Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 18.1.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistaina 14.2.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

38 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  39

39 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  39

40 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 30.1.2012 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   40

41 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  41

42 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  42

43 §      TEEMA-ASIAT / PALO- JA PELASTUSTOIMI 43

44 §      LAINHUUTOTODISTUKSISTA JA RASITUSTODISTUKSISTA YMS. PERITTÄVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN  44

45 §      LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  45

46 §      YSTÄVYYSKOULUMATKAN TUKEMINEN  46

47 §      SOPIMUS KAAVOITUSYHTEISTYÖN, MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 20 § :N MUKAISTEN TEHTÄVIEN / ALUEARKKITEHTIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ  47

48 §      JÄMIN ASEMAKAAVAN MUUTOS  48

49 §      HEVOSHAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS  49

50 §      TUULENPESÄN ASEMAKAAVOITUS  50

51 §      ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 11, TONTTI NRO 1  52

52 §      ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 7  53

53 §      JÄMIN YLEISKAAVA / VASTINEET  54

54 §      PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2011  56

55 §      SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2011  57

56 §      YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMI FLY IN TAPAHTUMAN KANSSA  58

57 §      POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N OSAKASSOPIMUS  59

58 §      KUNTAUUDISTUKSEN ALUEKIERROS  60

59 §      MONIKUNTALIITOKSEN TILANNEKATSAUS  61

60 §      JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VAIHTAMINEN  62

61 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  63

62 §      MUUTOKSIA VUODEN 2011 TALOUSARVIOON  64

63 §      JÄMIJÄRVEN METSÄSTYSSEURA RY:N ANOMUS  65

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

14.2.2012 kello 18.30 – 20.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela                              18.30-19.35

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Jorma Holma                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Ari Uusi-Rasi

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Kimmo Vaani                      valistusmestari klo 18.30-19.05

ASIAT

 

§§ 38 - 63

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme              Esa Ala-Karvia

                                                                             

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   21.2.2012

Allekirjoitukset

 

 

Jorma Holma                            Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   21.2.2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

38 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

39 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Jorma Holma ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

40 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 30.1.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                       

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 30.1.2012.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2012

4 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2012

5 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2012

6 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

7 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2011

8 § Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

9 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

10 § Muut mahdollisesti tulevat asiat

                                           

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 30.1.2012, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

41 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Leppäkosken sähkö, sähkönmyyntisopimus

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2011

-          Ympäristöministeriö, aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

-          Keva, vuoden 2012 eläkemenoperusteinen ennakkomaksu

-          Verohallinto, maksatuserittely tammikuu 2012

-          Honkajoen kunta, ote Jämijärven kunnan haaste

-          Honkajoen kunta, Kuntaliiton jäsenmaksua koskeva esitys

-          Varsinais-Suomen ELY-keskus, sopimus Jämi-Jylli yksityistien hoidon ja ylläpidon siirtäminen valtiolle

-          Perusturvalautakunta, aikuis- ja perhepalveluja koskeva suoriteperusteinen tarkistuslaskelma 1 – 9 kk / 2011

-          Rahoituspäätöksiä Satakunnassa 2011

-          Satakunnan ELY-keskus, työllisyysperusteisten investointiavustusten hakeminen vuodelle 2012

-          Valtiovarainministeriö, päätös Kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna 2012

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Räsänen

o       Peijari, Martintalo

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

42 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta        26.1.2012

                                            Perusturvalautakunta                             26.1.2012

                                            Maaseutulautakunta                               30.1.2012

                                            Sataedu, yhtymähallitus                         31.1.2012

                                            Sivistyslautakunta                                   31.1.2012

                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          2.2.2012

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

43 §              TEEMA-ASIAT / PALO- JA PELASTUSTOIMI

 

Valistusmestari Kimmo Vaani Satakunnan aluepelastuslaitoksesta tulee kertomaan kunnanhallitukselle omaan tehtävänkuvaansa ja aluepelastuslaitoksen tehtäviin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valistusmestari Kimmo Vaani oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.30-19.05.

 

                                            _____

 

 

 


 

44 §              LAINHUUTOTODISTUKSISTA JA RASITUSTODISTUKSISTA YMS. PERITTÄVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN

 

Jämijärven kunnalla on käytössä yhteys, jolla on mahdollisuus ottaa lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia Maanmittauslaitoksen

KTJ –tietopalvelusta. Todistuksia otetaan joskus myös asiakkaille ja siksi kunnanhallitus on kokouksessaan 13.4.2010 § 99 määrännyt niille hinnat.

