Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 25.03.2004 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

22 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2003

23 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2003

24 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.- 31.12.2003

25 KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA/ MOOTTORIKELKKASAFARI

26 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

27 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.01.-29.02.2004

28 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

29 ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2004 - KEVÄT 2006

30 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

31 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

32 PERUSOPETUKSEN LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT/ FYSIIKKA-KEMIA, BIOLOGIA

33 PERUSOPETUKSEN TEKNISEN TÖIDEN JA OPPILAANOHJAUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

34 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2004-2005/ TIETOTEKNIIKKA , KUVAAMATAITO, MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO, KAUPALLISET AINEET JA ILMAISUTAITO

35 MUUT ESILLE TULEVAT ASIATJÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

3/04

KOKOUSAIKA

25.03.2004 klo 19.00- 20.45
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Leena Koivunen

Marja-Liisa Vainionpää

Anu Sillanpää

Ari Uusi-Rasi

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
----
ASIAT
20- 38

20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Uusi-Rasi ja Helena Lehtiö. Tarkastus päätettiin pitää ma 29.03.2004 klo 12.00.

 

22 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2003

Liitteenä 22.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 22.1. mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston vuodelta 2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.-----

23 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2003

Liitteenä 23.1. on toimintakertomus vuodelta 2003 koulutoimen tavoitteiden toteutumisesta. ja liitteenä 23.2. kirjaston tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteiden 23.1. ja 23.2. mukaiset toimintakertomukset tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

24 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.- 31.12.2003

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon talousarvion toteutumisen ajalta 01.01. - 31.12.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

25 KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA/ MOOTTORIKELKKASAFARI

Jämijärven keskuskoulun 9.luokan valinnaisliikuntaryhmän oppilaat osallistuivat moottorikelkkasafariin 8.3.2004 Hämeenkankaan maastossa.

Opintoretkisuunnitelma on liitteenä 25.1.


Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee liitteenä 25.1. olevan opintoretkisuunnitelman tiedokseen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

26 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

Koulunsa syksyllä 2004 aloittavat oppilaat ovat ilmoittautuneet 13.2.2004 mennessä ja nyt heille järjestetään kouluun tutustumispäivä. Tutustumispäivä pidetään ke 5.5.2004 kaikilla kouluilla.

Koulutulokkaille järjestetään myös yhteinen vanhempainilta Keskuskoululla 30.3.2004.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----
27 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.01.-29.02.2004

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-29.2.2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

28 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2004 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 25.11.2003 /n:o 2920/32/2003 /13 mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,53 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 2,82 euroa ateriaa kohden.

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

Ravintoaineet (sisältää alv:n) 38.767

Palkat (myös sijaiset) 39.976

Sosiaalikulut (myös sijaiset) 13.719

yhteensä 92.462

kustannukset valmistettua ateriaa kohden 40 952 valmistetun aterian mukaan ovat 2,25 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Keskuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2004 peritään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,53 euroa ateriaa kohden ja

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 2,82 euroa ateriaan kohden.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

29 ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2004 - KEVÄT 2006

Sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta ovat hankkineet yhdessä elintarvikkeet ao. hallintokuntien keittiöihin edellisen kaksivuotiskaudenkin. Elintarviketarjoukset pyydetään samanaikaisesti ja tässä vaiheessa pyyntö koskee myös seuraavaa kaksivuotiskautta (syksystä 2004 alkaen). Molemmat lautakunnat päättävät omien yksiköidensä elintarvikkeiden toimittajat.

Ehdotus:

1) elintarviketarjoukset pyydetään samanaikaisesti sekä koulutoimelle että sosiaalitoimelle seuraavaa kahta toimintavuotta koskevina,

2) tarjoukset pyydetään Suurimaan Kauppa Ky:ltä, K-Market Jämijärveltä sekä Kesko Oy:n tukkuliikkeeltä liitteen 29.1. mukaisella tarjouspyynnöllä sekä

3) erikseen tarjoukset Jämin Rahtipalvi Oy:ltä , Maalaistuote Vatajalta, Lihajaloste Korpelalta,, HK-ruokatalolta, Ruoka- Saarioinen Oy:ltä, Atria Oy.ltä, Valio Oy:ltä, Satamaito Osuuskunnalta liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä näiden toimittamista erikoistuotteista.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

30 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN


Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Vuosiluokkien 5-6 osalta noudatetaan asetusta 23.9.1994/834 ja vuosiluokkien 1-4 osalta noudatetaan asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 :n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan : Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa

POL 16 :n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 :n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Jämijärven kunnan koulujen käyttämät tuntiresurssit lukuvuonna 2003-2004:

- Palokoski 56 vkt, Suurimaa 55 vkt ja Tykköö 55 vkt, Jämijärven keskuskoulu,v uosiluokat 1-6 155 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 205 vkt.

- Jämijärven kunnan koulujen 5-7 lk oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen opiskelu 6 vkt.

