JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 5.11.2012 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

56 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

57 § Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

58 § Väliraportti 30.6.2012

59 § Jätevesitaksan tarkistaminen

60 § Jämin osayleiskaavan hyväksyminen

61 § Vuoden 2013 tuloveroprosentin määrääminen

62 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2013

63 § Luottamushenkilöorganisaatio 2013 alkaen

64 § Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

65 § Kouluverkkoselvitys

66 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

67 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 9.11.2012 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 30.10.2012

                     

                                                                                                  

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2012

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 30.10.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 5.11.2012 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

55 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  56

56 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  56

57 §   RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN  57

58 §   VÄLIRAPORTTI 30.6.2012  59

59 §   JÄTEVESITAKSAN TARKISTAMINEN  60

60 §   JÄMIN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN  62

61 §   VUODEN 2013 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  64

62 §   KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013  65

63 §   LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 ALKAEN  67

64 §   POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN          PERUSSOPIMUKSEN JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN          HYVÄKSYMINEN  68

65 §   KOULUVERKKOSELVITYS  69

66 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  72

67 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  73

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                    

Tapio Rajalahti                                             Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

5.11.2012 kello 19.00-20.00

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu                  

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lehtiö Helena              

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki           

Salminen Mikko

Seppälä Olli                 

Sjöman Miia                                  

Uusi-Rasi Ari

Briitta Rantanen              varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Lahti Kyösti

Lax Anne

Sorvali Timo

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Ala-Karvia Esa                 kunnanjohtaja

Mattila Ilmari                     aluearkkitehtivastaava klo 19.00-19.40

ASIAT

 

§§ 55 - 67

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                  Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 9.11.2012

Allekirjoitukset

 

Kati Mansikkamäki          Anneli Kujansuu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 9.11.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

55 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 30.10.2012 ja kokouskutsu on julkaistu Seutulehti UutisOiva –lehdessä 1.11.2012 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 1.11.2012. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 30.10.2012.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

56 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kati Mansikkamäki ja Anneli Kujansuu.

 

                                            _____

 

 

 

 


Tekninen lautakunta      46 §              14.8.2012

                                            Kunnanhallitus               214 §            17.9.2012

 

57 §              RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

                                      

Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                      

                                        Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009, (voimaantulo 1.2.2010)

                                      

                                        Jämijärvellä rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet 2000-luvulla keskimäärin 30 % rakennusvalvonnan menoista.

 

                                        Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa.

 

                                        Suomen Kuntaliitto on vuonna 2012 antanut suosituksen maksuperusteista. Suosituksessa todetaan johdantona seuraavaa:

                                        Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettaviksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Maksujen tarkistamista ja muuttamista joka vuosi suositellaan.

 

                                            Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 46.1

                                      

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnasta perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2013.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

 

 

KH 214 §                           Uusi maksutaksaluonnos on liitteenä nro 214.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

                                      

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       -----

 

 

 

KV 57 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               219 §            17.9.2012

                                           

58 §              VÄLIRAPORTTI 30.6.2012

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2012 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2011.

Vuoden 2012 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 219.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2012  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 58 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


Tekninen lautakunta      58 §              25.9.2012

                                            Kunnanhallitus               234 §            8.10.2012

 

59 §              JÄTEVESITAKSAN TARKISTAMINEN

 

Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään vuosittain tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä liittymämaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 7.11.2011 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                      

Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 8 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                            1,87 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,73 €/m³ (alv 0 %).

                                            Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                            8,94 €/m³ perittävä taksa aiemmin 8,28 €/m³ (alv 0 %).             

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2013.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

KH 234 §                     

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 59 §       

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       15 §              23.8.2012

                                            Kunnanhallitus                                     235 §            8.10.2012

 

60 §              JÄMIN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

 

Jämin osayleiskaavan laadintatyö käynnistyi 7.8.2001 Air- ix Suunnittelu Oy: n toimesta. Yleisötilaisuus järjestettiin 20.9.2001 kaavoituksen vaiheistuksesta sekä esiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osayleiskaavatyö oli keskeytyneenä useita vuosia ja käynnistyi uudelleen vuonna 2009.

 

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä uudelleen 20.08.- 18.09.2009 välisenä aikana.

Yleisötilaisuus osayleiskaavaluonnoksesta järjestettiin 09.09.2009 Jämi- Areenalla.

Kaavaluonnoksen ilmailuun liittyvistä asioista järjestettiin keskustelutilaisuus 07.10.2009.

