Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 25.07.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 14.8.2012 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

42 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

43 § KONETÖIDEN OPTIOKAUSI 2013

44 § TALVIHOITOTARJOUSTEN PYYTÄMINEN VUOSILLE 2012-2014

45 § SORATARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 2013-2014

46 § RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTUS

47 § TOIMENPIDEKEHOTUKSET V.2012

48 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN

49 § TIEDOKSI SAATETTAVAT

50 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

51 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   5/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 14.8.2012 klo 18.00 – 18.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                   puheenjohtaja

Salminen Mikko

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Sjöman Miia

Virtanen Pentti                                 pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Mäkelä Pentti

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                                 kh:n edustaja

 

 

ASIAT

 

 

§§  41- 52                                  sivut 47 – 60

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                        Pentti Virtanen                     

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                   Miia Sjöman

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2012 

41 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

42 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kuusikoski Sirpa ja Mäkelä Pentti.

 

 

 

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Koivumäki Elisa ja Sjöman Miia.

 

 

 

 

 

 

 

43 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS

 

Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2010 koskien vuosien 2011-2012 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuodelle 2013.

 

Kaivinkonetyöt:

-         Kaivuyhtymä Niemi, tuntihinnoiteltavat työt ja ruoppaus

-         Hariko-Kaivin, ojan kaivuu, €/jm  hinnoiteltuna

                                       Traktorityöt:

-         Sauvaniemi Rauli

                                       Teiden höyläys ja lanaus

-         Salminen Mikko

                                       Kuorma-autotyöt:

-         Kone Kivimäki

                                       Tienreunojen niitot ja kaavateiden harjaus

-         Pekka Korvala

                                       Nurmikoiden istutus ja hoito

-         Ikaalisten Kumikorjaamo / Jukka Sjöman

 

Päätösehdotus:                Pyydetään urakoitsijoilta hinnantarkistusesitykset optiokaudelle. Mikäli hinnasta ja optiokauden käyttämisestä ei päästä sopimukseen, pyydetään uudet tarjoukset koneteknisistä töistä vuosille 2013-2014.

 

 

Päätös:                            Kuntalain 58 §:n mukaan kokous ei ollut päätösvaltainen tämän pykälän osalta. Kokouksessa läsnä olleista viidestä lautakunnan jäsenestä kolme olivat esteellisiä käsittelemään asiaa. Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

 

 

 

44 § TALVIHOITOTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

 

Auraus- ja hiekoitussopimukset umpeutuivat keväällä 2012. Sopimuksiin ei sisältynyt optiomahdollisuutta.

Tekninen toimisto on valmistellut teiden talvihoidosta tarjouspyynnön (liite 44.1) ja aluekartat, jotka ovat esityslistan liitteinä, kaavatiet (liite 44.2) ja yksityistiet (liite 44.3)

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta pyytää tarjoukset talvihoidosta ajalle 1.10.2012 – 31.5.2014. Tarjouspyynnöt julkaistaan Pohjois-Satakunta- ja Kankaanpään Seutu –lehdissä sekä kunnan kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 § SORATARJOUSTEN PYYTÄMINEN VUOSILLE 2013-2014

 

Nykyisten soratoimitusten kausi päättyy 31.12.2012. Sopimuksiin ei sisältynyt optiomahdollisuutta.

Tekninen toimisto on valmistellut soratoimituksista tarjouspyynnön ja kartat jotka liitteenä 45.1.

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta pyytää tarjoukset soratoimituksista vuosiksi 2013 ja 2014. Tarjouspyynnöt julkaistaan Pohjois-Satakunta- ja Kankaanpään Seutu – lehdissä sekä kunnan kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla.

 

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 § RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

                                      

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                      

                                       Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009, (voimaantulo 1.2.2010)

                                      

                                       Jämijärvellä rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet 2000-luvulla keskimäärin 30 % rakennusvalvonnan menoista.

 

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa.

 

                                       Suomen Kuntaliitto on vuonna 2012 antanut suosituksen maksuperusteista. Suosituksessa todetaan johdantona seuraavaa:

                                       Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettaviksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Maksujen tarkistamista ja muuttamista joka vuosi suositellaan.

