JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään Lomahotelli Jämin kokoustilassa maanantaina 17.12.2012 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

69 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

70 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

71 § Poistosuunnitelman tarkistaminen 

72 § Maaseutusihteerin viran lakkauttaminen 1.1.2013 alkaen

73 § Kauppakirjan hyväksyminen / Nina ja Heikki Niemi

74 § Kauppakirjan hyväksyminen / Laila ja Kari Pirttimäki

75 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2012 

76 § Kauppakirjan hyväksyminen / Tomi Tasala 

77 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2012 ja kaavoitusohjelma
                               2013 - 2014 

78 § Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

79 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2012 

80 § Vesihuollon kehittämissuunnitelma 

81 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

82 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 21.12.2012 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 11.12.2012

                     

                                                                                                  

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2012

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 11.12.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 17.12.2012 kello 19.00

 

Paikka

 

Lomahotelli Jämin kokoustila

Käsiteltävät asiat

69 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

70 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

71 §   POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN  3

72 §   MAASEUTUSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.1.2013
         ALKAEN    3

73 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / NINA JA HEIKKI NIEMI 3

74 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI 3

75 §   SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI
         1-10 KK 2012    3

76 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TOMI TASALA  3

77 §   JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 JA          KAAVOITUSOHJELMA 2013 - 2014  3

78 §   VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA  VUOSILLE 2013-2015  3

79 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2012  3

80 §   VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA  3

81 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  3

82 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  3

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

17.12.2012 kello 19.00-19.25

 

KOKOUSPAIKKA

Lomahotelli Jämin kokoustila

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu                  

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lax Anne

Lehtiö Helena               

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki          

Salminen Mikko

Seppälä Olli                 

Sjöman Miia                                  

Uusi-Rasi Ari

Briitta Rantanen                varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Lahti Kyösti

Sorvali Timo

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Ala-Karvia Esa                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 69 -

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   21.12.2012

Allekirjoitukset

 

Anneli Pitkänen                 Helena Lehtiö

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   21.12.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

69 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 11.12.2012 ja kokouskutsu on julkaistu Seutulehti UutisOiva –lehdessä 13.12.2012 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 13.12.2012. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 11.12.2012.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

 

 

70 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Pitkänen ja Helena Lehtiö.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   279 §            19.11.2012

 

71 §              POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Tarkistettua yleisohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta sitä saa soveltaa jo aikaisemmalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen, edellyttäen, että poistosuunnitelma on tarkistettu viimeistään kyseisen tilikauden, jolta tilinpäätös laaditaan, loppuun mennessä.

 

Kuntajaosto katsoo, että suunnitelmapoistojen perusteet ovat sellaisia, jotka valtuusto hyväksyy hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä.

 

Ohjeen suurimmat muutokset voimassa olevaan yleisohjeeseen ovat seuraavat:

-          tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuus on poistettu

-          kirjanpitolain 5 lukuun on lisätty 5 a § aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta

-          käyttöomaisuuden käsite on poistettu ja muutettu pysyviksi vastaaviksi

 

Ohjeistusta on lisäksi täsmennetty mm. seuraavien seikkojen osalta:

-          poistojen kirjaamista koskevat säännökset

-          käsitteiden määrittelyt laajemmin kuin aikaisemmin

-          aineettomien hyödykkeiden kirjaukset ja hankintamenojen jaksotukset

-          tilinpäätösperiaatteet ja niiden tulkinta poistolaskennassa

-          poistosuunnitelman tarkistaminen ja arvonalentumiset

-          muun rahoitusosuuden tulkinta

-          poistojen määrän alentamista tuloksen parantamisen tai taseen alijäämän kattamisen tarkoituksessa ei voida pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena

 

Yleisohjeen lähtökohtana on kirjanpitolain mukaisesti pysyvien vastaavien hyödykkeiden erillisarvostus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.  Poistoaikaan vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä.  Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. Toisaalta kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja, mistä seurauksena on, että poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja.

 

Kuntaliitto on 18.6.2012 laatinut muistion suunnitelman mukaisten poistoaikojen tarkistamisesta. Kuntaliiton muistion mukaan, jos poistoaikoja lyhennetään jo hankitun käyttöomaisuuden osalta, niin muutos tapahtuu siten, että poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja.

Poistosuunnitelman perusteisiin voidaan ottaa määräys, että uusien tai viime vuosina tietystä vuodesta lukien valmistuneiden hyödykkeiden poistojen laskennassa noudatetaan tarkistettuja todennäköisiä taloudelliseen pitoaikaan perustuvia poistoaikoja tai esimerkiksi alarajaa ja suurempia poistoprosentteja.

