JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 31.3.2014 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

16 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

17 § PSSV Palvelut Oy:n perustaminen ja osakkeiden siirtäminen kuntien

        omistukseen

18 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle

19 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

20 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                     

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 4.4.2014 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 25.3.2014

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2014

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 25.3.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 31.3.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat


15 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  18

16 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  18

17 §   PSSV PALVELUT OY:N PERUSTAMINEN JA OSAKKEIDEN
         SIIRTÄMINEN KUNTIEN OMISTUKSEEN  19

18 §   OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN
         PSSV PALVELUT OY:LLE
  23

19 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  27

20 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  28

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

31.3.2014 kello 19.00 – 19.19

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Lahti Johanna

Lehmussalmi Riina

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia                    

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Mansikkamäki Raimo     varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Karppinen Antero

Kuusikoski Sirpa

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 15 - 21

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 4.4.2014

Allekirjoitukset

 

 

Timo Sorvali                      Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 4.4.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

15 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 26.3.2014 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 27.3.2014. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 26.3.2014.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

 

 

 

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

16 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Timo Sorvali ja Miia Sjöman.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus               76 §              24.3.2014

17 §         PSSV PALVELUT OY:N PERUSTAMINEN JA OSAKKEIDEN SIIRTÄMINEN KUNTIEN OMISTUKSEEN

 

Laajakaistahanketta toteuttamaan perustettiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (jäljempänä ”P-S Seutuverkko Oy”), jonka osakkaiksi tulivat Kankaanpää, Jämijärvi, Kiikoinen, Lavia ja Pomarkku. Yhtiön perustamisen jälkeen alkoi liittymien ennakko markkinointi ja alkuvaiheessa liittymäsitoumuksia saatiin hieman yli 2400 kpl.

 

Jämijärven kunnan osuus yhtiöstä on 13,3 %, eli 532 osaketta.

                     

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Viestintävirastoon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Kuntien vapaan pääoman sijoitukset ilmenevät liitteestä nro 76.1.

Laajakaistaverkon rakentamisen kokonaiskustannusarvio vuosille 2013 - 2016 on 20 milj.€.

 

Koko laajakaistahankkeen suunniteltu investointikustannus ja rahoitus on seuraava:

 

Yllä kuvatun rahoituskokonaisuuden rahoitus on suunniteltu järjestettäväksi PSSV Palvelut Oy:n kautta, jonka P-S Seutuverkko Oy perustaa tarkoitusta varten. PSSV Palvelut Oy siirtyy myöhemmin kokonaan (100 %) P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien omistukseen. PSSV Palvelut Oy:n tehtävänä on kilpailuttaa ja nostaa hankkeeseen tarvittavat lainat ja sijoittaa ne edelleen pääomalainana tai heikomman etuoikeuden lainana P-S Seutuverkko Oy:öön. 

 

P-S Seutuverkko Oy:n investoinnit rahoitetaan rahoituksella, jonka myöntää perustettava PSSV Palvelut Oy. PSSV Palvelut Oy pääomitetaan lainalla, jonka kunnat takaavat omistuksiensa mukaisessa suhteessa.

 

Siltarahoitus tarkoittaa väliaikaisrahoitusta, jota tarvitaan P-S Seutuverkko Oy:n maksuvalmiuden takaamiseksi ennen valtiontukien saantia. Siltarahoitus on otettu huomioon kokonaislainatarpeen määrittelyn yhteydessä.

 

PSSV Palvelut Oy mahdollistaa laajakaistaverkkoinfrastruktuurin rakentumisen yhtiön osakaskuntien alueelle. Yhtiön perustaminen on tarpeen koska yksityiset investoijat eivät tarjoa vastaavaa palvelua riittävällä peitolla investoinnin alueella, eikä P-S Seutuverkko Oy:n investoinnille ole tarjolla yksityistä rahoitusta tukilain määrittelemillä ehdoilla.

 

Alueelle on tehty julkisen hankintalain mukainen kilpailutus laajakaistahankkeen mukaisesta hankkeesta Satakuntaliiton toimesta. Ainut tarjoaja oli P-S Seutuverkko Oy.

 

PSSV Palvelut Oy:n perustaminen mahdollistaa markkinaehtoisen pääomasijoituksen tekemisen P-S Seutuverkko Oy:n verkkohankkeeseen ja tätä kautta verkon rakentumisen.

 

PSSV Palvelut Oy perustetaan tekemään markkinaehtoisen (kattaa omat varainhankintakulunsa + tuottaa välillisiä hyötyjä) sijoituksen P-S Seutuverkko Oy:öön, mikä mahdollistaa laajakaistahankkeen toteutumisen omistajakuntien alueelle. PSSV Palvelut Oy tekee sijoituksen P-S Seutuverkko Oy:öön ensisijaisesti joko pääomalainan tai heikompietuoikeuksisen lainan ehtoisena rahoituksena/sijoituksena.  