Kaavaluonnoksen Perhepuiston mökkialuetta ja Porin Seudun hiihtäjien stadionaluetta liittyvissä asioissa järjestettiin keskustelutilaisuus 06.10.2010.

Osayleiskaavan selvityksiä täydennettiin Bromethor Oy:n laatimalla meluselvityksellä 03.12.2010.

     Natura vaikutusten arviointiselvitystä täydennettiin 18.09.2011.

     Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 04.02.- 07.03.2011 välisen ajan.

     Viranomaisneuvottelu osayleiskaavaehdotuksesta 01.12.2011.

Osayleiskaavaehdotuksesta jätettyjen muistutusten ja niihin annettavien vastineiden käsittely kunnanhallituksessa 14.02.2012.

Keskustelutilaisuus Jämijärven kunnan, Metsähallituksen, LSSLE:n ja Tykistöprikaatin välillä käytiin 24.04.2012. Keskusteluiden pohjalta kaavanlaatija tekee osayleiskaavaan tarvittavat muutokset 17.08.2012 mennessä.

 

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Jämin osayleiskaavan hyväksymistä.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin:

 

-          Jukolan rakennuksien suojelua ei oteta kaavaan.

 

-          Kiholan rakennusten suojelua ei oteta kaavaan seuraavin perustein:

Päärakennus ja saunarakennus on hiljattain saneerattu ja muutettu eikä rakennushistoriallisia arvoja ole juurikaan jäljellä. Omistajan vastustaessa suojelua myös lähtökohdat suojelun toteutumiselle ovat huonot.

 

-----

 

KH 235 §                           Osayleiskaavaehdotus kaavamerkintöineen ja –määräyksineen on liitteenä nro 235.1.

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Jämin osayleiskaavan maankäyttö- ja asuntotoimikunnan tekemin muutoksin ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 60 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila oli esittelemässä kaavaehdotuksen valtuustolle. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 19.40

                                            _____

  

 


                                            Kunnanhallitus               254 §            29.10.2012

                     

61 §          VUODEN 2013 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                     

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.  Koska 17.11 on lauantai tuloveroprosentti ilmoitetaan viimeistään 19.11.2012.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2011 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 380 680 euroa jossa kasvua on edellisvuoteen +5,2 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 350 000 euroa; muutosta edelliseen vuoteen +9,7 %.

 

                                          Vuoden 2012 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa lähes budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

Talousarvioluonnoksessa on kunnallisveron kasvuksi vuodelle 2013 arvioitu 2 %:a.

Talousarvioluonnos on laadittu 20,50 %:n tuloveroprosentilla.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 20,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----- 

 

KV 61 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus               255 §            29.10.2012

 

62 §             KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2013 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 19.11.2012 mennessä.

 

Vuoden 2013 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat:

 

-       yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35

-       vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75

-       muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-       rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-       Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00

-       voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2012 seuraavasti:

                                         

-       yleinen kiinteistövero                     0,70 %

-       vakituiset asuinrakennukset         0,35 %

-       vapaa-ajan asunnot                       0,85 %

-       yleishyödylliset yhteisöt                 0,00 %

                                         

Valtuuston 27.8.2012 hyväksymässä talouden sopeuttamisohjelmassa lähdettiin siitä, että kiinteistöverot nostetaan valtakunnan keskitasolle. Tällä lisätään kunnan tulorahoitusta 42 000 eurolla vuodessa.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2013 seuraavasti:

 

-       yleinen kiinteistövero                     0,85 %

-       vakituiset asuinrakennukset         0,40 %

-       vapaa-ajan asunnot                       0,90 %

-       yleishyödylliset yhteisöt                 0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 62 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                                           Kunnanhallitus                 257 §            29.10.2012

 

63 §              LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 ALKAEN

 

Vaalikauden vaihtuessa on tehty päätökset kunnan luottamushenkilöorganisaatiosta. Mahdolliset muutokset vaikuttavat myös kunnan hallintosääntöön. Kunnan luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat tällä hetkellä seuraavat toimielimet; jäsenmäärät suluissa:

 

-       Kunnanvaltuusto (21)

-       Kunnanhallitus (7)

-       Tarkastuslautakunta (4)

-       Keskusvaalilautakunta (5)

-       Maaseutulautakunta (6)

-       Sivistyslautakunta (7)

-       Vapaa-aikalautakunta (6)

-       Tekninen lautakunta (7)

 

 