 

Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan poistojen perusteet hyväksyy kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus määrittelee niiden pohjalta hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

  

Valtuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan poistosuunnitelman 19.12.1996 ja sitä on viimeksi tarkistettu 15.10.2002 § 67.    Nykyinen poistosuunnitelma on liitteenä nro 279.1

 

Kuntajaoston yleisohjeen pohjalta on laadittu uusi poistosuunnitelma, liite 279.2

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan poistosuunnitelman yleiset periaatteet liitteen 279.2 mukaisesti noudatettavaksi 1.1.2013 alkaen valmistuviin hyödykkeisiin.  Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluksi.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 71 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   288 §            19.11.2012

 

72 §              MAASEUTUSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.1.2013 ALKAEN

 

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) velvoittaa kunnan muodostamaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallisen kokonaisuuden, jonka alueella toimii vähintään 800 tukea hakevaa maatilaa. Yksikössä maaseutuhallinnon tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä, joista yksi johtaa yksikköä.

 

Honkajoki, Jämijärvi, Kihniö, Kankaanpää, Parkano ja Pomarkku ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien hoidosta lain edellyttämällä tavalla. Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen 26.4.2011 ja se tulee voimaan 1.1.2013. Yhteistoiminta-alueen hallinnoivana kuntana toimii Kankaanpään kaupunki.

 

Sopimuksen mukaan palvelujen luovuttajan henkilöstö siirtyy työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti 1.1.2013 Kankaanpään kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä siltä osin, kuin on kyse maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä päätoimisesti hoitaneista henkilöistä. Sopimuksen mukaan Jämijärven kunnan osalta siirtyy yksi henkilö, maaseutusihteeri Tuomo Leikkola. Puitelain (169/2007) 13§:n mukainen viiden vuoden irtisanomissuoja koskee siirtyvää henkilöstöä.

 

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on antanut suostumuksensa siirtoon ja hänen virkasuhteensa Jämijärven kuntaan päättyy 31.12.2012. Maaseutusihteerin virka tulee näin ollen lakkauttaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa Jämijärven kunnan maaseutusihteerin viran 1.1.2013 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 72 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   297 §            10.12.2012

 

73 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / NINA JA HEIKKI NIEMI

                                                                                                             

Jämijärven kunnan ja Nina ja Heikki Niemen välille on laadittu oheisen liitteen nro 297.1 mukainen kauppakirjaluonnos. Kauppakirjan mukaan Jämijärven kunta myy 580 m2:n määräalan Hevoshaka-nimisestä tilasta R:no 2:277.  Kauppahinta on 580 euroa.

Määräala rajoittuu heidän nykyiseen asuintonttiinsa. Määräalalle ei saa kaavan mukaan rakentaa ja se ei lisää ostajan rakennusoikeutta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Nina ja Heikki Niemen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Kati Mansikkamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            -----

 

KV 73 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Kati Mansikkamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.                                         

                                            _____

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   298 §            10.12.2012

 

74 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI

 

Jämijärven kunnan ja Laila ja Kari Pirttimäen välille on laadittu oheisen liitteen nro 298.1 mukainen kauppakirjaluonnos. Kauppakirjan mukaan Jämijärven kunta myy 830 m2:n määräalan Hevoshaka-nimisestä tilasta R:no 2:277.  Kauppahinta on 830 euroa.

Määräala rajoittuu heidän nykyiseen asuintonttiinsa. Määräalalle ei saa kaavan mukaan rakentaa ja se ei lisää ostajan rakennusoikeutta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Laila ja Kari Pirttimäen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----- 

 

KV 74 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   299 §            10.12.2012

 

75 §              SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK 2012

 

Esityslistan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2012. Liite nro 299.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteutumisen tulisi olla 83,33 %.

Jämijärven kunnan osalta sairaanhoidon toteuma on 88,6 %, sosiaalipalvelujen osalta 49,5 % ja päivystyspalvelujen osalta 142,5 %. Edelliseen vuoteen verrattuna vastaavana ajankohtana tilanne on seuraava: sairaanhoito -4,6 %, sosiaalipalvelut -28,1 % ja päivystys +63%.

 

Jämijärven kunnan osalta näyttää lokakuun lopun tilanteen pohjalta, että sairaanhoitopiirin budjetoidut menot on ylittynyt n. 100 000 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-10 kk 2012 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 75 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

                                           Kunnanhallitus                    300 §            10.12.2012

 

76 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TOMI TASALA

 

Jämijärven kunnan ja Tomi Tasalan välille on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 300.1.

