Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

  to 16.5.2013 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Sivistyslautakunta.........................................................................      2/13

37 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

38 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

39 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.3.2013

40 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2013

41 § KOULUTULOKKAAT LV 2013- 2014

42 § MAKSUTON PÄIVÄHOITO/ KESÄ- HEINÄKUU

43 § KIRJASTON HENKILÖKUNNAN TYÖAIKA 1.6.2013 ALKAEN

44 § ESIKOULU- JA KOULULAISKULJETUKSET LV 2013- 2014

45 § LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJA

46 § PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄ LUKUVUODELLE 2013 -2014

47 § IRTISANOTUMINEN KOTITALOUDEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄSTÄ/ VAPPU VÄLIMÄKI

48 § TOIMINTASUUNNITELMA /KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

49 § SAAPUNEET KIRJEET

51 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

BRIITTA RANTANEN                    ROLF BJÖRKMAN

Briitta Rantanen                             Rolf Björkman

puheenjohtaja                                rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 2/13

 

 

KOKOUSAIKA

 

to 16.5.2013 klo 18.30 – 20.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briitta Rantanen, puheenjohtaja

Koivumäki Anu

Ihanamäki Johanna

Ojala Jaana

Rudenberg Erkki

Alarotu Yrjö, Matti Kalliomäen varajäsen

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kalliomäki Matti

Salmela Jouni

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kujansuu Anneli, kh:n pj          §§ 38-52    klo 18.38-19.45

ASIAT

 

 

§§ 37-52

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Briitta Rantanen                    Rolf Björkman              

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi  __.___. 2013

Allekirjoitukset

 

 

Erkki Rudenberg                  Yrjö Alarotu                   

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

37 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                    Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                    -----

 

 

 

 

 

 

38 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Rudenberg ja Yrjö Alarotu. Tarkastus pidetään ma 20.5.2013.

 

-----


 

 

39 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.3.2013

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.3.2013.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti: 

Sivistyslautakunta 22,7 %, Palokosken koulu 34,5 %, Suurimaan koulu 36,6 %, Tykköön koulu 39,8 %, Jämijärven keskuskoulu 19,6 %, peruskoulujen yhteiset menot 14,5 %, oppilaskunta 0 %, kansalaisopisto 22,9 % , musiikkiopisto 50,5 %, kirjastotoimi 27,6 % Pääskyn päiväkoti 19,6 %, yksityisen hoidon kuntalisä 15,4 %, perhepäivähoito  3,4 %, esiopetus 24,4 %, ryhmäperhepäivähoito 22,3 %, iltapäivätoiminta 25,5 %, erityislastentarhan opettajapalvelu 15,8 % ja lasten kotihoidontuki 17,8%.

                                      

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.3.2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

40 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2013

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1. – 31.3.2013.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. päätökset tiedoksi.

 

-----

 


 

41 § KOULUTULOKKAAT LV 2013- 2014

 

 

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien (vuonna 2006 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden, jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on ilmoittautunut yhteensä 17.

 

Perusopetuslain 6 ':n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestä­mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

 

Perusopetuslain 25 ':n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sai­rauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvam­ma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestä­vään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivel­vollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 ':n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tuen piiriin.

 

Erityisen tuen piiriin siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää osoittaa vuonna 2013 koulunkäyntinsä aloittaville oppilaille heidän koulupaikkansa. Ensisijaisesti oppilas sijoitetaan lähikouluunsa. Nykyisen järjestelmän mukaan kunnassa on enää yksi koulu, Jämijärven keskuskoulu. Koulu toimii kuitenkin kahdessa toimipisteessä, kunnan kaikki 1-2 luokkalaiset käyvät koulua Jämijärven keskuskoulun/Tykköön toimipisteessä.

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa muuhun kuin lähikouluunsa, tulee heidän tällöin itse järjestää ja maksaa koulukuljetus.

