Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 29.05.2002 9/2002

KokoustiedotAika 04.06.2002 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
149 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 166

150 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Sivu 166

151 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 167

152 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 168

153 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2002 Sivu 169

154 § YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄMIN VESIHUOLTOLINJAT Sivu 170

155 § JÄMIN ALUEEN PROJEKTIEN HALLINTAHANKKEEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Sivu 171

156 § MAA-AINEKSEN VARASTOINTILUPA/JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY Sivu 172

157 § EHDOTUKSET SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI KY:N TALOUSARVIOTA JA -SUUNNITELMAA VARTEN Sivu 173

158 § SOSIAALITOIMISTON KANSLISTIN VIRAN TULEVA TÄYTTÄMINEN Sivu 175

159 § LAUSUNTOPYYNTÖ POIKKEUSLUPAA KOSKEVASTA ASIASTA / AIMO JA MARJA-LIISA NARVI Sivu 176

160 § LASKUTETTUJEN KOIRAVEROJEN POISTAMINEN Sivu 178

161 § POHJOIS-SATAKUNNAN VESIHUOLLON ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE Sivu 179

162 § LISÄMÄÄRÄRAHA/JÄMIJÄRVEN KUNNOSTAMINEN Sivu 180

163 § NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN Sivu 181

164 § HIIHTOHISSIN UUSIMINEN Sivu 182Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2002
KOKOUSAIKA 04.06.2002 kello 19.00 - 20.40
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli SeppäläPOISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 19.00-19.33

ASIAT §§ 149 - 165

149 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

150 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme teki seuraavan työjärjestyksen muutosesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Seuraavaksi käsitellään pykälät 156, 157, 158 ja 163, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen asiajärjestykseen.

_________


151 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Porin kaupunki: Henkilöstön asema Satakunnan alueellista pelastustointa perustettaessa

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2002

- Tiehallinto: Yleisten teiden linja-autopysäkkien katosten siirtyminen Tiehallinnon vastuulle

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi - huhtikuu 2002

- Mela, Lomituspalvelut: Luonnos uudeksi toimeksiantosopimukseksi

- Työsopimus


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

152 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 22.05.2002

- Jämijärven puolesta -yhdistys, hallituksen kokous 13.05.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


______

153 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2002

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2002 valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se jaetaan kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

154 § YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄMIN VESIHUOLTOLINJAT

Jämin jätevesi ja puhdasvesi -hanke etenee. Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen kanssa on sovittu, että projektista laaditaan yhteistyösopimus, jossa sovitaan hankkeen vastuista, tehtävistä, kustannuksista ja aikataulusta. Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä 154.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

155 § JÄMIN ALUEEN PROJEKTIEN HALLINTAHANKKEEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

Jämin alueen projektien hallintahankkeen ohjausryhmä on käsitellyt kokouksessaan 2.5.2002 projektin henkilöstöjärjestelyjä 1.5.2002 alkaen. Järjestelyillä pyritään yhteensovittamaan ja maksimoimaan saatava hyöty yhdessä Jämi-Säätiön käynnistämän Marke-projektin kanssa.

Käyttämällä samoja henkilöitä molemmissa projekteissa tiivistetään hanketyötä.

Jämi-Säätiö on valitsemassa Marke-projektin projektipäälliköksi Pia Koskelaa. Säätiö pitää asiasta puhelinkokouksen ennen kunnanhallituksen kokousta.

Hallintahankkeen ohjausryhmän esitys projektin henkilöjärjestelyiksi 1.5.2002 on seuraava:

työaika kk-palkka maksetaan (80%)

- hankekoordinaattori

Erkki Knuuttila 80 % 3.027,50 € 2.422,00 €

- projektipäällikkö

Pia Koskela 20 % 1.450,00 € 290,00 €

Jämi-Säätiön osalta henkilöiden prosenttiosuudet ovat päinvastoin.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämin alueen projektien hallintahankkeen henkilöstö- ja palkkajärjestelyt 1.5.2002 alkaen ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

156 § MAA-AINEKSEN VARASTOINTILUPA/JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY

Jämin Hiihtotunneli Oy on käynnistänyt hiihtotunnelin/lumimaahallin rakennustyöt.

Pohjatöiden yhteydessä joudutaan kuorimaan pintamaita n. 3000 m3, jotka joudutaan tilapäisesti varastoimaan (läjittämään) muualle. Maat käytetään myöhemmin hiihtotunnelin ympäristön maisemointiin.

Hiihtotunneli Oy on anonut lupaa varastoida ko. 3000 m3:n pintamaat Jämi-Säätiön vuokraamalle alueelle ns. alakentän itäpäähän. Kartta liitteenä nro 156.1.

