Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

Kokoustiedot

Aika to 27.03.2003 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
Liitteenä olevan esityslistan mukaan

§ 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 25 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2002

26 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-28.2.2003

§ 27 LEIRIKOULUN OPINTOSUUNNITELMA

§ 28 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

§ 29 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTAMINEN

§ 30 IRTISANOUTUMINEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄSTÄ/
PEKKA SIMBERG

§ 31 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2002

§ 32 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN

§ 33 KESKUSKOULUN KAMERAVALVONTA

§ 35 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 JÄMIJÄRVEN KUNTA

Sivistyslautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

3/03

KOKOUSAIKA27.03.2003 klo 19.00 - 20.45
KOKOUSPAIKKA

kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Kari Pirttimäki, puheenjohtaja

Helena Lehtiö, varapuheenjohtaja

Leena Koivunen

Marja-Liisa Vainionpää

Ari Uusi-Rasi

Pia Hirvonen, Anu Sillanpään varajäsen

Lasse Särkimäki, esittelijä ja sihteeri

 
POISSA OLLEET JÄSENET Timo Kukkasmäki

Anu Sillanpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ritva Mäkelä , kh:n edustaja

ASIAT §§ 23-37

§ 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

------

§ 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Pia Hirvonen.

Tarkastus päätettiin pitää ma 31.3.2003 klo 13.00 jälkeen.

----

§ 25 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2002

Rehtori on laatinut toimintakertomuksen koulutoimen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2002, liite 25.1. ja kirjastosihteeri on laatinut kirjaston tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2002, liite 25.2.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteiden 25.1.ja 25.2. mukaiset toimintakertomukset tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2002.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

§ 26 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-28.2.2003

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-28.02.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

§ 27 LEIRIKOULUN OPINTOSUUNNITELMA

Jämijärven keskuskoulun 6.luokkalaiset toteuttavat leirikoulun Kannonkoskelle, Piispalaan ajalla 28.- 30.4.2003. Opintosuunnitelma on liitteenä 27.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen Jämijärven keskuskoulun 6.luokkalaisten leirikoulun Kannonkoskelle ajalla 28.-30.4.2003.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

§ 28 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

Koulunsa syksyllä 2003 aloittavat oppilaat ovat ilmoittautuneet 28.2.2003 mennessä ja nyt heille järjestetään kouluun tutustumispäivä. Tutustumispäivä pidetään ti 25.3.2003 kaikilla kouluilla.

Koulutulokkaille järjestetään myös yhteinen vanhempainilta Keskuskoululla 20.3.2003.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.


-----

§ 29 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTAMINEN

 

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien (vuonna 1996 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden, jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan, ilmoittautumisen yhteydessä kouluun ilmoittautui 26 oppilasta 28.2.2003 mennessä.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sairauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvamma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivelvollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.

Erityisopetukseen siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää osoittaa vuonna 2003 koulunkäyntinsä aloittaville koulut seuraavasti:

Hakamäki, Esteri Jämijärven keskuskoulu

Huhtanen, Jenna Suurimaan koulu

Huhtaniemi, Virpi Jämijärven keskuskoulu

Kangasniemi, Maaria Jämijärven keskuskoulu

Kannosto, Joonas Jämijärven keskuskoulu

Kenttä, Hanna Tykköön koulu

Korhonen, Anniina Jämijärven keskuskoulu

Lehtinen, Heini Palokosken koulu

Lähteenniemi, Annika Jämijärven keskuskoulu

Martikainen, Jari-Matias Jämijärven keskuskoulu

Mikkola, Heidi Jämijärven keskuskoulu

Murtola, Aleksi Jämijärven keskuskoulu

Mäensivu, Jarkko Suurimaan koulu

Niemi, Esa Tykköön koulu

Niemi, Jere Suurimaan koulu

Niemi, Valtteri Jämijärven keskuskoulu

Nukarinen, Jussi Jämijärven keskuskoulu

Puska, Mirva Suurimaan koulu

Ritakorpi, Essi Jämijärven keskuskoulu

Salminen, Annika Palokosken koulu

Salonen, Janina Jämijärven keskuskoulu

Sivonen, Tero Suurimaan koulu

Teelmäki, Aino Jämijärven keskuskoulu

Tenkilä, Anni Jämijärven keskuskoulu

Virtanen, Mikael Jämijärven keskuskoulu

Välimäki, Jenna Jämijärven keskuskoulu.

Em. listan mukaan aloittajia on tämän tilanteen seuraavasti:

Jämijärven keskuskoulu 17 oppilasta

Palokosken koulu 2 oppilasta

Suurimaan koulu 5 oppilasta

Tykköön koulu 2 oppilasta, yhteensä 26 oppilasta.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

§ 30 IRTISANOUTUMINEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄSTÄ/

PEKKA SIMBERG

 

Tuntiopettaja Pekka Simberg on irtisanoutunut tehtävästään 5.3.2003 saapuneella kirjeellä. Pekka Simbergin työsuhde päättyy 5.4.2003, irtisanomisajan ollessa 1 kuukausi.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää Pekka Simbergille eron päätoimisen tuntiopettajan tehtävästä 6.4.2003 lukien.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

§ 31 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2002

Liitteenä 31.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto vuodelta 2002

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 31.1. mukaisen kirjaston toimintatilaston vuodelta 2002.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

§ 32 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2003 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 26.11.2002 /n:o 2949/32/2002 /13 § mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,45 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 2,76 euroa ateriaa kohden.

