Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika Ti 12.10.2004 klo 19.00 
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

67 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

68 TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

70 SOPIMUS YHTEISESTÄ PERUSKOULUTOIMESTA TARKISTAMINEN

71 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.08.2004

72 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.03.- 30.09.2004

73 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2004-2005

74 VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2004

76 HAKEMUS KOULUKULJETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

77 KULJETUSSUUNNITELMA LV 2004 - 2005

78 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIATJÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

6/04

KOKOUSAIKA

12.10.2004 klo 19.00 - 21.25
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö

Leena Koivunen

Anu Sillanpää

Ari Uusi-Rasi

Pasi Huhtanen, Marja-Liisa Vainionpään varajäsen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä


POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

Marja-Liisa Vainionpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ritva Mäkelä, kh:n edustaja


66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

67 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Huhtanen ja Helena Lehtiö. Tarkastus päätettiin pitää ke 13.10.2004 klo 13.00 jälkeen.


------

68 TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

- Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen 5-6 luokkien oppilaiden leirikoulu Ahvenanmaalle 23.8.-26.8.2004, toimintasuunnitelma on liitteenä 68.1.

-Jämijärven keskuskoulun 9.lk:n valinnaisliikunnan vaellusretki Jämin vaellusreiteillä la 11.9.2004, toimintasuunnitelma on liitteenä 68.2.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset toimintasuunnitelmat.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

70 SOPIMUS YHTEISESTÄ PERUSKOULUTOIMESTA TARKISTAMINEN

1.1.1997 voimaan tullutta sopimusta yhteisestä peruskoulutoimesta on tarkistettu sopijakuntien kanssa pidetyssä neuvottelussa 29.4.2004.

Sopimukseen lisätään kohta otsikon: Kustannusten määräytyminen ja jakoperusteet alle

Oppilaan henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan ottamisesta ja kustannuksista sovitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Uusi sopimus on liitteenä 70.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 70.1. olevan sopimuksen yhteisestä peruskoulutoimesta.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

71 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.08.2004

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-31.08.2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

72 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.03.- 30.09.2004


Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi rehtorin viranhaltija päätökset ajalta 01.03.-30.09.2004.

Päätös. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

73 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2004-2005

Alkuopetukset (perusopetuksen 1-2 lk) ja perusopetuksen 3-6 luokkien ohjaavat opettajat valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Yleisesti opettajien kesken on sovittu, että ohjaavat opettajat toimisivat tehtävässään vuorotellen lukuvuoden kerrallaan.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita alkuopetuksen ohjaaviksi opettajaksi Elina Joensuun ja perusopetuksen luokkien 3-6 ohjaavaksi opettajaksi Laura Järvisen lukuvuodeksi 2004 - 2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

74 VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2004

Valtuustolle on vuosittain toimitettu väliraportti, josta on ilmennyt valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisellä puolivuotisjakson aikana.

Väliraporttien valmistelu on tehty hallintokunnittain. Rehtori on laatinut koulutoimen väliraportin, liite 74.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy väliraportin/ tavoitteiden toteutuminen 30.6.2004 liitteen 74.1. mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

76 HAKEMUS KOULUKULJETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

 

Kyösti ja Sirpa Salo ovat jättäneet sivistysosastolle hakemuksen koulukuljetuksen järjestämisestä kotoa vähintään 1. ja 2. luokan ajaksi. Kirje on esityslistan liitteenä. Hakemuksessaan Salot vetoavat perusopetuslain 628/1998 32 :ään.

Koulukuljetukset on tällä hetkellä toteutettu noudattaen kuljetussuunnitelmaa, joka on laadittu perusopetuslain 628/1998 32 mukaisesti. Jämijärven kunnassa on, lain sitä edellyttämättä huomioitu pienet 1-2 luokkien oppilaat laskemalla koulukuljetukseen oikeuttava koulumatkaraja 3 km:iin. Lain edellyttämä raja on 5 km.

Kyösti ja Sirpa Salon lapsen Joonaksen (7v) koulumatka on n. 4,7 km. Johon sisältyy n. 1200m kävelymatka paikkaan, josta taksi hänet noutaa. Joonas Salon koulumatka ei ylitä perusopetuslain edellyttämää 5 km rajaa, vaan hänelle on järjestetty kuljetus kunnan oman päätöksen mukaisesti, koska hänen koulumatkansa ylittää 3 km.