Jämi-Säätiön suostumus saadaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle luvan tilapäisesti varastoida hiihtotunnelin pohjan pintamaat oheiseen liitteen mukaiselle alueelle.

Paikalle varastointi hyväksytään 2 vuoden ajaksi, aika päättyy 31.5.2004. Varastoidut pintamaat tulee käyttää hiihtotunnelin ympäristön maisemointiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana toimi tämän pykälän osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja pöytäkirjanpitäjänä toimi kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

______

Perusturvalautakunta 80 § 21.05.2002

157 § EHDOTUKSET SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI KY:N TALOUSARVIOTA JA -SUUNNITELMAA VARTEN

Perusturvaltk 80 § Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 15 §:ssä todetaan, että talousarviota ja suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Tämän perusteella sairaanhoitopiiri pyytää esityksiä kuntayhtymän talouden ja toiminnan kehittämisestä vuosien 2003-2005 talousarviota varten.

Lausunnon yhteydessä toivotaan kannanottoa siihen, miten sairaanhoitopiirissä meneillään oleva rakennemuutostyö on kunnan kannalta edennyt. Erityisesti toivotaan näkemystä siitä, otettaisiinko Satakunnassa käyttöön erikoissairaanhoitoa koskeva erikseen määriteltävä sopimusjärjestelmä vai jatketaanko nykyisin käytössä olevaa neuvottelumenettelyä ns. kuntakierroksineen.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittäisi ehdotuksenaan seuraavaa:

1 Kuntayhtymän tulee sopeuttaa henkilöstönsä ja toimintansa rakennemuutoksen mukaiselle palvelutarpeen edellyttämälle tasolle.

2. Sairaanhoitopiirin tulee konsultoida perusterveydenhoitoa ja kuntien sosiaalitointa oikean jatkohoitopaikan määrittämiseksi potilaan palautuessa erikoissairaanhoidosta. Tämä edellyttää tutustumista paikan päällä jatkohoitopaikkoihin.

3. Tärkeänä pidetään mielenterveyspalvelujen kehittämistä perusterveydenhuollon ja avohuollon kautta

4. Rakennemuutostyö on kuntamme kohdalla edennyt kohtuullisesti. Toisaalta peruskuntien odottamat kustannussäästöt eivät ole toteutuneet

5. Pidämme nykyisin käytössä olevaa neuvottelumenettelyä sopivampana

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------

KH 157 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

______

Perusturvalautakunta 84 § 21.05.2002

158 § SOSIAALITOIMISTON KANSLISTIN VIRAN TULEVA TÄYTTÄMINEN

Perusturvaltk 84 § 

Kanslisti Terttu Uusitalo jää eläkkeelle 1.5.2003. Terttu on suunnitellut osa-aikaeläkkeelle siirtymistä helmikuun 2003 alusta. Tämän perusteella on todennäköistä, että hän jäisi virastaan kokonaan pois helmikuun alusta 2003 lukien. Hänellä on kuitenkin lisäksi lomia niin paljon pitämättä, että hän tulisi olla marraskuun alusta n. puolet työajastaan vapaalla .

Virka olisi hyvä saada täytetyksi siten, että he voisivat olla yhtä aikaa viranhoidossa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että virka voitaisiin julistaa haettavaksi siten, että se voitaisiin täyttää joulukuun 2002 alusta lukien.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------

KH 158 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Samassa yhteydessä tulee käydä läpi sosiaalitoimiston ja yleisen toimiston väliseen työjakoon ja yhteistyöhön liittyvät asiat (esim. edunvalvonta, vuokra-asuntoasiat ja työllistämispalvelu)

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

______

Tekninen lautakunta 81 § 16.05.2002

159 § LAUSUNTOPYYNTÖ POIKKEUSLUPAA KOSKEVASTA ASIASTA /

AIMO JA MARJA-LIISA NARVI

Tekninen ltk 81 § Ympäristöministeriö pyytää kunnan lausuntoa Aimo ja Marja-Liisa Narvin valituksesta, joka on päivätty 19.6.2000 ja osoitettu Turun hallinto-oikeudelle. Lausuntopyynnön liitteenä asiakirjat, jotka palautetaan.

Tiivistelmä Narvien lupa-asioista ja niihin mahdollisesti liittyvistä tekijöistä oleellisimmilta osin:

On tapahtunut seuraavasti:

- Aimo Juhani ja Marja-Liisa Narvin poikkeuslupahakemus, joka on päivätty 7.12.1999, on saapunut Jämijärven kuntaan 7.12.1999 koskien vapaa-ajan asunnon (kerrosala 67,0 mē) rantasaunan (kerrosala 21,5 mē) luvanhakemista.

