Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 10.05.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 05.06.2012 klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

32 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

33 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE VUONNA 2012

34 § MARKKALAN RIVITALO B:N VESIKATTEEN PURKUTYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY

35 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

36 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

37 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

38 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   4/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 5.6.2012 klo 9.00 – 9.55

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko (varapj.)                           puheenjohtaja

Kuusikoski Sirpa

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Kotaoja Kristiina                                          varajäsen

Koivunen Timo                                            varajäsen

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                             pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sorvali Timo

Sjöman Miia

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Uusi-Rasi Ari                                         kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§  31- 40                                  sivut 35 – 46

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                        Pentti Virtanen               

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                        Olavi Koivuniemi

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2012 

31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

32 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Koivumäki Elisa ja Koivuniemi Olavi

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Koivumäki Elisa ja Koivuniemi Olavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

33 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE VUONNA 2012

 

Tekn.ltk 27.3.2012 § 12

Jämijärven kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraista avustusta ns. ”pikkuteille”. Talousarviossa pikkuteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen on varattu 6000 euron määräraha.

                      Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustusta voi hakea tielle, jonka pituus on vähintään 300 metriä. Avustettavan tien pituudesta vähennetään omavastuuosuus seuraavasti:

                      50m/ vakituinen asunto ja 150m/ loma-asunto.

                      Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa- ajan asunnoille johtaville teille, eikä metsäautoteille.

                      Avustusta maksetaan vuoden 2011 kuittien perusteella.

 

Päätösehdotus:                Yksityistieavustukset ns. pikkuteille ilmoitetaan haettavaksi 27.04.2012 mennessä. Avustuksen hakemisesta ilmoitetaan Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu – lehdissä sekä kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Tekn.ltk 5.6.2012 § 33

 

                                       Kunnan talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen 6.000 euron määräraha. Kunnossapidon avustushakemuksia on jätetty 13 kpl:tta ja peruskorjausavustuksia 2 kpl:tta.

 

                                       Avustusten viimeinen jättöpäivä oli 27.4.2012 ja hakuperusteet olivat seuraavat:

 

                                       Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon, jos tien vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta ja siihen käytettävä tien pituus on vähintään 300 metriä.

 

 

 

 

                                       Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 50 m / asunto ja 150 m / loma-asunto.

 

                                       Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen. Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio. Peruskunnostuksen osalta tiellä ei ole pituusvaatimusta.

 

                                       Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.             

 

Päätösehdotus:                1. Kunnossapitoavustuksena maksetaan avustettavalle tienosalle (= tien pituus vähennettynä omavastuuosuudella) 320 € / km, liitteen 33.1 mukaisesti.

 

                                       2. Peruskorjausavustusta maksetaan haetuille teille liitteen 33.2 mukaisesti

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

 

34 § MARKKALAN RIVITALO B:N VESIKATTEEN PURKUTYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY         

 

Tekn. ltk 17.4.2012 § 26  

                                       Jämijärven kunta on pyytänyt Markkalan rivitalo B:n vesikaton purkutyöstä tarjoukset 10.04.2012 klo 12.00 mennessä.

                                      

                                       Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yhdistyksiltä:

-         Lions Club Jämijärvi

-         Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura

-         Jämijärven Työväenyhdistys

-         Jämin Jänne

-         Tykköön koulupiirin kyläyhdistys

-         VPK Jämijärvi

-         Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Jämijärven Työväenyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ja Lions Club Jämijärvi. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, kanslisti Kirsi Leppihalme ja kanslisti Riikka Koivumäki. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjousten avaamispöytäkirja. Liite 26.1.

 

Edullisimman tarjouksen jätti Jämijärven työväenyhdistys ry, 1 000 € (alv 0%)

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy Jämijärven työväenyhdistys ry:n tekemän tarjouksen.

 

 

Päätös:                            Kuntalain 58 §:n mukaan kokous ei ollut päätösvaltainen tämän pykälän osalta. Kolme teknisen lautakunnan jäsentä, Sorvali Timo, Kotaoja Kristiina ja Mäkelä Pentti olivat esteellisiä käsittelemään asiaa, poissa Kuusikoski Sirpa. Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 

 

Tekn. ltk 05.06.2012 § 34

                                       Edellisessä kokouksessa (17.4.2012) puheenjohtaja totesi, että lautakunta ei ollut päätösvaltainen 26 §:n osalta, koska lautakunnan jäsenistä kolme olivat esteellisiä käsittelemään asiaa ja yksi jäsen oli poissa. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen  

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään Jämijärven työväenyhdistys ry:n tekemä tarjous.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

35 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

 

                                       Jämijärven kunnan jätehuoltomääräysten päivittäminen kokonaisuudessaan on tarpeen. Jätehuoltomääräysten päivittämisen taustalla on uusi jätelaki (646/2011), joka astui voimaan 1.5.2012. Kunnan nykyiset, voimassa olevat jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2003.

