Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 04.02.2004

KokoustiedotAika Torstai 12.02.2004 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 2 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 4 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

§ 5 MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

§ 6 MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2004

§ 7 V. 2004 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHANKÄYTTÄMINEN

§ 8 KYLÄRAHA

§ 9 V. 2003 TOIMINTAKERTOMUSJÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta 1/2004

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

12.02.2004 klo 13.00 - 14.00
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Sirpa Alkkiomäki Pj

Jarkko Harri

Outi Hoikkala

Timo Koivunen

Rauni Palojoki


POISSA OLLEET JÄSENET Heikki Mäkelä

Timo Sorvali (tilalla Timo Koivunen)

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti Kh:n edustaja

Vappu Uusitalo Kanslisti

Tuomo Leikkola Maaseutusihteeri

 
ASIAT §§ 1 - 9

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________________________________________________________________

 

§ 2 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN


Pöytäkirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2004 tarkastaa kullakin kerralla 2 sitä varten valittua jäsentä.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.


_______________________________________________________________________________


§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Hoikkala ja Rauni Palojoki.

_____________________________________________________________________________


§ 4 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN


Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitettava siten kuin kunnan ilmoitukset julkaistaan.

Ehdotus: Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan ollessa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutusihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________________________

 

§ 5 MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN


Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tositteet.

Ehdotus: Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2004 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan, kanslisti Vappu Uusitalon ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________________________

 

§ 6 MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2004


Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti. Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista).

Ehdotus: Lautakunta päättää noudattaa aikaisempaa käytäntöä kokousten koollekutsumisessa ja kokousten pitämisessä.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________________________§ 7 V. 2004 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohentavien toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

Vuodelle 2004 on maatilatalouden kehittämismäärärahaa varattu 3.400 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

Vuoden 2003 kehittämismäärärahaa käytettiin yhteensä 1.224,85 euroa seuraaviin kohteisiin:

-tilan investointien kannattavuutta selvittäviin laskelmiin (Likvi, Tutka) 50 % kustannuksista sekä spv-neuvontaan 50 % kustannuksista (765,00 euroa)

-koulutustilaisuuksien järjestämiseen (0 euroa)

-salaojitussuunnitelmien tuki 85 euroa/ha (459,85).

Ehdotus: Lautakunta päättää käyttää maatilatalouden kehittämismäärärahaa samoihin kohteisiin kuin v. 2003. Kehittämismäärärahaa salaojitussuunnitelmiin maksetaan vasta vuoden lopussa, mikäli rahaa on silloin jäljellä. Jos rahaa jää vähemmän kuin 85 euroa/ha, jaetaan summa salaojitetuille hehtaareille tasan. Edellytyksenä tukien saamiselle on aina Jämijärvellä henkikirjoitettuna asuminen. Kehittämismäärärahan käytöstä tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________________________


§ 8 KYLÄRAHA


Vuodelle 2004 on varattu kylärahaa 5550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisen rahan käytöstä tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________________________§ 9 V. 2003 TOIMINTAKERTOMUS


Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimintakertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esitykset maaseutuelinkeino- ja lomituspalveluiden toimintakertomuksiksi sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportit.

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportit.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________________________


MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2003

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Kokouspykäliä oli 17. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen.


Luopumistukihakemuksia oli yksi (spv). Tilaluku pysyi ennallaan.

Maaseutusihteerille jätettiin 1.146 tukihakemuslomaketta. Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena Maija Salo. Tuenhakijoita oli 188 (v. 2002 188, v. 2001 191). Peltoa oli viljelyksessä 5.603,05 ha eli keskimäärin 29,80 ha/viljelijä. Suojavyöhykkeitä oli perustettuna 112,58 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 19 viljelijällä (10 % viljelijöistä) yhteensä 817,44 ha (14 % peltopinta-alasta). Luomutilojen keskipinta-ala oli 43,02 ha.

Vuonna 2003 tukia maksettiin maaseutusihteerin toimesta 3.413.334,10 euroa ( 3.359.851,50 euroa v. 2002) eli keskimäärin 18.156,03 euroa/viljelijä (17.871,55 v. 2002). Lisäksi Satakunnan TE-keskus maksoi erityisympäristötukia.

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin tilakohtaiseen neuvontaan, koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 1.224,85 euroa. Kylärahaa maksettiin 4.550 euroa ja metsätaloussuunnitelmien tukemiseen käytettiin 1.609 euroa.

Luomuhumalantuotanto Pohjois-Satakunnassa -projektissa oli mukana 4 jämijärveläistilaa (kaikkiaan 17).


Maaseutuelinkeinopalvelut


TOIMINTA-AJATUS:

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä, maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.


AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-metsävarat tehokkaassa käytössä

 

TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-metsätaloussuunnitelmien laatiminen saatu päätökseen


TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:
2002 2003
-viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää -viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää
-tallennusvirheitä 0 kpl -tallennusvirheitä 0 kpl


TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 31.12.2003:

-hallinnon tehtävät on hoidettu aikataulujen mukaan, vaikka MMM:n ATK-ohjelman hidastelu kevään tallennuksissa aiheutti päänvaivaa

-4 humalatarhan perustamisesta kiinnostunutta viljelijää, puhtaita taimia kuitenkin saa vasta syksyllä 2004

-myynnissä olevia taloja ja tontteja löytyy kunnan www-sivuilta

-viimeiset metsätaloussuunnitelmat on luovutettu metsänomistajille

-tallennusvirheitä ei tähän mennessä ole löytynyt


Maatalousyrittäjien lomituspalvelut


PÄÄMÄÄRÄT:

Maatalousyrittäjien virkistys ja hyvinvointi


AVAINTULOKSET:

Lomittajien ammattitaito ja työmotivaatio on hyvä

Tyytyväiset yrittäjät

Lomituspalvelujen saatavuus


TULOSTAVOITTEET:


Yhtä vakinaista lomittajaa kohden vähintään kymmenen kunnan

järjestämiä lomituspalveluja käyttävää maatalousyrittäjää.

Vakinaisen henkilöstön ohella myös määräaikaisia lomittajia

tarpeen mukaan.

Lomitusrengastoiminta

Yrittäjän itse järjestämä lomitus. Maksullinen lomittaja-apu.

Lomituspalvelujen taloudellisuus.

Paikallisyksikköjen uudelleen organisointi.


TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2001 2002 2003

550,-mk/pv 118 €/pv 120 €/pv

lomitettuja lomitettuja lomitettuja

pv 30/yrittäjä pv 30/yrittäjä pv 30/yrittäjäTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 31.12.2003:

Kk-palkkaisten lomittajien määrä on yhtä lomittajaa kohden 5,8 yrittäjää.

Kk-palkkaisten lomittajien prosenttiosuus lomitetuista päivistä 79 %.

Lomitettuja päiviä on kertynyt 46,9/yrittäjä.

Vuosilomahakemuksia oli 67 tilalta 115. Vuosilomapäiviä on toteutunut 2.916, sijaisapupäiviä 1.958 ja maksullista lomittaja-apua 330 tuntia. Lomituksensa itse järjestäviä yrittäjiä on seitsemältä tilalta 10. Lomitusrenkaita on kolme.

Kk-palkkaisia lomittajia on 18, joiden ohella lisäksi on määräaikaisia lomittajia. Päiväkustannushinta on 111,70 €.

 

Takaisin edelliselle sivulle