Hakija on toimittanut seuraavilta naapureilta/tiloilta suostumuksen rakentamiseen:

- Lehtoranta 2:46

- Saarenperä / Lahti 2:66

- Hietaranta 15:0

- Kesäniemi 2:62

Kunta on kuullut tilan Tirhiä 2:72 omistajia, jotka ovat ilmaisseet vastustavansa poikkeusluvan myöntämistä.

- Tirhiän tilan rakentamista koskien on jälkeenpäin ilmennyt luvaton rakentaminen, joka ilmenee oheiseksi liitetystä teknisen lautakunnan päätöksestä 94§ 07.06.2001, 118§ 05.07.2001 ja 178§ 04.10.2001.

- Narvit omistavat Hakalan tilan Rno 2:73, joka muodostuu kolmesta erillisestä palstasta. Lisäksi he omistavat Mielahden vastarannalla tilan Rantamuori Rno 3:60, jolla ei ole rakennuksia (karttaliite).

- Lounais-Suomen ympäristökeskus on 24.5.2000 tehnyt hylkäävän poikkeamispäätöksen, josta hakijat ovat valittaneet Turun hallinto-oikeudelle 5.7.2000 päivätyllä kirjelmällä.

- Aimo ja Marja-Liisa Narvi ovat 1.8.2000 päivätyllä hakemuksella, joka on saapunut kuntaan 4.8.2000, hakeneet lupaa rantasaunan rakentamiseen (maatilaa palveleva sauna) ko. rakennuspaikalle.

Tällöin Narvit toimittivat lupahakemukseen liittyen naapurien suostumukset lukuun ottamatta tilaa Tirhiä 2:72. Tirhiän tilan osalta naapurien kuulemisen suoritti kunta, huomautuksia ko. lupahakemuksen suhteen ei Tirhiä 2:72-tilan osalta määräaikana esitetty.

- Tekninen lautakunta myönsi haetun rakennusluvan 17.8.2000 § 110 tekemällään päätöksellä.

- Rakennus oli rakennettu lähes valmiiksi kunnes Korkein hallinto-oikeus teki päätöksen lainvastaisen rakennusluvan purkamista koskevasta asiasta Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hakemuksen perusteella.

- Tämän jälkeen Narvit ovat laittaneet vireille poikkeamishakemuksen Lounais-Suomen ympäristökeskukselle em. saunarakennusta koskien ja siitä on tekninen lautakunta antanut lausunnon 28.2.2002.

- Tirhiä-tilan omistajat ovat hakemassa poikkeamislupaa Lounais-Suomen ympäristökeskukselta huvilarakennuksen rakentamiselle (kerrosala 80 mē), jota koskeva hakemus on jätetty kuntaa lausuntoa varten 18.4.2002.

Päätös: Lausuntonaan tekninen lautakunta puoltaa yksimielisesti poikkeamisluvan myöntämistä Aimo ja Marja-Liisa Narville ja katsoo, että täten alueen maanomistajien oikeudenmukainen kohtelu rakentamisen suhteen toteutuu.

----------

KH 159 §              Esityslistan liitteenä teknisen lautakunnan asiaa koskevat käsittelyt. Liite 159.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan lausuntoon perustuen puoltaa Aimo ja Marja-Liisa Narvin poikkeamisluvan myöntämistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

160 § LASKUTETTUJEN KOIRAVEROJEN POISTAMINEN

Jyrki Koivula on anonut laskutettujen koiraverojen poistamista vuosilta 1997, 1999, 2000 ja 2001 yhteensä 400 markkaa, koska koira on kuollut ennen verojen määräytymisvuotta. Muutosilmoitus on jäänyt aikanaan tekemättä.

Vuodelta 1998 he ovat kuitenkin suorittaneet veron.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei saatujen tietojen pohjalta ole mahdollista poistaa Jyrki Koivulalta laskutettuja koiraveroja vuosilta 1997, 1999, 2000 ja 2001.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

161 § POHJOIS-SATAKUNNAN VESIHUOLLON ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE

Pohjois-Satakunnan vesihuollon alueellisesta kehittämishankkeesta on tehty ensimmäiset avustuspäätökset.

Koska avustuspäätökset poikkeavat osin hakemuksen tavoitteista, tulee ennen hankkeen toteutuksen jatkamista päättää eräistä päätösten ehdoista.

Kuntien päätösten tueksi järjestetään Kankaanpään kaupunginvaltuuston istuntosalissa 5.6.2002 kelo 13.00 kuntien yhteinen neuvottelu.

Kuntia on pyydetty nimeämään edustajansa tilaisuuteen.

Kehittämishanke koskee Jämijärveä ainoastaan vesihuoltoyhteistyön kehittämisselvityksen osalta.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa neuvotteluun.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajikseen neuvotteluun Juhani Viilon ja Juhani Rajalan.

