Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 24.02.2005

Kokous-

tiedotAika Maanantai 07.03.2005 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


§ 2 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


§ 4 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

§ 5 MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

§ 6 MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2005

§ 7 V. 2005 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN

§ 8 KYLÄRAHA

§ 9 V. 2004 TOIMINTAKERTOMUS

Puheenjohtaja TIMO SORVALI

Merk Timo Sorvali                   Tuomo LeikkolaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta 1/2005

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

Maanantai 07.03.2005 klo 13.00-13.35
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Timo Sorvali Pj

Sirpa Alkkiomäki

Pirjo Salmi

Mika Viikeri

POISSA OLLEET JÄSENET Jarkko Harri

Outi Hoikkala

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Markku Kujala Kh:n edustaja

Tuomo Leikkola Maaseutusihteeri


ASIAT §§ 1-9§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

________________________________________§ 2 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN


Pöytäkirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2005 tarkastaa kullakin kerralla 2 sitä varten valittua jäsentä.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________________§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Salmi ja Mika Viikeri.

___________________________________________________________
§ 4 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN


Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitettava siten kuin kunnan ilmoitukset julkaistaan.

Ehdotus: Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan ollessa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutusihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________
§ 5 MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN


Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tositteet.

Ehdotus: Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2005 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan, kanslisti Vappu Uusitalon ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________________§ 6 MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2005


Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti. Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista).

Ehdotus: Lautakunta päättää noudattaa aikaisempaa käytäntöä kokousten koollekutsumisessa ja kokousten pitämisessä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että kokoukset pyritään pitämään iltaisin klo 19.

_______________________________________________________________

§ 7 V. 2005 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINENKehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohentavien toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

Vuodelle 2005 on maatilatalouden kehittämismäärärahaa varattu 3.400 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

Vuoden 2004 kehittämismäärärahaa käytettiin yhteensä 3.397,40 euroa seuraaviin kohteisiin:

-tilan investointien kannattavuutta selvittäviin laskelmiin (Likvi, Tutka) 50 % kustannuksista sekä spv-neuvontaan 50 % kustannuksista (3.025,00 euroa)

-koulutustilaisuuksien järjestämiseen (0 euroa)

-salaojitussuunnitelmien tuki 85 euroa/ha (372,40). Käytännössä määrärahan niukkuuden vuoksi salaojitussuunnitelmiin riitti vain 38 eur/ha.

Ehdotus: Lautakunta päättää käyttää maatilatalouden kehittämismäärärahaa samoihin kohteisiin kuin v. 2004. Kehittämismäärärahaa salaojitussuunnitelmiin maksetaan vasta vuoden lopussa, mikäli rahaa on silloin jäljellä. Jos rahaa jää vähemmän kuin 85 euroa/ha, jaetaan summa salaojitetuille hehtaareille tasan. Edellytyksenä tukien saamiselle on aina Jämijärvellä henkikirjoitettuna asuminen. Kehittämismäärärahan käytöstä tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että mikäli kannattavuuslaskelmiin saa tukea muulta taholta, ei sitä tueta enää maaseutulautakunnan toimesta. 

______________________________________________________________§ 8 KYLÄRAHAVuodelle 2005 on varattu kylärahaa 5550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________________

 

§ 9 V. 2004 TOIMINTAKERTOMUSHallintokuntien on vuosittain tehtävä toimintakertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esitys maaseutuelinkeinopalveluiden toimintakertomukseksi sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportti.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportin.


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________________________________________________________
MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2004Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kokouspykäliä oli 19. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen.

Luopumistukihakemuksia oli 2 (luopuminen vuokraamalla/myymällä). Tilaluku väheni kuudella (-3 %).

Maaseutusihteerille jätettiin 1.197 tukihakemuslomaketta. Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena kanslisti Vappu Uusitalo. Tuenhakijoita oli 182 (v. 2003 188, v. 2001 191). Peltoa oli viljelyksessä 5.671,50 ha eli keskimäärin 31,16 ha/viljelijä. Suojavyöhykkeitä oli perustettuna 119,78 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 18 viljelijällä (10 % viljelijöistä) yhteensä 697,65 ha (14 % peltopinta-alasta). Luomutilojen keskipinta-ala oli 38,76 ha.

Vuonna 2004 tukia maksettiin maaseutusihteerin toimesta 3.605.692,90 euroa ( 3.413.334,10 euroa v. 2003) eli keskimäärin 19.811,50 euroa/viljelijä (18.156,03 v. 2003). Lisäksi Satakunnan TE-keskus maksoi erityisympäristötukia.

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin tilakohtaiseen neuvontaan, koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 3.397,40 euroa. Kylärahaa maksettiin 5.550 euroa.

Hukkakauran torjunta oli yksi vuoden painopistealueista. Maaseutusihteeri teki 14 hukkakauratarkastusta. Hukkakaura-ala on lievässä nousussa.

Satovahinkokorvaushakemuksia jätettiin 21 ja satovahinkoilmoituksia 45.


MAASEUTULAUTAKUNTA


Maaseutuelinkeinopalvelut

TOIMINTA-AJATUS.

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.


PÄÄMÄÄRÄT:

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.


AVAINTULOKSET:

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

TULOSTAVOITTEET:

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla


TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2003 2004
-viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää -tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa
-tallennusvirheitä 0 kpl -20 hukkakauratarkastusta tehty


Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2004:

 

-hallinnon tehtävät hoidettu ajallaan

-4 jämijärveläistä viljelijää osallistunut humalaprojektiin, taimet 3 tilalle syksyllä 2004 ja keväällä 2005

-Jämijärven kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät kunnan www-sivuilta

-hukkakauratarkastuksia tehty 14 tilalla. Osalla tarkastuksen esti kasvilaji (nurmi tai kesanto)

-tukijärjestelmän muutoksista ei vielä voitu pitää koulutuksia, koska monet asiat olivat vielä keskeneräisiä