 

Kauppakirjan mukaan kunta myy Tomi Tasalalle 19 200 m2:n suuruisen määräalan Hevoshaka-nimisestä tilasta R:no 2:277 ja 1 800 m2:n suuruisen määräalan Ahonkulma nimisestä tilasta R:no 1:364. Kauppahinta on yhteensä 20 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tomi Tasalan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------ 

 

KV 76 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____
                                           

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   301 §            10.12.2012

 

77 §             JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 JA KAAVOITUSOHJELMA 2013 - 2014

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2012 ja kaavoitusohjelman vuosille 2013 – 2014. Liite nro 301.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 77 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   302 §            10.12.2012

 

78 §              VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2013-2015

 

Vuoden 2012 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi Posan ja Keskussairaalan kulut tulevat ylittymään.

 

Vuoden 2011 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa +5,1 %:n kasvua, joka vastaa valtakunnan keskitasoa. Samanaikaisesti yhteisövero kasvoi +10,1 % (valtakunnan keskiarvo +1,7%).

 

Vuoden 2013 investointien painopiste on edelleen kunnallistekniikassa. Tärkeänä investointina on myös laajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle. Sen rakentamiseen on varauduttu v. 2013-2015.

 

Kunnallisveroprosentti pysyy vuonna 2013 20,50 %. Kiinteistöveroja korotetaan vuoden 2013 valtakunnan keskitasolle. Taloussuunnitelmassa on varauduttu kunnallisveron nostoon vuonna 2014.

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tilikauden tulos vuoden 2013 osalta osoittaa alijäämää 235 000 euroa.

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

 

Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 on liitteenä nro 302.1.

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 10.12.2012 § 18 päättänyt puoltaa talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 78 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   303 §            10.12.2012

 

79 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2012

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2012.

Liite nro 303.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 83,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 79 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                                            Tekninen lautakunta         86 §              27.11.2012

                                            Kunnanhallitus                   305 §            10.12.2012

 

80 §              VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

                                            Vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti.

 

                                          Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla vesihuollon kehittämissuunnitelmat lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

 

                                          Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelma toimii kunnassa suunnittelun apuvälineenä, jossa luodaan katsaus vesihuollon nykytilaan, kehittämistarpeisiin ja tulevaisuudessa toteutettaviin suunnitelmien kehittämistoimenpiteisiin.

 

                                          Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja ajan tasalla pitäminen on kunnan teknisen lautakunnan vastuulla.

 

                                          Kunnan ensimmäinen vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2004. Vesihuollon kehittämissuunnitelma tulisi päivittää viiden vuoden välein.

                                         

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen päätettiin aloittaa alkuvuodesta 2010.

 

                                          Kehittämissuunnitelman päivittämistyö päätettiin tilata Oy Björn Backström Ab:lta, nykyisin SKT Suomi Oy. Vesihuollon kehittämissuunnitelma kattaa koko kunnan alueen aikajänteellä 2010- 2020.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pyydettiin lausunnot Varsinais- Suomen Ely -keskukselta, Ikaalisten, Parkanon ja Kankaanpään kaupungeilta ja Jämijärven kunnan kunnanhallitukselta.

                                          Saatujen lausuntojen pohjalta kehittämissuunnitelmaan on tehty vielä joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia vuoden 2012 aikana.

                                         

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pidettiin esittelytilaisuus Jämi-Areenalla tiistaina 11.5.2010. Suunnitelman esitteli sen laatija, Kati Lundén SKT Suomi Oy:stä.

 

                                          Vesihuollon kehittämissuunnitelma oli nähtävillä 11.5.- 10.6.2010 teknisen toimiston ilmoitustaululla.

                                         

                                          Kehittämissuunnitelma on esityslistan liitteenä 86.1.

 

Päätösehdotus:               Jämijärven kunnan tekninen lautakunta hyväksyy vesihuollon kehittämissuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle suunnitelman hyväksymistä.

 

Päätös:                             Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                          -----

 

KH 305 §

 

                                          Kehittämissuunnitelma on liitteenä nro 305.1. Karttaliitteet on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy vesihuollon kehittämissuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 80 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

81 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

 

                     _____


 

 

 

 

82 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.      Todettiin, että kokouksen jälkeen on valokuvaus, jossa kuvataan valtuusto ja kunnanhallitus.

2.      Valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia käyttivät kiitospuheenvuorot ja toivottivat hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta.

 

                     _____