan tekninen lautakunta (liite 29.5)

                                      

● Jämin keskusalueen asemakaavan muutoksesta käytiin viranomaisneuvottelu 14.5.2013 Porin ELY- keskuksessa (liite 29.6).

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asetta Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

                                        

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin;

-          kaavaehdotukseen lisätään rullasuksirata

-          Hiihtotunnelin ja Areenan parkkipaikan välinen tiealue merkitään pihakaduksi.

 

                                       -----

 

KH 263 §                           Kaavaehdotus esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus asettaa Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää kaavamuutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                            -----

 

KH 132 §                           Jämin keskusalueen asemakaavamuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.11.-16.12.2013 välisen ajan.

Lausunnot on pyydetty 16.12.2013 mennessä.

Asemakaavaselostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 132.1.

Nähtävilläoloajan jälkeen tehdyt muutokset ja vastineet lausuntoihin ovat liitteenä nro 132.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy keskusalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

                     

133 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

                                           

1.    PoSan seminaari 20.5.2014, useita osanottajia kunnasta

2.    Parkanon yksityistämispalaveri sote asiasta; paikalla Matti Leppihalme ja Esa Ala-Karvia

3.    Syntymäpäivät: Marketta Viitaniemi 60 v. ja Kati Mansikkamäki 50 v. useita kunnan edustajia

 

Merkittiin saadut selonteot tiedoksi.

 

_____