Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 10.03.2003

KokoustiedotAika Maanantai 17.03.2003 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

4 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

5 MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

6 MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2002

7 V. 2002 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN

8 V. 2002 TOIMINTAKERTOMUS

9 KYLÄRAHA

10 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Puheenjohtaja Timo Sorvali

Timo Sorvali                                                                Tuomo LeikkolaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

Maanantai 17.03.2003 klo 13.00 - 13.30
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Timo Sorvali pj

Sirpa Alkkiomäki

Jarkko Harri

Outi Hoikkala

Heikki Mäkelä

Rauni Palojoki


POISSA OLLEET JÄSENET -
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti kh:n edustaja

Vappu Uusitalo lomasihteeri

Tuomo Leikkola maaseutusihteeri

ASIAT 1 - 101 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

__________________________________________________________


2 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN


Pöytäkirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2003 tarkastaa kullakin kerralla 2 sitä varten valittua jäsentä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________


3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Harri ja Rauni Palojoki.

____________________________________________________________4 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINENKuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitettava siten kuin kunnan ilmoitukset julkaistaan.

Ehdotus: Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan ollessa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutusihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________________


5 MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN


Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tositteet.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2003 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan, lomasihteeri Vappu Uusitalon ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________


6 MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2003


Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti. Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista).

Ehdotus: Lautakunta päättää noudattaa aikaisempaa käytäntöä kokousten koollekutsumisessa ja kokousten pitämisessä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________


7 V. 2003 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN


Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohentavien toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

Vuodelle 2003 on maatilatalouden kehittämismäärärahaa varattu 3.400 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

Vuoden 2002 kehittämismäärärahaa käytettiin yhteensä 3.361,39 euroa seuraaviin kohteisiin:

-tilan investointien kannattavuutta selvittäviin laskelmiin (Likvi, Tutka) 50 % kustannuksista sekä spv-neuvontaan 50 % kustannuksista (810,00 euroa)

-koulutustilaisuuksien järjestämiseen (83,16 euroa)

-salaojitussuunnitelmien tuki 70,16 euroa/ha (2.468,23). Alunperin tuen suuruudeksi päätettiin 85 euroa/ha, mutta koska raha ei riittänyt täysimääräiseen tukeen, jaettiin raha lautakunnan päätöksen mukaisesti tasan ojitettujen hehtaareiden kesken, jolloin tueksi muodostui 70,16 euroa/ha.

Ehdotus: Lautakunta päättää käyttää maatilatalouden kehittämismäärärahaa samoihin kohteisiin kuin v. 2002. Kehittämismäärärahaa salaojitussuunnitelmiin maksetaan vasta vuoden lopussa, mikäli rahaa on silloin jäljellä. Jos rahaa jää vähemmän kuin 85 euroa/ha, jaetaan summa salaojitetuille hehtaareille tasan. Edellytyksenä tukien saamiselle on aina Jämijärvellä henkikirjoitettuna asuminen. Kehittämismäärärahan käytöstä tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________


8 V. 2002 TOIMINTAKERTOMUS


Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimintakertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esitykset maaseutuelinkeinopalveluiden ja lomituspalveluiden toimintakertomuksiksi.


Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä oheiset toimintakertomukset.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________

9 KYLÄRAHA


Vuodelle 2003 on varattu kylärahaa 4550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisen rahan käytöstä tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________


10 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT


1. Lomasihteerin viranhaltijapäätökset ajalla 1.1. - 31.12.2002.


Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________________________________________________
MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2002


Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kokouspykäliä oli 24. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen.

Luopumistukihakemuksia ei ollut. Tilaluku väheni vain kolmella.

Maaseutusihteerille jätettiin 1.235 tukihakemuslomaketta. Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena Maija Salo. Tuenhakijoita oli 188 (v. 2001 191). Peltoa oli viljelyksessä 5.580,62 ha eli keskimäärin 29,68 ha/viljelijä. Suojavyöhykkeitä oli perustettuna 105,06 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 20 viljelijällä (10 % viljelijöistä) yhteensä 808,90 ha (14 % peltopinta-alasta). Luomutilojen keskipinta-ala oli 40,45 ha.