 

                                       Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 46.1

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnasta perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2013.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

                                                               tekn.ltk 27.3.2012 § 16

47 § YMPÄRISTÖKATSELMUS / TOIMENPIDEKEHOTUKSET

 

                                            Tekninen lautakunta suoritti ympäristökatselmuksen 5.6.2012 Ikaalistentie – Jämintie – Mielahdentie – Pitkäniementie välisellä alueella sekä teknisen lautakunnan muilla tarpeelliseksi katsomillaan alueilla. Huomautuksia annettiin seuraaville kiinteistöille:

                                                                  

Hinttu             181-401-0007-0068

-         autopurkamon varastoalue epäsiisti

 

Kruunun Hämeenkangas 181-411-0002-0003

-         Karavaani alueella luvaton tynnyrisauna

 

Kruunun Hämeenkangas 181-411-0001-0001

-         Hiihtotunnelin ulkoseinät likaiset

 

Pihlajamäki     181-401-0001-0032

-         talousrakennuksen katto osittain sortunut ja maatilakeskuksen ympäristö epäsiisti

 

Joentausta      181-401-0004-0014

-         huonokuntoinen varastorakennus

 

Välimäki         181-403-0001-0193

-         varasto alue

 

Saari              181-403-0005-0028

-         Romuautoja yksityistien ajoradalla

 

Rajamäki        181-401-0005-0137

-         talousrakennuksen katto osittain sortunut

 

Virta              181-417-0006-0002

-         talousrakennuksen katto osittain sortunut

 

Uusitalo          181-413-0001-0015

-         huonokuntoinen lato

 

Ketola            181-401-0002-0025

-         talouskeskuksen ympäristö epäsiisti

 

Jokipelto        181-411-0002-0186

-         rakennustyömaa ja sen ympäristö epäsiisti

 

Hietamäki       181-401-0002-0047

-         talouskeskuksen ympäristö epäsiisti

 

Lisäksi kehotus annetaan uudelleen seuraaville kiinteistöille joille edellinen toimenpidekehotus postitettu 21.6.2010. Annettua toimenpidekehotusta ei ole noudatettu.

Harju             181-415-0006-0021

-         rakennuspaikka on epäsiisti ja ulkovarastointi turmelee tieltä näkyvää maisemaa

 

Harrinniemi     181-419-0004-0057

-         ranta-alue epäsiisti

 

Mäensivu       181-401-0005-0057

-         huonokuntoinen ulkorakennus

 

Sällilä             181-403-0002-0132

-         tontti on epäsiisti ja ulkovarastointi turmelee tieltä näkyvää maisemaa

 

Perkiömäki     181-419-0004-0048

-         kiinteistöllä olevat rakennukset ovat kaikki huonokuntoisia ja rumentavat maisemaa

 

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta lähettää postitse toimenpidekehotukset huomautuksen saaneille kiinteistöjen omistajille.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus lisäyksellä, että kiinteistölle Saari (181-403-0005-0028) toimenpidekehotus on tarpeeton, koska romuajoneuvot on jo poistettu ajoradalta.

 

 

 

 

48 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-30.6.2012

 

                                            Talouden toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2012 listan liitteenä (liite 48.1).

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

49 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-     ote 146 § Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan maksamisesta kesällä 2012 sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi

-     ote 148 § Poikkeamislupahakemus Jorma Laurila: loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi

-     ote 153 § Lausunto Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasosta ja talousarviosta vuodelle 2013

-         ote 163 § Korjaus- ja energia-avustusten myöntäminen

-         ote 164 § Lausunto poikkeamislupahakemuksesta / Keijo Leppäluoma

-         ote 166 § Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta

-         ote 167 § Lausunto Jämijärven kunnan uusista jätehuoltomääräyksistä

-         ote 168 § Jämin lentobensiiniaseman vuokrasopimus / Kanair Malmi Oy

-         ote 176 § Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjousten käsittely

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-         ote 34 § Kauppakirjan hyväksyminen / Oiva Viljami Juhalan kuolinpesä

-         ote 38 § Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus

-         ote 39 § Arviointikertomus vuodelta 2011

 

Karvia:

-         Alkkian ja Kantin tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen vireilletulo, siihen liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (MRL 63§) ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Posa:

-         Terveysvalvonnan johtajan lausunto Jämijärven kunnan uusista jätehuoltomääräyksistä

Metsänhoitoyhdistys:

-         valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

-         Piia Viitaniemen korvaushakemus

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

50 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

                                            Ei muita asioita.

 

 

 

 

 

 

51 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 18.50.