 

                                            Hinnat ovat seuraavat:

 

                                            - lainhuutotodistus (ei oikeaksi todistettu)                 5 euroa

                                            - lainhuutotodistus  (oikeaksi todistettu)                    10 euroa

                                            - rasitustodistus (ei oikeaksi todistettu)                     10 euroa

                                            - rasitustodistus (oikeaksi todistettu)                         15 euroa

 

Tämän lisäksi joskus joudutaan ottamaan myös rekisteriyksikön karttaotteita.

Maanmittauslaitoksen hinnat kunnalle ja asiakkaille ilmenevät liitteestä nro 44.1.

 

Kunnan asiakkailta perimien maksujen osalta tulee hintoja tarkistaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että ulkopuolisilta peritään KTJ - tietopalvelusta otetuista todistuksista 1.3.2012 alkaen seuraavat maksut:

 

                                            - lainhuutotodistus (ei oikeaksi todistettu)                 10 euroa

                                            - lainhuutotodistus  (oikeaksi todistettu)                    15 euroa

                                            - rasitustodistus (ei oikeaksi todistettu)                     15 euroa

                                            - rasitustodistus (oikeaksi todistettu)                         20 euroa

                                            - rekisteriyksikön karttaote                                          5 euroa

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

45 §              LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Vuoden 2012 talousarviossa on lainanottoon varattu 840 000 euroa. Vuoden alkupuoliskon osalta on pyydetty lainatarjoukset 450 000 eurosta. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 45.1.

Tarjoukset on pyydetty sekä kiinteistä että vaihtuvakorkoisista vaihtoehdoista. Laina-aika on 10 vuotta.

 

Määräaikaan mennessä lainatarjoukset saatiin Kuntarahoitus Oy:ltä, Länsi-Suomen Osuuspankilta, Jämijärven Osuuspankilta, Nordealta, Kuntien Eläkevakuutukselta ja Parkanon Säästöpankilta. Sampo Pankin tarjous saapui myöhässä (3.2.2012). Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 45.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven Osuuspankin (POPPankki) tarjouksen 6 kk:n euribor + 0,060%.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

46 §              YSTÄVYYSKOULUMATKAN TUKEMINEN

 

Jämijärven keskuskoulun kaksitoista yhdeksäsluokkalaista, viisi jämijärveläistä lukiolista ja kaksi opettajaa ovat lähdössä 7.3.-12.3.2012 perinteiselle ystävyyskoulumatkalle Kastellauniin Saksaan. Arvioitu budjetti on 4 000 euroa. Jämijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen, että ystävyyskoulumatkoja tuetaan 150 eurolla / oppilas.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää tukea Jämijärven keskuskoulun ystävyyskoulumatkaa 2 550 eurolla (17 x150 €)

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

47 §              SOPIMUS KAAVOITUSYHTEISTYÖN, MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 20 § :N MUKAISTEN TEHTÄVIEN / ALUEARKKITEHTIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

 

 

Jämijärven kunta on mukana 6 kunnan yhteisessä aluearkkitehtitoiminnassa. Sopimus kuntien välillä on allekirjoitettu 30.10.2003. Aluearkkitehdin tehtäviä on hoitanut Ilmari Mattila. Aluearkkitehti Ilmari Mattila on valittu 1.3.2012 alkaen Kankaanpään kaupungin kaupunginarkkitehdin virkaan.

 

Aluearkkitehtitoiminnan jatkamisesta on käyty neuvotteluja kuntien ja Kankaanpään kaupungin välillä. Neuvottelujen pohjalta on laadittu uusi malli/sopimus aluearkkitehtitoiminnan jatkamiseksi. Valtionapuviranomainen on hyväksynyt uuden mallin. Sopimusluonnos on liitteenä nro 47.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan sopimuksen kaavoitusyhteistyön, maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaisten tehtävien / aluearkkitehtipalvelujen järjestämisestä oheisen liitteen mukaisesti

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          8 §                2.2.2012

 

48 §              JÄMIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Jämin keskusalueen asemakaavan muutostyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, joka oli nähtävillä 20.8.-18.9.2009 välisenä aikana.

Kaavamuutoksen ensisijaisena tavoitteena on toimintojen selkiyttäminen ja nykyisten tonttirajausten tarkistaminen. Asemakaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville kevään 2012 aikana.

