Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 14.10.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 29.10.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

42 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

43 § TÖRMÄLÄN TOIMISTORAKENNUKSEN KUNNOSTUS

44 § KÄYTTÖTALOUSARVIO TEKNINEN TOIMI 2014

45 § KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSTAPAVERTAILUT

46 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

47 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

48 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                           Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   5/2013

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 29.10.2013 klo 19.00 – 21.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Salminen                              puheenjohtaja

Olavi Koivuniemi

Leena Koivunen

Susanna Maja

Raimo Mansikkamäki

Pentti Mäkelä

Tero Koivumäki                               varajäsen

Pentti Virtanen                                  pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Uusi-Rasi Ari                                    kh:n edustaja

Matti Leppihalme                             kunnanvaltuuston pj.

 

ASIAT

 

 

§§ 41 - 49                                  sivut  44 - 54

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Salminen Mikko                        Pentti Virtanen               

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Tero Koivumäki                        Susanna Maja

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201341 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

42 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kuusikoski Sirpa ja Maja Susanna.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Koivumäki Tero ja Maja Susanna.

 

 

 

 

 

43 § TÖRMÄLÄN TOIMISTORAKENNUKSEN KUNNOSTUS

 

Tekninen ltk 13.8.2013 § 34

Törmälän toimistorakennuksessa tehtiin 2.9.2010 aistinvarainen sisäilman hajuhaitan syyn selvitys. Toimistotiloissa havaittiin selvä haju, joka indikoi kosteusongelmasta rakenteissa. Hajuhaittaselvityksen teki Munters Oy (nykyinen Polygon Finland Oy). Selvityksestä käy ilmi hajuhaittoja aiheuttavat vauriot ja suositeltavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Selvityksessä esitetyt korjaustoimenpiteet suoritettiin kesällä 2011. Esityslistan liitteenä on Munters Oy:n tekemä hajuhaitan syyn selvitys, liite 34.1.

 

Korjaustoimenpiteistä huolimatta hajuhaittoja ilmeni edelleen. Vuoden 2012 syyskuun alkupuolella tehtiin sisäilman hajuongelmaselvitys rakenteellisilla tutkimuksilla. Tutkimuksen teki Polygon Finland Oy. Tutkimuksessa keskityttiin pääosin alapohjarakenteeseen. Alapohjarakenteessa todettiin jokaisessa tarkastuspisteessä erittäin voimakasta kivihiilipien hajua. Otetut materiaalinäytteet sisälsivät erittäin paljon PAH- yhdisteitä.

 

Tutkimusraportin mukaan tilojen käyttöä ennen korjaustoimenpiteitä ei suositella. Toimistorakennus on ollut lähes tyhjillään syksystä 2012 lähtien.

 

Tutkimusraportin toimenpide- ehdotus osassa esitetään tehtävät korjaustoimenpiteet. Korjaustoimenpiteistä tulisi tehdä tarkka korjaussuunnitelma, jonka yhtenä lähtötietona toimii tehty tutkimusraportti. Esityslistan liitteenä on Polygon Finland Oy:n tekemä tutkimusraportti, liite 34.2.

 

Polygon Finland Oy on tehnyt kustannusarvion korjaustöistä. Kustannusarvio voidaan pitää tässä vaiheessa karkeana, koska korjaussuunnitelmaa ei ole vielä käytettävissä. Korjaustöiden arvonlisäverollinen kustannusarvio on 125 000 euroa. Esityslistan liitteenä on Polygon Finland Oy:n laatima karkea kustannusarvio, liite 34.3.

 

 

Päätösehdotus:                     Teetetään Polygon Finland Oy:n tutkimusraportissa (liite 34.2) mainittu erillinen korjaussuunnitelma ja sen pohjalta tarkempi kustannusarvio. Tarkennetun kustannusarvion pohjalta tehdään päätös korjaustöiden kannattavuudesta rakennuksen arvoon nähden.

 

 

Päätös:                                 Asiasta käydyn keskustelun aikana Sirpa Kuusikoski teki päätösehdotuksesta poikkeavan seuraavan esityksen:

                                            ” Päätösehdotuksesta poiketen esitän, että selvitetään myös Törmälän toimistorakennuksen purkamisesta syntyvät kustannukset. ”

                                            Lautakunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti Sirpa Kuusikosken tekemää esitystä.