 

                                       Esityslistan liitteenä ovat voimassaolevat jätehuoltomääräykset vuodelta 2003 (liite 35.1) sekä luonnosehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi (liite 35.2).

 

                                       Tekninen lautakunta asettaa liitteenä olevan ehdotuksen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi yleisesti nähtäville ja varaa kiinteistöjen haltijoille sekä muille jätteen tuottajille, joihin jätehuoltomääräysten muuttamisella voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta.

 

                                       Jätehuoltomääräysten luonnosehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY- keskukselta, Pohjois- Satakunnan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymältä (Posa), Kankaanpään kaupungin tekniseltä keskukselta sekä Jämijärven kunnan kunnanhallitukselta.

 

                                      

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy jätehuoltomääräysluonnosehdotuksen, asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville ja varaa asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Lisäksi jätehuoltomääräysluonnoksesta pyydetään lausunnot Varsinais- Suomen ELY- keskukselta, Posalta, Kankaanpään kaupungin tekniseltä keskukselta sekä Jämijärven kunnan kunnanhallitukselta.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                      

 

 

 

36 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 116 § Kauppakirjan hyväksyminen / Ari ja Sanna Niittylahti

-         ote 117 § Raha-avustushakemus Vanhainkodin ja Kielokodin puistoaluetta varten

-         ote 135 § Aloituslupa-anomus / Esa Kujala

-         ote 136 § Aloituslupa-anomus / Matti Sirkiä

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-         Kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2011

 

Kankaanpään Tekevät ry:

-         Sopimus SER-romun vastaanotosta

 

Ramboll Finland Oy:

-         Konsulttitoimeksiannon tilausvahvistus

 

Skapat Energia Oy:

-         Sähkönhankintapalvelusopimus

 

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.                                         

 

 

 

 

 

 

 

37 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN SIIVOUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Kunnan toimitilojen ylläpitosiivouksesta on pyydetty uudet tarjoukset 15.05.2012 mennessä ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013. Tarjouspyynnön hakivat:

-         Siivouspalvelu Seirva

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         Temppi Oy

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Kohteisiin tutustumiskierrokselle osallistui 17.4.2012 klo 10.00 alkaen:

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

-         Siivouspalvelu Seirva

sekä kunnan edustajina kanslisti Riikka Koivumäki, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä koulun ja kirjaston osalta rehtori Rolf Björkman sekä kanslisti Ritva Mäkinen.

 

Tarjouksen määräaikaan (15.5.2012 klo 12.00) mennessä jättivät:

-         Siivouspalvelu Seirva

-         Kilita Puhtauspalvelut Oy

Tarjousten avauksen 15.05.2012 suorittivat rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto sekä sihteerinä toiminut kanslisti Riikka Koivumäki. Liitteenä tarjousten avaamispöytäkirja (liite nro 37.1).

Jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja suoritettiin tarjousten hintavertailu. Valintaperusteena oli siivouskohteiden ylläpitosiivousten kuukausihintojen yhteenlaskettu edullisin kokonaishinta. Edullisimman tarjouksen jätti Siivouspalvelu Seirva.

 

Ehdotus:                               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Siivouspalvelu Seirvan tekemän tarjouksen hyväksymistä.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

38 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Talousarvion investointisuunnitelmassa on Vanhainkodille varattu vuodelle 2012 yhteensä 37.00 euron määräraha lukitusjärjestelmän uusimiseen sekä ilmastointijärjestelmän muutostöihin.

 

Rakennuspäällikkö pyysi ilmastointijärjestelmän muutostöistä tarjouksen Pirkanmaan Automaatiokeskus M.E.L.O Oy:ltä ja Schneider Electric Buildings Finland Oy:ltä.

 

Edullisimman tarjouksen jätti Pirkanmaan Automaatiokeskus M.E.L.O Oy, hintaan 28 041,99 euroa (alv 0%).

 

 

Päätösehdotus:                     Hyväksytään Pirkanmaan Automaatiokeskus M.E.L.O Oy:n jättämä

28 041,99 euron tarjous.

 

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

 

 

39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.55.