 

Päätösehdotus:                Pyydetään aluearkkitehti Ilmari Mattilalta kirjallinen tilanneselvitys asemakaavaluonnoksen suunnittelutilanteesta.

 

Päätös:                              Ilmari Mattila antaa kirjallisen selvityksen kaavaluonnoksen suunnittelutilanteesta.

                     

                                            Esitetään kunnanhallitukselle seuraavaa:

 

-          Lisätään RM-alue Jämintien ja Sormelantien väliselle alueelle.

-          Kaava-alueen rajaus siirretään Sormelantien toiselle puolelle.

-          Kunnanhallitus hyväksyy Suunnittelutalo S.Anttila Oy:n jättämän tarjouksen kaavamuutoksen laadinnasta alustavien luonnosten pohjalta.

-----

 

KH 48 §                             Suunnittelutarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä nro 48.1.

Tarjouspyynnön pohjana ollut alustava kaavaluonnos esitellään kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          4 §                2.2.2012

 

49 §              HEVOSHAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

                                           

Hevoshaan alueella on voimassa oleva asemakaava (liite 4.1). Kaava-alue sisältää asuinrakentamiseen tarkoitetut korttelit 75 – 90. Voimassa olevalta asemakaava-alueelta on poistettu ohitustievaraus.

 

Ohitustievarauksen poistaminen muuttaa Hevoshaan alueen käyttömahdollisuuksia väljemmäksi ja kaava-alueen modernisointi on tarpeen.

 

Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on varattu 20.000 euron määräraha Hevoshaan kaavasuunnitelmaan.            

 

 

 

Päätösehdotus:            Esitetään kunnanhallitukselle, että asemakaavan muutosprosessi käynnistetään mahdollisimman nopeasti sekä määritellään kaavamuutoksen alustavat tavoitteet.

 

 

 

Päätös:                          Määritettiin kaavan tavoitteet seuraavasti:

 

-         Kaava toteutetaan nykyisen kaavan mukaisesti kahdessa eri vaiheessa (liite 4.2).

-         Aluearkkitehti Ilmari Mattila tekee vaiherajauksen nykyiseen

-         Kunnallistekniikka rakennetaan kahdessa eri vaiheessa.

-         Kaava-alueelle laaditaan rakennustapaselostus.  

                                       ------

 

KH 49 §                              Vaiherajaus ilmenee liitteestä nro 49.1.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja asuntotoimikunnan määrittämät tavoitteet Hevoshaan asemakaavan toteuttamiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 


                                       Maankäyttö- ja asuntotoimikunta              3 §                2.2.2012

 

50 §              TUULENPESÄN ASEMAKAAVOITUS

 

·       Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Tuulenpesän alueelle asemakaavaluonnoksen (liite 3.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 3.2).

 

·       Tmi Pohjanmaan Luontotieto on tehnyt Tuulenpesän alueen luontokartoituksen (liite 3.3).

 

·       Tapani Peijari on tehnyt Tuulenpesän asemakaavateille nro 1. ja nro 2 nimiehdotukset (liite 3.4).

 

·       Tuulenpesän asemakaavaluonnos sisältää myös yksityisten maanomistajien maa-alueita. Maanomistajien kanssa on neuvoteltava kaavaan osallistumisesta (liite 3.5).

 

 

Päätösehdotus:            1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee kaavaluonnokseen esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.

 

                                       2. Hyväksytään Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontokartoitus.

 

                                       3. Tehdään kunnanhallitukselle esitys Tuulenpesän asemakaavateiden nimistä Tapani Peijarin ehdotuksen pohjalta.

 

4. Kuulutetaan kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) yksityisten maanomistajien kansaa käytyjen keskustelujen jälkeen.

 

5. Esitetään kunnanhallitukselle, että kunnan ja yksityisten maanomistajien välille laaditaan kaavoitussopimus kaavoitettavasta alueesta.

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin lisäyksin:

-         Korttelia 102 väljennetään rakennuspaikkojen osalta.

-         Lisätään kaavaluonnokseen kevyenliikenteenväylä Juhalan alueelle.

-         Varataan katualueen leveydeksi vähintään 12 m.