 

PSSV Palvelut Oy:n omistusosuudet ja omistajien takausvastuu jakautuvat P-S Seutuverkko Oy:n omistussuhteiden mukaan seuraavasti:

 

 

PSSV Palvelut Oy:n tehtävän toteutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

·         PSSV Palvelut Oy:n tehtävänä on mahdollistaa julkiseen palveluun rinnastettavissa olevan laajakaistahankkeen toteutuminen omistajakuntiensa alueella.

·         P-S Seutuverkko Oy tarjoaa yhteyksiä kaikille käyttäjille ja verkko on avoin kaikille kiinnostuneille palveluoperaattoreille tasapuolisin, syrjimättömin ehdoin.

·         Verkko tarjoaa käyttöoikeuksien hakijoille kaikki mahdolliset verkkoon pääsyn muodot tasapuolisin ehdoin

·         PSSV Palvelut Oy raportoi omistajakunnilleen yllä kuvattujen parametrien toteutumisesta ja liiketoimintansa tilasta vuosittain.

·         P-S Seutuverkko Oy on valittu verkon toteuttajaksi käyttäen julkista avointa hankintamenettelyä siten kuin laissa laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) on säädetty. Näin ollen valituksi on tullut se toteuttaja, joka kykenee tuottamaan kyseiset palvelut vähäisimmin kustannuksin.

 

P-S Seutuverkko Oy on selvittänyt hankkeen valtiontukilainsäädäntöön ja kilpailuoikeudellisiin tekijöihin liittyviä riskejä ja toimintamallilla on pyritty minimoimaan em. riskit hankkeen toteutuksessa.

Liitteenä nro 76.2 on PSSV Palvelut Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä ehdotetun liiketoimintajärjestelyn, jossa:

 

1.    P-S Seutuverkko Oy perustaa uuden PSSV Palvelut Oy:n

2.    Jämijärven kunta päättää hankkia osakekaupalla yhdessä muiden P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien kanssa PSSV Palvelut Oy -nimisen yhtiön samoilla omistusosuuksilla kuin kuntien omistukset P-S Seutuverkko Oy:ssä

3.    Yhtiö hankitaan nimellisarvoon 2 500 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus on 332,50 euroa

4.    Jämijärven kunta hankkii perustetun PSSV Palvelut Oy:n osakkeet nimellisarvoltaan 332,50 euroa.

 

Tämä päätös on ehdollinen siten, että kaikkien P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien tulee tehdä tätä saman sisältöinen myönteinen päätös PSSV Palvelut Oy:öön liittyvän järjestelyn toteuttamisesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 17 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto päättää hyväksyä ehdotetun liiketoimintajärjestelyn, jossa:

 

1.    P-S Seutuverkko Oy perustaa uuden PSSV Palvelut Oy:n

2.    Jämijärven kunta päättää hankkia osakekaupalla yhdessä muiden P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien kanssa PSSV Palvelut Oy -nimisen yhtiön samoilla omistusosuuksilla kuin kuntien omistukset P-S Seutuverkko Oy:ssä

3.    Yhtiö hankitaan nimellisarvoon 2 500 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus on 332,50 euroa

4.    Jämijärven kunta hankkii perustetun PSSV Palvelut Oy:n osakkeet nimellisarvoltaan 332,50 euroa.

 

Tämä päätös on ehdollinen siten, että kaikkien P-S Seutuverkko Oy:n osakaskuntien tulee tehdä tätä saman sisältöinen myönteinen päätös PSSV Palvelut Oy:öön liittyvän järjestelyn toteuttamisesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


Kunnanhallitus               77 §              24.3.2014

18 §         OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN PSSV PALVELUT OY:LLE

 

 

P-S Seutuverkko Oy:n laajakaistahankkeeseen tarvittavia lainoja ei ole vielä kilpailutettu tai lopullisesti yksilöity. PSSV Palvelut Oy kilpailuttaa kokonaistaloudellisesti edullisimman rahoituksen osana järjestelyn valmistelevia toimenpiteitä. Valtuuston on tästä johtuen tarkoituksenmukaista valtuuttaa kunnanhallitus tarkentamaan takauspäätöksen kohteena olevien lainojen yksilöinti vastaamaan lopullisia lainoja. 

 

PSSV Palvelut Oy:n tulevat osakaskunnat takaavat pankkilainoja omistustensa mukaisessa suhteessa seuraavasti:

 

 

1) Takauksen käsittely kunnan toimialaan kuuluvana asiana

 

Kuntaliitto on katsonut, että takaus voi kuulua kunnan toimialaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-       taattavana on investointilaina

-       tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen

-       takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus

 

Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan P-S Seutuverkko Oy:n suunnittelemaan investointiin.

 

Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alueella.

