Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 24.1.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

31.1.2012 klo 18.30-

 

Paikka

Kunnanhallituksen kokoustila

 

 

Käsiteltävät asiat

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

5 § VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

6 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

7§ VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

8 § LIIKUNNAN LISÄÄMINEN KUNNASSA

9 § VUODEN 2011 KUNTOPALKINTOJEN ARVONTA

10 § SAAPUNEET PÖYTÄKIRJANOTTEET

11 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

12 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki                                  Jonna Haavisto

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2012                                                                                                                                                                                                                             

Vapaa-aikalautakunta

 

 

 

KOKOUSAIKA

31.1.2012 klo 18.35 - 20.15

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jouko Kulmala

Johanna Manninen

Jarmo Mikkola

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Jonna Haavisto, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä

Olli Seppälä, kh edustaja §§4-14

 

ASIAT

 

§§1-14                           sivut 1-16

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Anu Koivumäki                               Jonna Haavisto      

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Johanna Manninen                                 Jarmo Huhtaniemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

 

 

 


 

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Vuonna 2009 ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:     

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35. Lautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Sovitaan, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Manninen ja Jarmo Huhtaniemi.

 

 


3 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN

 

Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri. Esittelijän ollessa estyneenä tai esteellinen esittelee asian lautakunnan puheenjohtaja tai se viranhaltija, jonka tehtävä on hoitaa ao. viranhaltijan muutkin virkatehtävät.

           

Osastopäälliköllä (rehtori) on oikeus olla läsnä kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa. Samoin hallintosäännössä (11§) mainituilla, seuraavilla henkilöillä: kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sekä kunnanhallituksen edustaja. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää asianomainen toimielin.

 

Kunnanhallituksen päätös 23.1.2012/11§: kunnanhallituksen edustajaksi vapaa-aikalautakuntaan on nimetty Olli Seppälä. Vapaa-aikalautakunnan kokousajasta ja -paikasta sekä koollekutsumisesta määrätään hallintosäännössä II:ssa luvussa: Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä siinä käsiteltävät asiat (asia/esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.

 

Toimielimen jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jonkin asian kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

 

Kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunnan tulee ilmoittaa kunnanhallitukselle päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi (ns. otto-oikeus).

 

Todettakoon, että vain päätökset ovat julkisia, kokouksen keskustelut eivät ole.

 

Päätösehdotus:      

1. Vapaa-aikalautakunta kokoontuu tarvittaessa. Sovitaan lautakunnan kokousten kokoontumispäivästä ja kellonajasta, joita pyritään noudattamaan.

2. Kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslista postitetaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.

3. Esittelijä postittaa esityslistan suoraan varajäsenelle, mikäli varsinainen jäsen ilmoittaa poissaolostaan kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Mikäli este ilmaantuu myöhemmin, jäsenen tulee toimittaa esityslista varajäsenelleen.

4. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä.

5. Pöytäkirja on julkinen, kun puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat sen allekirjoittaneet.

6. Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä vapaa-aikatoimistossa kolmantena kokousta seuraavana virastopäivänä ja on nähtävillä siinä viikon ajan.

7. Vapaa-aikalautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kunnan kotisivuilla.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta ja todettiin, että paras kokouspäivä olisi tiistai.

- - - - -

 

 


4 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

 

Voimassaoleva taloussääntö edellyttää, että kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittava lautakunnan laskujen ja maksujen hyväksyjät.

 

Valtuusto on kokouksessaan 19.12.2011 hyväksynyt talous-arvion vuodelle 2012 pykälässä 76§. Lautakuntien tulee hyväksytyn talousarvion pohjalta hyväksyä omat käyttösuunnitelmansa. Samassa yhteydessä tulee päättää myös lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjistä.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan laskujen hyväksyjiksi vapaa-aikalautakunnan-puheenjohtaja, kunnanjohtaja, vapaa-aikasihteeri ja rehtori.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

 

Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

- - - - -

 

 

 


5 § VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN

 

 

 

Päätösehdotus:       Vahvistetaan vuoden 2012 talousarvio ja käyttösuunnitel-

                                       ma LIITE 5.1. ja 5.2.

 

 

Päätös:

 

Vahvistettiin vuoden 2012 talousarvio ja käyttösuunnitelma.

 

- - - - -

 

 

6 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Lautakunta päättää vuosittain, talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, mikä osuus avustuksista jaetaan vuosiavustuksina ja mitkä kohdeavustuksina.

 

Mikäli yhdistys on saanut muulta kunnan toimielimeltä avustusta, ei voi hakea enää avustusta vapaa-aikatoimesta.

