Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 5.3.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 23.4.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

12 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

13 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-31.3.2013

14 § ONGELMAJÄTEKERÄYS

15 § YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

16 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013

17 § MARKKALAN RIVITALO A:N VESIKATTEEN PURKUTYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY    

18 § AURAUSVIITTOJEN PYSTYTYS JA POISKERUU VUOSILLE 2013-2014 TARJOUSTEN KÄSITTELY

19 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

20 § KESKUSTELTAVAT ASIAT

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                           Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   2/2013

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 23.4.2013 klo 19.00 – 20.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko                              puheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Koivunen Leena

Maja Susanna

Mansikkamäki Raimo

Mäkelä Pentti

Koivumäki Tero                               varajäsen

Virtanen Pentti                                  pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                                   kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 11 - 22                                     sivut 12 – 24

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Salminen Mikko                        Pentti Virtanen               

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Susanna Maja                             Tero Koivumäki

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201311 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

12 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kuusikoski Sirpa ja Maja Susanna.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Maja ja Tero Koivumäki.

 

 

 

 

 

 

13 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-31.3.2013

 

                                           

Kokouksessa nähtävillä rakennuspäällikön viranhaltija päätökset ajalta 1.1.-31.3.2013.

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

 

14 § ONGELMAJÄTEKERÄYS

                                        

                                       Kunnassa on vuosittain järjestetty ongelmajätekeräystempaus alkukesästä.

                                       Ongelmajätekeräys suoritetaan to 13.6.2013 seuraavan aikataulun mukaisesti;

                                       - Suurimaan koulu                     9.00 – 9.45

                                       - Kuusijoen entinen kauppa       10.00 – 10.45

                                       - Tykköön koulu                       11.00 – 11.45

                                       - Palokosken koulu                   12.00 – 12.45

                                       - Vihun Möökeli                       13.00 – 13.45

                                       - Vauhdin lava                          14.00 – 14.45

                                       - Kunnan varasto (Puhdistamontie) 15.00 – 18.00

 

                                       Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:

-         jäteöljyt

-         akut

-         raskasmetalleja sisältävät paristot

-         lääkkeet

-         maalit, liimat ja lakat

-         liuottimet

-         elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.

-         elohopeaa sisältävät loistelamput

-         torjunta-aineet ja myrkyt

-         hapot ja emäkset tms. kemikaalit

 

                                       Ongelmajätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin lajiteltuna.

 

                                       Öljyauto kiertää erikseen noutamassa isommat jäteöljyerät (tynnyrit) suoraan kotitalouksilta. Tekninen toimisto kerää listan kerättävistä jäteöljyistä 3.6.2013 mennessä ja toimittaa sen Lassila&Tikanojalle tiedoksi.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta päättää järjestää ongelmajätekeräyksen

                                       13.6.2013 klo 9.00 alkaen esitetyn aikataulun mukaisesti.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

15 § JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

 

Uusi jätelaki velvoittaa kunnan järjestämään vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätehuollon järjestämisen.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla:

1) kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena

2) kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

 

Uuden jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa oleva kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, tulee päättää jatketaanko kiinteistön haltijan järjestämänä vai vaihdetaanko kunnan järjestämäksi kuljetukseksi.

Jämijärven kunnassa on tällä hetkellä voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

 

Kesäasukkaille kunta on perustanut aluekeräyspisteitä. Aluekeräyspisteiden hyväksyttyjä käyttäjiä on tällä hetkellä n. 255 kiinteistöä.

Jos kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuksesta siirrytään kunnan järjestämään kuljetukseen, niin siirtymäaika on vähintään 3 vuotta päätöksestä tai enintään 5 vuotta uuden jätelain voimaantulosta. Kunnan jätehuoltoviranomaisen tulee tehdä valituskelpoinen päätös kuljetusjärjestelmästä 1.5.2013 mennessä.

 

Päätöksen valmistelua varten varattiin kaikille asianosaisille mahdollisuus lausua ko. asiasta. Lausunnot tuli toimittaa kirjallisena tekniseen toimistoon 11.4.2013 mennessä.

 

Kuulutus oli nähtävillä 7.3.-11.4.2013 välisen ajan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. Kuulutus julkaistiin Pohjois-Satakunta – ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kunnan kuntatiedotteessa.

Tekniseen toimistoon saapui kaksi lausuntoa. Molemmissa toivottiin jätehuoltokuljetuksen jatkuvan entiseen tapaan, eli kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta päättää, että vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätteenkuljetus järjestetään entiseen tapaan kiinteistön omistajan tai haltijan järjestämänä.

