Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ke 20.3.2013 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

Sivistyslautakunta.........................................................................      2/13

22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

23 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

24 § TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2012

25 § TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2012

26 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA

27 § SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2013

28 § ELINTARVIKETOIMITUKSET LV 2013- 2014

29 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2012

30 § JÄMIJÄRVEN PERUSOPETUKSESSA KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO

31 § YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON PÄIVÄHOITOMAKSUJEN KATTOHINNAN KOROTUS ESIKOULULAISTEN OSALTA 1.1.2013

32 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUJEN TARPEETTOMIKSI JÄÄVIEN LUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2013 LUKIEN

33 § LUOKANOPETTAJAN VIRANHALTIJOIDEN SIJOITTAMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRKOIHIN 1.8.2013 LUKIEN

34 § JÄMIJÄRVEN PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRKANIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 1.8.2013 LUKIEN

35 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

BRIITTA RANTANEN                        ROLF BJÖRKMAN

Briitta Rantanen                                 Rolf Björkman

puheenjohtaja                                    rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 2/13

 

 

KOKOUSAIKA

 

ke 20.3.2013 klo 18.30-20.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briitta Rantanen, puheenjohtaja

Anu Koivumäki

Johanna Ihanamäki

Matti Kalliomäki

Erkki Rudenberg

Lotta Salmela, Jouni Salmelan varajäsen

Rolf Björkman, esittelijä ja sihteeri

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Jaana Ojala

Jouni Salmela

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Anneli Kujansuu, kh:n puheenjohtaja

Satu Jokela, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 22 - 36

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Briitta Rantanen                   Rolf Björkman                                   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi __.__.2013

Allekirjoitukset

 

 

Anu Koivumäki                       Johanna Ihanamäki    

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi  __.__.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

rehtori                                     Rolf Bjrökman

 

 


 

 

 

 

22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                       -----

 

 

 

 

 

23 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Koivumäki ja Johanna Ihanamäki. Tarkastus päätettiin pitää 21.3.2013.

 

-----

 

 

 

 

24 § TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALTA 1.1.- 31.12.2012

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.12.2012.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti: 

Sivistyslautakunta 101,1%, Palokosken koulu 96,1 %, Suurimaan koulu 95,7 %, Tykköön koulu 99,7 %, Jämijärven keskuskoulu 100,8%, peruskoulujen yhteiset menot 100,6 %, oppilaskunta 14,4%, kansalaisopisto 102,7% , musiikkiopisto 128,8 %, kirjastotoimi 105 % Pääskyn päiväkoti 102,9%, yksityisen hoidon kuntalisä 102,3 %, perhepäivähoito 97,7 %, esiopetus 106,4 %, ryhmäperhepäivähoito 103,9 %, iltapäivätoiminta 117,8 %, erityislastentarhan opettajapalvelu 168,3% ja lasten kotihoidontuki 99,9 %.

                                      

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.12.2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 

25 § TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2012

 

 

Liitteenä 25.1. on toimintakertomusvuodelta 2012 koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 25.1. mukaiset toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

 

 

26 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA

 

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 18.30.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

27 § SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2013

 

Talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle sekä muut tarveharkintaiset menot.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2012 kunnan talousarvion vuodelle 2013.

 

Liitteenä 27.1. on koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon hyväksytty talousarvio vuodelle 2013.

 

Kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2013 kokouksessaan 27.1.2013, ohjeet esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2013 liitteen 27.1. mukaisesti ja toimittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2013 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 


 

28 § ELINTARVIKETOIMITUKSET LV 2013- 2014

 

 

Elintarviketarjoukset pyydettiin esityslistan liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä lv 2013 -2014. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: K- Market Jämijärvi ,   Kespro Oy, Jämin Rahtipalvi Oy, Saarioinen Oy,  HK Ruokatalo Oy, Atria Suomi Oy, Valio Oy , Kanta-Hämeen tuoretuote Oy ja  Juha Kierikka.

 

Rolf Björkman ja Ritva Mäkinen avasivat tarjoukset 11.3.2013. Esityslistan liitteenä on määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneiden tarjousten avauspöytäkirja liitteineen.