-         Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi tiennimiehdotukset;

-      tie nro 1. Tuulialantie ja tie nro 2. Kaurapellontie

------

 

KH 50 §                             Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatima luontotarkistus on esityslistan liitteenä nro 50.1. Tapani Peijarin esitys Tuulenpesän alueen asemakaavateiden nimiksi on liitteenä nro 50.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy

 

1.)   Tmi Pohjanmaan Luontotiedon laatiman luontokartoituksen

2.)   tiennimiehdotukset nro 1 Tuulialantie ja nro 2 Kaurapellontie

3.)   että neuvottelut yksityisten maanomistajien kanssa käynnistetään kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavoitussopimuksista

4.)   että tämän jälkeen kuulutetaan kaavan vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville ja

5.)   maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esitykset korttelin nro 102, kevyenliikenteenväylän Juhalaan ja katualueen leveyden osalta huomioon otettavaksi asemakaavaluonnosta laadittaessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          5 §                2.2.2012

 

51 §              ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 11, TONTTI NRO 1

 

                                            Maataloustuottajien Jämijärven yhdistys hakee kaavamuutosta kortteliin 11 (liite 5.1). Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavassa tontti 11/1 on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM).

                                            Kaavamerkintä halutaan muuttaa RM-alueesta AL-alueeksi, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

 

                                            Asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda korttelista vetovoimainen ja houkutteleva. Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosasiaa kokouksessaan 23.1.2012 § 24 (liite 5.2).

 

 

Päätösehdotus:                Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän asemakaavan laatimisen yhteydessä, omana, erillisenä kokonaisuutena.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän kaavan kanssa.

                                           

                                            -----

 

KH 51 §                            

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen hyväksyen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                      Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          6 §                2.2.2012

 

52 §              ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 7

 

Tapio ja Esko Ala-Peijari hakevat kaavamuutosta kortteliin 7. Kaavamuutosta haetaan yhden uuden rakennuspaikan lisäämiseksi nykyisin voimassa olevaan kaavaan (liite 6.1).

Kortteli 7 on esitetty kaavamerkinnällä AO, erillispientalojen korttelialue. Kortteli 7 sijaitsee Kirkkotien ja Aroniementien välittömässä läheisyydessä.

 

Päätösehdotus:                 Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti korttelin 11 kaavamuutoksen yhteydessä.

 

Päätös:                               Kaavamuutos toteutetaan samanaikaisesti korttelin 11 kaavamuutoksen yhteydessä, omana erillisenä kokonaisuutena.

 

                                        Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti Tuulenpesän kaavan kanssa.

                                      

                                            -----

                     

KH 52 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee maankäyttö- ja asuntotoimikunnan esityksen hyväksyen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 


                                            Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          7 §                2.2.2012

 

53 §              JÄMIN YLEISKAAVA / VASTINEET

                                                   

Jämin osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä Jämijärven kunnan viraston teknisen toimiston ilmoitustaululla 4.2.-7.3.2011 välisen ajan.

 

Mahdolliset muistutukset osayleiskaavaehdotuksesta tuli tehdä nähtävillä oloaikana kunnanhallitukselle. Lisäksi osayleiskaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot usealta eri viranomaistaholta.

 

Kaavakonsultti Jouko Riipinen AIRIX Ympäristö Oy:stä on laatinut vastineet jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin (liite 7.1).

 

Päätösehdotus:                 Merkitään maankäyttö- ja asuntotoimikunnan tiedoksi annetut vastineet.

 

Päätös:                              Merkittiin tiedoksi.

 

                                            Esitetään kunnanhallitukselle seuraavaa:

 

-         ELY-keskuksen lausunnosta annettuun vastineeseen kohtaan 2.1 lisätään lause; RA-1 alueelle sijoittuvan rakennuspaikan kokonaispinta-alasta on jätettävä rakentamattomaksi 60 %.

-         Vastineet annetaan tiedoksi maanomistajille (Metsähallitus ja Puolustusvoimat)

-         Järjestetään neuvottelutilaisuus Metsähallituksen ja Puolustusvoimien edustajien kanssa.

-         Kaavan käsittely kunnanhallituksessa.

-         Kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymisen kunnanvaltuustolle.

-----

 

KH 53 §

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy, että

1.)   ELY-keskuksen lausunnosta annettuun vastineeseen kohtaan 2.1 lisätään lause; RA-1 alueelle sijoittuvan rakennuspaikan kokonaispinta-alasta on jätettävä rakentamattomaksi 60 %.             

2.)   Vastineet annetaan tiedoksi lausunnon antajille ja muistutuksen tekijöille.

