Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 1.3..2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 27.3.2012 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

12 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE

13 § ONGELMAJÄTEKERÄYS

14 § POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA

15 § HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU TARJOUKSET

16 § YMPÄRISTÖKATSELMUS

17 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

18 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN NIMEÄMINEN

19 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   2/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 27.3.2012 klo 18.00 – 18.55

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                     puheenjohtaja

Mikko Salminen

Sirpa Kuusikoski

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Miia Sjöman

Pentti Mäkelä

Pentti Virtanen                                   pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                     kh:n edustaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

 

§§ 10 -  21                                 sivut 10 - 25

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen  

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski               Pentti Mäkelä

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto 3.4.2012 

10 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                      

 

 

 

 

 

11 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kuusikoski Sirpa ja Mäkelä Pentti.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

12 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE VUONNA 2011

 

 

                      Jämijärven kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraista avustusta ns. ”pikkuteille”. Talousarviossa pikkuteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen on varattu 6000 euron määräraha.

                      Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustusta voi hakea tielle, jonka pituus on vähintään 300 metriä. Avustettavan tien pituudesta vähennetään omavastuuosuus seuraavasti:

                      50m/ vakituinen asunto ja 150m/ loma-asunto.

                      Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa- ajan asunnoille johtaville teille, eikä metsäautoteille.

                      Avustusta maksetaan vuoden 2011 kuittien perusteella.

 

Päätösehdotus:                Yksityistieavustukset ns. pikkuteille ilmoitetaan haettavaksi 27.04.2012 mennessä. Avustuksen hakemisesta ilmoitetaan Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu – lehdissä sekä kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

13 § ONGELMAJÄTEKERÄYS

                                        

                                       Kunnassa on vuosittain järjestetty ongelmajätekeräystempaus alkukesästä.

                                       Ongelmajätekeräys suoritetaan to 14.06.2012 seuraavan aikataulun mukaisesti;

 

                                       - Suurimaan koulu                     9.00 – 9.45

                                       - Kuusijoen entinen kauppa       10.00 – 10.45

                                       - Tykköön koulu 11.00 – 11.45

                                       - Palokosken koulu                   12.00 – 12.45

                                       - Vihun Möökeli 13.00 – 13.45

                                       - Vauhdin lava                          14.00 – 14.45

                                       - Kunnan varasto (Puhdistamontie) 15.00 – 18.00

 

                                       Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:

-         jäteöljyt

-         akut

-         raskasmetalleja sisältävät paristot

-         lääkkeet

-         maalit, liimat ja lakat

-         liottimet

-         elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.

-         elohopeaa sisältävät loistelamput

-         torjunta-aineet ja myrkyt

-         hapot ja emäkset tms. kemikaalit

 

                                       Ongelmajätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin lajiteltuna.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta päättää järjestää ongelmajätekeräyksen to 14.06.2012 klo 9.00 alkaen esitetyn aikataulun mukaisesti.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                           

                     

 

 

 

 

14 § POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA  

 

Kankaanpään ja Jämijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistui 31.01.2012. Suojelusuunnitelma toteutettiin VARELY:n, Kankaanpään kaupungin, Tykistöprikaatin, Länsi-Suomen Huoltorykmentin, Satakunnan pelastuslaitoksen, Jämijärven- ja Palojoen vesiosuuskuntien sekä Jämijärven kunnan yhteistyönä. Suojelusuunnitelman laati geologi Lauri Joronen.

Pohjavesialueiden suojelun tärkein tavoite on olemassa olevien riskien minimointi ja uusien riskien välttäminen. Suunnitelman tavoitteena on toimia ohjeena viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa ja lupahakemusten käsittelyssä. Pohjavesien suojelusuunnitelma kattaa Kankaanpäässä ja Jämijärvellä yhteensä yhdeksän pohjavesialuetta.

 

Pohjavesien suojelusuunnitelma on nähtävillä teknisen toimiston ilmoitustaululla.

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

15 § HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU TARJOUKSET

 

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Hevoshaanalueen I-vaiheen kunnallisteknisten suunnitelmien päivittämisestä. Alkuperäiset suunnitelmat ovat vuodelta 1992. Suunnittelualue I sisältää 15 omakotitalotonttia ja 3 rivitalotonttia.

Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 16.03 2012 klo 15.00.