________

162 § LISÄMÄÄRÄRAHA/JÄMIJÄRVEN KUNNOSTAMINEN

Länsi-Suomen Ympäristölupavirasto on pyytänyt lisäselvityksiä hakemukseen, joka koskee pohjapadon rakentamista Jyllinjoen yläosalle.

Mm. vettymisestä aiheutuvien haittojen laskeminen sekä arvio hankkeen kokonaishyödystä sekä kiinteistökohtainen hyödynarvio niiden tilojen osalta, joille mahdollisesti aiheutuu vahinkoa tai haittaa joudutaan teettämään kunnan ulkopuolisella taholla. Jotta em. asioita voidaan laskea pitää alueista olla tarkat kartat. Näiden karttojen ja maastotöiden tekemiseen tarvittava määräraha on noin 7.800 - 8.000 euroa.

Lisäksi myöhemmin tulee kustannuksia vielä asiapapereiden laatijan palkkioista. Asiapapereiden laatijan tulee olla riittävän asiantuntemuksen omaava henkilö.

Projektisihteeri Kati Mansikkamäki on anonut kunnanhallitukselta lisämäärärahaa ko. toimenpiteisiin.

Liitteenä nro 162.1 on tarjoukset karttojen laatimiseksi vettymishaittojen laskemiseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osoittaa hankkeelle 8000 €:n lisämäärärahan kunnanhallituksen kehittämisrahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

163 § NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu tälle vuodelle yritysten kautta tapahtuvaan työllistämiseen 4040 euroa ja kunnan suoraan työllistämiseen 5000 euroa. Henkilömääräisesti yritykset työllistäisivät 12 henkilöä ja kunta n. 30 nuorta.

Yritysten tukemiseen kunta myöntää 340 €/yritys. Kunta työllistää nuoren kahdeksi viikoksi, jolloin palkka on 170 €.

Määräaikaan saapui hyväksyttäviä 15 yritystukihakemusta. Kahden viikon kesätyötä haki yhteensä 14 nuorta, joista kaksi ei ollut jämijärveläisiä.

Koska toimikunnan hyväksymiä yritystukihakemuksia oli enemmän kuin määrärahan mukaan on mahdollista myöntää, esitetään kunnan suorasta työllistämisrahasta siirretään 1.050 euroa yritystukeen.

Esityslistan liitteenä 163.1. pöytäkirja yritysten tukikäsittelystä, 163 .2. yhdistelmä kunnan kesätyön hakijoista ja 163.3. ilmoitus yrityshausta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä työryhmän esityksen yritystukien myöntämisestä

2. hyväksyä nuorten kesätyön hakijat

3. ettei kahdelle hakijalle, jotka eivät ole jämijärveläisiä, myönnetä kesätyötä

4. että yritystukien aiheuttama ylitys katetaan suorasta työllistämisrahasta syntyvällä säästöllä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että seuraavan talousarvion käsittelyn yhteydessä otetaan esiin mahdollisuus maksaa yritystukea myös Jämijärvellä toimiville ei-jämijärveläisille yrityksille, jotka työllistävät jämijärveläisiä nuoria.

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli asiantuntijana kokuksessa tämän asian käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta klo 19.33.

________

Vapaa-aikalautakunta 19 § 29.05.2002

164 § HIIHTOHISSIN UUSIMINEN

Vapaa-aikaltk 19 §

Esitys: Hiihtohissin uusimistarpeesta on keskusteltu koko 90-luvun ajan. Hanketta ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuus toteuttaa, koska laitetarjoukset myös käytettyjen hissien osalta ovat olleet 300.00 - 500.000 mk luokkaa. Hanke on kuitenkin uudelleen ajankohtainen, koska siitä on saatu oleellisesti edullisempi tarjous (Laitetarjous n. 25.000 €) Vintertec Offshore Oy Ltd on tehnyt myyntitarjouksen laskettelurinteen länsipuolelle sijoitettavasta 230 metrin sompahissistä, jolla käyttötunteja on 4000 t. Hissi on rakennettu vuonna 1987. Kokonaishinnaksi tulisi sähkö-, maansiirto- ja asennustöiden jälkeen n. 43.000 €.

Päätös: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle hissin hankkimista. Hissiin varattaisiin rahat vuoden 2003 talousarvioon. Jämin Jänne ry:n kanssa keskusteltaisiin talkooavusta sekä tilapäisestä rahoituksesta, koska laitetoimitustarjous on voimassa 30.6.2002 asti. Vapaa-aikalautakunta nimesi neuvottelijoiksi puheenjohtaja Kimmo Ristimäen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen sekä vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmalan.

----------

KH 164 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että valmistelua jatketaan vapaa-aikalautakunnan esityksen pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________