Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                   Laatimispäivämäärä: 8.1.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 28.1.2014 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN

      VUONNA 2014

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄK-

      SYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNI-

      SEN LAUTAKUNNAN OSALTA

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

7 § TARJOUS JÄTEVEDEN PUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA VUODELLE 2014

8 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                     Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                      KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                           

Tekninen lautakunta                                  1/2014

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 28.1.2014 klo 19.00 – 21.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Salminen                              puheenjohtaja

Olavi Koivuniemi

Susanna Maja

Raimo Mansikkamäki

Pentti Mäkelä

Pentti Virtanen                                 pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

Leena Koivunen

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Ari Uusi-Rasi                                kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 1 –  9                                     sivut 1 - 10

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                        Pentti Virtanen

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Susanna Maja                             Olavi Koivuniemi

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___20141 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:               Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus. 

                                      

 

 

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:               Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Koivunen Leena ja Koivuniemi Olavi.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maja Susanna ja Koivuniemi Olavi.

 

 

 

 

 

 

 

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2014

 

 

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2014 varsinaisten kokousten ajan ja paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään vähintään joka toinen kuukausi tai lautakunnan käsiteltäväksi osoitettujen asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokouksista ilmoitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo- oikeuden omaaville henkilöille ennakkoon tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

.                        

Päätösehdotus:               1. Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2014 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa tiistaisin alkaen klo 19.00

 

                                       2. Teknisen lautakunnan käsiteltäviksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon.

 

                                       3. Kokouskutsut asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille viimeistään kokousviikkoa edeltävänä torstaina. Kokouksista lähetetään ennakkotieto lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

 

                                       4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 – 11.00.

 

 

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin yksimielisesti, mutta kohta 1. muutetaan seuraavaan muotoon;

                                       1. Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2014 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa kuukauden toisen parittoman viikon tiistaina.

 

 

 

 

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

                                        

                                       Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole johtosäännössä määrätty.

 

Päätösehdotus:               Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja varakunnanjohtaja (rehtori).

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2013 (§ 102) hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014. Liite 5.1.

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunnan tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelma toimielintasolla.

 

Päätösehdotus:               Hyväksytään käyttötaloussuunnitelma teknisen toimen osalta.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Jämijärven kunnanhallitus:

-          ote 318 § Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2014

-          ote 320 § Kunnantoimistosta ulkopuolisille myytävien kopioiden hintojen määrääminen

-          ote 323 § Poikkeamislupa / Sirén Hannele ja Veli-Pekka

-          ote 324 § Kunnanviraston aukioloajat

-          ote 10 § Arvopostin ja arvolähetysten kuittaaminen ja vastaanottaminen

-          ote 12 § Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2014

-          ote 13 § Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2014

-          ote 18 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2014

-          ote 29 § Poikkeamislupahakemus / Talviala Marja-Liisa ja Rantanen Reijo

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-          ote 101 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2013 ja kaavoitusohjelma 2014-2015

-          ote 102 § Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-          Kertaraportti 13.12.2013

 

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                Merkittiin tiedoksi.            

 

 

 

 

 

 

 

7 § TARJOUS JÄTEVEDEN PUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA VUODELLE 2014

 

                                      

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2014.

 

                                       Jätevedenpuhdistamon tarkkailu                  2.635 €

                                       Purkuvesistön tarkkailu                                4.017 €

                                                                 YHTEENSÄ:                    6.652 € + alv 24%

 

                                       Tarjous on esityslistan liitteenä, liite 7.1

 

 

Päätösehdotus:               Hyväksytään tarjous.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

8 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

 

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 21.20.