 

Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle yritykselle/suunnittelijalle:

-         FCG Finish Consulting Group Oy / Jani Sillanpää, Tampere

-         Jokela Tapani, Ikaalinen

-         Ramboll Oy, Pori

 

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, Ramboll Oy:ltä ja FCG Finish Consulting Group Oy:ltä.

Tapani Jokela ilmoitti puhelimitse 7.3.2012 ettei tule jättämään tarjousta.

 

                                       Halvimman tarjouksen jätti Ramboll Oy, 16.900 € (alv 0%)

                                       Liitteenä 15.1. tarjousten avaamispöytäkirja.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy Ramboll

                                       Oy:n jättämän, edullisimman tarjouksen.

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin.                           

 

 

 

 

 

                                            tekninen lautakunta 24.3.2010 § 19

16 § YMPÄRISTÖKATSELMUS

 

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)166 § 1.mom:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

                                       MRL 166 § 2.mom: Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

                                       MRL 167 § 1mom:n mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

                                       MRL 169 §1.mom varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

                                       MRL 169 § 2mom:n asemakaava- alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain 166, 167 ja 169 §: ien ym. määräysten noudattamiseksi kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtiva tekninen lautakunta suorittaa ympäristökatselmuskatselmuksen.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen v. 2010  Kirkonkylä- Tykkööntie- Kuusijoentie- maantie 23- Palojoentie- maantie 261- Kirkonkylä välisellä alueella. Lautakunta päättää kokouksessaan katselmuksen ajankohdan. Samalla tarkastetaan kohteet, joille on annettu toimenpidekehotus 26.10.2007. Lista kohteista esityslistan liitteenä 19.1.

                                       Katselmuksesta ilmoitetaan Kankaanpään- Seutu- ja Pohjois- Satakuntalehdissä sekä kuntatiedotteessa.

 

Päätös:                            Ympäristökatselmus suoritetaan päätösehdotuksen mukaisella alueella, samanaikaisesti kuin koulujen kiinteistökatselmus eli tiistaina 1.6.2010, lähtö kunnanvirastolta klo 8.00.

 

                                       Pyydetään kirjallinen selvitys (kirjattuna kirjeenä) niiltä, jotka ovat jättäneet noudattamatta 26.10.2007 annettua toimenpidekehotusta. Selvitys on annettava kahden (2) viikon kuluessa siitä kun selvityspyyntö on vastaanotettu.

 

Tekninen lautakunta 27.3.2012 § 16

Suoritetun ympäristökatselmuksen jälkeen pyydettiin kirjallinen selvitys seuraavilta kiinteistöiltä:

                                       Ketola                181-401-0002-0025

                                       - rakennuspaikka epäsiisti

                                       Ojaluoma          181-417-0006-0009

                                       - huonokuntoinen suuli

                                       Kärrysoja          181-413-0006-0011

                                       - huonokuntoinen lato

                                       Harju                 181-415-0006-0021

                                       - rakennuspaikka epäsiisti

                                       Harrinniemi       181-419-0004-0057

                                       - epäsiisti ranta-alue

                                       Mansikkamäki 181-417-0004-0018

                                       - epäsiisti ”peltihökkeli”

                                       Mäensivu           181-401-0005-0057

                                       - huonokuntoinen ulkorakennus

                                       Sällilä                181-403-0002-0132

                                       - epäsiisti tontti ja ulkovarastointi turmelee tielle näkyvää maisemaa

                                       Perkiömäki        181-419-0004-0018

                                       - huonokuntoiset rakennukset kiinteistöllä

                                       Maja                  181-413-0002-0006

                                       - autonromut kiinteistön piha-alueella

                                       Soini                  181-401-0005-0123

- huonokuntoinen varastorakennus ja ulkovarastointi turmelee tieltä näkyvää maisemaa

                                       Vanha-Rasi        181-419-0002-0038

                                       - romut turmelevat tieltä näkyvää maisemaa

                                       Saari                  181-403-0005-0028

                                       - autonromujen varastointi

                                       Hietamäki          181-401-0002-0047

                                       - rakennusten ympäristö on epäsiisti

                                       Avento               181-411-0001-0326

                                       - rakennuksen ympäristö epäsiisti ja ulkovarastointi taajama-alueella

 

                                       Selvitys saatiin seuraavilta:

                                       Ojaluoma          181-417-0006-0009

                                       Kärrysoja          181-413-0006-0011

                                       Soini                  181-401-0005-0123

                                       Saari                  181-403-0005-0028           

                                       Avento               181-411-0001-0326

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta suorittaa katselmuksen niillä kiinteistöillä joilta ei ole selvitystä saatu. Lisäksi lautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen Ikaalistentie – Jämintie – Mielahdentie - Pitkäniementie välisellä alueella. Ympäristökatselmuksen ajankohta päätetään kokouksessa.

