JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 4.3.2013 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

24 § Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta             

25 § Muutoksia vuoden 2012 talousarvioon        

26 § Tyhjien asuntojen vuokrien maksaminen

27 § Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamiseen                   

28 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

29 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                                

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 8.3.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 26.2.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 26.2.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 4.3.2013 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

22 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

23 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

24 §   LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA 

25 §   MUUTOKSIA VUODEN 2012 TALOUSARVIOON 

26 §   TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN 

27 §  TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROISTA
         VAPAUTTAMISEEN 

28 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

29 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

4.3.2013 kello 19.00- 19.10

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Karppinen Antero

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Kuusikoski Sirpa

Lahti Johanna

Lehmussalmi Riina

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo          varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Seppälä Olli

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 22 - 30

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 8.3.2013

Allekirjoitukset

 

Marita Frigård                   Antero Karppinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 8.3.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

Ennen varsinaisen kokouksen alkua valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme onnitteli valtuuston puolesta kukkasin valtuutettu Johanna Ihanamäkeä tyttölapsen saamisen johdosta.

 

 

22 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 26.2.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Seutulehti UutisOiva –lehdessä 28.2.2013 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 28.2.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 26.2.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

                       

 

 

 

 

 

23 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marita Frigård ja Antero Karppinen.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               74 §              25.2.2013

 

24 §              LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Osana kuntauudistusta hallitus käynnisti syksyllä 2011 hallitusohjelman mukaisen koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvitys Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne valmistui helmikuussa 2012.

 

Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2012 kuntarakennelakia valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä oli seurata ja arvioida kunta- ja palvelurakenneselvityksestä saatavaa palautetta ja sen pohjalta laatia tarkennettu esitys uudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavoista. Lisäksi työryhmän tuli valmistella luonnos hallituksen esityksestä kuntauudistusta ohjaavaksi rakennelaiksi.

 

Nyt kyseessä oleva kuntarakennelakiluonnos on valmisteltu hallituksen 5.5.2012 linjausten pohjalta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä kuntajakolakia, ja samalla lain nimike

muutettaisiin sen sisältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä muutettaisiin kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä.

 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä on linjannut palvelurakenneuudistuksen jatkoa 15.11.2012. Näitä linjauksia koskeva muistio on tämän lausuntopyynnön liitteenä.

 

Valtiovarainministeriö pyytää kunnalta lausuntoa oheisesta luonnoksesta yleisesti sekä erityisesti seuraavista kysymyksistä:

 

§  selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä

§  esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä

§  valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta

§  yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä

§  sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti.

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään  7.3.2013 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi.

 

                                            Kuntarakennelakiluonnos on liitteenä nro 74.1.

                                            Luonnos lausunnoksi on liitteenä nro 74.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kuntarakennemuutoksesta liitteen nro 74.2 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

_____

 

 

KV 24 §                            

 

 

Ehdotus:                           Valtuusto antaa kuntarakennemuutoksesta liitteen nro 74.2 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____
                                           

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus               75 §              25.2.2013

 

25 §             MUUTOKSIA VUODEN 2012 TALOUSARVIOON

 

                                           

Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys muutoksista vuoden 2012 talousarvioon. Liite nro 75.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

KV 25 §                           

 

Ehdotus:                          Valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____
                                         

 

 

 

 

                                         

                                          Kunnanhallitus                 77 §              25.2.2013

 

26 §              TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN

 

Kunnassa on aiemmin ollut käytäntö, että kunta maksaa omistamiensa taloyhtiöiden kulloinkin tyhjänä olevien asuntojen vuokrat.

 

Kunnanhallitus on päätöksillään v. 2007 (KH 15.5.2007 §156) ja 2008 (KH 11.3.2008 §66) päättänyt maksaa kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjänä olevien asuntojen vuokrat.

 

Vuosina 2009-2012 edellä mainitun kaltaisia päätöksiä ei ole tehty, mutta kunta on kuitenkin joutunut maksamaan vuosittain tyhjien vuokria, mm. vuonna 2012 Kiinteistö Oy Jäminsadolle 10.078,33 €.

Kiinteistö Oy Jäminsadon isännöitsijän toimittamien laskujen mukaan kunta joutuisi vuonna 2013 maksamaan Kiinteistö Oy Jäminsadon tyhjien asuntojen vuokria n. 22.000 € ja

As Oy Avennonrannan vuokria n. 4.614 €.

 

Kunnanvaltuuston 17.12.2012 (§78) hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa ei ole teknisen toimen osalle varattu määrärahaa taloyhtiöiden tyhjien asuntojen vuokriin.

Teknisen toimen talousarviossa on varattu Kiinteistö Oy Jäminsadon toimintakuluihin ainoastaan 1.000 euroa.

 

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuodelle 2013 hallintokunnilta edellytetään äärimmäisen tiukkaa budjettikuria.

 

Hallituksen esittämän ja hyväksymän talouden sopeuttamisohjelman (KH 20.8.2012 §203) myötä teknisen toimen määrärahat ovat jo muutenkin tiukoilla, joten lisämäärärahatarvetta ei ainakaan teknisen toimen muista menokohdista säästämällä pystytä esittämään.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjinä olevien asuntojen vuokriin varataan erillinen määräraha lisätalousarviossa. Lisäksi lautakunta esittää, että vuokraa maksetaan enintään 2 (kaksi) kuukautta asuntoa kohti vuodessa.

 

Päätös:                              Asiasta käydyn keskustelun aikana Pentti Mäkelä teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen.

”Päätösehdotuksesta poiketen esitän, että ehdotuksen viimeinen lause muutetaan seuraavasti;

Lisäksi lautakunta esittää, että tyhjille asunnoille asetetaan kahden (2) kuukauden maksukarenssi, karenssin päätyttyä tyhjien asuntojen vuokria maksetaan enintään kahden (2) kuukauden ajan asuntoa kohden.”

 

Lautakunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti Mäkelän tekemää esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus hyväksytään Pentti Mäkelän esittämin muutoksin.

 

                                            -----

 

KH 77 §

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjinä olevien asuntojen vuokriin varataan erillinen määräraha talousarviomuutoksia hyväksyttäessä. Lisäksi tyhjille asunnoille asetetaan kahden (2) kuukauden maksukarenssi. Karenssin päätyttyä tyhjien asuntojen vuokria maksetaan enintään kahden (2) kuukauden ajan asuntoa kohden.

                                            Päätös astuu voimaan 1.4 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Kunnanhallituksen jäsenet Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

-----

 

KV 26 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto päättää, että kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjinä olevien asuntojen vuokriin varataan erillinen määräraha talousarviomuutoksia hyväksyttäessä. Lisäksi tyhjille asunnoille asetetaan kahden (2) kuukauden maksukarenssi. Karenssin päätyttyä tyhjien asuntojen vuokria maksetaan enintään kahden (2) kuukauden ajan asuntoa kohden.

                                            Päätös astuu voimaan 1.4 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____
                                           

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus               78 §              25.2.2013

                                                                                       

27 §              TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROISTA VAPAUTTAMISEEN

 

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyy Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä. Jos kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan itsellään, kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle 31.3.2013 mennessä. Ratkaisuvalta koskee tällöin kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamishakemuksia, jotka tulevat vireille aikavälillä 1.6.2013 - 31.12.2015. Kunta voi halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä.

                                           

Jos kunta ei ilmoita Verohallinnolle ratkaisuvallan pidättämisestä 31.3.2013 mennessä on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoittamiseen vasta vuonna 2015 koskien ajanjaksoa 1.1.2016 - 31.12.2018.

 

                                            Toimivallan pidättämisestä kunnalle päättää valtuusto.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, ettei Jämijärven kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa koskien kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

KV 27 §                            

 

Ehdotus:                           Valtuusto päättää, ettei Jämijärven kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa koskien kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_____

 

 

 

 


 

28 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

1.    Valtuusto valitsi yksimielisesti kokouksessaan 28.1.2013 § 15 edustajaksi Kuntapäiville 14.-15.2.2013 varsinaiseksi edustajaksi Antero Karppisen ja varaedustajaksi Anneli Kujansuun ja Riina Lehmussalmen. Riina Lehmussalmi on ilmoittanut, ettei osallistu Kuntapäiville. Valtuutettu Anneli Kujansuu ehdotti, että Riina Lehmussalmen tilalle valittaisiin varaedustajaksi valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme. Ari Uusi-Rasi kannatti esitystä. Koska muita esityksiä ei tullut oli valtuuston yksimielisesti valinnut Riina Lehmussalmen tilalle Kuntapäivien varaedustajaksi valtuuston puheenjohtajan Matti Leppihalmeen.

 

                     _____

 

 

 

 


 

29 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.    Valtuutettu Pentti Mäkelä tiedusteli miten Jämijärven kunta on valmistautunut hallitusohjelmassa olevan nuorisotakuun rahoittamiseen ja hoitamiseen. Valtuusto päätti yksimielisesti saattaa asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

_____