- Osa-aikaiseen erityisopetukseen 25 vkt.

-pienryhmäopetus 22 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2004-2005:

1. Opetustunnit: Kyläkoulut Palokoski 56 vkt, Suurimaa 55 vkt, Tykköö 55 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 155 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 205 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 5-7 enintään 6 vkt.

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2004-2005 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6 8 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt, Tykköön koulu 3 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt.

4. Kouluille kerhotuntikiintiö: kyläkoulut kukin 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että kyläkoulut saavat kukin vähintään 3 vkt ja enintään 5 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 10 -16 vkt

b) pienryhmäopetus 22 vkt.


Tarvittaessa pienryhmänopettaja voi antaa täydentävää tukiopetusta. Pienryhmäopetus on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi ja tehokkaaksi opetusmuodoksi. Pienryhmäopetukseen voivat osallistua kaikki ne oppilaat, joilla on esim. keskittymisvaikeuksia omassa luokassaan tms. ja kuitenkin kuuluvat normaaliin yleisopetukseen eivätkä ole erityiskouluun sijoitettavia. Tämä raja-alue normaalin yleisopetuksen ja erityiskoulun antaman erityisopetuksen välillä voidaan siten kattaa varsin pienin kustannuksin.

Kerhotuntien pitäminen kouluilla antaa oppilaille harrastusmahdollisuuksia lisää. Kuitenkaan ei kaikkia tunteja voida pitää, mikäli vanhemmat eivät kuljeta lapsiaan itse.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

31 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

Pienryhmän tuntiopettajan tehtävät on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2003-2004.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimisen tuntiopettajan tehtävät haettavaksi 1.8.2004 lukien toistaiseksi liitteen 31.1. mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan Opettaja lehdessä 8.4.2004, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

32 PERUSOPETUKSEN LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT/ FYSIIKKA-KEMIA, BIOLOGIA

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan jäädessä keväällä 2004 eläkkeelle, aiheuttaa se tehtävien uudelleen järjestelyjä. Matematiikan lehtori on toivonut saavansa kaikki vuosiluokkien 7-9 matematiikan tunnit hoidettavakseen. Tällainen järjestely on mahdollista, mikäli löydämme sopivan opettajan luonnontieteellisiin aineisiin. Matemaattis-luonnontieteelliset aineet on aikaisemmin hajautettu useammalle opettajalle. Yhdistämällä fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon opetuksen, on mahdollista julistaa haettavaksi luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävät (fysiikka, kemia, maantieto ja biologia) 22 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi matemaattis-luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävät 1.8.2004 alkaen toistaiseksi liitteen 32.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan Opettaja lehdessä 8.4.2004, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

33 PERUSOPETUKSEN TEKNISEN TÖIDEN JA OPPILAANOHJAUKSEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

Keskuskoulun teknisten töiden ja oppilaanohjauksen opettaja on muodollista kelpoisuutta vailla olevan valittu ko. aineiden määräaikaiseksi tehtävien tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2003-2004.

Teknisiä töitä on 13 vkt ja oppilaanohjausta 12, 5 vkt (sis. luokkatunnit ja ns. luottotyöajan).

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi perusopetuksen teknisten töiden ja oppilaanohjauksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävät 1.8. 2004 alkaen toistaiseksi liitteen 33.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan Opettaja lehdessä 8.4.2004, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

34 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2004-2005/ TIETOTEKNIIKKA , KUVAAMATAITO, MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO, KAUPALLISET AINEET JA ILMAISUTAITO

Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2003-2004 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2004-2005.

Tietotekniikkaa on 6 vkt, kuvaamataitoa 8 vkt, maa-ja metsätalous sekä puutarhanhoitoa 4 vkt, kaupallisia aineita 4 vkt sekä ilmaisutaitoa 2 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävät lukuvuodeksi 2004-2005 liitteen 34.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan Opettaja lehdessä 8.4.2004, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

35 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT


OPETUSSUUNNITELMATYÖSTÄ MAKSETTAVA KORVAUS

Opetushallitus on antanut määräyksen DNO: 1/11.2004 velvoittajana noudatettavaksi. Opetushallituksen johtokunta on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 alkaen toistaiseksi. Perusteet on laadittu perusopetuslain 14 :n mukaisesti.

Määräyksessä todetaan, että opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma noudattaen mitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on määrätty.

Paras asiantuntemus opetussuunnitelman laadintaan paikallistasolla on opettajilla. Opettajat odottavat korvausta aiheutuneesta lisätyöstä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että opettajille maksetaan opetussuunnitelmatyöstä korvaus tasaisesti 100 euroa/ lukukausi, alkaen kevätlukukaudesta 2004 ja jatkuen kevätlukukaudelle 2007. Korvaus maksetaan vuonna 2004 kunnan kehittämisrahoista ja vuoden 2005-2007 kevätlukukauden loppuun summa huomioidaan talousarviota laadittaessa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----