 

                                       Aluekeräyspisteisiin saa sekajätettä toimittaa vain yksityiskäytössä olevien loma-asuntojen omistajat tai haltijat, jotka ovat tehneet kunnan kanssa kirjallisen jätehuoltosopimuksen.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

16 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-31.3.2013

 

 

Esityslistan liitteenä teknisen toimen käyttötalouden toteuma

ajalta 1.1.-31.3.2013 (liite 16.1)

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

 

17 § MARKKALAN RIVITALO A:N VESIKATTEEN PURKUTYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY         

 

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Markkalan rivitalo A:n vesikaton purkutyöstä tarjoukset 15.04.2013 klo 12.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yhdistyksiltä:

-         Lions Club Jämijärvi

-         Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura

-         Jämijärven Työväenyhdistys

-         Jämin Jänne

-         Tykköön koulupiirin kyläyhdistys

-         VPK Jämijärvi

 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti Jämijärven Työväenyhdistys ry. Tarjouksen avauksen suorittivat Esa Ala-Karvia ja Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 17.1.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy Jämijärven Työväenyhdistys ry:n tekemän tarjouksen. Tarjouksen kokonaishinta 1750 €.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                       Pentti Mäkelä poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän ajaksi.

 

 

 

 

 

 

18 § AURAUSVIITTOJEN PYSTYTYS JA POISKERUU VUOSILLE 2013-2014 TAR-JOUSTEN KÄSITTELY

 

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt tarjoukset kaavateille (Kirkonseutu ja Jämin alue) asennettavien aurausviittojen, 700 kpl, pystytyksestä ja poiskeruusta 15.04.2013 klo 12.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yhdistyksiltä:

-         Lions Club Jämijärvi

-         Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura

-         Jämijärven Työväenyhdistys

-         Jämin Jänne

-         Tykköön koulupiirin kyläyhdistys

-         VPK Jämijärvi

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Jämijärven Työväenyhdistys ry ja Tykköön seudun kyläyhdistys ry. Tarjousten avauksen suorittivat Esa Ala-Karvia ja Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 18.1.

 

Edullisimman tarjouksen jätti Jämijärven Työväenyhdistys ry, 0,80 € / kpl (alv 0%).

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy Jämijärven Työväenyhdistys ry:n tekemän tarjouksen.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

Leena Koivunen ja Pentti Mäkelä poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän ajaksi.

 

 

 

 

 

 

19 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 41 § Kunnanhallituksen kokoukset v. 2013

-         ote 43 § Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2013

-         ote 50 § Maankäyttö- ja asuntotoimikunta vuosille 2013-2014

-         ote 55 § Kauppakirjan hyväksyminen / Marja-Liisa Talviala ja Reijo Rantanen

-         ote 58 § Kauppakirjan hyväksyminen / Juhana Peltomaa

-         ote 60 § Jatkolupahakemus maa-ainesten ottamiseen tilalta Kotimäki II, RN:o 1:40 / Reijo Rajakallio

-         ote 72 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna 10.5.2013

-         ote 73 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna kesällä 2013

-         ote 93 § Valtuustoseminaarin järjestäminen

-         ote 94 § TS sopimusalan paikallisen järjestelyerän maksaminen 1.2.2013 alkaen

-         ote 96 § KVTES sopimusalan paikallisen järjestelyerän maksaminen 1.2.2013 alkaen

-         ote 119 § Jämin rullasuksirata-hanke

-         ote 123 § Edustajan nimeäminen Niinisalon varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueiden yhteistoimintaryhmään

-         ote 124 § Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n mastohanke Mutkalan teollisuusalueelle

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 5 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen

-         ote 6 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2013

-         ote 7 § Kunnanhallituksen valitseminen

-         ote 8 § Luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2013 – 2016

-         ote 25 § Muutoksia vuoden 2012 talousarvioon

-         ote 26 § Tyhjien asuntojen vuokrien maksaminen

 

Taina Pelkonen / UFF Oy:

-         UFF Oy:n vaatekeräyspiste Jämijärvelle

 

Kekkerikeittiö Ritakorpi / Tuula Ritakorpi

-         Tilakyltin asentaminen Korvenkyläntien tiennimi kyltin alapuolelle.

 

Ilmatieteen laitos / Erikoisasiantuntija Asko Huuskonen

-         Tuulivoimalat säätutkien läheisyydessä

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

20 § KESKUSTELTAVAT ASIAT

 

 

Keskusteltiin Mielahti-Pitkälahti -viemäröintihankkeesta. Rakennuspäällikkö kertoi että hanke toteutetaan aikaisintaan vuonna 2014. Viemäröintihankkeen tiimoilta lähetettiin (v. 2012) Mielahti-Pitkälahti alueen asukkaille kyselykirje halukkuudesta osallistua hankkeeseen. Kyselyyn vastasi myönteisesti 13 kiinteistön omistajaa. Hankkeeseen palataan vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

 

 

 

 

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN                      

 

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.