Näin ollen katson, että Joonas Salo saa perusopetuslain edellyttämää tasoa parempaa palvelua osakseen jo tällä hetkellä.

Mikäli koulukuljetusten järjestämisessä lähdetään sille tielle, että joidenkin osalla haetaan lapsi kotoa, saa se aikaan tilanteen, jossa muutkin vanhemmat peräävät oikeuksiaan tähän tapaukseen vedoten.

Päätös kotoa hakemiseen ja mahdolliset muiden vanhempien esiin tulevat vastaavat vaatimukset saavat aikaan tilanteen, jossa pienetkin muutokset reiteissä, kertautuessaan useitten oppilaiden kohdalta, aikaistavat muiden oppilaiden kouluunlähtöä. Tällöin on todennäköistä, että syntyy vastakkaisten valitusten kierre.

Jotta oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus täyttyisivät, koulukuljetusten poikkeukselliseen järjestämiseen tulisi voida osoittaa erityistä oikeutusta esimerkiksi sillä, että kyseinen koulumatka on kunnan muuta tiestöä huomattavasti vaarallisempi jonkin perusteen osalta, lapsen sairaus tms.

Poikkeukset ja mahdolliset erityistapaukset tulee luonnollisesti harkita tapauskohtaisesti , mutta olisi suotavaa, että Jämijärven kunnan koulukuljetuksista luodaan kriteeristö (teiden vaarallisuusasteiden kartoittaminen) ja periaatteet (esim. koululiitu-malli), kuten on tehty joissakin kunnissa.

Ehdotus: Jämijärven kunnan sivistyslautakunnassa käydään periaatteellinen keskustelu koulukuljetusten järjestämisperiaatteista ja luodaan lukuvuoden 2004-2005 aikana suunnitelma, joka otetaan käyttöön lukuvuonna 2005-2006.

Käytävän selvitystyön vuoksi sivistyslautakunta päättää, että Sirpa ja Kyösti Salon lapsi Joonas Salo haetaan kotoa lukuvuonna 2004 - 2005. Päätös ei koske muita tulevia lukuvuosia, jotka toteutetaan vuosittain tehtävää kuljetussuunnitelmaa noudattaen. Vuosittainen kuljetussuunnitelma laaditaan kuluvan lukuvuoden aikana sovittavien periaatteiden mukaisesti.

Asiasta käytiin periaatteellinen keskustelu, lautakunnan jäsen Anu Sillanpää ehdotti, että noudatetaan vuosien varrella muotoutuneen käytännön mukaista linjausta, jonka perusteella Joonas Saloa ei haeta kotoa. Kyösti ja Sirpa Salo voivat kuitenkin sopia autoilija Timo Rannan kanssa mahdollisuudesta maksulliseen kuljetukseen, mikäli se sopii koulukuljetusten aikatauluihin aiheuttamatta ongelmia. Lautakunnan jäsen Pasi Huhtanen kannatti em. ehdotusta.

Koska asiasta tehtiin kannatettu vastaehdotus, puheenjohtaja pani toimeen kättennostoäänestyksen. Esittelijän ehdotus sai yhden äänen ja Anu Sillanpään ehdotus 5 ääntä.

Päätös: Sivistyslautakunta päätti hylätä Kyösti ja Sirpa Salon hakemuksen koulukuljetuksen järjestämisestä äänin 5-1, mutta Saloilla on mahdollisuus sopia autoilija Timo Rannan kanssa maksullinen kuljetus kotoa Taulunojantien risteykseen asti, mikäli se sopii koulukuljetusten aikatauluihin aiheuttamatta ongelmia.

-----

77 KULJETUSSUUNNITELMA LV 2004 - 2005

Liitteenä 77. 1 on lukuvuonna 2004-2005 käytössä oleva kuljetussuunnitelma.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 77.1. mukaisen kuljetussuunnitelman lukuvuodelle 2004-2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


-----
78 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Ilmoitus vanhuuseläkkeen myöntämisestä 1.8.2004 lukien /Aimo Alakoski.

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi em. asian.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----