JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 17.6.2013 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

44 § Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus

45 § Arviointikertomus vuodelta 2012

46 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2013            

47 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2013                  

48 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

49 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 20.6.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 5.6.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 4.6.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 17.6.2013 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

42 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

43 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

44 §   VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  3

45 §   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012  3

46 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013  3

47 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2013  3

48 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  3

49 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  3

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                 

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2013                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

17.6.2013 kello 19.00 -19.10

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Kuusikoski Sirpa

Lehmussalmi Riina

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Seppälä Olli

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Raimo Mansikkamäki      varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Karppinen Antero

Lahti Johanna

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 42 - 50

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   20.6.2013

Allekirjoitukset

 

Raimo Mansikkamäki             Pentti Mäkelä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   20.6.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

42 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 5.6.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 11.6.2013 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 10.6.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 5.6.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

                                         

 

 

 

 

43 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raimo Mansikkamäki ja Pentti Mäkelä.

 

                                            _____

                     

 

                     

 


                                            Kunnanhallitus                   98 §              25.3.2013   

                                            Tarkastuslautakunta         7 §                16.5.2013

 

44 §             VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 98.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2012 oli negatiivinen 40 082,85 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 365 061,66 euroa. Lainat lisääntyivät vuoden aikana

1668,10 euroon/asukas (v. 2011 1631,86 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana tiukka, mutta siitä huolimatta vuoden lopussa ei ollut lyhytaikaista lainaa. Edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa oli tilinpäätöksessä 150 000 euroa.                                                                                 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2012. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 365 061,66 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

Tarklastusltk 7 §                KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2012.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2012.

 

                                            -----

 

KV 44 §                             Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä nro 98.1. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 44.1.

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja  myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilivuodelta 1.1.-31.12.2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

45 §                ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

 

                       

Tarkastusltk 8 §                Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2012 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2012 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2012.

 

                                            Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

                                                                                

                                            ------

 

 

 

KV 45 §                             Vuoden 2012 arviointikertomus liitteenä nro 45.1.

 

Ehdotus:                            Valtuusto käsittelee tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointikertomuksen vuodelta 2012.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   154 §            27.5.2013

 

46 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013

 

Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2013 ja vertailutietona tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Liitteenä on lisäksi eräitä suoritetietoja. Liite nro 154.1

 

Jämijärven kunnan osalta toteuma on 25,88 % ja tämän hetken tilanteen mukaan koko vuosi tulisi ylittymään lähes 200 000 eurolla.

 

Edelliseen vuoteen verrattuna maaliskuun lopun käyttö on n. 114 000 euroa suurempi. Suurimpana selittävänä tekijänä on vuodeosaston käytön merkittävä kasvu (78,5 %).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 46 §                            

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

                     

Kunnanhallitus                   157 §            27.5.2013

 

47 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2013.

Liite nro 157.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla  33,33%.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                     

KV  47 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

                       

48 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

 

                     _____

 

 


 

49 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                     Kuntien talousvertailu / Vesa Keso. Liite nro 49.1.

                     Valtuusto merkitsi tiedokseen. Asia esitellään tarkemmin myöhemmin valtuuston iltakoulussa.

 

                     _____