Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 8.2.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

14.2.2013 klo 18.30

 

Paikka

KUNNANTALO

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Vapaa-aikalautakunta

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN   

      TOIMINNAN ALOITTAMINEN

 

2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA LAUTAKUNTA OSANA KUNNAN ORGANISAATIOTA

 

4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

 

5 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

 

6 § VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

 

7 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

8§ VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

9 § PIKKU-ITÄVALLAN KÄYTTÄJIEN KOHDENTAMINEN

 

10 § JÄMIN KUNTOSALIN KEHITTÄMINEN

 

11 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

12 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Jarmo Mikkola                                     Jonna Haavisto

 

Jarmo Mikkola                                 Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 


 

 

 

Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013                                                                                                                                                                                                                             

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

 

14.2.2013 18.30-19.50

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo, kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmo Mikkola, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jouko Kulmala

Piritta Alakotila

Marita Mynttinen-Marjamäki

Riina Lehmussalmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Miia Sjöman, kunnanhallituksen jäsen

ASIAT

 

§§ 1-12

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Jarmo Mikkola                                         Jonna Haavisto

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Piritta Alakotila                               Jarmo Huhtaniemi                                

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

vapaa-aikasihteeri           Jonna Haavisto


1 § KOKOUKSEN AVAUS JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

 

Valtuusto on kokouksessaan 28.1.2013 8§ nimennyt vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2013 - 2016. Vapaa-aikalautakuntaan kuuluu 6 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

 

 

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Jäsenet                                                      Varajäsenet

 

Jarmo Mikkola                                           Kreetta Alarotu

Kontintie 183                        Kirkkotie 4

38800 JÄMIJÄRVI                                   38800 JÄMIJÄRVI

 

Jarmo Huhtaniemi                                     Lauri Sällilä

Rikulantie 15                         Heponiementie 5

38800 JÄMIJÄRVI                                   38800 JÄMIJÄRVI

 

Jouko Kulmala                                            Jouni Mäkelä

Kotimäentie 5                       Jämintie 268 as 1

38800 JÄMIJÄRVI                                   38800 JÄMIJÄRVI

 

Piritta Alakotila                                          Miia-Maria Brander

Pajunevantie 69                                         Avennontie 8C11

38800 JÄMIJÄRVI                                   38800 JÄMIJÄRVI

 

Marita Mynttinen-Marjamäki                 Johanna Manninen         

Aaltosentie 2                         Mikkolantie 11                 

38800 JÄMIJÄRVI                                   38800 JÄMIJÄRVI

 

Riina Lehmussalmi                                    Erkki Rudenberg

Kuusiahteentie 4                                        Laurilantie 3

38800 JÄMIJÄRVI                                   38800 JÄMIJÄRVI

 

 

Puheenjohtaja Jarmo Mikkola

Varapuheenjohtaja Jouko Kulmala

 

Kuntalain 32 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet sekä kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

 

Vaalikelpoisuus kunnan luottamustoimiin

Kuntalaissa (33§ yleinen vaalikelpoisuus, 34§ vaalikelpoisuus valtuustoon ja 36§ vaalikelpoisuus muihin toimielimiin) on määräyksiä henkilön vaalikelpoisuudesta lautakuntaan. Henkilö on vaalikelpoinen lautakuntaan (KuntaL 36§), jos hän on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)  asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2)  henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

 

3)  henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen  jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä  on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Kuntalain 37§ mukaan luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi 34 tai 35§:ssa taikka 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.

 

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. 

 

Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat:

 

- pakollisuus, kieltäytymisoikeus KunL 38 §

 

- erottamattomuus, poikkeukset KunL 21 § ja 41 §

 

- määräaikaisuus, valinta toimielimen toimikaudeksi

 

- vaalikelpoisuus, yleiset edellytykset KunL 33 § ja erityiset edellytykset 34-36 §

 

- virkavastuu, luottamushenkilö on toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa RL 49:11 §,

 

- poliittinen vastuu valitsijoilleen, edustamalleen puolueelle, järjestölle tai ryhmälle.

 

 

Esteellisyydestä säädetään kuntalaissa ja hallintolaissa. Esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, joka vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

 

Seuraavassa on lyhyesti esteellisyysperusteista hallintolain 14 §:n mukaan:

 

1. Osallisuusjäävi. Henkilö tai hänen läheisensä on asianosainen. Asianosainen on henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee.

 

2. Edustusjäävi. Henkilö tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

 

3. Intressijäävi.  Asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen.

 

4. Palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi. Henkilö on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

 

5. Yhteisöjäävi. Henkilö tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

 

6. Yleislausekejäävi. Luottamus henkilön puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu.

 

Esteellisen henkilön, niin toimielimen jäsenen, asian esittelijän ja muun, jolla on oikeus olla läsnä toimielimen kokouksessa, on ilmoitettava puheenjohtajalle esteellisyydestään. Esteellinen henkilö ei voi osallistua asian käsittelyyn ja hänen on poistuttava kokouksesta ennen käsittelyn aloittamista.