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus hyväksytään Sirpa Kuusikosken esittämin muutoksin.

 

Tekninen ltk 29.10.2013 § 43

 

Rakennuspäällikkö on pyytänyt tarjoukset Törmälän toimistorakennuksen korjauksesta ja purkamisesta.

Sataedun edustaja kävi tutustumassa Törmälän toimistotiloihin ja antoi suullisen tarjouksen peruskorjauksesta seuraavasti:

-         Lattian purku, kapselointi ja uudelleen rakennus

kerrosala 150 m² * 400 € / m² = 60 000 €

-         Lattian ja seinien purku, kapselointi ja uudelleen rakennus

kerrosala 150 m² * 800 € / m² = 120 000 €

Jätehuolto Härmälän tarjous purusta ja purkujätteen poisviennistä:

-         14 400 € + alv 24 % (sisältää jätteenkäsittelymaksun)

 

Törmälän tämänhetkiset ylläpitokustannukset ovat 2 000 € – 2500 € vuodessa. Kirjanpitoarvo vuonna 2013 on 1 530 € joista poistoina poistuu vuonna 2014 puolet ja vuonna 2015 loput.

 

Päätösehdotus:                     Tämänhetkisen tilanteen mukaan kunnalla ei ole tarvetta toimistotiloille, mutta varasto- ja säilytystiloille on tarvetta.

                                            Säilytetään Törmälän toimistotilat varasto- ja säilytystiloina ilman korjaustoimenpiteitä. Minimoidaan käyttökustannukset mm. laskemalla lämpötila 10- 15 asteeseen.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

44 § KÄYTTÖTALOUSARVIO TEKNINEN TOIMI 2014

 

                                            Esityslistan liitteenä 44.1 teknisen toimen talousarvio vuodelle 2014.

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.              

 

 

 

45 § KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSTAPAVERTAILUT

 

Rakennuspäällikkö on pyytänyt Skapat Oy:ltä lämmitystapavertailut Keskuskoulusta (liite 45.1), Vanhainkodista (liite 45.2) ja Terveysasemasta (liite 45.3).

Lämmitystapavertailujen tavoitteena on uudistaa kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät ajantasaisiksi ja pienentää öljylämmityksestä tällä hetkellä aiheutuvaa suurta vuosittaista energiankäytön kustannusta. Uudistuksen tarvetta lisäävät öljyn hinnan kehitys ja siihen liittyvät uhat, jotka voivat nostaa lämmityskustannuksia merkittävästi.

Lämmitystapavertailussa verrataan maalämmöllä, pelletillä ja ilma- vesilämpöpumpun ja uuden öljykattilan yhdistelmällä tuotetuin lämmön kustannuksia nykytilanteisiin.

 

 

Päätösehdotus:                     Saatetaan lämmitystapavertailut tiedoksi jatkotoimenpiteitä varten.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                     

 

 

46 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

                                           

                                            Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 55 § Kauppakirjan hyväksyminen / Kirsi Niemenmaa

-         ote 56 § Kauppakirjan hyväksyminen / Sirpa ja Juha Kuusikoski

-         ote 58 § Muutosten hyväksyminen vuoden 2013 investointisuunnitelmaan

-         ote 62 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat (Laajakaistahanke)

 

Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 257 § Jämin Harjumökkialueen asemakaava

-         ote 259 § Jämin Ilmailumökkialueen asemakaava

-         ote 260 § Kirkonseudun asemakaavan muutos

-         ote 261 § Ratiperän Tuulivoimapuiston osayleiskaava

-         ote 262 § Tuulenpesän asemakaava

-         ote 263 § Jämin keskusalueen asemakaavan muutos

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

47 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                            Rullasuksiradan hoito ja puidenkaato radan varresta

 

Lautakunnan jäsen Raimo Mansikkamäki tiedusteli rullasuksiradan hoitovastuusta, kuka hoitaa sekä voisiko puita kaataa rullasuksiradan välittömästä läheisyydestä.

                                           

·        Hoitovastuu on Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimella

·        Puiden kaato vaatii metsähallituksen luvan.

 

 

48 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.