                     

 

Päätös:                            Ympäristökatselmus suoritetaan tiistaina 5.6.2012, lähtö kunnanvirastolta klo 9.00. Katselmus suoritetaan seuraavilla kiinteistöllä:

 

                                       Hietamäki           181-401-0002-0047

                                       - rakennusten ympäristö on epäsiisti

                                       Mäensivu            181-401-0005-0057

                                       - huonokuntoinen ulkorakennus

                                       Sällilä                  181-403-0002-0132

                                       - epäsiisti tontti ja ulkovarastointi turmelee tielle näkyvää maisemaa

                                       Perkiömäki         181-419-0004-0018

                                       - huonokuntoiset rakennukset kiinteistöllä

                                       Ketola                181-401-0002-0025

                                       - rakennuspaikka epäsiisti

                                       Harrinniemi         181-419-0004-0057

- epäsiisti ranta-alue

Lisäksi lautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen Ikaalistentie – Jämintie – Mielahdentie - Pitkäniementie välisellä alueella.

                                      

Katselmuksesta ilmoitetaan Kankaanpään Seudussa ja Pohjois- Satakunnassa sekä kuntatiedotteessa.

 

                     

 

 

 

17 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 27 § Lausunto poikkeamislupahakemuksesta / Lähteenmäki Oili

-         ote 33 § Lausunto poikkeamislupahakemuksesta / Vekka Hannu ja Ulla-Maija

-         ote 34 § Hulevesitulvariskien alustava arviointi Jämijärven kunnassa

-         ote 36 § Yksikönjohtajan varallaolokustannusten jakautuminen / Jämijärven VPK:n esitys

-         ote 53 § Jämin yleiskaava / vastineet

-         ote 69 § Kunnan edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2012

-         ote 72 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna 18.5.2012

-         ote 73 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna kesällä 2012

-         ote 74 § Maa-aineslupahakemus 2012-0001 Jyrki ja Susanna Koivumäki

-         ote 76 § Kankaanpään ja Jämijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

-         ote 78 § Poikkeamislupahakemus / Sillanmäki Markus ja Maria

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-         Jämi-Jylli yksityistien hoidon ja ylläpidon siirtäminen valtiolle

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         kertaraportti 10.2.2012

 

                                       Rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset 1.1.-16.3.2012

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

18 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN NIMEÄMINEN

 

Uusi jätelaki tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useita siirtymäkausia, mutta kunnallinen jätehuolto jatkuu pääosin ennallaan.

 

Uuden jätelain 23 §:ssä mainitaan, että kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen. Tämä muutos tulee voimaan heti lain voimaantullessa 1.5.2012. Uudesta jätelaista ei aiheudu kunnalle mainittavia lisätehtäviä eikä se edellytä suurta muutosta kunnan hallintosääntöön. Uusi jätelaki selkeyttää kunnalle säädettyjen viranomaistehtävien hoitamista.

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen määritellään valtuuston päätöksellä hallintosäännössä. Hallintosääntöä on tarpeen täsmentää, lisäämällä siihen maininta kunnan jätehuoltoviranomaisesta ja siitä, että jätehuoltoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset.

 

Voimassa olevassa Jämijärven kunnan hallintosäännössä (41 §) on teknisen lautakunnan tehtäväksi määritelty kunnan jätehuollosta vastaaminen. Näin ollen on tarkoituksenmukaista nimetä tekninen lautakunta jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtivaksi jätehuoltoviranomaiseksi.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuus-

                                       tolle, että kunnan hallintosääntöä muutetaan teknisen toimialan osalta

                                       seuraavasti.

Hallintosäännön kohtaan lautakunnan tehtävät tehdään lisäys: Tekninen lautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena ja sen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset;

-         jätehuoltomääräysten hyväksyminen

-         jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen

-         jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen

-         jätemaksutaksan hyväksyminen

-         jätemaksujen maksuunpano

-         jätemaksumuistutusten käsittely

-         jätemaksujen kohtuullistamispäätökset.

 

 

 

Päätös:                                 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

19 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Seuraava teknisen lautakunnan kokous päätettiin pitää 17.4.2012 klo 18.00.

 

 

 

 

 

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.