 

                               Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                             -----


 

42 § MAKSUTON PÄIVÄHOITO/ KESÄ- HEINÄKUU

 

 

Kesäaikana on yritetty järjestää päivähoidon henkilökunnan vuosilomat sisäisten siirtojen avulla niin, että emme tarvitsisi ulkopuolista palkattua työvoimaa. Jotta pystyisimme edelleen toimimaan niin, lasten päivähoidontarvetta pitäisi pystyä hetkellisesti alentamaan.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että vanhemmat voisivat saada maksuttoman päivähoidon kesä-heinäkuun ajalta, mikäli lapsi ei tarvitse päivähoitopaikkaa 1.6.- 31.7.2013 välisenä aikana. Päivähoitopaikkaa ei siitä huolimatta menetä, mutta sitä ei vain käytetä. Mikäli vanhemmilla ei ole mahdollisuutta maksuttomaan kesä-heinäkuuhun, maksussa noudatetaan normaalia taksaa. Heinäkuu on maksuton niille lapsille, jotka ovat aloittaneet kunnallisessa päivähoidossa 1.8.2012 mennessä.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

43 § KIRJASTON HENKILÖKUNNAN TYÖAIKA 1.6.2013 ALKAEN

 

 

 

Jämijärven kunnan kirjastossa on tällä hetkellä yksi vakituinen viranhaltija, kirjastosihteeri. Hänen apunaan on ollut työllistämistuella palkattu työntekijä (85 %  työaika). Työllistämistuella palkatut henkilöt vaihtuvat 1-2 kertaa vuodessa.

 

Ongelmaksi on muodostunut VES:n mukaisen ruokatunnin järjestäminen. Henkilökunta ei aina riitä siihen, että olisi mahdollisuus poistua työpaikalta ruokatunnille (3O min).

 

Kirjasto on avoinna asiakkaille seuraavasti:

Maanantai, keskiviikko ja torstai klo 14.00 – 19.00,

tiistai klo 10.00 -15.00 ja perjantai klo 10.00 -16.00.

Aatto päivinä klo 10.00- 15.00.

 

Kirjastosihteerin kiinteä työaika 1.6.2013 alkaen sovitaan seuraavaksi:

Maanantai, keskiviikko ja torstai klo 12.00 – 19.15,

tiistai klo 8.00 – 15.15 ja perjantai 9.00 - 16.15 sekä

aattopäivinä klo 8.00 - 15.45.

 

Henkilökunta ei poistu työpaikalta ruokatunnin ajaksi, vaan ruokailu tapahtuu työpaikalla. Ruokailuhetki on nopea ja se on keskeytettävä, mikäli työtehtävät niin vaativat.  Työllistämistuella palkatun työntekijän työaika sovelletaan ed. olevan mukaiseksi.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa kirjastosihteerin työajan edellä mainituksi 1.6.2013 alkaen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

 

44 § ESIKOULU- JA KOULULAISKULJETUKSET LV 2013- 2014

 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 24.5.2012/30 §:ssä autoilija Timo Rannan tarjouksen esikoulu- ja koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2012- 2013. Sen lisäksi sivistyslautakunta varasi mahdollisuuden tehdä yhden lukuvuoden kestävän jatkosopimuksen, ilman tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää käyttää tämän optiomahdollisuuden  ja jatkaa sopimusta lukuvuodelle 2013- 2014 autoilija Timo Rannan kanssa.

                      Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                      -----


 

45 § LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJA                     

 

Kunnalliset viranhaltijat otetaan virkasuhteeseen joko toistaiseksi tai määräajaksi. Toistaiseksi otetulla viranhaltijalla tarkoitetaan viranhaltijaa, jonka virkasuhteen kestoa ei ole määrätty tai rajoitettu. Määräaikaisen viranhaltijan virkasuhteen kestoaika on ajallisesti rajoitettu. Pääsääntönä on viranhaltijan ottaminen virkasuhteeseen toistaiseksi. Vain laissa tai asetuksessa erikseen säädetyissä tapauksissa viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi.

 

FM Erika Ryyppö valittiin avoimessa haussa luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan (biologia, maantieto) viransijaiseksi lukuvuodeksi 2012- 2013. Vakinaisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.8.2012 lukien, rehtori teki päätöksen viran määräaikaistamisesta lukuvuodeksi 2012- 2013. Määräaikaisuus perustui organisaatiomuutoksiin ja tehtävien uudelleen järjestämiseen. Organisaatiomuutos ja virkajärjestelyt jatkuvat vielä seuraavan vuoden, mutta ilmeistä on, että maantiedon ja biologian päätoimisen tuntiopettajan opetettaviin aineisiin ei tässä vaiheessa tarvitse tehdä muutoksia.  Ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa tehtävään kelpoisuuden omaavan Erika Ryypön päätoimisen tuntiopettajan tehtävää määräaikaisena, vaan vakinaistaa se 1.8.2013 lukien.    

