Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 14.1.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

21.1.2013 klo 14.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  1

2 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  1

3 §          VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI 1

4 §          VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2013  1

5 §          KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2013  1

6 §          MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2013  1

7 §          VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2013  1

8 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  1

9 §          PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  1

10 §        YKSIÖN MYYMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMINKEITAASTA  1

11 §        KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN  1

12 §       LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN  TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016  1

13 §       TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN v. 2013 - 2016  1

14 §       KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 17.12.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   1

15 §       TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2013  1

16 §       ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN  1

17 §       KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013  1

18 §       KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN  OSALTA V. 2013  1

19 §       KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2012  1

20 §       VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2012  1

21 §       ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2013  1

22 §       SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  1

23 §        KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA V. 2013 - 2016  1

24 §        JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN  NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2013 - 2016  1

25 §       KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA V. 2013 - 2016  1

26 §        TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2012  1

27 §       PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN MAKSETTAVAT VALTIONOSUUDEN ENNAKOT VUONNA 2013  1

28 §       EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE  1

29 §       KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN  1

30 §       KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS VUONNA 2013  1

31 §        JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTIEN YHTEISEEN  PERUSTURVALAUTAKUNTAAN  1

32 §       LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN  1

33 §       SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  1

34 §       EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTOON  1

35 §       LUNASTUSOIKEUS REIMA COUNTRY CENTERIIN JA KUNTARAHOITUSOSUUS JÄMIN LUONTOKESKUSHANKKEESEEN  1

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

21.1.2011 kello 14.00 -  15.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 36

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   28.1.2013

Allekirjoitukset

 

 

Jorma Holma                    Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   28.1.2013

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Jorma Holma ja Satu Jokela.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

3 §                VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI

 

Valtuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 

                                            1) valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta                                                                          henkilökohtaista varajäsentä

 

                                            2) määrää valituista jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 

 


 

4 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2013

                                           

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2013.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

5 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2013

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva-lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2013 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

 

6 §                MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2013

 

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2013, on esityslistan liitteenä 6.1.

 

Esitykset huomioitavista henkilöistä on liitteenä nro 6.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 6.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2013. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 348 §/2005 hyväksymät periaatteet.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                     

7 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2013

 

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2013 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta/Seutulehti UutisOiva ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


8 §                TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Keva, KuEL-maksut vuonna 2013

-          Kuntatyönantajat, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.2.2013

-          Karvian kunta, Ote lisämäärärahapyyntö PoSan vuoden 2012 palvelusopimuksen ylitykseen ja vuodelta 2009 alijäämän kattamiseen

-          Pohjola, korvauspäätös metsävahingosta

-          Jyty Jämijärvi, luottamusmiesvaalit

-          Pohjola, korvauspäätös myrskyvahinko

-          Verohallinto, maksatuserittely joulukuu 2012

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, taksilupien enimmäismäärän vahvistaminen Satakunnan maakunnassa

-          Honkajoen kunta, Kirkkokallion tuulipuiston jatkohanke

-          Savuton Suomi 2040

-          Karvian kunta, PoSan perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

-          Valtiovarainministeriö, kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2012, mom. 28.90.30

-          Satakunnan ELY-keskus, päätös Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston toimipaikoista

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2012

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta (luonnonsuojelulaki 24.1§)

-          Kuntatyönantajat, matkakustannusten korvaukset 1.1.2013 lukien

-          Asianajotoimisto Timo Kokemäki, Jämijärven kunnan ja Reima Country matkailuyhdistys ry:n välillä 20.12.2005 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen toteuttaminen

-          Rahoituspäätöksiä Satakunnassa 2012

-          Verohallinto, verohallinnon toimipisteitä koskeva päätös

-          Turun hallinto-oikeus, lainvoimaisuustodistus / Jämin osayleiskaavan hyväksyminen

-          Suoriteluettelo Kankaanpää- Ikaalinen maantien 261 parantaminen välillä Rajakalliontie-Rannanperäntie, kevyen liikenteen väylän rakentaminen

-          Satakunnan käräjäoikeus, lautamiesten toimikauden alkaminen

-          Satakuntaliitto, Kiikoisten kunnan eroaminen Satakuntaliitosta

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Sydänmaa, Koivunen

o       Tykköö, Lottokeidas

o       Kauppila, Isokytö

o       Kauppila, Isokytö

o       Peijari, Kortesmäki

o       Peijari, Virpenmaa

o       Peijari, Ritala

o       Peijari, Kortesmäki

o       Peijari, Ritala

o       Peijari, Luoju

o       Peijari, Luoju

o       Kauppila, Eloranta

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                                           


 

9 §                PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

varsinainen yhtiökokous                                              30.10.2012

Perusturvalautakunta                                                   27.11.2012

Satakunnan sairaanhoitopiiri, alueellinen

terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunta       28.11.2012

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            hallituksen kokous                                                        10.12.2012

                                            Satakunnan Pelastuslaitos, johtokunta                      11.12.2012

                                            PoSa, johtokunta                                                          20.12.2012

                                            Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen

kaavoitushanke, ohjausryhmä                                    20.12.2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   207 §            20.8.2012

 

10 §              YKSIÖN MYYMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMINKEITAASTA

 

Jämijärven kunnalla on yksittäinen asunto Kiinteistö Oy Jäminkeitaassa, os. Jämijärventie 28 F 7. Asunto on kooltaan 1h+k+s, 31,5 m2. Asunto on ollut vuokralla ja vapautuu 27.8.2012. Kunnanhallituksessa on aiemmin ollut keskustelua asunnon myymisestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asunnon myymisestä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asunto pannaan myyntiin ja myynti annetaan kiinteistövälittäjän tehtäväksi.

 

                                            -----

 

KH 10 §                             Asunto annettiin Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy:n myytäväksi ja asunnosta allekirjoitettiin kauppakirjat 27.12.2012. Ostaja on Ritva Frosterus ja kauppahinta on 38 000 euroa. Kauppakirja on liitteenä 10.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ritva Frosteruksen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

11 §              KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Valtuuston päätöksen 5.11.2012 § 63 mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

                                                                                                                                                                             

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle

                                            1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2013 - 2014

                                            2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                             

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

  

12 §              LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2013 - 2016

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Lain mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. 3 mom. todetaan, että valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten.

                                            Lautakuntien jäsenmäärät ovat  seuraavat:

                                            Keskusvaalilautakunta     5                    (5 varajäsentä)

                                            Tarkastuslautakunta         4                    (4 varajäsentä)

                                            Tekninen lautakunta         7                    (7 varajäsentä)

                                            Sivistyslautakunta             7                    (7 varajäsentä)

                                            Vapaa-aikalautakunta      6                    (6 varajäsentä)

Kuntalain 36 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta lautakuntiin: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

                                            1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

                                            2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

                                            Valintoja tehtäessä on otettava huomioon lisäksi tasa-arvolain säännökset.

 

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

Valtuuston tulee kuntalain 20 §:n mukaan valita toimielimen jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

                                           

                                            Keskusvaalilautakunnan vaali v. 2013 – 2016

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 5 keskusvaalilautakunnan jäsentä ja 5 varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

                                            2) määrää valituista keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

                                            Teknisen lautakunnan vaali v. 2013 – 2016

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 7 teknisen lautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

                                                                

                                            Sivistyslautakunnan vaali v. 2013 – 2016

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 7 sivistyslautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista sivistyslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                                                

                                                                

                                            Vapaa-aikalautakunnan vaali v. 2013 – 2016

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 6 vapaa-aikalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista vapaa-aikalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

13 §              TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN v. 2013 - 2016

 

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

                                            Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (KUNL 71 § 4 mom):

                                            1) kunnanhallituksen jäsen;

                                            2) apulaispormestari

3 ) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

                                            4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä

                                            5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                                            1) valitsee neljä jäsentä tarkastuslautakuntaan ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

 

 

 

14 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 17.12.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 17.12.2012.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

69 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

70 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

71 § Poistosuunnitelman tarkistaminen                   

72 § Maaseutusihteerin viran lakkauttaminen 1.1.2013 alkaen

73 § Kauppakirjan hyväksyminen / Nina ja Heikki Niemi             

74 § Kauppakirjan hyväksyminen / Laila ja Kari Pirttimäki          

75 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2012

76 § Kauppakirjan hyväksyminen / Tomi Tasala     

77 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2012 ja kaavoitusohjelma

                                            2013 - 2014

78 § Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

2013-2015

79 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2012

80 § Vesihuollon kehittämissuunnitelma                  

81 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

82 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

 

                             

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 17.12.2012, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

15 §              TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2013

 

 

Liitteenä on talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2013.

 

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa.  Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2013 saakka.

 

                                            Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2013 ovat liitteenä nro 15.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

                                            vuodelle 2013.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

16 §              ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2013 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

 

                                                                 kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

                                                                 rehtori Rolf Björkman

                                                                 rakennuspäällikkö Pentti Virtanen

                                                                 kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi

                                                                 palkanlaskija Elisa Viikeri

                                                                 kanslisti Kirsi Leppihalme

                                                                 kanslisti Ritva Mäkinen

                                                                 kanslisti Anne Ranta

                                                                 kanslisti Riikka Koivumäki

                                                                 toimistovirkailija Katja Puska

                                                                 vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto

                                                                

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

17 §              KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013

 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2013 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla rehtori).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

18 §              KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2013

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2012 kunnan talousarvion vuodelle 2013.

 

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

                                            Liitteenä 18.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2013 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

19 §              KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2012

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.10.-31.12.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

20 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.10.-31.12.2012

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.10.-31.12.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

21 §              ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2013

 

                                                                

Haja-asutusalueen asiointiliikennettä on pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty tarvittaessa neuvotteluja ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitaa tällä hetkellä Timo Ranta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

                                            2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2013  2500 €

                                            3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björkman.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

 

22 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2012.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

 

23 §              KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA V. 2013 - 2016

 

Käräjäoikeuslain 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (KäräjäoikeusL 6 §). Jämijärven kunnan tulee valita kaksi lautamiestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

24 §              JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2013 - 2016

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.

Satakunnan poliisilaitos pyytää jokaista toimialueensa kuntaa nimeämään neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Poliisin neuvottelukuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

 

 

25 §              KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA V. 2013 - 2016

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen vähintään kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

26 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2012

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2012.

Liite nro 26.1.

”Tasaisella vauhdilla” toteuman tulisi olla 91.66 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 92,6 %:sti ja vuosikate on +100 078,76 euroa. Taloudellinen tilanne heikkeni edelliseen kuukauteen nähden selvästi, koska verokertymää ei juurikaan tullut.                     

Perusteena on veronpalautusten vähentäminen verotilityksestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

 

 

27 §              PERUSTOIMEENTULOTUEN KUSTANNUKSIIN MAKSETTAVAT VALTIONOSUUDEN ENNAKOT VUONNA 2013

 

                     

Lounais-Suomen aluehallintovirasto vahvistaa vuoden 2013 perustoimeentulotuen kustannuksiin maksettaviin kuukausittaisten ennakoiden määrät kunnittain.

 

Jämijärven kunnan osalta ennakoksi on vahvistettu 1393 euroa/kk eli yhteensä 16 716 euroa vuodessa. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on perustoimeentulotuen valtionosuudeksi arvioitu 17 000 euroa.

Valtionosuus on 50 % arvioiduista kustannuksista.

Jämijärven kunnan perustoimeentulotuen kustannukset ovat moniin kuntiin verrattuna hyvin pienet.

 

Asia ilmenee liitteestä nro 27.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

28 §              EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE

Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle 14.-15.5.2013 Ouluun. Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri.

                                            Kuntapäivien teemana on Osaava kunta 2012.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla valtuuston tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaisesti. Jämijärven kunnalla on 1 edustaja.

Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä.

                                            Kullakin edustajalla on kuntapäivillä päätöksiä tehtäessä yksi ääni.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajan Kuntapäiville 14.-15.5.2013 sekä tarpeellisen määrän varaedustajia.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

 

29 §              KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

 

Satakuntaliiton perussopimuksen 4 §:n nojalla jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja alkavaa neljää tuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

 

Edustajainkokouksen tehtävinä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä käsittelee maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen jälkeen tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.

 

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien äänioikeuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

                                           

                                            Vaalissa noudatetaan tasa-arvolakia.

 

                                            Liitteenä on edustajainkokouksen edustajien lukumäärä kunnittain ja valtuutettujen lukumäärä puolueittain. Liite 29.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Satakuntaliiton      edustajainkokoukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

30 §              KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUS JA OPETUSTOIMEN MUU RAHOITUS VUONNA 2013

 

Valtiovarainministeriö on myöntänyt kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättänyt verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuodelle 2013.

 

Asiaa koskeva maksuerittely on liitteenä nro 30.1.

 

Lisäksi valtiovarainministeriö on päättänyt kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle 2012 (0,09 €/as).

 

Laskelma valtionosuuspäätöksistä ja niiden vertailu valtuuston hyväksymään talousarvioon:

 

                                            TA 2013 €     PÄÄTÖS €    ERO €

Peruspalvelujen

valtionosuus                                             6 343 511

 

- elatustuen takaisinperinnän

palautus (v. 2012 tuloksi)                         - 3 726

                     

- peruspalvelujen               

valtionosuus                       6 307 000      6 339 785      + 32 785

 

- Opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoitus                   -700 000        -677 381        +22 619

 

= Valtionosuudet                 5 607 000      5 662 404      +55 404

 

Lisäys vuodelle 2012                                183

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätökset tiedokseen ja päättää, että niihin ei haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

31 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTIEN YHTEISEEN PERUSTURVALAUTAKUNTAAN

 

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan osapuolten valtuustot valitsevat kunnallisvaalikaudeksi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

                                            Honkajoen kunta               2 jäsentä

                                            Jämijärven kunta               2 jäsentä

                                            Kankaanpään kaupunki   8 jäsentä

                                            Karvian kunta                    2 jäsentä

                                            Siikaisten kunta                2 jäsentä

                                            Pomarkun kunta                2 jäsentä

 

Perusturvalautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä tai kunnanhallituksensa varsinaisia jäseniä. Valinnassa noudatetaan kuntalain 81 §:n 4 momenttia.

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

 

Yhteinen perusturvalautakunta toimii tilaajalautakuntana ja vastaa näin ollen palveluiden järjestämisestä. Palvelut tullaan pääsääntöisesti tuottamaan perustettavan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimesta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntien yhteiseen                                                                         perusturvalautakuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

 

32 §              LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

 

 

Vuoden 2012 talous oli alijäämäinen PoSan ja keskussairaalan menojen myötä ja tämän vuoksi kunnanjohtaja on tehnyt päätöksen lyhytaikaisen lainan ottamisesta. Liite nro 32.1.

 

Lainasumma on 350 000 euroa ja maksimilainaika 3 kuukautta. Laina nostetaan tarpeen mukaan useammassa erässä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan 13.12.2012 tekemän lainapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

 

33 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

1.      Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi PoSan ja Kuntoutuskeskus Kankaanpään välisistä neuvotteluista kuntoutustoiminnan yhteistyön tiivistämisestä. Kunnanjohtajan informaatio merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 


 

34 §              EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTOON

                                           

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntien valtuustojen tulee valita toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti:

                                           

Kunnan asukasluku väestötietolain

mukaisen valintaa edeltävän

vuodenvaihteen asukasluvun mukaan

 

Jäsenten

lukumäärä

2 000 tai vähemmän

1

2 001 – 8 000

2

8 001 – 25 000

3

25 001 – 100 000

4

100 001 tai enemmän

5

 

Kullekin henkilölle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 

Vuodenvaihteen asukaslukutietoja ei vielä ole saatavissa, mutta marraskuun tilanteen mukaan Jämijärven asukasluku on todennäköisesti alle 2 000.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                     


 

 

 

 

35 §              LUNASTUSOIKEUS REIMA COUNTRY CENTERIIN JA KUNTARAHOITUSOSUUS JÄMIN LUONTOKESKUSHANKKEESEEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on 7.6.2005 § 49 myöntänyt 16,1 % kuntarahoitusosuuden Reima Country toimintakeskushankkeelle. Ko. rahoitusosuus oli tuolloin 148 263 euroa.

 

Valtuusto hyväksyi samalla yhteistyösopimuksen, jonka 6 kohdan mukaan Jämijärven kunnalla on mahdollisuus lunastaa vuoden 2012 aikana avustusosuuttaan (16,1%) vastaava osuus Reima Country Centerin rakennuksista kalusteineen.

Yhteistyösopimus on liitteenä nro 35.1.

 

Jämijärven kunta on todisteellisesti ilmoittanut halukkuutensa lunastukseen. Liite nro 35.2.

 

Kunta on neuvotellut Reima Country ry:n edustajien kanssa kunnan osuuden lunastamisesta rahalla, koska kunnan ei ole tarkoituksenmukaista olla omistajana hotellissa.

 

Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jolla kunta saisi ”etumaksuna” 30 000 euroa, joka vastaa tällä hetkellä kunnan osuutta tuottavuuslaskelman mukaisesta rakennuksen ja kalusteiden arvosta.

Lopullinen lunastusarvo määräytyisi v. 2017 tilinpäätöksen mukaan. Mikäli kunnan lunastusarvo olisi tuolloin yli 30 000 euroa, kunnalle maksettaisiin 30 000 euroa ylittävä osuus lunastusoikeuden loppumaksuna. Mikäli lunastusarvo on tuolloin alle 30 000 euroa on etumaksuna suoritettu 30 000 lopullinen lunastusarvo, jota kunnan ei tarvitse maksaa takaisin.

Neuvottelutuloksesta laaditaan erillinen sopimus.

 

Reima Country-toimintakeskus neuvottelujen rinnalla on neuvoteltu kunnan osallistumisesta kuntarahoitusosuudella Jämin Luontokeskushankkeeseen. Hanke ei toteudu ilman 10 % kuntarahoitusosuutta. Kunnan päätös asiasta on ilmoitettava ELY-keskukselle tammikuun 2013 loppuun mennessä.

 

Kunnanhallituksessa on useita kertoja käyty keskusteluja luontokeskushankkeesta. Keskusteluissa on edellytetty, että ensin on saatava Reima Country-toimintakeskuksen lunastusasiasta hyväksyttävä lopputulos ja sen jälkeen otetaan vasta lopullinen kanta luontokeskushankkeeseen. Liite nro 35.3.

 

Reima Country matkailuyhdistyksen edustajat ja Jämijärven kunnan neuvottelijat ovat olleet yhtämieltä siitä, että yhteishankkeista johtuen on Jämijärven kunnan hyvä erota Reima Country matkailuyhdistys ry:stä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      hyväksyä Reima Country toimintakeskuksen lunastusoikeudesta käytyjen neuvottelujen neuvottelutuloksen ja että neuvottelutuloksesta laaditaan erillinen sopimus.

2.      sijoittaa lunastusoikeuden etumaksuna saatavan 30 000 euroa vuoden 2013 kuntarahoitusosuutena Jämin Luontokeskushankkeeseen. Loput 30 000 euroa varataan v. 2014 talousarvioon.

3.      että Jämijärven kunta eroaa Reima Country matkailuyhdistyksestä siten, että kunta ei maksa enää v. 2013 jäsenmaksua.

 

Päätös:                              Käydyn keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____