Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 31.1.2012 klo 18.30   

 

Paikka

 

Jämijärven keskuskoulu               HUOMIOI PAIKKA !!!

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

Sivistyslautakunta............................................................................   1/12

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2012

5 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA 2012

6 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2011

7 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 9.1.2012 ALKAEN

8 § SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2012

9 § LUKUVUODEN LV 2012 -2013 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSSA

10 § SAAPUNEET KIRJEET

12 § OPPIKIRJA- JA KOULUTARVIKETILAUKSET

13 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                                    1/12

 

 

KOKOUSAIKA

 

31.1.2012 klo 18.30- 20.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Jämijärven keskuskoulu

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Rantanen Briitta

Pajulahti Tarja

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Iivonen Markku

Ojala Jaana

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Leppihalme Matti, kh:n puheenjohtaja

ASIAT

 

 

§§ 1- 14

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

  Yrjö Alarotu                       Rolf Björkman                                       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi ___.___. 2012

Allekirjoitukset

 

 

  Briitta Rantanen                Pajulahti Tarja                

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 Jämijärvi     ___.___. 2012

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

rehtori                                    Rolf Björkman

 

 

 


 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                      -----

 

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Briitta Rantanen  ja Tarja Pajulahti. Tarkastus päätettiin pitää  2.2.2012.

 

------


 

 

 

3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

 

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

 

1)     että vuonna 2012 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin, perhepäivähoidonohjaajan ja

 

päiväkodinjohtajan viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikana.

 

2)     että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois- Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

                                                                                                                                                                                          

                          Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.                                                     

 

 

-----


 

 

 

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN, KIRJASTON, LASTEN PÄIVÄHOIDON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2012

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että

 

1)     sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2012 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarodulle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala - Karvialle,

 

2)     lastenpäivähoidon (Pääskyn päiväkoti, yksityisen hoidon kuntalisä, perhepäivähoito, esiopetus, ryhmäperhepäivähoito, iltapäivätoiminta, erityislastentarhanopettajan palvelu sekä lasten kotihoidontuki) laskujen hyväksymisoikeus annetaan päiväkodin johtaja Leena Peuralalle, lastentarhanopettaja Marianne Sairiolle, rehtori Rolf Björkmanille sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvialle.

 

                    Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                     -----

 

5 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA 2012

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.30.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

6 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2011

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.-31.12.2011.

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. päätökset tiedoksi.

 

-----


 

 

7 § JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 9.1.2012 ALKAEN

 

Koulujen keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Vappu Välimäki ovat laatineet uuden ruokalistan.

 

Liitteenä 7.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 9.1.2012 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 7.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi liitteen 7.1. mukaisen ruokalistan tiedoksi.

 

-----

 


 

 

 8 § SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2012

 

Talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle sekä muut tarveharkintaiset menot.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2011 kunnan talousarvion vuodelle 2012.

 

Liitteenä 8.1. on koulutoimen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon hyväksytty talousarvio vuodelle 2012.

 

Kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2012 kokouksessaan 24.1.2012.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2012 liitteen 8.1. mukaisesti ja toimittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2012 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 


 

 9 § LUKUVUODEN LV 2012 -2013 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSSA

 

                                                                                                                                                                                          

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2012 -2013 työpäivien lukumääräksi tulee 188+ Itsenäisyyspäivä +Vappu = 190 työpäivää.

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2012- 2013 on lauantai 1.6.2013. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

 

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

 

                    Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8.

Koulutyö alkaa to 9.8.2012.  Syyslukukausi päättyy la 22.12.2012 ja kevätlukukausi alkaa ma 7.1.2013.

 

Syyslukukaudelle tulee 91 työpäivää + itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 97  työpäivää + vappu, yhteensä 190 työpäivää. 

 

 

Koulut ovat tutustuneet koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2012- 2013.

 

Jämijärven peruskoulujen työpäiväsuunnitelma lv 2012- 2013 on liitteenä 9.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2012- 2013 liitteen 9.1 mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 

10   § SAAPUNEET KIRJEET

 

                                      

 

-Pohjois- Satakunnan Peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymä /Suurimaan koulun terveellisten olojen valvonta muistio 16.9.2011

 

-Pohjois- Satakunnan Peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymä/ Tykköön koulun terveellisten olojen valvonta muistio 16.9.2011

 

Pohjois- Satakunnan Peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymä/ Palokosken koulun terveellisten olojen valvonta muistio 16.9.2011

 

- Susanna Luomaniemen  irtisanoutuminen  16.12.2011.

 

                     Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi.

 

                     Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi saapuneet kirjeet tiedoksi.

 

                       -----

 


 

12 § OPPIKIRJA- JA KOULUTARVIKETILAUKSET

 

 

Kunnat ovat voineet tehdä sopimuksia eri hankinnoista KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Kuntahankinnat kilpailuttaa palvelut tai tuotteet asiakkaiden puolesta ja kymmenien kuntien ollessa asiakkaana kilpailutuksella voidaan saada aikaan huomattavia alennuksia verrattuna yksittäisen kunnan  hankintojen kilpailuttamiseen. KL- Kuntahankinnat Oy on kilpailuttaneet mm. oppikirjat.

KL- Kuntahankinnat Oy:llä on voimassa oleva sopimus Kirjavälitys Oy:n kanssa.

Koulutarvikkeiden osalta KL- Kuntahankinnat Oy:llä on väliaikainen puitesopimus, joka on muutoksenhakuprosessin alaisena.

 

Jämijärven kunta on tehnyt KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa sopimuksen, että se ostaa oppikirjat kuntahankintojen välityksellä. Näin kunta välttyy suoraan hankintalain edellyttämistä hankalista kilpailuttamiseen kuuluvista työläistä toimenpiteistä. KL- Kuntahankinnat Oy ei laskuta kuntia suoraan palvelusta vaan ottaa 0,5 %:n palvelumaksun tavaran toimittajalta.

 

Koulutarvikkeiden osalta kunta päättää jatkaa sopimusta Lekolar- Printel Oy:n kanssa lukuvuonna 2012- 2013. Kunnan koulutarvikehankinnat ovat muutoinkin määrältään pieniä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa em. sopimuksen tietoon ja hankkia lukuvuoden 2012- 2013 koulutarvikkeet Lekolar - Printel Oy:ltä.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

13 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Todettiin energia- ja virvoitusjuomien myynnistä ja rajoittamisesta koskevasta päätöksestä saatu palaute on ollut erittäin myönteistä opettajien, vanhempien ja kauppiaiden taholta.

-----