Maaseutuhallinnon osalta vuoden 2013 alusta käynnistyy yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana on Kankaanpää. Jämijärven kunnassa ei tällöin enää tarvita maaseutulautakuntaa. Yhdistetyssä maaseutuhallinnossa tulee olemaan ylikunnallinen luottamushenkilöelin. Maaseutulautakunnalta jää muutamia avustusasioita, jotka siirretään kunnanhallituksen tehtäviksi esim. kylärahat, lomitustuet jne.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan luottamushenkilöorganisaatioiksi v. 2013 alusta seuraavat toimielimet; jäsenmäärät suluissa:

 

 

-       Kunnanvaltuusto (21)

-       Kunnanhallitus (7)

-       Tarkastuslautakunta (4)

-       Keskusvaalilautakunta (5)

-       Sivistyslautakunta (7)

-       Vapaa-aikalautakunta (6)

-       Tekninen lautakunta (7)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 63 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                          Kunnanhallitus                 261 §            29.10.2012

 

64 §              POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Keväällä 2012 Merikarvian ja Pomarkun kunnat ilmoittivat kiinnostuksesta neuvotella mahdollisesta mukaantulosta PoSaan.

PoSan nykyisten omistajakuntien ja Merikarvian sekä Pomarkun kuntien edustajien kesken pidettiin ensimmäinen neuvottelu 28.8.2012. Merikarvia on myöhemmin päättänyt jatkaa Porin yhteistoiminta-alueessa. PoSan kuntien ja Pomarkun kanssa neuvottelut päätettiin 20.9.2012 ja neuvotteluissa sovittiin Pomarkun mukaantulon aiheuttamista muutoksista nykyiseen perussopimukseen ja yhteistoimintasopimukseen.

 

Pomarkun kunnanhallitus päätti 24.9.2012 osaltaan hyväksyä em. sopimukset ja esittää niitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Uusi perussopimus ja uusi yhteistoimintasopimus ovat liitteenä nro 261.1 ja nro 261.2.

Lisäykset ja muutokset on alleviivattu.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy uudet sopimukset liitteiden mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 64 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Sivistyslautakunta           39 §              22.5.2012   

                                            Yhteistyötoimikunta        14 §              19.10.2012

                                            Kunnanhallitus               267 §            29.10.2012

 

65 §              KOULUVERKKOSELVITYS

 

Jämijärven kunnanvaltuusto antoi vuoden 2012 talousarvioluonnoksen lähetekeskustelussa 28.11.2012 / 68  § sivistyslautakunnalle tehtäväksi valmistella oppilasennusteeseen liittyen esitys kunnan uudeksi kouluverkkorakenteeksi.

 

Rehtori on sivistyslautakunnassa käytyjen keskustelujen perusteella laatinut selvityksen, joka sisältää ennusteen oppilasmääristä ja arviolaskelmat saavutettavista säästöistä ja mallin kouluverkkoratkaisusta, liite 39.1.

 

Selvitys pääpiirteittäin: 

Oppilasmäärät ovat laskeneet huomattavasti.  Kaikki oppilaat mahtuvat syyslukukauden alkaessa 2013 Jämijärven keskuskouluun.

 

Tämän vuoksi on perusteltua, että Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautetaan, ja kunnan ainoaksi peruskouluksi jää Jämijärven keskuskoulu.

 

Koska esikoululaisille ei löydy Jämijärven keskuskoulusta, eikä sen läheisyydestä sopivaa opetustilaa, on paras ratkaisu järjestää koko Jämijärven kunnan esi-, ykkös- ja  kakkosluokkalaisten opetus Jämijärven keskuskoulun toisena toimipisteenä toimivassa Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa.  Opetusta jatketaan ko. tavalla siihen saakka, kunnes kaikki oppilaat sopivat keskuskoululle.  Jämijärven keskuskoululla toimisi luokat 3-9.

 

Tykköön koulurakennus soveltuu kyläkouluista parhaiten tarkoitukseen, keskeisen sijaintinsa, sopivien tilojensa (mm. liikuntasali) ja jo aloitetun varhaiskasvatustoiminnan vuoksi. 

 

Huomioitavaa on, että kyseessä oleva kouluverkkoratkaisu saattaa olla siirtymävaihe, mikäli oppilasmäärät edelleen vähenevät, tai Jämijärven keskuskoululla toteutettaisiin tilojen muutoksia ja/tai laajennushankkeita, joilla voidaan paremmin huomioida kuntalaisten palvelutarpeet.

