Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 29.01.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 12.02.2013 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN

      VUONNA 2013

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄK-

      SYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNI-

      SEN LAUTAKUNNAN OSALTA

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

7 § TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN

8 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                     Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   1/2013

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 – 19.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko                                     puheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Kuusikoski Sirpa

Maja Susanna

Mansikkamäki Raimo

Mäkelä Pentti

Koivunen Timo                                      varajäsen

Virtanen Pentti                                        pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Koivunen Leena

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Kujansuu Anneli                               kh:n puheenjohtaja

Uusi-Rasi Ari                                    kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 1 – 10                                   sivut 1 - 11

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                        Pentti Virtanen

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Timo Koivunen                          Olavi Koivuniemi

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___20131 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.                    

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Koivunen Leena ja Koivuniemi Olavi.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Koivunen ja Olavi Koivuniemi.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2013

 

 

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2013 varsinaisten kokousten ajan ja paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään vähintään joka toinen kuukausi tai lautakunnan käsiteltäväksi osoitettujen asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokouksista ilmoitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo- oikeuden omaaville henkilöille ennakkoon tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

.                        

Päätösehdotus:                1. Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2013 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa alkaen klo 18.00

 

                                       2. Teknisen lautakunnan käsiteltäviksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon.

 

                                       3. Kokouskutsut asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille viimeistään kokousviikkoa edeltävänä torstaina. Kokouksista lähetetään ennakkotieto lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

 

                                       4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 – 11.00.

 

 

 

Päätös:                            Kohdat 2- 4 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kohta 1. muutettiin kuulumaan seuraavasti;

                                       1. Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2013 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa tiistai- iltaisin alkaen klo 19.00

 

 

 

 

                                      

 

 

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

                                        

                                       Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole johtosäännössä määrätty.

 

Päätösehdotus:                Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja varakunnanjohtaja (rehtori).

 

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2012 § 78, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2013. Liite 5.1.

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunnan tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelma toimielintasolla.

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään käyttötaloussuunnitelma teknisen toimen osalta.

 

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus

-         ote § 283 Maa-ainesluvan siirto / Reijo Rajakallio

-         ote § 287 Kuntalais-aloite / Tykköön tien hidasteet ja Jämijärventien valvontakamerat

-         ote § 304 Jätehuoltotaksan hyväksyminen

-         ote § 306 Hevoshaan alueen suunnitelmapäivitykset

-         ote § 307 Vuoden 2013 ensimmäistä kokousajankohdista päättäminen

-         ote § 308 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen jatkohanke

-         ote § 6 Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2013

-         ote § 15 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2013

-         ote § 16 Arvopostin ja arvolähetysten kuittaaminen ja vastaanottaminen

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote § 71 Poistosuunnitelman tarkistaminen

-         ote § 73 Kauppakirjan hyväksyminen / Nina ja Heikki Niemi

-         ote § 74 Kauppakirjan hyväksyminen / Laila ja Kari Pirttimäki

-         ote § 76 Kauppakirjan hyväksyminen / Tomi Tasala

-         ote § 77 Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2012 ja kaavoitusohjelma 2013 – 2014

-         ote § 78 Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

2013 – 2015

-         ote § 80 Vesihuollon kehittämissuunnitelma

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

7 § TYHJIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN MAKSAMINEN

 

Kunnassa on aiemmin ollut käytäntö, että kunta maksaa omistamiensa taloyhtiöiden kulloinkin tyhjänä olevien asuntojen vuokrat.

 

Kunnanhallitus on päätöksillään v. 2007 (KH 15.5.2007 §156) ja 2008 (KH 11.3.2008 §66) päättänyt maksaa kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjänä olevien asuntojen vuokrat.

Vuosina 2009-2012 edellä mainitun kaltaisia päätöksiä ei ole tehty, mutta kunta on kuitenkin joutunut maksamaan vuosittain tyhjien vuokria, mm. vuonna 2012 Kiinteistö Oy Jäminsadolle 10.078,33 €.

Kiinteistö Oy Jäminsadon isännöitsijän toimittamien laskujen mukaan kunta joutuisi vuonna 2013 maksamaan Kiinteistö Oy Jäminsadon tyhjien asuntojen vuokria n. 22.000 € ja As Oy Avennonrannan vuokria n. 4.614 €.

Kunnanvaltuuston 17.12.2012 (§78) hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa ei  teknisen toimen osalle ole varattu määrärahaa taloyhtiöiden tyhjien asuntojen vuokriin. Teknisen toimen talousarviossa on varattu Kiinteistö Oy Jäminsadon toimintakuluihin ainoastaan 1.000 euroa.

 

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuodelle 2013 hallintokunnilta edellytetään äärimmäisen tiukkaa budjettikuria.

 

Hallituksen esittämän ja hyväksymän talouden sopeuttamisohjelman (KH 20.8.2012 §203) myötä teknisen toimen määrärahat ovat jo muutenkin tiukoilla, joten lisämäärärahatarvetta ei ainakaan teknisen toimen muista menokohdista säästämällä pystytä esittämään.

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta esittää kunnan hallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan omistamien taloyhtiöiden tyhjinä olevien asuntojen vuokriin varataan erillinen määräraha lisätalousarviossa. Lisäksi lautakunta esittää, että vuokraa maksetaan enintään 2 (kaksi) kuukautta asuntoa kohti vuodessa.

Päätös:                                 Asiasta käydyn keskustelun aikana Pentti Mäkelä teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen. ”Päätösehdotuksesta poiketen esitän, että ehdotuksen viimeinen lause muutetaan seuraavasti;

                                            Lisäksi lautakunta esittää, että tyhjille asunnoille asetetaan kahden (2) kuukauden maksukarenssi, karenssin päätyttyä tyhjien asuntojen vuokria maksetaan enintään kahden (2) kuukauden ajan asuntoa kohden.”

 

                                            Lautakunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti Mäkelän tekemää esitystä.

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus hyväksytään Pentti Mäkelän esittämin muutoksin.

 

 

 

                     

                     

8 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

                                           

                     

Keskusteltiin erillisen energia-työryhmän perustamisesta tarkastelemaan kunnan omistamien kiinteistöjen lämmitystapavaihtoehtoja.

                                           

 

 

 

 

 

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00