JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 12.3.2012

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

12 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                 

13 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta            

14 §              Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakassopimus

15 §              Muutoksia vuoden 2011 talousarvioon

16 §              Monikuntaliitos Jämijärvi, Kankaanpää ja Parkano

17 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

18 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 16.3.2012 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 8.3.2012

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2012

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 6.3.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 12.3.2012 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

12 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  11

13 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  11

14 §   POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N OSAKASSOPIMUS  12

15 §   MUUTOKSIA VUODEN 2011 TALOUSARVIOON  14

16 §   MONIKUNTALIITOS JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ JA PARKANO   15

17 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  17

18 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  18

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

12.3.2012 kello 19.00 – 19.35

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuoneessa

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu                  

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena               

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki          

Salminen Mikko

Seppälä Olli                 

Sjöman Miia                                  

Uusi-Rasi Ari

Huhtaniemi Jarmo            varajäsen

Rantanen Briitta                varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Pitkänen Anneli

Sorvali Timo

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 12 - 18

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   16.3.2012

Allekirjoitukset

 

Helena Lehtiö                    Mikko Salminen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   16.3.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

12 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 6.3.2012 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 8.3.2012 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 8.3.2012. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 6.3.2012.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

13 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                               Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Helena Lehtiö ja Mikko Salminen.

 

                                            _____

 

 

 

                                                                 


                                            Kunnanhallitus                   57 §              14.2.2012

                     

14 §              POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N OSAKASSOPIMUS

 

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy on perustettu Pohjois-

Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimesta laajakaistaverkon rakentamisedellytysten selvittämiseksi ja edelleen mahdollisesti rakentamiseksi Pohjois-Satakunnan alueelle. Seutuverkkoyhtiön perustamisen jälkeen alkoi laajakaistaliittymien markkinointi ja liittymissitoumuksia on saatu nyt niin runsaasti kaikissa markkinoinnin kohteina olleissa kunnissa (yhteensä yli 2.000 kpl), että seutuverkkoyhtiö on tarkoitus siirtää kuntien omistukseen. Ennen siirtämistä yhtiön yhtiöjärjestystä päivitetään tämänhetkiseen tilanteeseen paremmin sopivaksi.

 

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakkaiksi tulevat kunnat

Kankaanpää, Jämijärvi, Kiikoinen, Lavia ja Pomarkku ovat neuvotelleet osakassopimuksesta 23.01.2012. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiön osakkeiden omistuksesta, liiketoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta ja sopijapuolten keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Osakassopimusluonnos on liitteenä nro 57.1.

 

Koska osakassopimukseen saattaa olla tarve tehdä joitakin teknisluonteisia tai vähäisiä tarkistuksia ennen sopimuksen allekirjoittamista, on tarkoituksenmukaista, että kunnanjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä tarvittaessa kyseisiä vähäisiä muutoksia.

 

Asian käsittelyyn liittyy liitteenä nro 57.2 oleva yhtiön liiketoimintasuunnitelma, joka ei ole julkinen asiakirja (peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 20).

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset on

jätetty sekä Viestintävirastoon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon toteuttamisesta on laadittava tarkemmat suunnitelmat ennen rahoituspäätöksien tekemistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,

1) että se hyväksyy liitteenä nro 57.1 olevan Pohjois-

Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakassopimuksen, johon kunnanjohtaja oikeutetaan hyväksymään tarvittaessa vähäisiä

muutoksia, ja

2) että se merkitsee tiedoksi liitteenä nro 57.2 olevan yhtiön liiketoimintasuunnitelman.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Kunnanhallituksen jäsen Satu Jokela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.30.

                                            -----

 

KV 14 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____ 

 


                                            Kunnanhallitus                   62 §              14.2.2012

 

15 §             MUUTOKSIA VUODEN 2011 TALOUSARVIOON

 

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys muutoksista vuoden 2011 talousarvioon. Liite nro 62.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 15 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 
                                            Kunnanhallitus                   330 §            12.12.2011

                                            Kunnanhallitus                   75 §              5.3.2012

 

16 §              MONIKUNTALIITOS JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ JA PARKANO

 

Jämijärven kunta teki 14.4.2009 aloitteen uuden kunnan perustamisesta Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan alueelle.  Tunnusteluvaiheen jälkeen valmistelutyöhön mukaan lähtivät; Honkajoki, Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi ja Parkano.

