Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 22.01.2004 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2004

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

5 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 07.01.2004 ALKAEN

6 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LUKUVUODELLE 2004-2005.

7 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2004-2005

8 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2004

9 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

10 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2003


KARI PIRTTIMÄKI

Kari Pirttimäki Rolf Björkman

puheenjohtaja rehtoriJÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1/04

KOKOUSAIKA

22.01.2004 klo 19.00- 20.00
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Leena Koivunen

Marja-Liisa Vainionpää

Anu Sillanpää

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 
POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

Ari Uusi-Rasi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ritva Mäkelä, kh:n edustaja

ASIAT
1- 11

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Helena Lehtiö. Tarkastus päätettiin pitää ma 26.1.12004 klo 12.00.


------

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2004

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2004 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kari Pirttimäelle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 63 :n mukaan: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi."

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

1) että vuonna 2004 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaikana,

2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois-Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

5 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 07.01.2004 ALKAEN

Koulujen keittiöväki ja ruokahuollosta vastaava Vappu Välimäki ovat laatineet uuden ruokalistan.

Liitteenä 5.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 7.1.2004 alkaen.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 5.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

6 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LUKUVUODELLE 2004-2005.

Tarjoukset pyydetään jättämään to 05.02.2004 mennessä. Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lukuvuodeksi 2004- 2005 Kauppatalo Hansel Oy:ltä ja Printel Oy:ltä ,Toimistotukku Ala- Kauhaluoma & Jokelalta (Parkano) sekä Katimmari Ay/ Kankaanpään Kirjakaupalta (Kankaanpää).

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan tarjoukset.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

7 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2004-2005

Tarjoukset pyydetään jättämään to 05.02.2004 mennessä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lukuvuodeksi 2004- 2005 Katimmari Ay/ Kankaanpään Kirjakauppa (Kankaanpää), Ikaalisten Kirjakauppa Ky (Ikaalinen), Parkanon Kirjakauppa (Parkano), Karvian Kirjakaupalta (Karvia) sekä Kauppatalo Hansel Oy:ltä.

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan tarjoukset.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

8 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2004

 

Koulutoimen talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut "raamit" talousarvion laadinnalle sekä koulu ja kirjaston tarveharkintaiset menot.

Koulutoimen talouden kannalta huomioitavia seikkoja:

- Jämijärven keskuskoulun kielistudiolaitteiston hankinta

- Jämijärven keskuskoulun juhlasalin äänentoistolaitteet

- oppilasmäärän kouluittaisista heilahteluista aiheutuvat ongelmat.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2003 kunnan talousarvion vuodelle 2004.

Liitteenä 8.1. on koulutoimen ja kirjastotoimen hyväksytty talousarvio vuodelle 2004.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2004, liite 8.2. Ohjeissa on korostettu hallintokuntien tulee seurata myös kuntayhtymien toimintaa ja talouden hoitoa sekä kunnan maksuosuuksien kehittymistä.

Hallintokuntien tulee seurata myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2004 saakka. Normaalit oppikirja- ja koulutarvikehankinnat tehdään valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2004 liitteen 8.1. mukaisesti ja

2) antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2004 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille, liite 8.2.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

9 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi seuraavat asiat:

- Opetushallitus; Määrärahan käyttöön asettaminen vuodelle 2003

- Kunnanhallituksen päätökset; Curlingvuoro Jämin lumimaailmasta henkilökunnalle ja luottamushenkilöille ja rehtorin opetusvelvollisuus.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

10 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2003


Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.-31.12.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.------