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita FM Erika Ryypön luonnontieteellisten aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2013 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

46 § PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄ LUKUVUODELLE 2013 -2014

 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2012/ 78 § hyväksynyt talousarvion vuodelle 2013 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2013- 2017. Henkilöstösuunnitelmassa on mainittu, että valtuusto myöntää sivistyslautakunnalle luvan tarvittaessa täyttää tuntiopettajan tehtävä lukuvuodelle 2013- 2014. Tuntiopettajan tehtävä olisi Jämijärven keskuskoulu/ Tykköön toimipisteellä 1.luokalla.  

 

Luokan ennakoitu oppilasmäärä on pienentynyt, mutta luokassa on silti edelleen tarvetta kouluavustajalle. Nykyisessä tilanteessa, kun luokanopettajia on irtisanottu, voisi Jämijärven kunta poikkeuksellisesti tarjota avustajan sijasta irtisanotulle luokanopettajalle mahdollisuuden yhden vuoden määräaikaisen tuntiopettajan tehtävään.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta käyttää hyväkseen valtuuston myöntämän mahdollisuuden täyttää lukuvuoden määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän.  Rehtori valitsee kyseiseen tehtävään opettajan määräaikaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

47 § IRTISANOTUMINEN KOTITALOUDEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄSTÄ/ VAPPU VÄLIMÄKI

 

 

Tuntiopettaja Vappu Välimäki on toimittanut ilmoituksen irtisanoutumisestaan. Hän irtisanoutuu tehtävästään 1.8.2013 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää tuntiopettaja Vappu Välimäelle eron kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan tehtävästä 1.8.2013 alkaen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

48 § TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

 

 

-          Jämijärven keskuskoulun 1- 4 luokkien opintoretki Tampereen HopLoppiin 24.4.2013, liite 48.1.,

-          Jämijärven peruskoulujen Green Card palkintopäivä /Sirkus Florentino Jämijärven keskuskoululla 6.5.2013, liite 48.2.,

-          Jämijärven keskuskoulun 6.lk päiväretki Pikku – Itävaltaan 30.5.2013,liite 48.3.

-          Jämijärven keskuskoulu 5.- 6. luokkien opintoretki Hämeenlinnaan 28.5.2013, liite 48.4.

-          Tykköön koulun 1-2 luokkien ja esikoulun opintoretki Tampereen HopLoppiin 28.5.2013, liite 48.5.,

-          Jämijärven keskuskoulun 8,.-9.luokkien saksanlukijoiden ystävyyskoulumatka Saksan Kastellauniin 8. -13.5.2013, liite 48.6.,

-          Palokosken koulun 3-6 luokkien opintoretki Helsinkiin 23.-24.5.2013, liite 48.7.

-          Suurimaan koulun 3 - 6 luokkien retki Porin Teatteriin 15.5.2013, liite 48.8.,

-          Suurimaan koulun 3- 6 luokkien opintoretki Lempäälään 22.5.2013, liite 48.9.

 

 

 Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy ja saattaa tiedoksi liitteinä olevat toimintasuunnitelmat.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

49 § SAAPUNEET KIRJEET

 

-          Satakunnan pelastuslaitos/ Pöytäkirja yleinen palotarkastus 22.3.2013/ Tykköön koulu,

-          Lounais-Suomen aluehallintovirasto/ Tarkastuskertomus 20.2.2013/ Työsuojelutarkastus /Jämijärven kunta, koulutuksen toimiala,

-          Pohjois-Satakunnan peruspalvelu- liikelaitos kuntayhtymä/Ympäristöpalvelut/ Tykköön koulun keittiö/Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 18.3.2013,

-          Pohjois-Satakunnan peruspalvelu- liikelaitos kuntayhtymä/Ympäristöpalvelut/ Suurimaan koulu koulun keittiö/Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 18.3.2013,

-          Pohjois-Satakunnan peruspalvelu- liikelaitos kuntayhtymä/Ympäristöpalvelut/ Palokosken koulu koulun keittiö/Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 18.3.2013.

 

                    Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa em. kirjeet tiedoksi.

 

                    Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                    -----

 


 

51 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

-          Rehtori esitteli lukuvuoden 2013- 2014 virkajärjestelyt.

-          Erkki Rudenberg ehdotti, että iltapäivätoimintaa jatketaan yhteistyössä seurakunnan kanssa mahdollisuuksien mukaan.

 

 

                     ------