Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 30.7.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 13.8.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

33 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

34 § TÖRMÄLÄN TOIMISTORAKENNUKSEN KUNNOSTUS

35 § TALOUDEN TOTEUMA AJALTA 1.1.-30.6.2013

36 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

37 § PALOKOSKEN KOULUN SEKAJÄTEMOLOKIN POISTAMINEN

38 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                           Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   4/2013

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 13.8.2013 klo 19.00 – 20.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko                                 puheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Kuusikoski Sirpa

Maja Susanna

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                    pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Koivunen Leena

Mansikkamäki Raimo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Kujansuu Anneli                            kh:n puheenjohtaja

Uusi-Rasi Ari                                 kh:n edustaja

 

 

ASIAT

 

 

§§ 32 -  40                                 sivut  34 - 43

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Salminen Mikko                        Pentti Virtanen               

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Olavi Koivuniemi                      Sirpa Kuusikoski

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201332 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

33 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Koivuniemi Olavi ja Koivunen Leena.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Koivuniemi Olavi ja Kuusikoski Sirpa.

 

 

 

 

 

34 § TÖRMÄLÄN TOIMISTORAKENNUKSEN KUNNOSTUS

 

Törmälän toimistorakennuksessa tehtiin 2.9.2010 aistinvarainen sisäilman hajuhaitan syyn selvitys. Toimistotiloissa havaittiin selvä haju, joka indikoi kosteusongelmasta rakenteissa. Hajuhaittaselvityksen teki Munters Oy (nykyinen Polygon Finland Oy). Selvityksestä käy ilmi hajuhaittoja aiheuttavat vauriot ja suositeltavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Selvityksessä esitetyt korjaustoimenpiteet suoritettiin kesällä 2011. Esityslistan liitteenä on Munters Oy:n tekemä hajuhaitan syyn selvitys, liite 34.1.

 

Korjaustoimenpiteistä huolimatta hajuhaittoja ilmeni edelleen. Vuoden 2012 syyskuun alkupuolella tehtiin sisäilman hajuongelmaselvitys rakenteellisilla tutkimuksilla. Tutkimuksen teki Polygon Finland Oy. Tutkimuksessa keskityttiin pääosin alapohjarakenteeseen. Alapohjarakenteessa todettiin jokaisessa tarkastuspisteessä erittäin voimakasta kivihiilipien hajua. Otetut materiaalinäytteet sisälsivät erittäin paljon PAH- yhdisteitä.

 

Tutkimusraportin mukaan tilojen käyttöä ennen korjaustoimenpiteitä ei suositella. Toimistorakennus on ollut lähes tyhjillään syksystä 2012 lähtien.

 

Tutkimusraportin toimenpide- ehdotus osassa esitetään tehtävät korjaustoimenpiteet. Korjaustoimenpiteistä tulisi tehdä tarkka korjaussuunnitelma, jonka yhtenä lähtötietona toimii tehty tutkimusraportti. Esityslistan liitteenä on Polygon Finland Oy:n tekemä tutkimusraportti, liite 34.2.

 

Polygon Finland Oy on tehnyt kustannusarvion korjaustöistä. Kustannusarvio voidaan pitää tässä vaiheessa karkeana, koska korjaussuunnitelmaa ei ole vielä käytettävissä. Korjaustöiden arvonlisäverollinen kustannusarvio on 125 000 euroa. Esityslistan liitteenä on Polygon Finland Oy:n laatima karkea kustannusarvio, liite 34.3.

 

 

Päätösehdotus:                     Teetetään Polygon Finland Oy:n tutkimusraportissa (liite 34.2) mainittu erillinen korjaussuunnitelma ja sen pohjalta tarkempi kustannusarvio. Tarkennetun kustannusarvion pohjalta tehdään päätös korjaustöiden kannattavuudesta rakennuksen arvoon nähden.

 

 

Päätös:                                 Asiasta käydyn keskustelun aikana Sirpa Kuusikoski teki päätösehdotuksesta poikkeavan seuraavan esityksen:

                                            ” Päätösehdotuksesta poiketen esitän, että selvitetään myös Törmälän toimistorakennuksen purkamisesta syntyvät kustannukset. ”

                                            Lautakunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti Sirpa Kuusikosken tekemää esitystä.

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus hyväksytään Sirpa Kuusikosken esittämin muutoksin.

 

 

 

 

 

35 § TALOUDEN TOTEUMA AJALTA 1.1.-30.6.2013

 

                                            Esityslistan liitteenä 35.1 teknisen toimen talouden toteuma ajalta 1.1.-30.6.2013

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.              

 

 

 

36 § TIEDOKSI SAATETTAVAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 136 § Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan maksamisesta kesällä 2013 sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi

-         ote 143 § Palokosken ja Suurimaan koulujen myyminen

-         ote 150 § Jämijärven kunnan vuokra-asuntojen vuokran korotukset

-         ote 152 § Tarjousten käsittely koskien pohjakartan laadintaa Kirkonseudun kaava- ja lähialueille

-         ote 153 § Maa-alueen käyttösopimus

-         ote 176 § Kunnanhallituksen ja valtuuston seuraavat kokoukset

-         ote 179 § Vuokrasopimus Jämin rullasuksiradan käyttöoikeudesta / Metsähallitus

-         ote 180 § Palokosken ja Suurimaan koulujen myyminen

-         ote 181 § Maankäyttö- ja kaavoitussopimus

-         ote 183 § Jämin rullasuksiradan päällystystarjoukset

-         ote 192 § Jämin rullasuksirata-hanke

-         ote 203 § Jämin alueen asfaltointityöt

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         Kertaraportti helmikuu (28.5.2013)

-         Kertaraportti toukokuu (28.5.2013)

-         Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2012

 

Sosiaali- ja terveysministeriö:

- Terveydenhuollon jätehuollon järjestäminen kaatopaikkadirektiivin mukaisen orgaanisen jätteen hautaamiskiellon astuessa voimaan- kirje kuntiin ja sairaanhoitopiireihin

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

37 § PALOKOSKEN KOULUN SEKAJÄTEMOLOKIN POISTAMINEN

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan (24.6.2013 §180) hyväksynyt ostotarjouksen lakkautettavasta Palokosken koulusta. Kunta on ilmoittanut ostajalle että koulun tontilla oleva sekajätesäiliö (molok) tullaan poistamaan ennen kiinteistön siirtymistä uudelle omistajalle, kuitenkin viimeistään 31.12.2013.

Kesäasukkaat, jotka ovat oikeutettuja käyttämään Palokosken sekajätesäiliötä, voivat tuoda kotitaloudessa syntyneet jätteet Kirkonkylän jätesäiliöihin.

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään sekajätesäiliön (molokin) poistaminen Palokosken koululta.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

38 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                            Ei muita asioita.

 

 

 

39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.