                                    

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia koulun ja päivähoidon laitosten elintarvikkeet ajalla 1.8.2013 - 31.7.2014 seuraavasti: hevi- ja kuivatuotteet, lihatuotteet ja einekset Kespro Oy:ltä, maitotuotteet Valio Oy:ltä

ja perunat Juha Kierikalta heidän tarjoustensa mukaisin ehdoin.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

 

29 § KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2012

 

 

Liitteenä 29.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2012.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 29.1 mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston vuodelta 2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

30 § JÄMIJÄRVEN PERUSOPETUKSESSA KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO

 

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan: Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa.

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) (24.6.2010/642) mukaan: Oppilaalla, joka on tilapäisesti  jäänyt  jälkeen opinnoissaan tai muutoin  tarvitsee lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

POL 16 a § (24.6.2010/642): Oppilaalla, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulun käynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.

POA 4 §:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Jämijärven perusopetuksen tuntiresurssin jaon lukuvuonna 2013- 2014: 

1.      Opetustunnit:

Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 184 vkt (sisältää Jämijärven kunnan kaikkien koulujen 4-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit  6 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu vuosiluokat 7-9 198 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 5 - 7 enintään 8 vkt (Jämijärven keskuskoulun 5-6 luokkien tunnit 6 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit:

Koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2013 -2014 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu 1-6 luokat 8 vkt, Jämijärven keskuskoulu 7-9 luokat 10 vkt,

4. Koulun kerhotuntikiintiö:

 Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit:

 a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen (koulujen yhteinen, vuosiluokilla 1-9) käytettävissä 24 vkt. Tunnit jaetaan lukuvuosittain  kunkin luokan tarpeiden mukaisesti.

(Lisäksi varhaiskasvatuksen puheopetusta 3 vkt)

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää Jämijärven keskuskoululla vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus 24 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin".

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

 

31 § YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON PÄIVÄHOITOMAKSUJEN KATTOHINNAN KOROTUS ESIKOULULAISTEN OSALTA 1.1.2013

 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

 

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128, määrittelee perusteet, joiden perusteella muodostuu päivähoitomaksu.’

Kun lapsen hoitajana  on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, määrittelee kunta kattohinnan, josta lapsesta hoitajalle maksettava päivähoitomaksu muodostuu.

Kattohinta koostuu kolmesta osiosta:

- Perheen maksamasta päivähoitomaksusta

- Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuesta, joka koostuu yksityisen hoidontuen hoitorahasta ja perheen tulojen perusteella mahdollisesti maksettavasta hoitolisästä

- Kuntalisästä 

Lisäksi kunta maksaa tietyissä tapauksissa osan hoitomaksusta hoitomaksun tukena. Tämän tuen avulla saadaan vanhempien maksaman päivähoitomaksun osuus pidettyä kunnallisten päivähoitomaksujen suuruisena.

Kela on korottanut omaa tukiosuuttaan.  Kelan maksama yksityisen hoidon tuki oli ennen 166,71 €/kk/lapsi ja 1.1.2013 alkaen se on 171,40 €/kk/lapsi. Korotusta aikaisempaan tuli 4,69 €. Tämä korotus kattohintaan 1.1.2013 alkaen on jo hyväksytty.

 

Aikaisemmasta tiedosta poiketen nousi yksityisen hoidontuen hoitoraha myös niiden lasten osalta, jotka osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen ja ovat sen lisäksi osapäivähoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla. Heidän osaltaan hoitoraha oli aikaisemmin 61,34 €. 1.1.2013 lähtien se on 63,06€. Korotusta tuli 1,72 €, jolla summalla hoitomaksun kattohintaa tulisi heidän osaltaan korottaa.

 

Päivähoitomaksuista vastaava perhepäivähoidonohjaaja Marjo Leikkola on laatinut korotuksen muutokset esittelevän liitteen 31.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy yksityisten perhepäivähoitajien perimien päivähoitomaksujen kattohinnan korotuksen liitteenä 31.1.olevan taulukon mukaisesti. 1.1.2013 alkaen otetaan käyttöön liitteessä esitetyt kattohinnat.  Kuntalisän osuus pysyy entisellään. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

32 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUJEN TARPEETTOMIKSI JÄÄVIEN LUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2013 LUKIEN

 

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on lakkauttanut kokouksessaan 17.12.2012 /78  § Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut 1.8.2013 lukien.

 

Jämijärven peruskoulun virat ovat kuntakohtaisia virkoja. Luokanopettajan virat n:o 0021 ja n:o 0022 ovat olleet sijoitettuna Palokosken koululle, virat n:o 0031 ja n:o 0032 ovat olleet sijoitettuna Suurimaan koululle ja virat n:o 0041 ja n:o 0042 Tykköön koululle. Nämä virat jäävät tarpeettomiksi 1.8.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen ainoaksi kouluksi jää Jämijärven keskuskoulu, siellä ovat sijoitettuna luokanopettajan virat n:o 0001, n:o 0002, n:o 0003, n:o 0004,

n:o 0005 ja n:o 0006. Nämä virat jäävät käyttöön edelleen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lakkauttaa tarpeettomiksi käyneet luokanopettajan virat n:o 0021, n:o 0022, n:o 0031, n:o 0032,n:o 0041 ja n:o 0042 1.8.2013 lukien.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

33 § LUOKANOPETTAJAN VIRANHALTIJOIDEN SIJOITTAMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRKOIHIN 1.8.2013 LUKIEN

 

                     

Jämijärven kunnassa on 1.8.2013 lukien kuusi luokanopettajan virkaa kyläkoulujen lakkauttamisen jälkeen. Tarpeettomaksi käyneiden luokanopettajien virkojen viranhaltijat irtisanottiin 1.8.2013 lukien.

Luokanopettajan virkoja jäävät hoitamaan kuusi tulojärjestyksen mukaan vanhinta viranhaltijaa. 

 

Kun kyläkoulujen virkanumeroilla olevat virat lakkautetaan, käytetään jatkossa vaan Jämijärven keskuskoululla olleita virkanumeroita 0001- 0006.

 

Virat ovat Jämijärven keskuskoululla.

-          Luokanopettajan virkaa n:o 0001 hoitaa edelleen Pia Anttila,

-          Luokanopettajan virkaa n:o 0002 siirtyy hoitamaan Anja Hinttu (hoitanut tähän saakka virkaa n:o 0041)

-          Luokanopettajan virkaa n:o 0003 hoitaa edelleen Heikki Ränsi,

-          Luokanopettajan virkaa n:o 0004 siirtyy hoitamaan Timo Vehviläinen ,  (hoitanut tähän saakka virkaa n:o 0021)

-          Luokanopettajan virkaa n:o 0005 siirtyy hoitamaan Hannu Anttila (hoitanut tähän saakka virkaa n:o 0031)

-          Luokanopettajan virkaa n:o 0006 hoitaa edelleen Rami Heikkilä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy em. luokanopettajien virkoihin sijoittelun 1.8.2013 lukien.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

34 § JÄMIJÄRVEN PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRKANIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 1.8.2013 LUKIEN

 

Jämijärven kunnan perusopetuksen virat ovat kuntakohtaisia. Jämijärven kunnanvaltuusto lakkautti kokouksessaan 17.12.2012/ 78 §  Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut 1.8.2013 lukien.

Tämän jälkeen kuntaan jää ainoastaan Jämijärven keskuskoulu, jossa on sijoitettuna kuusi luokanopettajan virkaa.

 

Viran nimikkeet ovat tällä hetkellä seuraavat:

 

1)     Luokanopettajan virka n:o 0001. Tehtäviin kuuluu opettaa tekstiilityötä,

2)     Luokanopettajan virka n:o 0002. Tehtäviin kuuluu opettaa tekstiilityötä,

3)     Luokanopettajan virka n:o 0003. Tehtäviin kuuluu opettaa teknistä työtä,

4)     Luokanopettajan virka n:o 0004,

5)     Luokanopettajan virka n:o 0005,

6)     Luokanopettajan virka n:o 0006.

 

Virkanimikkeisiin kuuluneet tarkenteet voidaan poistaa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että virkanimikkeet kuuluvat 1.8.2013 lukien seuraavasti:

1) Luokanopettajan virka n:o 0001,

2) Luokanopettajan virka n:o 0002,

3) Luokanopettajan virka n:o 0003,

4) Luokanopettajan virka n:o 0004,

5) Luokanopettajan virka n:o 0005,

6) Luokanopettajan virka n:o 0006.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

35 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                      Ei ollut.