 

 

Päätösehdotus:      

1.      Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2.      Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3.      Todetaan valtuuston päätös lautakunnan kokoonpanosta.

 

4.      Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

5.      Todetaan, että lautakunnan jäseniä koskevat kuntalain mukaiset jääviyssäännökset sekä esittelyn mukainen vastuu tehdyistä päätöksistä.

 

Päätös:                       

Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

- - - - -

 

 

 


2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piritta Alakotila ja Jarmo Huhtaniemi.

 

- - - - -


 

3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA LAUTAKUNTA OSANA KUNNAN ORGANISAATIOTA

 

Kunnan toimintoja ohjaavat lait ja asetukset sekä kunnan sisäiset säännöt esim. hallintosääntö.

 

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta sekä seuraavat päävastuualueilla toimivat lautakunnat (Hallintos. 2§).

 

1. HALLINNON TOIMIALAN PÄÄVASTUUALUE

 

- kunnanhallitus

- keskusvaalilautakunta

- muut vaalisäännön mukaiset toimielimet

 

2. SIVISTYSTOIMIALAN PÄÄVASTUUALUE 

 

- sivistyslautakunta

- vapaa-aikalautakunta

 

3. TEKNISEN TOIMIALAN PÄÄVASTUUALUE

 

- tekninen lautakunta

 

Kullakin toimialalla on päällikkö. Toimialapäälliköitä ovat kunnanjohtaja, rehtori ja rakennuspäällikkö. Kunnanjohtaja päättää toimialojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä. Toimialapäällikkö päättää toimialan sisäisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä.

 

Toimiala jakautuu tarvittaessa vastuualueisiin, jotka vastaavat niille merkityistä tehtävistä. Toimialan jakamisesta vastuualueisiin päättää toimialapäällikkö, joka nimeää vastuualueen esimiehen ja tarvittaessa tälle sijaisen.

 

Vapaa-aikatoimen toimialan tehtävänä ovat liikunta-, nuoriso- ja kultturitoimi sekä niihin kuuluvat toiminnat. Lautakunnassa on kuusi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. (Hallintosääntö 38§/2).

 

Vapaa-aikalautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu urheiluseurojen liikuntatoimen tukemiseen, nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen ja avoimeen nuorisotoimintaan. Lautakunta määrää edellä mainittuja yhdistyksiä tekemään tilitykset myönnettyjen määrärahojen käytöstä. Lautakunta päättää menestyneiden urheilijoiden palkitsemisesta. (Hallihntosääntö 39§/2).

 

Päätösehdotus:      

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -


 

4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

 

Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. Esittelijän ollessa estyneenä tai esteellinen esittelee asian lautakunnan puheenjohtaja tai se viranhaltija, jonka tehtävä on hoitaa ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät.

           

Osastopäälliköllä (rehtori) on oikeus olla läsnä kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa. Samoin hallintosäännössä (11§) mainituilla, seuraavilla henkilöillä: kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen edustaja. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää asianomainen toimielin.

 

Kunnanhallituksen päätös 11.2.2013 kunnanhallituksen edustajaksi vapaa-aikalautakuntaan vuodelle 2013 on nimetty Miia Sjöman.

 

Vapaa-aikalautakunnan kokousajasta ja -paikasta sekä koollekutsumisesta määrätään hallintosäännössä II:ssa luvussa:

 

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä siinä käsiteltävät asiat (asia/esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.

 

Toimielimen jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jonkin asian kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

 

Kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunnan tulee ilmoittaa kunnanhallitukselle päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeus).

 

Todettakoon, että vain päätökset ovat julkisia, kokouksen keskustelut eivät ole.

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta kokoontuu tarvittaessa. Sovitaan lautakunnan kokousten kokoontumispäivästä ja kellonajasta, joita pyritään noudattamaan.

 

2. Kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslista postitetaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

3. Esittelijä postittaa esityslistan suoraan varajäsenelle, mikäli varsinainen jäsen ilmoittaa poissaolostaan kokouskutsun saatuaan. Mikäli este ilmaantuu myöhemmin, jäsenen tulee toimittaa esityslista varajäsenelleen.

 

4. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä.

 

5. Pöytäkirja on julkinen, kun puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat sen allekirjoittaneet.

 

6. Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä vapaa-aikatoimistossa kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä ja on nähtävillä siinä viikon ajan.

 

7. Vapaa-aikalautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kunnan kotisivuilla.

 

Päätös:

Kokouspäivänä pyritään pitämään tiistaita tai torstaita.

 

- - - - -


 

5 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

 

Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan laskujen hyväksyjiksi vapaa-aikalautakunnan-puheenjohtaja, kunnanjohtaja, vapaa-aikasihteeri ja rehtori.

 

Päätös:

Valittiin laskujen hyväksyjiksi vapaa-aikalautakunnan-puheenjohtaja, kunnanjohtaja, vapaa-aikasihteeri ja rehtori.