 

Tällä tavalla toteutettuna arvioitu säästö olisi noin 260 000,-/v.

 

Huomioitavaa on, että koko henkilöstön osalta tulee laatia suunnitelma, jossa huomioidaan työvoiman tarve, sekä mahdollisuudet työllistää henkilöstöä muun muassa jatkokoulutusta, luonnollista poistumaa hyödyntäen.  Suunnitelmassa tulee myös selvittää tarve mahdollisiin irtisanomisiin.

 

Yhteistoimintaneuvottelut tulisi käydä rehtorin suorittamien henkilökuulemisten/keskustelujen jälkeen, jotka alkavat syyslukukauden alettua vuonna 2012 alettua.

Kuntalaisille tulee järjestää tiedotusta vireillä olevasta kouluverkkoasiasta ja kuulemistilaisuus.  (Kuntalaki  29§ , Hallintolaki  41 §)

Ehdotus:                          Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyisi                                                  kouluverkkoselvityksen mukaisesti ratkaisun, jossa

- Palokosken,  Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautetaan 31.7.2013 lukien.

- Jämijärven keskuskoulu,  toimii  kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan  ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä:  Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan  ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Hyväksyessään sivistyslautakunnan kouluverkkoratkaisuesityksen, kunnanhallitus valtuuttaa sivistystoimen jatkamaan sen pohjalta henkilöstösuunnitelman tekemistä yhteistoimintaneuvottelun pohjaksi.

 

Päätös:                             Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

Yhteistyötmk

14 §                                    Kouluverkkoselvityksestä on suoritettu kuntalaiskuuleminen siten, että siitä on ilmoitettu 6.9.2012 Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä. Asiasta on informoitu myös kuntatiedotteessa 8/2012, joka on jaettu talouksiin 7.-11.9.2012.

Lisäksi asia on ollut kunnan nettisivuilla kommentointi/kuulemislomakkeineen 5.9.-14.9.2012.

Kuulemisaika päättyi 14.9.2012 ja siitä saatu palaute on liitteenä nro 14.1.

 

Palokosken ja Suurimaan koululla on järjestetty erilliset vanhempainillat kouluverkkoselvityksestä.

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.8. § 51 toimenpideohjelman talouden sopeuttamiseksi v. 2013-2015, johon sisältyy kouluverkkoselvityksen mukainen ratkaisu.

 

Ehdotus:                           Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kouluverkkoselvityksestä.

 

Päätös:                              Käydyn laajan keskustelun jälkeen yhteistyötoimikunta totesi yksimielisesti lausuntonaan, että asian valmistelua tulee jatkaa siten, että mahdollisimman vähillä irtisanomisilla selvitään ja henkilöstöä kohtaan noudatetaan mahdollisimman suurta joustoa.

 

                                            -----

 

KH 267 §                           Kuulemisaikana saatu palaute on liitteenä nro 267.1. Kunnanhallitus on käsitellyt palautteen 8.10.2012 § 247 liite nro 267.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kouluverkkoselvityksen mukaisen ratkaisun, jossa Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautetaan 31.7.2013 lukien. Jämijärven keskuskoulu toimii kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä: Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

                     

Asian jatkovalmistelussa huomioidaan yhteistyötoimikunnan lausunto.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----- 

 

KV 65 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Pantti Mäkelä esitti, ettei Suurimaan koulua lakkautettaisi. Perusteena oli mm. koulun hyvä kunto ja kyläläisten voimakas tahto koulun säilyttämiseksi. Valtuutettu Tapio Mäntylä kannatti Pentti Mäkelän esitystä. Valtuutettu Yrjö Alarotu kannatti kunnanhallituksen esitystä.

 

                                            Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että kokouksen aikana oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tuli suorittaa äänestys.

 

                                            Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne jotka kannattavat Pentti Mäkelän tekemää ja Tapio Mäntylän kannattamaa esitystä äänestävä ”Ei”.

 

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 Jaa-ääntä ja 2 Ei-ääntä ja 1 tyhjä.

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen esitys. Liite nro 65.1.

 

                                            _____


 

 

 

                                                                                       

66 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

1.    Valtuustolle jaettiin kunnallisvaalien tulos ja uuden valtuuston vuosiksi 2013-2016 kokoonpano. Liite nro 66.1.

2.    Aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila piti tietoiskun seudullisen tuulivoimapuistohankkeen tilanteesta.

 

                     Valtuusto merkitsi molemmat asiat tiedokseen.

 

                     _____


 

 

 

 

67 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

Ei  ollut.

 

_____