Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                   laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

 to  21.11.2013 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Sivistyslautakunta..........................................................................      5/13

64 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

65 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

66 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2013

67 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.9.2013

68 § TALOUSARVIO VUODELLE 2014

69 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2014

70 § PERUSOPETUKSEN OPPIKIRJA JA OHEISMATERIAALI HANKINNAT 2014 -2018

71 § PÄIVÄHOIDON TILANNESELVITYS

72  § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

BRIITTA RANTANEN                     ROLF BJÖRKMAN

Briitta Rantanen                              Rolf Björkman

puheenjohtaja                                 rehtori

 


Jämijärven kunta                         KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                              

Sivistyslautakunta                         5/13

 

 

KOKOUSAIKA

 

21.11.2013 klo 18.30 – 20.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rantanen Briitta, puheenjohtaja

Koivumäki Anu

Ihanamäki Johanna

Kalliomäki Matti

Ojala Jaana

Salmela Lotta, Jouni Salmelan varajäsen

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Rudenberg Erkki

Salmela Jouni

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jokela Satu, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§  64 - 73

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                  Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                 

 Briitta Rantanen                   Rolf Björkman                                                            

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi  ___.___. 2013

Allekirjoitukset

 

 

Anu Koivumäki                      Jaana Ojala      

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi   ___.___.2013

Virka-asema                                    Allekirjoitus

 

 

rehtori                                     Rolf Björkman


 

64 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                          Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                          -----

 

 

 

65 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Koivumäki ja Jaana Ojala. Tarkastus päätettiin pitää 25.11.2013.

 

-----

 

 

66 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2013

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.7. -30.9.2013 ja päättää olla käyttämättä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 67 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 30.9.2013

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -30.9.2013.

 

                          Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 66,4 %, Palokosken koulu 92,3 %, Suurimaan koulu 89,8 %, Tykköön koulu 101,8 %, Jämijärven keskuskoulu  66,0 %, Peruskoulujen yhteiset menot 62,6 %,Oppilaskunta 0 %, Kansalaisopisto  71,4 % , Musiikkiopisto 102,2 %, Kirjastotoimi 76,1 % Pääskyn päiväkoti 64,0 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 41,7 %, Perhepäivähoito 32,7 %, Esiopetus 67,0 %, Ryhmäperhepäivähoito 66,3 %, Iltapäivätoiminta 78,3 %,  Erityislastentarhanopettaja  palvelu 62,0 %, Lasten kotihoidontuki  61,2  %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.9.2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

68 § TALOUSARVIO VUODELLE 2014

 

 

 

Kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2014.

 

Esityslistan liitteenä on talousarvioehdotus vuodelle 2014 kunnan koulutoimen, kansalaisopiston, musiikkikoulutuksen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon osalta. Lähtökohtana on vuoden 2013 talousarvio. Menoja ei voi suoraviivaisesti verrata edellisiin vuosiin, koska Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautuivat 31.7.2013 ja oppilaat siirtyivät Jämijärven keskuskoululle. 

 

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä koulun / opettajien/ koulutyöntekijöiden esittämistä ”erityshankintatarpeista” vuodelle 2014.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää talousarvioehdotuksensa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, sillä korjauksella, että Tykköön toimipisteeseen ehdotetaan rahoitusta jatkettavaksi kolmannelle opettajalle lukuvuodeksi 2014- 2015.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----                                                                                            

 

69 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2014

 

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

                                                                                                                                                                                                                                                     

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteinä 69.1, 69.2. ja 69.3.  Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteiden 69.1., 69.2. ja 69.3 mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

70 § PERUSOPETUKSEN OPPIKIRJA JA OHEISMATERIAALI HANKINNAT 2014 -2018

 

Kunnat ovat voineet tehdä sopimuksia eri hankinnoista KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Kuntahankinnat kilpailuttaa palvelut tai tuotteet asiakkaiden puolesta ja kymmenien kuntien ollessa asiakkaana kilpailutuksella voidaan saada aikaan huomattavia alennuksia verrattuna yksittäisen kunnan  hankintojen kilpailuttamiseen.

 

Jämijärven kunnalla on mahdollisuus tehdä KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa sopimus, että se ostaa perusopetuksen oppikirjat kuntahankintojen välityksellä. Näin kunta välttyy suoraan hankintalain edellyttämistä hankalista kilpailuttamiseen kuuluvista työläistä toimenpiteistä. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu asiakkaan hankkimien palveluiden arvoon. Palvelumaksu on 0,4 %, ja se lasketaan sopimustoimittajan asiakkaalle puitesopimuksen perusteella toimittamien, veloittamien ja raportoimien tuotteiden hinnasta (alv 0 %) sopimusaikana.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää tehdä liitteen 70.1. mukaisen puitesopimuksen perusopetuksen oppikirjojen ja oheismateriaalien hankinnasta KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Sopimuskausi alkaa 1.2.2014.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

71 § PÄIVÄHOIDON TILANNESELVITYS

Kh 241 §/16.9.2013         ”LASTEN KOTIHOIDON SELVITYSTYÖ

Jämijärven Työväenyhdistyksen valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien lasten kotihoidon selvitystyön tekemistä Jämijärven kunnassa.

Selvityksessä tutkittaisiin mahdollisen tuen kustannukset ja arvioitaisiin vaikuttavuutta varhaiskasvatuksen kustannuksiin.

Aloite on liitteenä nro 241.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian valmistelun sivistystoimen tehtäväksi.

                                            Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että selvitystyöhön tulee ottaa mukaan myös yksityinen ja kunnan oma päivähoito.”

-----

Sivltk 71 §                         Kunnanhallitus on antanut sivistystoimelle tehtäväksi valmistella Jämijärven työväenyhdistyksen valtuustoaloitteen mukaisesti selvityksen lasten kotihoidontuen kuntalisästä.  Päätöksessään kunnanhallitus laajensi selvitystyön koskemaan myös yksityistä ja kunnan omaa päivähoitoa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen 71.1. mukaisen selvityksen Jämijärven kunnan päivähoidon osalta.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

 

72 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

-----