Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                   Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

to 30.1.2014 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Sivistyslautakunta            1 /14

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2014

5 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2013

6 § LUKUVUODEN 2014 -2015 TYÖPÄIVÄT PERUSOPETUKSESSA

7 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 7.1.2014 ALKAEN

8 § SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

9 § YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON PÄIVÄHOITOMAKSUJEN KATTOHINNAN KOROTUS 1.1.2014

10  § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

BRIITTA RANTANEN                     ROLF BJÖRKMAN

Briitta Rantanen                              Rolf Björkman

puheenjohtaja                                 rehtori


Jämijärven kunta                                      KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                           

Sivistyslautakunta                                    1 /14

 

 

KOKOUSAIKA

 

to 30.1.2014 klo 18.30 – 19.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koivumäki Anu, varapuheenjohtaja

Koivunen Leena, Briitta Rantasen varajäsen

Ihanamäki Johanna

Kalliomäki Matti

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Briitta Rantanen

Jaana Ojala

Salmela Jouni

Rudenberg Erkki

 

ASIAT

 

 

§§ 1- 11

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

---

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi ___.___.2014

Virka-asema                                                Allekirjoitus

 

 

rehtori                                     Rolf Björkman

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anu Koivumäki                       Rolf Björkman

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi   ___.___. 2014

Allekirjoitukset

 

 

Johanna Ihanamäki                  Leena Koivunen           


 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                       -----

 

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Ihanamäki ja Leena Koivunen. Tarkastus päätettiin pitää ma 3.2.2014.

 

-----

 

 


 

3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

 

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

 

1)      että vuonna 2014 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin, perhepäivähoidonohjaajan ja

päiväkodinjohtajan viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikana.

 

2)      että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois- Satakunta-lehdessä/Seutulehti UutisOivassa  ja Kankaanpään Seudussa. 

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2014

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että

 

1)      sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2014 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtajalle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Rami Heikkilälle sekä kunnanjohtaja Esa Ala - Karvialle,

 

2)      lastenpäivähoidon (Pääskyn päiväkoti, yksityisen hoidon kuntalisä, perhepäivähoito, esiopetus, ryhmäperhepäivähoito, iltapäivätoiminta, erityislastentarhanopettajan palvelu sekä lasten kotihoidontuki) laskujen hyväksymisoikeus annetaan päiväkodin johtaja Leena Peuralalle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Rami Heikkilälle sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvialle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

5 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2013

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10. - 31.12.2013 ja päättää olla käyttämättä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


6 § LUKUVUODEN 2014 -2015 TYÖPÄIVÄT PERUSOPETUKSESSA

 

                                                                                                                                                                                

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esityksen mukaan lukuvuonna 2014 -2015 työpäivien lukumääräksi tulee 188+ Loppiainen+ Vappu = 190 työpäivää.

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2014 - 2015 on lauantai 30.5.2015. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

 

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

 

                    Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 9.

Koulutyö alkaa to 7.8.2014.  Syyslukukausi päättyy la 20.12.2014 ja kevätlukukausi alkaa ke 7.1.2015.

 

Syyslukukaudelle tulee 93 työpäivää  ja kevätlukukaudelle 95 työpäivää +loppiainen+ vappu, yhteensä 190 työpäivää. 

 

Jämijärven perusopetuksen työpäiväsuunnitelma lv 2014- 2015 on liitteenä 6.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven perusopetuksen työpäivät lukuvuodelle 2014- 2015 liitteen 6.1 mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

7 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 7.1.2014 ALKAEN

 

Koulujen keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Anne Lähteenniemi ovat laatineet uuden ruokalistan.

 

Liitteenä 7.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 7.1.2014 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi liitteenä 7.1. olevan uuden ruokalistan.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi liitteen tiedokseen.

 

-----


 

 

8 § SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

 

Talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle sekä muut tarveharkintaiset menot.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2013 kunnan talousarvion vuodelle 2014.

 

Liitteenä 8.1. on koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon hyväksytty talousarvio vuodelle 2014.

 

Kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014 kokouksessaan 20.1.2014, ohjeet esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2014 liitteen 8.1. mukaisesti ja toimittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2014 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

9 § YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON PÄIVÄHOITOMAKSUJEN KATTOHINNAN KOROTUS 1.1.2014

 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

 

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128, määrittelee perusteet, joiden perusteella muodostuu päivähoitomaksu.

Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, määrittelee kunta kattohinnan, josta lapsesta hoitajalle maksettava päivähoitomaksu muodostuu.

Kattohinta koostuu kolmesta osiosta:

- Perheen maksamasta päivähoitomaksusta

- Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuesta, joka koostuu yksityisen hoidontuen hoitorahasta ja perheen tulojen perusteella mahdollisesti maksettavasta hoitolisästä

- Kuntalisästä.

Lisäksi kunta maksaa tietyissä tapauksissa osan hoitomaksusta hoitomaksun tukena. Tämän tuen avulla saadaan vanhempien maksaman päivähoitomaksun osuus pidettyä kunnallisten päivähoitomaksujen suuruisena.

Kela on korottanut omaa tukiosuuttaan 1.1.2014 alkaen.  Kelan maksama yksityisen hoidon tuen hoitoraha oli ennen 171,40 €/kk/lapsi ja 1.1.2014 alkaen se on 173,64 €/kk/lapsi. Korotusta aikaisempaan tuli 2,24 €, jolla kattohintaa tulisi korottaa. Kuntalisän osuus pysyy ennallaan.

Yksityisen hoidontuen hoitoraha nousi myös niiden lasten osalta, jotka osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen ja ovat sen lisäksi osapäivähoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla. Heidän osaltaan hoitoraha oli aikaisemmin 63,06 € /kk /lapsi. 1.1.2014 lähtien se on 63,89 €/ kk/lapsi. Korotusta tuli 0,83 €, jolla summalla hoitomaksun kattohintaa tulisi heidän osaltaan korottaa. Myös tässä tapauksessa kuntalisä pysyy ennallaan.

 

Päivähoitomaksuista vastaava perhepäivähoidonohjaaja Marjo Leikkola on laatinut korotuksen muutokset esittelevän liitteen 8.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy yksityisten perhepäivähoitajien perimien päivähoitomaksujen kattohinnan korotuksen liitteenä 8.1.olevan taulukon mukaisesti. 1.1.2014 alkaen otetaan käyttöön liitteessä esitetyt kattohinnat.  Kuntalisän osuus pysyy entisellään. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT/ SAAPUNEET KIRJEET

 

-     Pöytäkirja yleinen palotarkastus 28.11.2013 /Jämijärven keskuskoulu, Koulutie 6, Satakunnan pelastuslaitos

 

                                       Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. kirjeen tiedoksi.

 

 

                                       -----