Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 18.03.2002

KokoustiedotAika Perjantai 22.03.2002 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


§ 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 13 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 14 KYLÄRAHA

§ 15 OPASTESUUNNITELMAN LAATIMINEN

§ 16 LOMITUKSEN PAIKALLISYKSIKÖT

 

Puheenjohtaja TIMO SORVALI

Timo Sorvali                           Maaseutusihteeri Tuomo LeikkolaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

Perjantai 22.03.2002 klo 13.00 - 14.00
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Timo Sorvali pj

Sirpa Alkkiomäki pj § 14

Jarkko Harri

Outi Hoikkala

Heikki Mäkelä

Rauni Palojoki

 
POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Tuomo Leikkola maaseutusihteeri


ASIAT §§ 12 - 16
§ 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

_______________________________________


§ 13 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Harri ja Outi Hoikkala.

__________________________________________________Maaseutulautakunta 06.02.2002:

§ 9 KYLÄRAHA

Vuodelle 2002 on varattu kylärahaa 4550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisen rahan käytöstä tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 

§ 14 Ilmoitus kylärahan hakuajasta julkaistiin Kankaanpään Seudussa ja Pohjois-Satakunnassa sekä kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyi 06.03.2002. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Palokosken kyläyhdistys, Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ja Vihun kyläyhdistys. Hakemukset ovat liitteinä. Suurimaan maa- ja kotitalousseura on ilmoittanut, maaseutusihteerin asiasta tiedusteltua, toimittavansa hakemuksensa kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Lautakunta keskusteli asiasta, jonka jälkeen maaseutusihteeri teki ehdotuksen: Suurimaan maa- ja kotitalousseuran hakemus otetaan mukaan käsittelyyn, vaikka se myöhästyikin. Kylärahaa maksetaan kiinteistöjen ylläpitomenoista johtuen Vihun kyläyhdistykselle ja Suurimaan maa- ja kotitalousseuralle 1.200 euroa, Tykköön koulupiirin kyläyhdistykselle ja Palokosken kyläyhdistykselle 900 euroa sekä Peijarinkylän pienviljelijäyhdistykselle 350 euroa. Kylärahan maksatuksen edellytyksenä on, että yhdistys toimittaa v. 2001 toimintakertomuksensa ja selonteon v. 2001 kylärahan käytöstä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Timo Sorvali poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä ja Sirpa Alkkiomäki toimi tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana.

____________________________________________________________


Kunnanhallitus 218 § 28.08.2001:

Tiemestari Pentti Raekallio vieraili kunnassa 16.08.2001. Hän oli pääsääntöisesti liikkeellä eräiden yritysten hankeasioiden vuoksi, mutta samalla käytiin läpi muitakin kunnan ajankohtaisia tavoitteita Tielaitoksen suuntaan.

Yhtenä asiana nousi esiin mm. Jämin, Mertiörannan kurssikeskuksen ja Jämijärvi opasteiden saaminen valtateiden 3 ja 23 varteen.

Tiemestari pyysi kunnalta koottua ja perusteltua esitystä opastesuunnitelmaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa opastesuunnitelman laatimisen kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

 

Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta 14 § 27.11.2001: 13

14 § Päätettiin antaa Jämijärven kuntaa palvelevan tienkäytön opastesuunnitelman laatiminen ja toteutus maaseutulautakunnan ja Erkki Knuuttilan tehtäväksi.

_______

 

§ 15 OPASTESUUNNITELMAN LAATIMINEN

 

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola ja projektipäällikkö Erkki Knuuttila ovat laatineet liitteenä olevan opastesuunnitelman.


Ehdotus: Lautakunta päättää esittää liitteenä olevaa tienkäytön opastesuunnitelman kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että lisätään opasteet myös Kuninkaanlähteelle ja Vihun entisen kaupan kohdalle.

___________________________________________

 

Maaseutulautakunta 06.02.2002:


§ 11 MELAN KIRJE LOMITUKSEN PAIKALLISYKSIKÖISTÄ 1.1.2004


Sosiaali- ja terveysministeriön maatalouslomituksen kehittämistyöryhmä on ottanut kantaa paikallisyksikköjen kehittämiseen. Lomituspalvelujärjestelmän toimivuuden ja joustavuuden lisäämiseksi paikallisyksikköjä tulisi yhdistää. Hyvälle hallinnolle asetetut edellytykset voidaan täyttää silloin, kun lomituspäivien lukumäärä on vuositasolla noin 10.000 - 15.000 päivää ja vuosilomaan oikeutettuja maatalousyrittäjiä 300 - 400. Yksikön hallinnossa henkilöstön osalta voidaan vähimmäisvaatimuksena pitää päätoimista vastuuhenkilöä ja kahta johtavaa lomittajaa. Kuukausipalkkaisten lomittajien vähimmäistavoite voisi olla 30 - 40 lomittajaa.

Paikallisyksikön aluetta kaavailtaessa huomiota tulisi kiinnittää kuntien yhteistoimintaan ja ihmisten luontaisiin asioimissuuntiin sekä maantieteellisiin seikkoihin. Keskeisiä tarkasteltavia asioita olisivat vuoden 2001 tilastotiedot ottaen huomioon maatalousyrittäjien määrän aleneminen. Kirje on esityslistan liitteenä.

Kankaanpään kaupunki on kutsunut seutukunnan kuntien lomahallinnosta vastaavat henkilöt yhteiseen neuvottelutilaisuuteen 13.02.2002 klo 15.00 kaupungintalon valtuustosaliin.


Kunta vuosi yrittäjiä lomituspv. lomituspv/yrittäjä
Jämijärvi 2001 122 4.107 34
Ikaalinen 2000 187 5.403 29
Kankaanpää 2000 170 4.888 29
Honkajoki 2000 149 4.845 33
Karvia 2000 192 6.475 34
Lavia (alue) 2000 214 6.778 32
Koko maa 2000 20

Ehdotus: Merkitään asia tässä vaiheessa tiedoksi ja palataan asiaan neuvottelutilaisuuden jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin.

______________________________________________________________

 

§ 16 Koko seutukunnan kokouksessa sovittiin, että Kankaanpää kutsuu koolle Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään ja Karvian edustajat jatkoneuvotteluihin. Tämä neuvottelu pidettiin 14.03.2002. Muistio on esityslistan liitteenä. Kokouksessa todettiin, että Honkajoki, Jämijärvi ja Kankaanpää ovat halukkaita muodostamaan yhteisen hallintoyksikön. Jatkoneuvotteluita käydään seuraavaksi kunnanjohtajien ja kunnanhallitusten puheenjohtajien voimin. Tässä vaiheessa jokainen em. kunnista on halukas tarjoamaan muille hallinnointia.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

________________________________________________________________