Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

ma 28.1.2013 klo 16.30           Huom !!!

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Sivistyslautakunta............................................................................   1/13. 2

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.. 1

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.. 1

3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN.. 2

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2013. 4

5 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2012. 5

6 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 9.1.2013 ALKAEN.. 6

7 § LUKUVUODEN 2013 -2014 TYÖPÄIVÄT PERUSOPETUKSESSA.. 7

8 § OPPIKIRJATILAUKSET LUKUVUODELLE 2013 -1014. 9

9 § KOULUTARVIKETILAUKSET LUKUVUOSILLE 2013 -2015. 10

10 § YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KATTOHINNAN KOROTUS 1.1.2013 ALKAEN.. 11

19  § SAAPUNEET KIRJEET. 29

20  § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT. 30

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                 rehtori

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                              1/13

 

 

KOKOUSAIKA

 

28.1.2013 klo 16.30 - 18.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Briitta Rantanen, §§ 1-10 ja 12-21

Markku Iivonen

Tarja Pajulahti

Jaana Ojala

Erkki Rudenberg

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

----

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

----

ASIAT

 

 

§§ 1- 21

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                           Rolf Björkman               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi  29.1.2013

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                    Erkki Rudenberg         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

                 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                -----

 

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Erkki Rudenberg. Tarkastus päätettiin pitää ti 29.1.2013.

 

 

             -----


 

 

 

 

3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

 

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

 

1)     että vuonna 2013 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin, perhepäivähoidonohjaajan ja päiväkodinjohtajan viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikana.

 

2)     että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois- Satakunta-lehdessä/Seutulehti UutisOivassa  ja Kankaanpään Seudussa.

 

                        Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                        ----- 

 


 

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2013

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että

 

1)     sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2013 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtajalle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala - Karvialle,

 

2)     lastenpäivähoidon (Pääskyn päiväkoti, yksityisen hoidon kuntalisä, perhepäivähoito, esiopetus, ryhmäperhepäivähoito, iltapäivätoiminta, erityislastentarhanopettajan palvelu sekä lasten kotihoidontuki) laskujen hyväksymisoikeus annetaan päiväkodin johtaja Leena Peuralalle, lastentarhanopettaja Marianne Sairiolle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvialle.

 

                   Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                   -----

 


 

 

5 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2012

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.-31.12.2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. päätökset tiedoksi.

 

-----


 

 

 

6 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 9.1.2013 ALKAEN

 

Koulujen keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Vappu Välimäki ovat laatineet uuden ruokalistan.

 

Liitteenä 6.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 7.1.2013 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 6.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi liitteen 6.1. tiedoksi.

 

----

 

 


 

7 § LUKUVUODEN 2013 -2014 TYÖPÄIVÄT PERUSOPETUKSESSA

 

                                                                                                                                                                                          

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esityksen mukaan lukuvuonna 2013 -2014 työpäivien lukumääräksi tulee 187+ Itsenäisyyspäivä +Loppiainen+ Vappu = 190 työpäivää.

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2013- 2014 on lauantai 31.5.2014. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

 

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

 

                    Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8.

Koulutyö alkaa to 8.8.2013.  Syyslukukausi päättyy la 21.12.2013 ja kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2014.

 

Syyslukukaudelle tulee 92 työpäivää + itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 95 työpäivää +loppiainen+ vappu, yhteensä 190 työpäivää. 

                                                                                                                                                                     Jämijärven perusopetuksen työpäiväsuunnitelma lv 2013- 2014 on liitteenä 7.1.

                                                                                                                                                                     Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven perusopetuksen työpäivät lukuvuodelle 2013- 2014 liitteen 7.1 mukaisesti.

                                                                                                                                                                     Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

 

8 § OPPIKIRJATILAUKSET LUKUVUODELLE 2013 -2014

 

 

Kunnat ovat voineet tehdä sopimuksia eri hankinnoista KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Kuntahankinnat kilpailuttaa palvelut tai tuotteet asiakkaiden puolesta ja kymmenien kuntien ollessa asiakkaana kilpailutuksella voidaan saada aikaan huomattavia alennuksia verrattuna yksittäisen kunnan  hankintojen kilpailuttamiseen. KL- Kuntahankinnat Oy on kilpailuttaneet mm. oppikirjat.

KL- Kuntahankinnat Oy:llä on voimassa oleva sopimus Kirjavälitys Oy:n kanssa.

 

Jämijärven kunnalla on mahdollisuus tehdä KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa sopimus, että se ostaa oppikirjat kuntahankintojen välityksellä. Näin kunta välttyy suoraan hankintalain edellyttämistä hankalista kilpailuttamiseen kuuluvista työläistä toimenpiteistä. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu asiakkaan hankkimien palveluiden arvoon. Palvelumaksu on 0,5 %, ja se lasketaan sopimustoimittajan asiakkaalle puitesopimuksen perusteella toimittamien, veloittamien ja raportoimien tuotteiden hinnasta (alv 0 %) sopimusaikana.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 1) tehdä sopimuksen oppikirjojen hankinnasta KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa,

2) sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjat lukuvuodelle 2013- 2014 KL- Kuntahankinnat Oy:n sopimuksen mukaisesti Kirjavälitys Oy:ltä.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 


 

 

9 § KOULUTARVIKETILAUKSET LUKUVUOSILLE 2013 -2015

 

 

Kunnat ovat voineet tehdä sopimuksia eri hankinnoista KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Kuntahankinnat kilpailuttaa palvelut tai tuotteet asiakkaiden puolesta ja kymmenien kuntien ollessa asiakkaana kilpailutuksella voidaan saada aikaan huomattavia alennuksia verrattuna yksittäisen kunnan  hankintojen kilpailuttamiseen. KL- Kuntahankinnat Oy on kilpailuttaneet mm. koulutarvikkeet

KL- Kuntahankinnat Oy:llä on sopimus Staplesin (Lindell) kanssa.

 

Jämijärven kunnan kannattaa tehdä KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa sopimus, että se ostaa koulutarvikkeet kuntahankintojen välityksellä. Näin kunta välttyy suoraan hankintalain edellyttämistä hankalista kilpailuttamiseen kuuluvista työläistä toimenpiteistä. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu asiakkaan hankkimien palveluiden arvoon. Palvelumaksu on 3 %, ja se lasketaan sopimustoimittajan asiakkaalle puitesopimuksen perusteella toimittamien, veloittamien ja raportoimien tuotteiden hinnasta (alv 0 %) sopimusaikana.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 1) tehdä sopimuksen koulutarvikkeiden hankinnasta KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa,

2) hankkia koulutarvikkeet lukuvuosille 2013 - 2015  KL- Kuntahankinnat Oy:n  sopimuksen mukaisesti Staplesilta (Lindell).

 

                    Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                    -----

 

 

 

10 § YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KATTOHINNAN KOROTUS 1.1.2013 ALKAEN

 

 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.

 

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128, määrittelee perusteet, joiden perusteella muodostuu päivähoitomaksu.’

Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, määrittelee kunta kattohinnan, josta lapsesta hoitajalle maksettava päivähoitomaksu muodostuu.

Kattohinta koostuu kolmesta osiosta:

- Perheen maksamasta päivähoitomaksusta

- Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuesta, joka koostuu yksityisen hoidontuen hoitorahasta ja perheen tulojen perusteella mahdollisesti maksettavasta hoitolisästä

- Kuntalisästä 

Lisäksi kunta maksaa tietyissä tapauksissa osan hoitomaksusta hoitomaksun tukena. Tämän tuen avulla saadaan vanhempien maksaman päivähoitomaksun osuus pidettyä kunnallisten päivähoitomaksujen suuruisena.

Kela on korottanut omaa tukiosuuttaan.  Kelan maksama yksityisen hoidon tuki oli ennen 166,71 €/kk/lapsi ja 1.1.2013 alkaen se on 171,40 €/kk/lapsi. Korotusta aikaisempaan 4,69 €, jolla kattohintaa tulisi korottaa. Kuntalisän osuus pysyy ennallaan.

 

Päivähoitomaksuista vastaava perhepäivähoidonohjaaja Marjo Leikkola on laatinut korotuksen muutokset esittelevän liitteen 10.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy yksityisten perhepäivähoitajien perimien päivähoitomaksujen kattohinnan korotuksen liitteenä 10.1. olevan taulukon mukaisesti. 1.1.2013 alkaen otetaan käyttöön liitteessä esitetyt kattohinnat.  Kuntalisän osuus pysyy entisellään. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

 19 § SAAPUNEET KIRJEET

 

 

-          Pohjois- Satakunnan peruspalvelu- liikelaitos kuntayhtymä/ Ympäristöpalvelut/ Tykköön koulun, keittiön ja leikkikentän valvontasuunnitelman mukainen tarkastus / Jämijärven keskuskoulu/keittiö /Tarkastuskertomus 2.11.2012,

-          Pohjois- Satakunnan peruspalvelu- liikelaitos kuntayhtymä/ Ympäristöpalvelut/ Suunnitelman mukainen tarkastus/ Jämijärven keskuskoulu/keittiö /Tarkastuskertomus 5.11.2012,

-          Pohjois- Satakunnan peruspalvelu- liikelaitos kuntayhtymä/ Ympäristöpalvelut/ Leikkikentän turvallisuuden tarkastaminen/ Jämijärven keskuskoulu/leikkikenttä /Tarkastuskertomus 5.11.2012,

-          Inspecta Tarkastus Oy/Määräaikaistarkastus/Jämijärven keskuskoulu tavarahissi/Pöytäkirja 19.11.2012.

-          Kuntaliitto/ Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2013.

 

                   Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi em. kirjeet.

 

                   Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. kirjeet tiedoksi.

 

                    -----

 


 

 

20    § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

               Ei ollut.

 

               -----