3.)   järjestetään neuvottelu Metsähallituksen ja Puolustusvoimien kanssa

4.)   1-3 kohtien toteutumisen jälkeen kunnanhallitus vie osayleiskaavan hyväksymismenettelyyn

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

54 §              PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2011

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 30.12.2011 (lähettämispäivä 20.1.2012) tarkistanut opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myöntämää valtionosuutta kunnille.

Jämijärven kunta saa tarkistamispäätöksen perusteella palautusta 4 947 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tarkistamispäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

 

55 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2011

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-11 kk 2011 on liitteenä nro 55.1.

                                           

                      Jämijärven kunnan osalta on sairaanhoidon toteuma peräti 106,9 %; kasvua edelliseen vuoteen 23,1 %.

                      Saadun ennakkotiedon mukaan vuoden 2011 ylitys tulee olemaan n. 400 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportista 1-11 kk 2011.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

56 §                YHTEISTYÖSOPIMUS JÄMI FLY IN TAPAHTUMAN KANSSA

 

Jämijärven kunnan ja Jämi Fly In tapahtuman välillä on valmisteltu yhteistyösopimus edellisen vuoden sopimuksen pohjalta. Liite nro 56.1.

 

                                            Tapahtumaan odotetaan sääolosuhteista riippuen yli 10 000 kävijää.

 

Yhteistyösopimukseen on varauduttu valtuuston hyväksymässä talousarviossa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

57 §              POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N OSAKASSOPIMUS

 

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy on perustettu Pohjois-

Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimesta laajakaistaverkon rakentamisedellytysten selvittämiseksi ja edelleen mahdollisesti rakentamiseksi Pohjois-Satakunnan alueelle. Seutuverkkoyhtiön perustamisen jälkeen alkoi laajakaistaliittymien markkinointi ja liittymissitoumuksia on saatu nyt niin runsaasti kaikissa markkinoinnin kohteina olleissa kunnissa (yhteensä yli 2.000 kpl), että seutuverkkoyhtiö on tarkoitus siirtää kuntien omistukseen. Ennen siirtämistä yhtiön yhtiöjärjestystä päivitetään tämänhetkiseen tilanteeseen paremmin sopivaksi.

 

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakkaiksi tulevat kunnat

Kankaanpää, Jämijärvi, Kiikoinen, Lavia ja Pomarkku ovat neuvotelleet osakassopimuksesta 23.01.2012. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiön osakkeiden omistuksesta, liiketoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta ja sopijapuolten keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Osakassopimusluonnos on liitteenä nro 57.1.

 

Koska osakassopimukseen saattaa olla tarve tehdä joitakin teknisluonteisia tai vähäisiä tarkistuksia ennen sopimuksen allekirjoittamista, on tarkoituksenmukaista, että kunnanjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä tarvittaessa kyseisiä vähäisiä muutoksia.

 

Asian käsittelyyn liittyy liitteenä nro 57.2 oleva yhtiön liiketoimintasuunnitelma, joka ei ole julkinen asiakirja (peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 20).

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset on

jätetty sekä Viestintävirastoon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon toteuttamisesta on laadittava tarkemmat suunnitelmat ennen rahoituspäätöksien tekemistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,

1) että se hyväksyy liitteenä nro 57.1 olevan Pohjois-

Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakassopimuksen, johon kunnanjohtaja oikeutetaan hyväksymään tarvittaessa vähäisiä

muutoksia, ja

2) että se merkitsee tiedoksi liitteenä nro 57.2 olevan yhtiön liiketoimintasuunnitelman.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Kunnanhallituksen jäsen Satu Jokela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.30.

                                            -----

 

 

 

 

 

58 §              KUNTAUUDISTUKSEN ALUEKIERROS

 

Valtiovarainministeriö järjestää kuntauudistuksesta aluekierroksen helmi-maaliskuussa 2012. Selvitys luovutetaan hallinto- ja kuntaministeri Hanna Virkkuselle ennen aluekierrosta ja se toimitetaan kaikkiin kuntiin sähköisesti.

