Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 12.1.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 24.1.2012 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN

      VUONNA 2012

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄK-

      SYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNI-

      SEN LAUTAKUNNAN OSALTA

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

7 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                        KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                              

Tekninen lautakunta                                   1/2012

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 24.1.2012 klo 18.00 – 19.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorvali Timo                                        puheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Koivumäki Elisa

Sjöman Miia

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                      pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Salminen Mikko

Uusi-Rasi Ari

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

 

§§ 1- 9                                       sivut 1 - 9

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                     Pentti Virtanen  

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Koivuniemi Olavi              Koivumäki Elisa

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2012 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Olavi Koivuniemi ja Elisa Koivumäki.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Koivuniemi ja Elisa Koivumäki.

 

 

 

 

 

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2012

 

 

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2012 varsinaisten kokousten ajan ja paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään vähintään joka toinen kuukausi tai lautakunnan käsiteltäväksi osoitettujen asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokouksista ilmoitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo- oikeuden omaaville henkilöille ennakkoon tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

.                        

Päätösehdotus:                1. Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2012 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa alkaen klo 18.00

 

                                       2. Teknisen lautakunnan käsiteltäviksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava Jämijärven kunnan tekniseen toimistoon.

 

                                       3. Kokouskutsut asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille viimeistään kokousviikkoa edeltävänä torstaina. Kokouksista lähetetään ennakkotieto lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle tekstiviestinä tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

 

                                       4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00 – 11.00.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN

                                        

                                       Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole johtosäännössä määrätty.

 

Päätösehdotus:                Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja varakunnanjohtaja (rehtori).

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

5 § KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2011 § 76, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2012. Liite 5.1 (teknisen toimen osa). Liite 5.2 investointiosa.

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunnan tulee hyväksyä käyttötaloussuunnitelma toimielintasolla.

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään käyttötaloussuunnitelma teknisen toimen osalta.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 320 § Pohjois-Satakunnan ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen

-         ote 323 § ARA:n avustuksen käyttötarkoituksen muutos / As Oy Jäminhuhti

-         ote 324 § Tuulenpesän ja Hevoshaan alueiden kaavasuunnitelma

-         ote 325 § Sähkön osto alkaen 1.1.2012

-         Jämijärven kunnan kaavoitusohjelma 2012 - 2013

 

Jämijärven kunnanvaltuusto

-         ote 76 § Vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         kertaraportti 2.12.2012

 

Audiator-yhtiöt / Tilintarkastaja, JHTT Vesa Keso

-         Hankintojen tarkastus muistio 11.1.2012

 

Leppäkosken Sähkö Oy

                                            - Allekirjoitettu sähkösopimus 1.1.2012 – 30.12.2015

 

 

Päätösehdotus:                     Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

 

7 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

                                            Ei muita asioita.

 

 

 

 

 

 

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.