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

 

HAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

HAETTIIN

JAETTIIN

TALOUS-ARVIO

KULTTUURI

2500

2000

1850

1500

2550

1500

3850

1500

2100

NUORISO

11300

11300

17200

11300

18000

12000

17000

7000

8500

LIIKUNTA

10700

10000

15450

10000

13500

8000

9950

8000

8000

KOHDE-AVUSTUS

__

__

__

__

__

__

1110

1089,39

2500

YHTEENSÄ

24500

23300

34500

22800

34050

21500

31910

17589,39

21100

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta julistaa avustukset haettavaksi maaliskuun 30. päivä klo 12.00 mennessä.

 

 

Päätös:

Avustukset laitetaan haettavaksi kuntatiedotteeseen, kunnan kotisivuille sekä paikallislehtiin. Todettiin, että ilmoituksiin tulee laittaa huomautus, että vapaa-aikalautakunnalla on oikeus jättää budjettiin varatuista avustussummista osa kohdeavustuksiksi.

 

- - - -

 

7§ VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

Kokouksessa nähtävillä vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset 31.5.2011-31.12.2011.

 

 

Päätösehdotus:      

Merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todetaan, että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

 

Päätös:

Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -

 

 

8 § LIIKUNNAN LISÄÄMINEN KUNNASSA

 

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön kotisivuilla, josta raportin voi lukea kokonaisuudessaan http://www.miniedu.fi/jalkaisut (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:30).

 

Keski-ikäisten sekä perheiden aktivoiminen liikunnan pariin on suuri haaste. Vapaa-aikalautakunnan tulisi miettiä sopivia toiminta tapoja ihmisten aktivoimiseksi sekä tukemiseksi.

 

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta keskustelee ideoista. Keskustelun pohjalta vapaa-aikasihteeri antaa päätösehdotuksen kokouksessa.

 

 

Päätös:                       

Vapaa-aikalautakunta haastaa jämijärveläiset kuntoilemaan ahkerasti. Kuntovihoista suoritetaan satunnaisessa järjestyksessä 50€ lahjakortin arvonta, helmi-, huhti-, touko-, heinä-, elo-, loka-, marras- ja joulukuussa. Pyydämmekin kuntoilijoita ilmoittamaan, mikäli jostakin kuntolaatikosta puuttuu vihko. Kuntolaatikot on pääsääntöisesti vihreitä, joissa on keltapohjainen ”kuntovihko” kyltti.

Keskustan kuntosalilla käyneiden kesken arvotaan maalis-, kesä- ja syyskuussa 50€ lahjakortti.

Kuntosalille pyritään järjestämään muutaman illan jaksoja ohjattua liikuntaa, sekä pidetään avoimien ovien päiviä, jolloin paikalla olisi joku opastamassa kuntosalilaitteiden käyttöä ja samalla voisi rekisteröidä itselleen kuntosaliaikaa.

- - - - -

 

 

9 § VUODEN 2011 KUNTOPALKINTOJEN ARVONTA

 

Vapaa-aikalautakunta on perinteisesti arponut vuoden mittaan eri paikoissa oleviin kuntovihkoihin merkityiden suoritusten kesken palkintoja.

 

2011 vuoden suorituksista arvotaan 50€ lahjakortti urheiluliikkeeseen, 5 kpl vapaa-aikatoimen reppuja ja 10 kpl Jämi putkihuiveja.

 

Samassa yhteydessä arvotaan 100€ lahjakortti loppuvuoden kuntosalilla kävijöiden kesken.

 

 

Päätösehdotus:          

Lautakunta suorittaa vihoista arvonnan.

 

 

Päätös:                       

KUNTOVIHKOISTA 2011 SUORITETTU ARVONTA

 

Palkinnot voi noutaa kunnanviraston neuvonnasta.

50€ lahjakortti Sirpa Soini

Vapaa-aikatoimen reput: Marjo Leikkola, Leena Mäkelä, Ritva Lehtinen, Päivi Tasala, Juhani Linnamäki

Jämi putkihuivit: Johanna Mäki, Ritva Niemi, Antero Rajahalme, Esteri Hakamäki, Kalle Palojoki, Leena Narvi, TarjaRuokola, Tuomo Leikkola, Kimmo Vaani, Reijo Salmi

 

KUNTOSALI SYKSYN KÄVIJÖIDEN KESKEN SUORITETTU ARVONTA:

 

100€ lahjakortin voitti Anu Lepistö.

 

Haastepyöräilyssä arvottiin syksyllä pyöräilykypärä, jota ei ole lunastettu. Mikäli voittaja, Elli Savolainen, ei tule palkintoaan noutamaan helmikuun 2012 loppuun mennessä, suoritetaan uusi arvonta.