Vuonna 2002 tukia maksettiin maaseutusihteerin toimesta 3.359.851,50 euroa eli keskimäärin 17.871,55 euroa/viljelijä. Lisäksi Satakunnan TE-keskus maksoi erityisympäristötukia.

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin tilakohtaiseen neuvontaan, koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 3.361,39 euroa. Kylärahaa maksettiin 4.550 euroa ja metsätaloussuunnitelmien tukemiseen käytettiin 511 euroa.

Luomuhumalantuotanto Pohjois-Satakunnassa -projekti käynnistyi Pohjois-Satakunnan Kehittämisyhdistyksen hallinnoimana.TALOUSARVION TULOSTAVOITTEET:


-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-uusia elinkeinoja tai viljelykasveja perinteisten rinnalle 5 tilalle kunnassa

-tonttipörssin ylläpito yhdessä teknisen toimen kanssa

-metsätaloussuunnitelmien laatiminen jatkuu


TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2001 2002
-viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää -viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää
-tallennusvirheitä 1 kpl -tallennusvirheitä 1 kpl

TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 31.12.2002:

Hallinnon tehtävät on tehty nopeasti. Maksatuksen nopeuteen ei kunnan toimilla ole ollut enää kovin suurta merkitystä, koska maksatukset tapahtuvat keskitetysti. Tallennusvirheitä löytyi 1 (asiakas tosin ei ehtinyt huomata), ja joitakin ohjelmavirheistä aiheutuneita virheellisiä maksatuksia.

Uuteen viljelykasviin tähtäävä Luomuhumalan tuotanto Pohjois-Satakunnassa -projekti käynnistyi Pohjois-Satakunnan Kehittämisyhdistyksen hallinnoimana. V. 2002 aikana perustettiin Jämijärvelle koetarha, jonne kerättiin paikallisia humalakantoja n. 70 tilalta ympäri Pohjois-Satakuntaa.

Tykköön kylällä myynnissä olevat talot ja tontit lisättiin kunnan www-sivuille ja myöhemmin Tykköön kylä teki omat sivunsa. Tontti- ja talokauppa kylällä kävi hyvin.

Metsätaloussuunnitelmien laatiminen jatkui.


Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

PÄÄMÄÄRÄT:

Maatalousyrittäjien virkistys ja hyvinvointi.


AVAINTULOKSET:

Lomittajien ammattitaito ja työmotivaatio on hyvä.

Tyytyväiset yrittäjät.

Lomituspalvelujen saatavuus.


TULOSTAVOITTEET:

Yhtä vakinaista lomittajaa kohden vähintään kymmenen kunnan järjestämiä lomituspalveluja käyttävää maatalousyrittäjää. Vakinaisen henkilöstön ohella myös määräaikaisia lomittajia tarpeen mukaan.

Lomitusrengastoiminta.

Yrittäjän itse järjestämä lomitus.

Maksullinen lomittaja-apu.

Lomituspalvelujen taloudellisuus.

Paikallisyksikköjen uudelleen organisointiTUNNUSLUVUT/SUORITTEET:


2000 2001 2002
550,-mk/pv 580,-mk/pv 118 /pv
lomitettuja pv 30/yrittäjä lomitettuja pv 30/yrittäjä lomitettuja pv 30/yrittäjä

  

  TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 31.12.2002:

Kk-palkkaisten lomittajien määrä on yhtä lomittajaa kohden 8,6 yrittäjää. Kk-palkkaisten lomittajien prosenttiosuus lomitetuista päivistä 72. Lomitettuja päiviä oli kertynyt 36,6/yrittäjä. Vuosilomahakemuksia oli 121. Vuosilomapäiviä toteutui 2.644, sijaisapupäiviä 1.748 ja maksullista lomittaja-apua 383 tuntia. Lomituksensa itse järjestäviä yrittäjiä oli seitsemältä tilalta 10. Lomitusrenkaita oli yksi ja nyt on muodostumassa kaksi uutta. Kk-palkkaisia lomittajia oli 14, joiden ohella lisäksi oli määräaikaisia lomittajia. Päiväkustannushinta oli 110,63 .

 

Takaisin edelliselle sivulle