Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

 ti 22.5.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

Sivistyslautakunta .........................................................................     3/12

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

33 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.3.2012

34 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2012

35 § KOULUTULOKKAIDEN  KOULUPAIKAN OSOITTAMINEN

36 § KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

37 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

38 § TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

39 § KOULUVERKKOSELVITYS

40 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                     Rolf Björkman

puheenjohtaja                                    rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 3/12

 

 

KOKOUSAIKA

 

22.5.2012 klo 18.30 -19.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Rantanen Briitta

Pajulahti Tarja

Ojala Jaana

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Iivonen Markku

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Satu Jokela, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 31- 41

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

    Yrjö Alarotu                        Rolf Björkman                                    

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi ____.___. 2012

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                      Jaana Ojala                

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärvi  ____.____. 2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

rehtori                                    Rolf Björkman

 

 


 

 

 

 

 

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                      -----

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Jaana Ojala. Tarkastus päätettiin pitää 23.5.2012.

 

                    -----

 

 

33 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.- 31.3.2012

 

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -31.3.2012.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti: 

Sivistyslautakunta 26,1 %, Palokosken koulu 22,4 %, Suurimaan koulu 23,0 %, Tykköön koulu 24,2 %, Jämijärven keskuskoulu 22,5 %, peruskoulujen yhteiset menot 18,5 %, oppilaskunta 0 %, kansalaisopisto 18,6 % , musiikkiopisto 0 %, kirjastotoimi 26,2 % Pääskyn päiväkoti 23,0 %, yksityisen hoidon kuntalisä 13,6 %, perhepäivähoito  5,9 %, esiopetus 26,3 %, ryhmäperhepäivähoito 22,8 %, iltapäivätoiminta 11,7 %, erityislastentarhan opettajapalvelu 23,9 % ja lasten kotihoidontuki 19,3%.

                                      

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 31.3.2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitse talousarvion toteutumisen tiedoksi.

 

-----


 

 

 

34 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.- 31.3.2012

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltija päätökset ajalta 1.1. – 31.3.2012.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

                                      


 

 

35 § KOULUTULOKKAIDEN KOULUPAIKAN OSOITTAMINEN

 

 

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien (vuonna 2005 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden, jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on ilmoittautunut yhteensä 14.

 

Perusopetuslain 6 §:n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestä­mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

 

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sai­rauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvam­ma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestä­vään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivel­vollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tuen piiriin.

 

 

 

Erityisen tuen piiriin siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää osoittaa vuonna 2012 koulunkäyntinsä aloittaville oppilaille heidän koulupaikkansa. Ensisijaisesti oppilas sijoitetaan lähikouluunsa. Nykyisen järjestelmän mukaan koulu aloitetaan joko Jämijärven keskuskoululla tai Tykköön koululla (Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulutulokkaat).

Mikäli vanhemmat ovat halunneet lapsensa muuhun kuin lähikouluunsa, tulee heidän tällöin itse järjestää ja maksaa koulukuljetus.

 

Ensi syksynä koulunsa aloittaville oppilaille osoitetaan koulunkäyntipaikat seuraavasti:

 

Jämijärven keskuskoulu: 5

Tykköön koulu: 9.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

36 § KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

 

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan: Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa.

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) (24.6.2010/642) mukaan: Oppilaalla, joka on tilapäisesti  jäänyt  jälkeen opinnoissaan tai muutoin  tarvitsee lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

POL 16 a § (24.6.2010/642): Oppilaalla, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulun käynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.

POA 4 §:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

 

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon otta-

 

en riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2012- 2013: 

1.      Opetustunnit:

 Kyläkoulut Palokoski 53  vkt (3-6 lk), Suurimaa 53 vkt (3-6 lk), Tykköö 47 vkt (1-2 lk), Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 105 vkt (sisältää Jämijärven kunnan kaikkien koulujen 4-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit  6 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu vuosiluokat 7-9 192 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 4-7 enintään 8 vkt (Jämijärven keskuskoulun 4-6 luokkien tunnit 6 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit:

Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2012 -2013 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu 1-6 luokat 8 vkt, Jämijärven keskuskoulu 7-9 luokat 10 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt ja  Tykköön koulu 3 vkt 

4. Kouluille kerhotuntikiintiö:

 Palokosken koulu 2 vkt, Suurimaan koulu 2 vkt, Tykköön koulu 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

 

6. Erityisopetuksen tunnit:

 a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen (koulujen yhteinen, vuosiluokilla 1-9) käytettävissä 24 vkt. Tunnit jaetaan lukuvuosittain kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti.

(Lisäksi varhaiskasvatuksen puheopetusta 3 vkt)

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää Jämijärven keskuskoululla vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus 22 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin"

Tänä lukuvuonna resurssiopettajalla on vastuullaan kiinteämpi ryhmä, jonka kanssa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan joustavan opetuksen (JOPO) periaatteita. Resurssitunnit on keskitetty yhdelle opettajalle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----


 

37 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

- Satakunnan pelastuslaitos, Yleinen palotarkastuspöytäkirja 16.4.2012/ Palokosken koulu.

- Satakunnan pelastuslaitos , Yleinen palotarkastuspöytäkirja 17.4.2012/ Suurimaan koulu.

                      Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedoksi em. asiakirjat.