 

- - - - -

 

 

10 § SAAPUNEET PÖYTÄKIRJANOTTEET

 

 

Kokouksessa nähtävillä pöytäkirjan otteet, joissa mm:

*      Jämijärven kunnanvaltuusto 55§ 7.11.2011

o       Lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelma 2011-2012

o       löytyy internetistä: https://intranet.kankaanpaa.fi/djulkaisu/kokous/20112019-13-22580.PDF

 

 

Päätösehdotus:      

Merkitään vuoden 2011 pöytäkirjanotteet tietoon saatetuksi.

 

 

Päätös:                       

Vuoden 2011 pöytäkirjanotteet merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -
MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

11§ YHTEISTYÖ SEURAKUNNAN KANSSA

 

Vuoden 2011 alusta Jämijärven uudistetulla nuorisovintillä aloitettiin vapaa-aikasihteerin ja seurakunnan nuorisotyöntekijän yhteisestä sopimuksesta yökahvilatoiminta.

 

Yökahvilatoiminnan tarkoituksena on ollut antaa nuorille mahdollisuus keskustella koulutettujen ohjaajien johdolla asioistaan ja ongelmistaan, sekä saada niihin ratkaisumalleja tai neuvoja avun saantiin.

 

Yökahvilassa on pelattu, askarreltu, kuunneltu hyvää gospel-musiikkia ja nautittu kupponen kahvia, teetä tai mehua hyvässä seurassa. Tarjoiluna on aina ollut jotakin erilaista, mitä normaaleina iltoina, usein tarjoilut ollaan valmistettu nuorten kanssa yhdessä.

 

Koska kunta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, emme voi vaihtaa tätä toimintaa seurakunnantiloihin. Illan ohjelma on suunniteltu aina yhteistyössä, eikä ohjelmaa ole rajoitettu mitenkään. Eli esimerkiksi rukoushetkiäkin voi pitää, mikäli nuoret sellaiseen haluavat osallistua.

 

Yökahvilan aikana nuorisovintin aukioloaika oli pidennetty klo 19-24 ajaksi. Jotta toiminnasta muodostuisi säännöllistä sovittiin, että yökahvila pidetään joka kuukauden 3. perjantai, näin nuoretkin tietävät ennalta milloin yökahvila on.

 

Ennen vuoden 2012 ensimmäistä yökahvilaa seurakunnan nuorisotyöntekijä ilmoitti, että seurakunta ei jatka tätä yhteistyötä toistaiseksi.

 

Päätösehdotus:      

Yökahvila on todettu erinomaiseksi yhteistyömalliksi, joka on tuottanut kiitettävää tulosta nuorten käyttäytymisessä. Vapaa-aikalautakunta lähestyy seurakuntaa ja toivoo yhteistyön jatkuvat mahdollisimman pian.

 

 

Päätös:                       

Vapaa-aikasihteeri laatii kutsun seurakunnalle, jossa pyy-

detään ainakin kirkkoherra, nuorisotyöjohtokunnan puheenjohtaja sekä nuorisotyöntekijä yhteiseen palaveriin vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan ja –varapuheen-johtajan sekä vapaa-aikasihteerin kanssa, yökahvila toiminnan yhteistyön jatkamiseksi.

 

- - - - -

 


MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

12§ KORSUN KESÄTEATTERIN TUKEMINEN

 

Kesällä 2012 Korsukylän Kesäteatterissa esitetään ”ME TULEMME TAAS”. Reino Helismaan elokuvakäsikirjoituksen pohjalta näytelmäksi on sovittanut Matti Kuikkaniemi, näytelmän ohjaa Jari Hiltunen.

 

Esitykset:

tiistaina 3.7. klo  ”eläkeläisnäytös” klo 15.00

Päivälle erillinen ohjelma klo 12.00 alkaen

tiistaina 10.7. klo 19.00

torstaisin 28.6., 5.7. ja 12.7. klo 19.00

lauantaina 14.7. klo 16.00

sunnuntaisin 1.7. klo 15.00, 8.7. klo 19.00 ja 15.7. klo 15.00

 

 

Päätösehdotus:      

Lautakunta keskustelee kesäteatterin tukemisesta. Jämijärvi Seura on ilmoittanut, että heillä ei ole tulossa useamman näytöksen kesäteatteria, ainoastaan kotiseutupäivän näytelmä. Korsun kesäteatterin tukemiseksi kulttuuritoimi ostaa lippuja.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päätti, että kesäteatteriin ostetaan 30 lippua. Vapaa-aikalautakunta suosittelee kunnanhallitukselle markkinointituen antamista kesäteatterille radiomainonta-ajan muodossa.

 

- - - - -

 

 


13 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 sekä liitti pöytäkirjaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen.