Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 30.01.2003 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


Liitteenä olevan esityslistan mukaan.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2003

5 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LUKUVUODELLE 2003-2004

6 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2003-2004

7 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2003

8 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 07.01.2003 ALKAEN

9 LUKUVUOSISUUNNITELMAN MUUTOS / JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULU 4.LK

10 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11 KOULUTULOKKAIDEN KOULUKYPSYYDEN AJANKOHDAN AIKAISTAMINEN

12 TIEDOKSI SAATETTAVIA ASIOITA

13 TUNTIJAKOMUUTOS/OPS

Puheenjohtaja KARI PIRTTIMÄKI

Kari Pirttimäki Lasse Särkimäki

puheenjohtaja sihteeri

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1/03

KOKOUSAIKA

30.01.2003 klo 19.00 -21.00
KOKOUSPAIKKA kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Leena Koivunen

Anu Sillanpää

Ari Uusi-Rasi

Lasse Särkimäki, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä


POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

Marja-Liisa Vainionpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ritva Mäkelä, kh:n edustaja

ASIAT 1- 14
ALLEKIRJOITUS

Kari Pirttimäki Lasse Särkimäki
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Jämijärvi . . 2003


Helena Lehtiö Ari Uusi- Rasi

Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikkaTodistaa: Virka-asema


Allekirjoitus

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

-----


2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Lehtiö ja Ari Uusi-Rasi. Tarkastus päätettiin pitää pe 31.1.2003 klo 13.00 jälkeen.

 

-----

 

 

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

Kuntalain 63 :n mukaan: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi."

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

1) että vuonna 2003 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaikana,


2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois-Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

 

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2003

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2003 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kari Pirttimäelle, rehtori Lasse Särkimäelle, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


5 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LUKUVUODELLE 2003-2004

Tarjoukset pyydetään jättämään to 06.02.2003 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lukuvuodeksi 2003- 2004 Kauppatalo Hansel Oy:ltä ja Printel Oy:ltä ,Toimistotukku Ala- Kauhaluoma & Jokelalta (Parkano) sekä Katimmari Ay/ Kankaanpään Kirjakaupalta (Kankaanpää).

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan tarjoukset.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------


6 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2003-2004

 

Tarjoukset pyydetään jättämään to 06.02.2003 mennessä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lukuvuodeksi 2003- 2004 Katimmari Ay/ Kankaanpään Kirjakauppa (Kankaanpää), Ikaalisten Kirjakauppa Ky (Ikaalinen), Parkanon Kirjakauppa (Parkano), Karvian Kirjakaupalta (Karvia) sekä Kauppatalo Hansel Oy:ltä.

.

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

 

------

 

 

7 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2003

 

Koulutoimen talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut "raamit" talousarvion laadinnalle sekä koulu ja kirjaston tarveharkintaiset menot.

 

Koulutoimen talouden kannalta huomioitavia seikkoja:

- Jämijärven keskuskoulun juhlasalin lattia

- Jämijärven keskuskoulun juhlasalin äänentoistolaitteet

- oppilasmäärän kouluittaisista heilahteluista aiheutuvat ongelmat.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2002 kunnan talousarvion vuodelle 2003.

 

Liitteenä 7.1. on koulutoimen ja kirjastotoimen hyväksytty talousarvio vuodelle 2003.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2003, liite 7.2. Ohjeissa on korostettu hallintokuntien tulee seurata myös kuntayhtymien toimintaa ja talouden hoitoa sekä kunnan maksuosuuksien kehittymistä.

Hallintokuntien tulee seurata myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

 

Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2003 saakka. Normaalit oppikirja- ja koulutarvikehankinnat tehdään valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2003 liitteen 7.1. mukaisesti ja

 

2) antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2003 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille, liite 7.2.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

8 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 07.01.2003 ALKAEN


Liitteenä 8.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 7.1.2003 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 8.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.-----9 LUKUVUOSISUUNNITELMAN MUUTOS / JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULU 4.LK

 

Maarit Rantanen on anonut 21.1. 2003 päivätyllä kirjeellään oppilailleen (4.lk) ja itselleen muutosta lukuvuoden työpäiviin siten, että la 8.3.2003 työpäivä tehtäisiin la 15.03.2003.

Neljäsluokkalaiset tekevät teatterimatkan Tampereelle la 15.3.. He menevät katsomaan Peter Pan- musiikkiesitystä. Esitys kestää n. 2,5 tuntia, koko päivä matkoineen vastaa koulupäivää.

 

Esityksestä oppilaat saavat virikkeitä äidinkieleen ja musiikkiin. Esitystä käsitellään seuraavan viikon oppitunneilla.

 

Kodin ja koulun yhteistyö toteutuu konkreettisella tavalla matkan järjestelyissä ja matkan aikana. Matkalle lähtee 11 vanhempaa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ko. muutoksen työpäivissä ja täten hyväksyä lukuvuosisuunnitelman muutoksen.


Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.-----

 

10 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

LUKUVUODEN 2003-2004 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1.päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2003-2004 työpäivien lukumääräksi tulee 189 +Loppiainen = 190 työpäivää.

PA:n 17 :n mukaan oppilaiden kouluyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2003-2004 on lauantai 29.05.2004. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

PA:n 20 :n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Vapaapäivät ovat lauantait, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päättä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8.

Koulutyö alkaa ti 12.08.2003. Syyslukukausi päättyy la 20.12.2003 ja kevätlukukausi alkaa 07.01.2004.

Näin Jämijärven keskuskoululla syyslukukaudelle tulee 92 työpäivää ja kevätlukukaudelle 97 työpäivää +Loppiainen sekä vastaavasti Palokosken , Suurimaan ja Tykköön kouluilla tulee syyslukukaudelle 91 työpäivää ja kevätlukukaudelle 98 työpäivää +Loppiainen. Kaikkien koulujen lukuvuoden lauantaiden liikuntapäivät ovat "liukuvia" eli säävarauksella liikuntapäivät voivat vaihtua muiksi lauantaiksi.

Koulut ovat antaneet lausuntonsa koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2003-2004.

Jämijärven keskuskoulun työpäiväsuunnitelma lv 2003-2004 on liitteenä 10.1. ja Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen työpäiväsuunnitelma lv 2003-2004 on liitteenä 10.2.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2003-2004 liitteiden 10.1. ja 10.2. mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

11 KOULUTULOKKAIDEN KOULUKYPSYYDEN AJANKOHDAN AIKAISTAMINEN

 

Joillakin perusopetuksen aloittavilla lapsilla on vaikeuksia joko sopeutua koulutyöhön tai vaikeuksia oppia asioita samassa ajassa kuin muut lapset. Esiopetus on vuosi, jona lapsi viimeistään oppii toimimaan ryhmässä muiden lasten kanssa, jollei hän ole ollut aikaisemmin päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Neuvola-/päivähoitovaiheessa huomiotta jätetyt asiat korostuvat silloin, kun lasta ei panna vapaaehtoiseen esiopetukseen. Tällöin lapsen oppimis- ja/tai käytösvaikeudet tulevat ilmi vasta 1.luokalla. Joillakin lapsilla on kuitenkin myöhemminkin vaikeuksia oppia uusia asioita esim. kehitysviivästymän vuoksi tai jonkin muun seikan vuoksi.

Mikäli lapsi jo neuvolavaiheessa (esim. 5- vuotiskäynnissä, jolloin mitataan koulukypsyyttä) ohjattaisiin tutkimuksiin ja myöhemmin erityiskouluun sopivalle luokalle, ei myöhempiä siirtoja tarvitsisi tehdä. Tässä on ongelmaksi muodostunut toisaalta neuvolaväen arkailu kertoa tai patistaa vanhempia lähettämään lapsi tarkempiin tutkimuksiin kehitysviivästymän selityksen löytymiseksi tai sitten lapsen vanhempien uskoa siihen, että aika hoitaa ongelmat. Mikäli asiantuntijat ja lapsen vanhemmat siirtävät ongelman ratkaisua liian kauan, on lapsen etu vaarassa ja häntä joudutaan sitten "pompottelemaan" tutkimuksissa ja siirtämään erityiskouluun liian myöhäisessä vaiheessa perusopetuksen jo aloitettua.

Alkuopettajat kirjelmöivät asiasta keväällä 2002 ( sivistyslautakunta 13.6.2002 /70 ) ja rehtori on sen jälkeen ollut asiassa yhteydessä mm. lastenneuvolan terveydenhoitajaan, perusturvajohtajaan, päiväkotiin ja koulupsykologiin sekä Kuntaliiton lakimieheen, ottanut asian esille rehtoreiden syyspäivillä, neuvotellut asiasta myös Läänihallituksen oikeusoppineen sivistystoimentarkastajan kanssa ja viimeksi keskustelut asiasta Opetushallituksen ylijohtaja Aslak Lindströmin kanssa.

Keskusteluissa on ilmennyt se seikka, että asiat kytkeytyvät sosiaali- ja terveystoimen salassa pidettäviin asioihin ja vanhempien ylikorostuneeseen huolenpitoon lapsestaan sekä viranomaisten arkuuteen ottaa kantaa ja päättää asiaa.

Salassapidon rajoissa ollaan asiantuntijoiden kesken eri mieltä, mutta toisaalta Stakesin ja Opetushallituksen kesken asiasta ei olla erimieltä. Ilmeisesti kuitenkin Stakes e ole riittävästi informoinut omiaan asiassa. Opetushallitus ottanee asian esille tulevissa keskinäisissä palavereissaan.

Ko. asiaa käsitellään Raharinteen kokoushuoneessa 12.2.2003 järjestettävässä tilaisuudessa, jossa eri asiantuntijoiden toimesta keskustellaan lapsen koulunkäynnin aloittamiseen liittyvistä seikoista ja paikalla ovat ainakin sivistyslautakunnan puolelta puheenjohtaja ja rehtori.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asia tiedoksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


-----

12 TIEDOKSI SAATETTAVIA ASIOITA


- Keskusteltiin mahdollisuudesta aloittaa projekti ala-asteiden oppimis- ja käytöshäiriöisten oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi esim..yläasteen pienryhmäopetuksen mallin pohjalta. Tämän vuoden koulutoimen talousarvioon ei ole mahdollista enää saada lisämäärärahaa työntekijä palkkaamiseen, joten rahoituksen järjestämiseksi tarvitaan muuta tukirahaa.- koululaiskuljetusten menovertailu lv 1997-2002, liite 12.1.

Päätös: Sivistyslautakunta saattoi tiedoksi edellä olevat asiat.


13 TUNTIJAKOMUUTOS/OPS

Keskuskoulun opettajakunta on käsitellyt alustavasti ensi lukukauden tuntimääriä ja päättänyt ehdottaa sivistyslautakunnalle muutoksia voimassa olevaan tuntijakoon erityisesti valinnaisaineiden osalta. Vanhemmille lähetetään tiedote asiasta ja järjestetään valinnaisaineilta helmikuussa.

Ehdotus: Rehtori ja opettajakunta saavat valtuudet tarkistaa OPS:n tuntijakoa . Muutos vahvistetaan ja hyväksytään myöhemmin sivistyslautakunnan kokouksessa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti----