Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 14/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.11.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 19.11.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

 

273 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  284

274 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  284

275 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  285

276 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  286

277 §    VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN  287

278 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 5.11.2012 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   288

279 §    POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN  289

280 §    POSAN TOTEUMA 1.1.-30.9.2012  291

281 §    OSTOTARJOUS / NINA JA HEIKKI NIEMI 292

282 §    OSTOTARJOUS / LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI 293

283 §    MAA-AINESLUVAN SIIRTO / REIJO RAJAKALLIO   294

284 §    POSAN KUNTALASKUTUSPERUSTEET JA SUORITTEET 1-8/2012  295

285 §    TILASTOTIETOA POSAN VUODEOSASTON KÄYTÖSTÄ  296

286 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLE 1.1.-30.9.2012  297

287 §    KUNTALAISALOITE / TYKKÖÖN TIEN HIDASTEET JA JÄMIJÄRVENTIEN VALVONTAKAMERAT  298

288 §    MAASEUTUSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.1.2013 ALKAEN  299

289 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  300

290 §    JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS  301

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2012                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

19.11.2012 kello 18.30   20.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Kati Mansikkamäki

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

                                                                                      

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kyösti Lahti                        valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 273 - 291

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme  Anneli Kujansuu      Esa Ala-Karvia

                                 § 290 osalta                       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   26.11.2012

Allekirjoitukset

 

 

 

Kari Jokisalo                            Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   26.11.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

273 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

274 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Kari Jokisalo ja Satu Jokela.

                                                                                                                                   

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                     


 

 

275 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Kuntien toimintamenojen suhde veronalaisiin ansiotuloihin vuosina 2010-2030

-          Verohallinto, tieto verovuoden veroista 2011

-          Verohallinto, maksatuserittely lokakuu 2012

-          Honkajoen kunta, ote Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, osavuosikatsaus tammi-elokuu 2012

-          Pomarkun kunta, ote perusturva

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2012

-          Varsinais-Suomen Ely-keskus, Jämi-Jylli yksityistien muuttaminen maantieksi

-          Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Susanna ja Jyrki Koivumäki

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Hatanpää

o       Peijari, Sakkila

o       Peijari, Kulma

o       Jämijärvi, Mäntykangas

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

276 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Posa johtokunta                                      25.10.2012

                                            Perusturvalautakunta                             25.10.2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

277 §            VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

 

Talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2013 -2015 valmistelu on käynnissä.

Aiemmin kunnanhallituksessa sovittiin, että valtuustolle järjestetään talousarvioluonnoksesta iltakoulu ennen asian varsinaista käsittelyä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valtuuston iltakoulun järjestämisestä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valtuuston iltakoulu talousarviosta ja taloussuunnitelmasta järjestetään to 29.11. klo 18.00. Ennen valtuustoa kokoontuu taloustyöryhmä klo 17.00.

                                                                

                                            _____

 

 

 

 


 

278 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 5.11.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 5.11.2012.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                      55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

56 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

57 § Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

58 § Väliraportti 30.6.2012

59 § Jätevesitaksan tarkistaminen

60 § Jämin osayleiskaavan hyväksyminen

61 § Vuoden 2013 tuloveroprosentin määrääminen

62 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2013

63 § Luottamushenkilöorganisaatio 2013 alkaen

64 § Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän   perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

65 § Kouluverkkoselvitys

66 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

67 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                             

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 5.11.2012, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

279 §            POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Tarkistettua yleisohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta sitä saa soveltaa jo aikaisemmalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen, edellyttäen, että poistosuunnitelma on tarkistettu viimeistään kyseisen tilikauden, jolta tilinpäätös laaditaan, loppuun mennessä.

 

Kuntajaosto katsoo, että suunnitelmapoistojen perusteet ovat sellaisia, jotka valtuusto hyväksyy hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä.

 

Ohjeen suurimmat muutokset voimassa olevaan yleisohjeeseen ovat seuraavat:

-          tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuus on poistettu

-          kirjanpitolain 5 lukuun on lisätty 5 a § aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta

-          käyttöomaisuuden käsite on poistettu ja muutettu pysyviksi vastaaviksi

 

Ohjeistusta on lisäksi täsmennetty mm. seuraavien seikkojen osalta:

-          poistojen kirjaamista koskevat säännökset

-          käsitteiden määrittelyt laajemmin kuin aikaisemmin

-          aineettomien hyödykkeiden kirjaukset ja hankintamenojen jaksotukset

-          tilinpäätösperiaatteet ja niiden tulkinta poistolaskennassa

-          poistosuunnitelman tarkistaminen ja arvonalentumiset

-          muun rahoitusosuuden tulkinta

-          poistojen määrän alentamista tuloksen parantamisen tai taseen alijäämän kattamisen tarkoituksessa ei voida pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena

 

Yleisohjeen lähtökohtana on kirjanpitolain mukaisesti pysyvien vastaavien hyödykkeiden erillisarvostus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.  Poistoaikaan vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä.  Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. Toisaalta kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja, mistä seurauksena on, että poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja.

 

Kuntaliitto on 18.6.2012 laatinut muistion suunnitelman mukaisten poistoaikojen tarkistamisesta. Kuntaliiton muistion mukaan, jos poistoaikoja lyhennetään jo hankitun käyttöomaisuuden osalta, niin muutos tapahtuu siten, että poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja.

Poistosuunnitelman perusteisiin voidaan ottaa määräys, että uusien tai viime vuosina tietystä vuodesta lukien valmistuneiden hyödykkeiden poistojen laskennassa noudatetaan tarkistettuja todennäköisiä taloudelliseen pitoaikaan perustuvia poistoaikoja tai esimerkiksi alarajaa ja suurempia poistoprosentteja.

 

Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan poistojen perusteet hyväksyy kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus määrittelee niiden pohjalta hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

  

Valtuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan poistosuunnitelman 19.12.1996 ja sitä on viimeksi tarkistettu 15.10.2002 § 67.    Nykyinen poistosuunnitelma on liitteenä nro 279.1

 

Kuntajaoston yleisohjeen pohjalta on laadittu uusi poistosuunnitelma, liite 279.2

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan poistosuunnitelman yleiset periaatteet liitteen 279.2 mukaisesti noudatettavaksi 1.1.2013 alkaen valmistuviin hyödykkeisiin.  Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluksi.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                     


 

280 §            POSAN TOTEUMA 1.1.-30.9.2012

 

PoSan toteuma 1.1.-30.9.2012 on liitteenä nro 280.1. Tasaisella vauhdilla toteumaprosentti tulisi olla 75 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 78.81 %.

Suurin poikkeama on aikuispalveluissa, jonka toteuma on peräti 88,11 %. Poikkeama on perusteltu sillä, että Jämijärvellä on terveydenhoitajien suoritemäärät kasvaneet, koska lääkäripalvelua on ollut huonosti saatavilla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

281 §            OSTOTARJOUS / NINA JA HEIKKI NIEMI

 

Nina ja Heikki Niemi ovat tehneet ostotarjouksen oheisen karttaliitteen mukaisesta alueesta. Liite nro 281.1.

Määräalan suuruus on n. 580 m2 ja ostotarjous 1,00 €/m2.

Määräala rajoittuu heidän nykyiseen asuintonttiinsa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nina ja Heikki Niemen tarjouksen kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Kati Mansikkamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


 

282 §            OSTOTARJOUS / LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI

 

Laila ja Kari Pirttimäki ovat tehneet ostotarjouksen oheisen karttaliitteen mukaisesta alueesta. Liite nro 282.1.

Määräalan suuruus on n. 830 m2 ja ostotarjous 1,00 €/m2.

Määräala rajoittuu heidän nykyiseen asuintonttiinsa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Laila ja Kari Pirttimäen tarjouksen kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

283 §            MAA-AINESLUVAN SIIRTO / REIJO RAJAKALLIO

 

Jämijärven kunnanhallitus on 18.2.2003 § 78 myöntänyt Reijo Rajakalliolle maa-ainesten ottamisluvan Jämijärven kunnan Kuusijoen kylässä sijaitsevalle Kotimäki II –nimiselle tilalle RN:O 1:40. Lupa on kunnanhallituksen päätöksellä 9.12.2008 § 346 siirretty kiinteistön 29.4.2008 ostaneelle Rh-Optimointi Oy:lle.

 

Rh-Optimointi Oy:n ja Helvi ja Reijo Rajakallion välinen kiinteistön kauppa on Satakunnan käräjäoikeuden oheisella 17.8.2012 antamalle päätöksellä numero 12/11386, asianumero L 11/12067 purettu ja asianosaisten kesken on sovittu, että maa-ainesten ottolupa siirretään takaisin Rajakalliolle.

 

Rh-Optimointi Oy ja Reijo Rajakallio pyytävät, että Jämijärven kunnanhallitus siirtää yllä mainitun maa-ainesten ottoluvan takaisin Reijo Rajakalliolle ja vapauttaa Rh-Optimointi Oy:n kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista maa-aineslain 13 a § nojalla. Samalla Rh-Optimointi Oy:n asettama maa-aineslain 12 § mukainen 6.000 euron suuruinen vakuus vapautetaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää siirtää Rh-Optimointi Oy:lle 9.12.2008 § 346 myönnetyn maa-ainesten ottamisluvan Reijo Rajakalliolle. Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 6 000 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus. Samalla kunnanhallitus vapauttaa Rh-Optimointi Oy:n kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista maa-aineslain 13 a §:n mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   260 §            29.10.2012

 

284 §            POSAN KUNTALASKUTUSPERUSTEET JA SUORITTEET 1-8/2012

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa sovittiin, että keskustelua PoSan kuntalaskutusperusteista ja suoritteista 1-8 /2012 jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Liitteet nro 260.1 ja 260.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee PoSan kuntalaskutusperusteista ja suoritteista 1-8/2012.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että PoSasta pyydetään asiantuntija kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään kuntalaskutusperusteita ja hallinnon kulujen vyörytyksen periaatteita.

 

                                            -----

 

KH 284 §                           Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä PoSan toimitusjohtajaan, joka ilmoitti, että ko. asioista tullaan järjestämään kuntien yhteinen informaatiotilaisuus, koska tarvetta on ilmennyt muissakin kunnissa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

285 §            TILASTOTIETOA POSAN VUODEOSASTON KÄYTÖSTÄ

 

Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut -tuote (vuodeosasto) on eräs tärkeimmistä ja arvokkaimmista PoSan peruspalveluista. Liitteenä on tilastotietoa tammi-lokakuulta ja pidemmältäkin ajalta. Liite nro 285.1.

 

Vuodeosaston kapasiteetti on ollut lokakuussa 99 %:n käyttöasteella.

Vuoden vaihteessa vuodekapasiteettia nostetaan, mutta tavoitteena on, että jatkossa asiakkaat ovat vain akuuttihoitoa tarvitsevia.

Tämä tarkoittaa kotipalvelun, vanhainkodin ja palveluasuntojen käytön tehostamista. Vuodeosastohoidon jaksojen keskipituus on lyhentynyt koko PoSan toiminnan ajan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevat tilastotiedot tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

286 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLE 1.1.-30.9.2012

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2012.

Liite nro 286.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 75 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

287 §            KUNTALAISALOITE / TYKKÖÖN TIEN HIDASTEET JA JÄMIJÄRVENTIEN VALVONTAKAMERAT

 

Jämijärven kunnanhallitukselle on toimitettu 25.10.2012 päivätty seuraavan sisältöinen kuntalaisaloite:

 

”Pyydämme kohteliaimmin, että Tykkööntien alkusuoralle, Pihtiniityntien ja Männistöntien risteysten kohdalle, Tykköön suunnan puoleiselle tiealueelle rakennetaan ajoradan levyiset hidasteraidat (töyssyt). Tällöin ne eivät haittaa ko. kaduilta tulevaa eikä sinne kulkeutuvaa liikennettä Jämijärven keskustan suunnasta, mutta katkaisevat kiihdytysajot Tykkööntien asfalttisuoralta.

 

                                            Samoin pyydämme sijoittamaan automaattivalvontakamerat Jämijärventielle, Jämijärven keskustaan, toinen ennen keskuskoululle risteilevää Koulutietä Ikaalisten suunnasta tulevaa liikennettä varten, toinen Kankaanpään suunnasta tulevaa liikennettä varten Tasalantien/Markulahdentien jälkeen. Tätätkään 40 km/h-nopeusrajoitusta ei aina kunnioiteta ko. vilkkaalla, lapsi- ja vanhusväestöllisellä keskusta-alueella.

 

                                            Jämijärvellä 25.10.2012

 

                                            Terveisin

 

                                            Leena Lehtonen                                    Jussi Lehtonen”

 

                                            Aloitteessa mainitut tiet kuuluvat Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tienhoidon vastuualueelle, joka tekee päätökset omien tienhoidollisten periaatteidensa mukaisesti.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus siirtää asian/aloitteen käsittelyn Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tienhoidon vastuualueelle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

288 §            MAASEUTUSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 1.1.2013 ALKAEN

 

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) velvoittaa kunnan muodostamaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallisen kokonaisuuden, jonka alueella toimii vähintään 800 tukea hakevaa maatilaa. Yksikössä maaseutuhallinnon tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä, joista yksi johtaa yksikköä.

 

Honkajoki, Jämijärvi, Kihniö, Kankaanpää, Parkano ja Pomarkku ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien hoidosta lain edellyttämällä tavalla. Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen 26.4.2011 ja se tulee voimaan 1.1.2013. Yhteistoiminta-alueen hallinnoivana kuntana toimii Kankaanpään kaupunki.

 

Sopimuksen mukaan palvelujen luovuttajan henkilöstö siirtyy työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti 1.1.2013 Kankaanpään kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä siltä osin, kuin on kyse maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä päätoimisesti hoitaneista henkilöistä. Sopimuksen mukaan Jämijärven kunnan osalta siirtyy yksi henkilö, maaseutusihteeri Tuomo Leikkola. Puitelain (169/2007) 13§:n mukainen viiden vuoden irtisanomissuoja koskee siirtyvää henkilöstöä.

 

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on antanut suostumuksensa siirtoon ja hänen virkasuhteensa Jämijärven kuntaan päättyy 31.12.2012. Maaseutusihteerin virka tulee näin ollen lakkauttaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa Jämijärven kunnan maaseutusihteerin viran 1.1.2013 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

                                           

289 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA

 

1.      Matti Leppihalme, Tapio Rajalahti, Olli Seppälä ja Esa Ala-Karvia ovat neuvotelleet 16.11.2012 Reima Countryn edustajien kanssa Jämin kiinteistöjen omistusjärjestelyistä. Asia merkittiin tiedoksi.


                                            _____

 

 

 

 

 

290 §            JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS

 

Jämi-säätiön hallitus on päättänyt hakea kunnanhallitukselta 60 000 euron avustusta maksamattomien laskujensa katteeksi.

Kunnanjohtaja on käynyt laskut läpi ja vanhimmat niistä on 2011 vuodelta.

 

Jämijärven kunnanhallitus ja Jämi-säätiön hallitus ovat pitäneet säätiön taloustilanteesta yhteispalaverin 14.11.2012. Palaverin muistio jaettiin kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Kokouksessa nousi esille kaksi vaihtoehtoa:

 

-          Jämi-säätiön kiireellisemmät velat 37 683 € maksetaan marraskuun 2012 aikana. Loput velat maksettaisiin vuoden 2013 avustussummasta

-          Jämi-säätiön velat n. 63 000 € maksetaan kaikki pois vuoden 2012 aikana, jolloin 2013 päästäisiin aloittamaan puhtaalta pöydältä

 

Asia jätettiin kunnanhallituksen ratkaistavaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää Jämi-säätiölle myönnettävän avustuksen aikataulusta ja määrästä.

 

Päätös:                              Käydyn laajan keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti, että Jämi-säätiölle maksetaan välittömästi 37 683 €:n suuruinen avustus kun kunnanhallituksen edustajana Ari Uusi-Rasi on käynyt läpi Jämi-säätiön maksamattomat laskut.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

                                            _____