 

Takaus järjestetään siten, että takaukselle saadaan vastavakuus osana järjestelyä.

 

Kuntaliitto ei ole ottanut kantaa, kuuluuko tämä nimenomainen rahoitustoimi kunnan toimialaan.

 

Laajakaistahankkeen toteuttamisen katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan myöskin johtuen siitä, että hankealueen kilpailutukseen ei ole ollut tarjolla yksityistä toteuttajaa ja hankkeen rahoituskilpailutuksen tuloksena ei ole ollut mahdollista saada P-S Seutuverkko Oy:lle rahoitusta ilman kunnan 100% takausta.

 

2) Takauksen käsittely suhteessa siihen, millaisia edellytyksiä lainalle/takaukselle tulee asettaa EU:n valtiontukisäännösten täyttämiseksi.

 

P-S Seutuverkko Oy on selvittänyt hankkeen valtiontukilainsäädäntöön ja kilpailuoikeudellisiin tekijöihin liittyviä riskejä ja toteutusmallilla on pyritty minimoimaan em. riskit.

 

Perustettavan PSSV Palvelut Oy:n sijoitus P-S Seutuverkko Oy:iin tehdään markkinaehtoisena sijoituksena huomioiden PSSV Palvelut Oy:n toimiala ja tehtävä. Kuntien takaus PSSV Palvelut Oy:lle ei siten ole julkista tukea.

 

Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly julkista tukea, voidaan se antaa myös tähän hankkeeseen, johon on annettu maksimimäärä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan olevan edes osittain julkista tukea, avustusta olisi pienennettävä vastaavasti. Mikäli tuki myöhemmin esim. jonkin osapuolen kantelusta todetaan säännösten vastaiseksi, tulee se periä takaisin kunnan toimesta. EU -komission toimivaltaan tässä asiassa sovelletaan 10 vuoden vanhentumisaikaa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen PSSV Palvelut Oy:n investointilainoille, joilla rahoitetaan P-S Seutuverkko Oy:n toteuttamia laajakaistainvestointeja (valokuituverkon rakentaminen) vuosien 2014-2016 aikana.

 

Takauksen ehdot ovat seuraavat:

 

-          Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassaolo 28 vuotta) jakautuen yhteen tai useampaan lainaan. Takaus kohdistuu yhteensä 10 000 000 euron lainoihin, joille annetaan yhdessä muiden osakaskuntien kanssa 10 000 000 euron takaukset. Jämijärven kunnan takausvastuuta yhtiön omistusosuuden mukaisesti on 1 330 000 euroa.

-          Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja toteuttavalle yhtiölle vastikkeettomasti, eli takauksesta ei peritä takausprovisiota.

-          Takauksen piirissä olevat lainat käytetään P-S Seutuverkko Oy:n valokuituverkon rakentamista varten.

-          PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen P-S Seutuverkko Oy:n valokuituverkkoon. Kunnat laativat PSSV Palvelut Oy:n osakassopimuksen yhteydessä erillisen sopimuksen, jolla sovitaan yrityskiinnityksen edelleen kohdistamisesta kullekin osakaskunnalle takauksen suhteessa.

 

Valtuusto valtuuttaa muista osin kunnanhallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat perustuen lainakilpailutukseen.

 

Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alueella.

Liitteenä nro 77.1 on Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelma.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 18 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen PSSV Palvelut Oy:n investointilainoille, joilla rahoitetaan P-S Seutuverkko Oy:n toteuttamia laajakaistainvestointeja (valokuituverkon rakentaminen) vuosien 2014-2016 aikana.

 

Takauksen ehdot ovat seuraavat:

 

-          Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassaolo 28 vuotta) jakautuen yhteen tai useampaan lainaan. Takaus kohdistuu yhteensä 10 000 000 euron lainoihin, joille annetaan yhdessä muiden osakaskuntien kanssa 10 000 000 euron takaukset. Jämijärven kunnan takausvastuuta yhtiön omistusosuuden mukaisesti on 1 330 000 euroa.

-          Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja toteuttavalle yhtiölle vastikkeettomasti, eli takauksesta ei peritä takausprovisiota.

-          Takauksen piirissä olevat lainat käytetään P-S Seutuverkko Oy:n valokuituverkon rakentamista varten.

-          PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen P-S Seutuverkko Oy:n valokuituverkkoon. Kunnat laativat PSSV Palvelut Oy:n osakassopimuksen yhteydessä erillisen sopimuksen, jolla sovitaan yrityskiinnityksen edelleen kohdistamisesta kullekin osakaskunnalle takauksen suhteessa.

 

Valtuusto valtuuttaa muista osin kunnanhallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat perustuen lainakilpailutukseen.

 

Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alueella.

Liitteenä nro 77.1 on Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelma.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                           

19 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                      Ei ollut.

 

                      _____          

20 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                      Ei ollut.

 

                     _____