Myöhemmin Karvia ja Honkajoki jättäytyivät pois valmistelusta. Varsinainen kuntaliitosselvitys käynnistettiin kuntien yhtäpitävillä päätöksillä huhtikuussa 2010. Samassa yhteydessä valtuustot hyväksyivät valmistelua ohjaamaan kuntajohtajien laatiman valmistelupaperin linjaukset.

 

Kuntaliitosselvityksen laatijaksi valittiin Aija Tuimala, Oy Audiapro Ab. Selvitystyön toteutusta ohjasi luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä ja työvaliokuntana toimivat kuntajohtajat.

Selvitystyö valmistui 10.6.2011, jolloin se esiteltiin kuntien valtuustoille yhteisessä seminaarissa.

 

Syksyn 2011 aikana valmistelutyötä on jatkettu ohjausryhmän toimesta ja sopimus kuntien yhdistymisestä on ohjausryhmässä hyväksytty 1.12.2011. Ohjausryhmä päätti yksimielisesti esittää sopimusta kuntien käsiteltäväksi.

                                           

Valmistelun eri vaiheissa on tiedotettu aktiivisesti. Kaikki aineisto on ollut koko ajan nähtävissä www.kuntaliitos.fi sivuilla. Lisäksi on järjestetty kuntalaistilaisuuksia ja laadittu kaksi tiedotuslehteä, ensimmäinen kesäkuulla 2011 ja toinen marraskuulla 2011. Myös kuntien yhteistyöelimet ovat käsitelleet asiaa valmistelutyön eri vaiheissa.

 

Kaikissa kolmessa kunnassa päätettiin järjestää mielipidekysely kaikille äänioikeutetuille kuntalaisille, jonka tulokset raportoitiin 1.12.2011. Kyselyn vastausprosentit jäivät varsin alhaisiksi (Kankaanpää 31 %, Jämijärvi 23 % ja Parkano 38 %). Kankaanpäässä ja Parkanossa selkeä enemmistö vastanneista vastusti suunniteltua liitosta (Kankaanpäässä 65,2 % ja Parkanossa 66,9 %). Jämijärvellä kannatus oli vastustusta suurempaa.

                       

Kuntajakolain 7 § mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustoille. Lopullisen päätöksen kuntien yhdistymisestä tekee valtioneuvosto.

 

                                            Liitteenä julkaistava ilmoitus ja nähtävillä oleva materiaali.

                                            Liite nro 330.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asettaa Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven yhdistymissopimuksen sekä muun valmistelumateriaalin julkisesti nähtäville.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 75 §                             Nähtävilläolo aikana jätettiin yksi huomautus, jossa oli useita eri kohtia. Liite nro 75.1.            

 

                                            Nähtävillä olon jälkeen on Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys tullut julki ja sitä on käsitelty monikuntaliitoksen ohjausryhmässä 13.2.2012. Muistio on liitteenä nro 75.2.

 

                                            Ohjausryhmä on todennut yksimielisesti, että suunnittellussa aikataulussa ei ole edellytyksiä viedä valtuustoissa päätöksentekoon neuvoteltua monikuntaliitossopimusta Jämijärvi-Kankaanpää- Parkano.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ohjausryhmän kannan ja toteaa, että tässä tilanteessa ei ole edellytyksiä jatkaa kuntaliitosneuvotteluja Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano.

Asia saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 16 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                                                                      

17 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                            Ei ollut.

                                            _____

 

 

 

 

18 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.      Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti käytti puheenvuoron, jossa hän kiitti kaikkia, jotka olivat muistaneet ja käyneet häntä katsomassa kun hän oli sairaalassa. Samalla hän kiitti PoSan TV-projektin hyvästä läpiviennistä.

2.      Valtuutettu Matti Leppihalme kertoi Jämi säätiön edellisen kokouksen päätöksistä, joilla oli päätetty myydä tekninen rakennus lämpökeskuksineen ja lentokonehalli. Jämi Areenasta pyydetään tarjouksia ja mikäli riittävän hyvää tarjousta ei saada, vaihtoehtona on Areenan vuokraaminen.

Seuraavaksi kunnassa tulee ottaa työn alle Jämin Hiihtotunnelin kohtalo ja siihen liittyvä päätöksenteko.