 

                      Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. asiakirjat tiedoksi.

                     

                      -----

 

 

 

 

38 § TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

 

 

 

- Jämijärven keskuskoulun 1-2  ja 3 -4 luokkien opintoretki Poriin 26.4.2012, liite 38.1.

- Jämijärven peruskoulujen 6.luokat leirikoulu 3.-4.5.2012 Jämillä, liite 38.2.,

- Tykköön koulun 1.-2. luokkien opintoretki Tampereelle teatteriin 25.5.2012, liite 38.3.

- Palokosken koulun 3-6 lk oppilaiden opintoretki Tampereelle 24.5.2012, liite 38.4.

-Jämijärven peruskoulut, Green Card palkintomatka Tampereelle 29.5.2012, liite 38.5.,

- Jämijärven keskuskoulu 7.luokat opintoretki Kukkurakosken voimalaitokselle Ikaalisiin 23.5.2012 , liite 38.6.

-Jämijärven keskuskoulu 9.lk luokkaretki Tampereelle 24.5.2012, liite 38.7.

-Suurimaan koulun 3-6 lk opintoretki Helsinkiin 31.5.2012, liite 38.8.

-Palokosken ja Suurimaan koulujen leirikoulu Ahvenanmaalle 20.-23.8.2012, liite 38.9.

-Jämijärven keskuskoulu 5.luokan opintoretki Jämijärvellä 23.5.2012, liite 38.10.

-Jämijärven keskuskoulu 6.luokan opintoretki Vantaalle 24.5.2012, liite 38.11.

 

                      Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. liitteet tiedokseen.

 

                      Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. liitteet tiedoksi.

 

                      -----


 

 

 

 

39 § KOULUVERKKOSELVITYS

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto antoi vuoden 2012 talousarvioluonnoksen lähetekeskustelussa 28.11.2012 / 68  § sivistyslautakunnalle tehtäväksi valmistella oppilasennusteeseen liittyen esitys kunnan uudeksi kouluverkkorakenteeksi.

 

Rehtori on sivistyslautakunnassa käytyjen keskustelujen perusteella laatinut selvityksen, joka sisältää ennusteen oppilasmääristä ja arviolaskelmat saavutettavista säästöistä ja mallin kouluverkkoratkaisusta, liite 39.1.

 

Selvitys pääpiirteittäin: 

Oppilasmäärät ovat laskeneet huomattavasti.  Kaikki oppilaat mahtuvat syyslukukauden alkaessa 2013 Jämijärven keskuskouluun.

 

Tämän vuoksi on perusteltua, että Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautetaan, ja kunnan ainoaksi peruskouluksi jää Jämijärven keskuskoulu.

 

Koska esikoululaisille ei löydy Jämijärven keskuskoulusta, eikä sen läheisyydestä sopivaa opetustilaa, on paras ratkaisu järjestää koko Jämijärven kunnan esi-, ykkös- ja  kakkosluokkalaisten opetus Jämijärven keskuskoulun toisena toimipisteenä toimivassa Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa.  Opetusta jatketaan ko. tavalla siihen saakka, kunnes kaikki oppilaat sopivat keskuskoululle.  Jämijärven keskuskoululla toimisi luokat 3-9.

 

Tykköön koulurakennus soveltuu kyläkouluista parhaiten tarkoitukseen, keskeisen sijaintinsa, sopivien tilojensa (mm. liikuntasali) ja jo aloitetun varhaiskasvatustoiminnan vuoksi. 

 

Huomioitavaa on, että kyseessä oleva kouluverkkoratkaisu saattaa olla siirtymävaihe, mikäli oppilasmäärät edelleen vähenevät, tai Jämijärven keskuskoululla toteutettaisiin tilojen muutoksia ja/tai laajennushankkeita, joilla voidaan paremmin huomioida kuntalaisten palvelutarpeet.

 

Tällä tavalla toteutettuna arvioitu säästö olisi noin 260 000,-/v.

 

Huomioitavaa on, että koko henkilöstön osalta tulee laatia suunnitelma, jossa huomioidaan työvoiman tarve, sekä mahdollisuudet työllistää henkilöstöä muun muassa jatkokoulutusta, luonnollista poistumaa hyödyntäen.  Suunnitelmassa tulee myös selvittää tarve mahdollisiin irtisanomisiin.

 

Yhteistoimintaneuvottelut tulisi käydä rehtorin suorittamien henkilökuulemisten/keskustelujen jälkeen, jotka alkavat syyslukukauden alettua vuonna 2012 alettua.

Kuntalaisille tulee järjestää tiedotusta vireillä olevasta kouluverkkoasiasta ja kuulemistilaisuus.  (Kuntalaki  29§ , Hallintolaki  41 §)

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyisi kouluverkkoselvityksen mukaisesti ratkaisun, jossa

- Palokosken,  Suurimaan ja Tykköön koulut lakkautetaan 31.7.2013 lukien.

- Jämijärven keskuskoulu,  toimii  kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan  ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä:  Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan  ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Hyväksyessään sivistyslautakunnan kouluverkkoratkaisuesityksen, kunnanhallitus valtuuttaa sivistystoimen jatkamaan sen pohjalta henkilöstösuunnitelman tekemistä yhteistoimintaneuvottelun pohjaksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

40 § MAHDOLLISESTI MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                      Ei ollut.