 

Valtiovarainministeriö kutsuu Jämijärven kunnan edustajat (10 henkilöä/kunta, mukaan lukien henkilöstön edustaja) tiistaina 6.3.2012 klo 12.00-16.30 Pripoli-salissa Porissa järjestettävään Satakuntaa koskevaan kuntauudistusseminaariin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajat tilaisuuteen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi edustajikseen kuntauudistuksen aluekierrokselle seuraavat henkilöt: Matti Leppihalme, Tapio Rajalahti, Kari Jokisalo, Esa Ala-Karvia, Rolf Björkman, Olli Seppälä, Miia Sjöman, Helena Lehtiö, Satu Jokela ja Rami Heikkilä.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   31 §              23.1.2012

 

59 §              MONIKUNTALIITOKSEN TILANNEKATSAUS

 

Edellisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on monikuntaliitoksen valmistelussa tapahtunut seuraavaa:

 

                                            - 9.1              Kuntajohtajapalaveri (työpajojen valmistelu)

                                            - 10.1            Työpajat, tekninen ja sivistys- ja vapaa-aika

- 11.1            Neuvottelu TAYS:ssa; puitesopimusluonnos, sopimus terveydenhuollon tietojärjestelmien vaatimista järjestelyistä, KEVAn lausunto, potilaan hoitopaikan valinta ja Pirkanmaan ja Satakunnan sairaanhoitopiitien välisen sopimuksen valmistelutilanne

- 12.1            Työpajat, Sote

- 13.1            Työpajat, yleishallinto ja tietohallinto   

- 16.1            Monikuntaliitoksen asiakirjoihin nähtävillä olo päättyi (yksi huomautus Jämijärven kunnan osalta)

- 19.1            Kunnanjohtajat ja tekniset johtajat

·        Kehittämisyksikön työpaja

·        Muiden työpajojen purku

 

Ohjausryhmän kokous 24.1. klo 18.00 Parkanossa.

Ennakkoehdotus Satakunnan sairaanhoitopiirille on liitteenä nro 31.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            ----

KH 59 §                             Monikuntaliitoksen ohjausryhmän muistio 24.1.2012 on liitteenä nro 59.1.

Kankaanpään kaupunginhallituksen ja Jämijärven kunnanhallituksen nimissä on jätetty 25.1.2012 päivätty toinen kirjelmä Satakunnan sairaanhoitopiirille neuvottelujen käynnistämiseksi. Liite 59.2. Sairaanhoitopiirin kielteinen vastaus on liitteenä nro 59.3.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Todettiin, että ohjausryhmän 13.2. perusteella ei ole edellytyksiä viedä monikuntaliitoshanketta eteenpäin suunnitellulla aikataululla.

 

                                            _____

 

 

 


 

60 §              JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VAIHTAMINEN

 

Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen on pyytänyt eroa Jämi-säätiön hallituksen varajäsenyydestä. Hänet on nimetty Olli Seppälän varajäseneksi. Eroamisen perusteena on esteellisyys monissa asioissa rakennuspäällikön viran hoidon vuoksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Pentti Virtaselle eron Jämi-säätiön varajäsenyydestä ja nimeää uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Pentti Virtaselle eron Jämi-säätiön varajäsenyydestä. Hänen tilalleen Olli Seppälän henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimettiin yksimielisesti Jarmo Huhtaniemi.

 

                                            _____


 

 

 

 

61 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.      Miia Sjöman kertoi Satakunnan SDP:n tilaisuudesta ja siellä käydystä kuntaliitoskeskustelusta.

2.      Tapio Rajalahti teki selkoa elinkeinoyhtiön suunnitelluista henkilöstöjärjestelyistä

3.      Matti Leppihalme ja Esa Ala-Karvia olivat osallistuneet Prikaatin komentajan vaihtotilaisuuteen

4.      Tapio Rajalahti, Matti Leppihalme ja Esa Ala-Karvia toivat terveiset Niinisalon varuskunnan tiedotustilaisuudesta koskien varuskuntauudistusta.

 

_____

 

                     

 

 

62 §             MUUTOKSIA VUODEN 2011 TALOUSARVIOON

 

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys muutoksista vuoden 2011 talousarvioon. Liite nro 62.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

 

63 §              JÄMIJÄRVEN METSÄSTYSSEURA RY:N ANOMUS

 

Jämijärven Metsästysseura ry on anonut kunnan tukea yhdistyksen 50-vuotis juhlien järjestelyyn Jämi Areenalla 17.3.2012. Metsästysseura toivoo, että kunta tukisi tilaisuutta maksamalla Jämi Areenan vuokran.

Juhlat järjestetään yhdistyksen jäsenille, maanomistajille sekä yhteistyökumppaneille. Yhdistys ei ole aiemmin hakenut kunnalta avustusta yhdistystoimintaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että se ei lähde tukemaan tilaisuutta maksamalla Jämi Areenan vuokraa. Perusteena on asian ennakkotapauksen luonne.

 

                                            _____