- - - - -

 


6 § VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

 

 

 

Päätösehdotus:       Vahvistetaan vuoden 2013 talousarvio ja käyttösuunnitel-

                                       ma LIITE 6.1. ja 6.2.

 

 

Päätös:

 

Talousarvio ja käyttösuunnitelma vahvistettiin.

 

- - - - -

 

7 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Lautakunta päättää vuosittain, talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, mikä osuus avustuksista jaetaan vuosiavustuksina ja mitkä kohdeavustuksina.

 

Mikäli yhdistys on saanut muulta kunnan toimielimeltä avustusta, ei voi hakea enää avustusta vapaa-aikatoimesta.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

JAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

TALOUSARVIO

KULTTUURI

2000

1500

2550

1500

3850

1500

1850

1800

2100

NUORISO

11300

11300

18000

12000

17000

7000

7000

7000

8500

LIIKUNTA

10000

10000

13500

8000

9950

8000

9000

7500

8000

YHTEENSÄ

23300

22800

34050

21500

31910

17589,4

17850

16300

18600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta julistaa avustukset haettavaksi maaliskuun 30. päivä klo 12.00 mennessä.

 

Avustukset laitetaan haettavaksi kuntatiedotteeseen, kunnan kotisivuille sekä paikallislehtiin. Todetaan, että ilmoituksiin tulee laittaa huomautus, että vapaa-aikalautakunnalla on oikeus jättää budjettiin varatuista avustussummista osa kohdeavustuksiksi.

 

 

Päätös:

Vapaa-aikatoimi asettaa avustukset haettavaksi.

 

 

- - - - -

 

 

8§ VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

Kokouksessa nähtävillä vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset 1.8.-31.12.2012.

 

 

Päätösehdotus:      

Merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todetaan, että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

 

Päätös:

Merkittiin viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todettiin, että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

- - - - -

 


 9 § PIKKU-ITÄVALLAN KÄYTTÄJIEN KOHDENTAMINEN

 

 

Jämin alueella on alkamassa hankkeita, jotka tukevat koiraihmisten mahdollisuuksia toimia Jämijärvellä.

 

Pikku-Itävallassa on yhdessä huoneessa saanut tilapäisesti majoittua myös lemmikkieläimet.

 

Mahdollisten koiraharrastajien tarpeet, voitaisiin huomioida myös niin, että ulos rakennettaisiin vierailevia koiria varten häkki.

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet keskustelevat eri vaihtoehdoista ja päättävät laajennetaanko kohderyhmää koiraihmisiin, rakentaen koirille ulkoiluhäkin.

 

 

Päätös:

Ulkoiluhäkin ja sadesuojan rakentamista kannatettiin talousarvion puitteissa.

- - - - -


 

10 § JÄMIN KUNTOSALIN KEHITTÄMINEN

 

Jämin kuntosali on toiminut teknisessä rakennuksessa. Omistussuhteissa tapahtuvan muutoksen myötä, kustannukset tulevat nousemaan pikkuisen jo tänä vuonna, tulevaisuudessa mahdollisesti enemmän.

 

Jämi-Säätiölle on maksettu 1500€ vuodessa kuntosalitilasta. Tänä vuonna vuokra tulee olemaan 135€/kk eli 1620€ vuodessa, minkä lisäksi Jämi-Säätiö tulee laskuttamaan lämmityksestä ja uudet omistajat sähköstä.

 

Laitekanta on vanhaa, joten uudistamisen tarvetta tulee olemaan.

 

 

Päätösehdotus:      

Lautakunta keskustelee jämin kuntosalin kehittämisestä:

o       sijoitus paikasta, annetaanko kuntosalin olla toistaiseksi teknisessä rakennuksessa vai käydäänkö Jämi-Säätiön kanssa neuvotteluja kuntosalin muuttamisesta Jämi Areenalle.

o       laitekannasta, uusitaanko laitteita. Vai odotetaanko mahdollista yrittäjä vetoista kuntosalia.

o       Asetetaanko kuntosali maksulliseksi.

 

 

Päätös:

Jämi-Säätiön kanssa käydään neuvotteluja kuntosalin vaihtamisesta Areenalle. Muista uudistuksista keskustellaan lähemmin seuraavassa kokouksessa.

 

- - - - -
 

 

11 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

Päätösehdotus:      

Kuullaan lautakunnanjäseniä, muista mahdollisista asioista.

 

 

Päätös:                       

Vapaa-aikalautakunnalle jaettiin kokouksessa tiedoksi

o       Tykköön kyläyhdistyksen hiihtohaaste

o       Nuorisolaki

o       Materiaalia ennaltaehkäisevästä päihdekasvatuksesta.

o       Lautakunnan jäseniä haastettiin valvojiksi nuorisovintille yökahviloihin.

 

- - - - -

 

 

 

12 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

 

 

                                       - - - - -