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

Ravintoaineet (sisältää alv:n) 34.268 €

Palkat (myös sijaiset) 34.828 €

Sosiaalikulut (myös sijaiset) 12.501 €

yhteensä 81.597 €

kustannukset valmistettua ateriaa kohden 40 608 valmistetun aterian mukaan ovat 2,00 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Keskuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2003 peritään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,45 euroa ateriaa kohden ja

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 2,76 euroa ateriaan kohden.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

§ 33 KESKUSKOULUN KAMERAVALVONTA

Rehtori on pyytänyt Teleasennus Tapani Vihakaralta tarjouksen kameravalvontajärjestelmästä Keskuskoululle. Teleasennus Vihakara on aikaisemmin toimittanut koululle hälytysjärjestelmän.

Kameravalvontajärjestelmä taltioi liikkumisen päivin öin koulun alueella ja mahdollistaa näin jälkikäteen esim. ilkivallan tekijöiden tunnistamisen ja ehkäisee olemassa olollaan tarpeetonta oleskelua ja liikkumista koulun alueella.

Kustannukset ovat tarjouksen mukaan 9130 € (alv 0 %) eli 11 138,60 € (sis.alv 22 %). Tarjous on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 9.130 € lisämäärärahan hyväksymistä kameravalvontajärjestelmän hankkimiseksi jo kuluvan vuoden aikana.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

§ 35 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

TOIMINTASUUNNITELMAT/ KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

Liitteenä 35.1. on seuraavat toimintasuunnitelmat:

- 8.lk:n valinnaisliikuntaryhmän laskettelumatka 3.3.2003 Jämille

- 9.lk:n valinnaisliikuntaryhmän moottorikelkka retki 27.2.2003, lähtö Jämiltä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevat

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

§ 36 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n peruskoulun tuntijaosta 23.9.1994/834.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan : Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4§:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Sivistyslautakunta hyväksymät koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2002-2003:

1. Kyläkoulut : Palokoski 56 vkt, Suurimaa 54 vkt, Tykköö 55 vkt, Kirkonkylän ala-aste 152 vkt ja Jämijärven yläaste 192 vkt.

2. Lisäksi Kirkonkylän kouluun saksan kielen vapaaehtoista opiskelua varten enintään 4 vkt.

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen syyslukukauden 2002 aikana seuraavasti: Kirkonkylän ala-aste 8 vkt, Palokosken ala-aste 3 vkt, Suurimaan ala-aste 3 vkt, Tykköön ala-aste 3 vkt ja Jämijärven yläaste 10 vkt.

4. Kouluille kerhotuntikiintiö kyläkoulut kukin 2 vkt, Kirkonkylän aa 4 vkt ja yläaste 4 vkt..

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että kyläkoulut saavat kukin vähintään 3 vkt ja enintään 5 vkt ja Kirkonkylän ala-aste 10 -16 vkt

b) pienryhmäopetus 22 vkt, lisäystä 2 vkt edelliseen lukuvuoteen. Tarvittaessa pienryhmänopettaja voi antaa täydentävää tukiopetusta.

Yläasteen oppilasmäärässä on huomattava kasvu. Kyläkoulujen oppilasmäärät pysyttelevät suurin piirtein entisellä tasolla, muutaman oppilaan muutos suuntaan tai toiseen. Kirkonkylän ala-asteen oppilasmäärä on laskussa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2003-2004:

1. Opetustunnit: Kyläkoulut Palokoski 56 vkt, Suurimaa 54 vkt, Tykköö 55 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 152 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 192 vkt.

2. Jämijärven keskuskoulun 1-6 lk ja kunnan koulujen saksan kielen vapaehtoista opiskelua varten enintään 6 vkt.

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen syyslukukauden 2003 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6 8 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt, Tykköön koulu 3 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt.

4. Kouluille kerhotuntikiintiö: kyläkoulut kukin 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että kyläkoulut saavat kukin vähintään 3 vkt ja enintään 5 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 10 -16 vkt

b) pienryhmäopetus 22 vkt.


Tarvittaessa pienryhmänopettaja voi antaa täydentävää tukiopetusta. Pienryhmäopetus on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi ja tehokkaaksi opetusmuodoksi. Pienryhmäopetukseen voivat osallistua kaikki ne oppilaat, joilla on esim. keskittymisvaikeuksia omassa luokassaan tms. ja kuitenkin kuuluvat normaaliin yleisopetukseen eivätkä ole erityiskouluun sijoitettavia. Tämä raja-alue normaalin yleisopetuksen ja erityiskoulun antaman erityisopetuksen välillä voidaan siten kattaa varsin pienin kustannuksin.

Kerhotuntien pitäminen kouluilla antaa oppilaille harrastusmahdollisuuksia lisää. Kuitenkaan ei kaikkia tunteja voida pitää, mikäli vanhemmat eivät kuljeta lapsiaan itse.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----