JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 4.11.2013 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                      76 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

77 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

78 § Maankäyttö- ja kaavoitussopimus                    

79 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2013                  

80 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2013            

81 § Maahanmuuttajien kotouttamisohjelman hyväksyminen / Pohjois-Satakunta               

82 § Lisämäärärahan myöntäminen PoSalta suoritettaviin ostoihin                

83 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2014 

84 § Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen                    

85 § Takauksen myöntäminen Jämin Hiihtotunneli Oy:n sähkölaskujen maksamisen vakuudeksi

86 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

87 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                     

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 8.11.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 29.10.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 29.10.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 4.11.2013 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

76 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

77 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

78 §   MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSOPIMUS 

79 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2013 

80 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2013 

81 §   MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN /
         POHJOIS-SATAKUNTA 

82 §   LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN POSALTA SUORITETTAVIIN          OSTOIHIN 

83 §   KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 

84 §   VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

85 §   TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N          SÄHKÖLASKUJEN MAKSAMISEN VAKUUDEKSI

86 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

87 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                 

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

4.11.2013 kello 19.00 – 19.23

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Karppinen Antero

Kujansuu Anneli

Kuusikoski Sirpa

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Rantanen Briitta                varajäsen

Mansikkamäki Raimo      varajäsen

Pihlajamäki Reijo             varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Anu

Lahti Johanna

Lehmussalmi Riina

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 75 - 88

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme   Antero Karppinen      Esa Ala-Karvia
                                    § 85 osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   8.11.2013

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski              Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   8.11.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

76 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 29.10.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä 28.10.2013 ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 29.10.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 29.10.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

 

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

77 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Kuusikoski ja Satu Jokela.

 

                                            _____

 

 

 

 


                      Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          19 §              23.8.2012

Kunnanhallitus                                         181 §            24.6.2013   

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          30 §              12.9.2013

Kunnanhallitus                                         254 §            7.10.2013

 

78 §              MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSOPIMUS

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 23.8.2012 § 19

19 §              ERKKI RUDENBERGIN KANSSA TEHTÄVÄ KAAVOITUSSOPIMUS

       

                                       Jämijärven kunta ja Erkki Rudenberg sopivat keväällä 2010 ns. Tuulenpesän alueen asemakaavan laadinnan aloittamisesta. Kunnan ja Rudenbergin välillä tulee tehdä kaavoitussopimus jossa sovitaan asemakaavan käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista sekä asemakaavan valmistelun aiheuttamien kustannusten jaosta.

 

Päätösehdotus:                Kaavoittaja Ilmari Mattila laatii Jämijärven kunnan ja Erkki Rudenbergin välille tehtävän kaavoitussopimusluonnoksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 181 §     MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSSOPIMUS

 

Ns. Tuulenpesän kaava-alueelle on suunniteltu tontteja myös yksityisen maanomistajan Erkki Rudenbergin omistamalle maa-alueelle.

 

Kaavan laadintaa varten on valmisteltu maankäyttö- ja kaavoitussopimus, jolla Erkki Rudenberg luovuttaa kunnalle, 4 tonttia ja kaikki hänen omistamansa alueen yleiset alueet (puistot, kaavatiealueet). Vastineena kunta vastaa alueen kaavoittamisesta ja kunnallistekniikan rakentamiskustannuksista. maankäyttö- ja kaavoitussopimus on liitteenä nro 181.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Erkki Rudenbergin välisen maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen asia jätettiin pöydälle kunnallisteknisten kustannusselvitysten saamiseksi.

                                       Laaditaan kustannusarvio Tuulenpesän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisesta.

 

                                            -----

 

 

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 12.9.2013 § 30

 

                                            Vuoden 2013 talousarviota varten tehdyssä alustavassa kustannusarviossa Tuulenpesän kunnallisteknisten töiden kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 598 343 € (alv 0 %), (liite 30.1).

 

                                            Kustannusarviolaskelmassa eri työvaiheiden kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

·        Rannanperäntien perusparannus 43 531 €

·        Kaavatiet 360 271 €

·        Kevyenliikenteen väylä 17 565 €

·        Liikennemerkit 2 076 €

·        Jätevesiviemärin runkolinja 50 480 €

·        Sähkötyöt/aluevalaistus 70 000 € (sis. valokuidun)

·        Yhteiskustannukset 54 420 €

 

Tuulenpesän kaava- alueen kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 11 750 k-m², josta Erkki Rudenbergille jää rakennusoikeutta 2100 k-m² kunnalle, 4 rakennuspaikan luovutuksen jälkeen. Prosenttiosuudeksi laskettuna Rudenbergin rakennusoikeus on 17,87 %. Kunnan prosenttiosuus on 82,13 %.

 

Laskettaessa Erkki Rudebergin osuutta kunnallisteknisten töiden kustannuksista, kokonaiskustannuksista on vähennetty laajakaistan-, Rannanperäntien- ja kevyenliikenteen väylän rakentamiskustannukset (598 343-40 000-43 531-17 565)€ = 497 247 €. Kustannukset prosenttiosuuksina;

·        Rudenberg 88 858 €

·        Kunta 408 389 €

 

Rudenbergin osuutta kunnallisteknisten töiden rakentamiskustannuksia laskettaessa tulee myös huomioida kunnalle tulevat tulot liittymä- ja rakennuslupamaksuista.

 

·        Jätevesi liittymämaksuista kunnalle tulevat tulot ovat noin 18 000 €

·        Rakennuslupamaksuista kunnalle tulevat tulot ovat noin 5 000 €

Tulot yhteensä 23 000 €

Rudenbergin osuudeksi kunnallisteknisten töiden rakentamiskustannuksista tulisi 65 858 €.

 

Päätösehdotus:            Esitetään kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Erkki Rudenbergin välillä laaditun maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen, jolla Erkki Rudenberg luovuttaa kunnalle 4 tonttia ja kaikki hänen omistamansa alueen yleiset alueet. Kaavoitussopimus liitteenä (liite 30.2).

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       ------

 

KH 254 §                           Maankäyttö- ja kaavoitussopimus on liitteenä nro 254.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen ja esittää kunnan ja Erkki Rudenbergin välisen liitteen nro 254.1 mukaisen maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 78 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy kunnan ja Erkki Rudenbergin välisen liitteen nro 254.1 mukaisen maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Valtuutettu Erkki Rudenberg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   264 §            7.10.2013

 

79 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2013.

Liite nro 264.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 66,67 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 79 §       

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   273 §            7.10.2013

 

80 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2013

 

                                            Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2013.

Liite nro 273.1.

Tasaisen vauhdin mukaan toteutuman tulisi olla 66,66 %. Jämijärven kunnan toteuma on 71,34 %, kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan 153 391 euroa, kasvuprosentin ollessa 5,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen 1.1.-31.8.2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 80 §                            

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee PoSan talouden toteutumisen 1.1.-31.8.2013 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   275 §            28.10.2013

 

81 §              MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMAN HYVÄKSYMINEN / POHJOIS-SATAKUNTA

 

Käsite kotoutuminen (integraatio) on vakiintunut suomen kieleen kotouttamislain (439/1999) myötä. Lakia uudistettiin v. 2010 (1386/2010) ja se astui voimaan 1.9.2011. Se on päivitetty vastaamaan tämänhetkistä tarvetta maahanmuuttajien kotouttamisessa ja kotoutumisessa. Uuden lain nimi on muuttunut kotoutumisen edistämiseksi, mikä kuvaa hyvin lain aktivoivaa henkeä: maahanmuuttaja itse aktiivisesti osallistuu omaan kotouttamisprosessiinsa ja erilaisten monikulttuuristen verkostojen ja yhdistysten rooli kasvaa. Viranomaisten on aktiivisesti vahvistettava maahanmuuttajien omia resursseja ja otettava asiakkaan tarpeet yksilöllisesti huomioon yhteistyössä hänen oman verkostonsa kanssa.

Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista sekä maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

 

Aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta on valmistellut maahanmuuttajien kotouttamisohjelman PoSan kuntien alueelle. Liite nro 275.1.

 

PoSan johtokunta on hyväksynyt sen 25.6.2013 ja perusturvalautakunta 21.8.2013.

 

Kotouttamisohjelma on lähetetty edelleen kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy PoSan alueen kuntien kotouttamisohjelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 81 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy PoSan alueen kuntien kotouttamisohjelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     
                                            Kunnanhallitus                   276 §            28.10.2013

 

82 §              LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN POSALTA SUORITETTAVIIN OSTOIHIN

 

Heinäkuun lopun toteuman pohjalta on PoSan ennusteen mukaan Jämijärven kunnan varaama määräraha 378 826 euroa liian pieni.

 

Perusturvalautakunta on esittänyt Jämijärven kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ko. suuruisen lisämäärärahan myöntämistä PoSalta tehtäviin ostoihin vuodelle 2013.

 

Elokuun lopun tilanteen mukaan palvelusopimuksen ja toteutuneen välinen ero on 198 562 euroa. Posan ennuste voi vuoden lopussa oleellisesti muuttua, joten tässä vaiheessa ei ole syytä vielä lähteä maksamaan ko. ennusteen pohjalta. Lisämäärärahan tarve on kuitenkin selvä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 200 000 euron lisämäärärahan v. 2013 talousarvioon PoSalta tehtäviin ostoihin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 82 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto myöntää 200 000 euron lisämäärärahan v. 2013 talousarvioon PoSalta tehtäviin ostoihin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     
                                            Kunnanhallitus                   281 §            28.10.2013

 

83 §             KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 18.11.2013 mennessä.

 

Vuoden 2014 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2013 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,85 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,40 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,90 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

                                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2014 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,85 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,40 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,90 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

KV 83 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto määrää kiinteistöveron vuodelle 2014 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,85 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,40 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,90 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   284 §            28.10.2013

 

84 §          VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.  Koska 17.11 on sunnuntai tuloveroprosentti ilmoitetaan viimeistään 18.11.2013.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2012 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 735 283 euroa jossa kasvua on edellisvuoteen +8,1 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 289 478 euroa; muutosta edelliseen vuoteen -11,4 %.

 

                                          Vuoden 2013 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

Talousarvioluonnoksessa on kunnallisveron kasvuksi vuodelle 2014 arvioitu 2 %:a.

Talousarvioluonnos on laadittu 21,50 %:n tuloveroprosentilla. 1 % korotus on osa valtuuston vuosille 2013-2014 hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Korotus käsiteltiin valtuuston iltakoulussa 14.10.2013, jossa se hyväksyttiin talousarvion laadinnan pohjaksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 21,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 84 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto päättää vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 21,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                          Kunnanhallitus                    286 §            28.10.2013

 

85 §              TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N SÄHKÖLASKUJEN MAKSAMISEN VAKUUDEKSI

 

Leppäkosken Sähkö Oy:n hallitus on päättänyt myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron maksulimiitin.

Limiitin edellytyksenä on, että Jämijärven kunta sitoutuu maksamaan välittömästi limiitin ylittyessä avoimesta laskusaldosta 20 000 euron ylittävän osan. Edellisen lisäksi edellytetään, että kunta antaa yhtiölle takauksen siltä osin, kun avointen laskujen yhteissumma ylittää 20 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Leppäkosken Sähkö Oy:n esityksen.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ilmoitti vastustavansa takauksen myöntämistä. Miia Sjöman kannatti Olli Seppälän esitystä.

                                           

                                            Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten tuli suorittaa äänestys.

 

                                            Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

                                            Suoritetaan nimenhuutoäänestys, ja ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää ja Miia Sjömanin kannattamaa esitystä äänestävät ”ei”.

 

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Timo Sorvali, Satu Jokela, Kari Jokisalo, Ari Uusi.Rasi, Anneli Kujansuu) ja 2 ei-ääntä (Olli Seppälä ja Miia Sjöman).

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

 

                                            -----

 

KV 85 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy Leppäkosken Sähkö Oy:n esityksen.

 

Päätös:                              Ennen asian käsittelyä valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme ja varavaltuutettu Raimo Mansikkamäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Kokouksen puheenjohtajana tämän asian osalta toimi valtuuston I varapuheenjohtaja Antero Karppinen.

 

                                            Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Olli Seppälä esitti, ettei takausta myönnettäisi. Hänen mielestään päätöksellä avattaisiin ”piikki” sähköjen maksuun. Lisäksi hän puolusteli vastustustaan sillä, että kunta joutuu jo takaajana maksamaan suuria summia Jämin Hiihtotunneli Oy:n kuluista. Palvelut tuotetaan ulkokuntalaisille ja kunnan taloustilanne on heikko. Valtuutetut Miia Sjöman ja Erkki Rudenberg kannattivat Olli Seppälän tekemää ehdotusta.

Valtuutettu Rainer Rajamäki kannatti kunnanhallituksen esitystä ja ihmetteli miten asiaa voidaan vastustaa tuomatta mitään vaihtoehtoista ratkaisumallia. Hän painotti vastuullisuutta päätöksentekoon.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi, hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty päätösehdotuksen vastainen kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää ja Miia Sjömanin ja Erkki Rudenbergin kannattamaa äänestystä äänestävät ”ei”.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä, joten puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen esitys. Äänestysluettelo on liitteenä nro 85.1.

 

_____

86 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                            Todettiin valtuuston v. 2013 viimeiset kokoukset.

                                            Ne pidetään 25.11 ja 16.12.

 

                                            _____

87 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.      Todettiin, että edesmenneen Jarmo Lahden tilalle on Perussuomalaisten osalta noussut 1. varavaltuutetuksi Timo Mäkelä ja 2. varavaltuutetuksi Reijo Pihlajamäki.

2.      Valtuutettu  Erkki Rudenberg teki aloitteen, että Tykköön kylätalon kohdalle saataisiin muutama katuvalo, koska alue on hänen mielestään pimeä. Asia merkittiin tiedoksi ja saatetaan kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

_____