Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 30.01.2002

KokoustiedotAika Keskiviikko 06.02.2002 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 2 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 4 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

§ 5 MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

§ 6 MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2002

§ 7 V. 2002 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN

§ 8 V. 2001 TOIMINTAKERTOMUS

§ 9 KYLÄRAHA

§ 10 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

§ 11 MELAN KIRJE LOMITUKSEN PAIKALLISYKSIKÖISTÄ 1.1.2004

Puheenjohtaja Timo Sorvali

Timo Sorvali Tuomo LeikkolaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

06.02.2002 klo 13.00 - 14.30
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Timo Sorvali puheenjohtaja

Sirpa Alkkiomäki

Outi Hoikkala

Heikki Mäkelä

Rauni Palojoki


POISSA OLLEET JÄSENET Jarkko Harri
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti kh:n edustaja

Vappu Uusitalo lomasihteeri

Tuomo Leikkola maaseutusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

 
ASIAT §§ 1 - 11


§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSEhdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

_______________________________________________________________

 

§ 2 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN


Pöytäkirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2002 tarkastaa kullakin kerralla 2 sitä varten valittua jäsentä.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

_______________________________________________________________


§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Mäkelä ja Sirpa Alkkiomäki.

_______________________________________________________________


§ 4 MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN


Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitettava siten kuin kunnan ilmoitukset julkaistaan.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan ollessa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutusihteerin harkinnan mukaan.

 

Päätös: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

_______________________________________________________________


§ 5 MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN


Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tositteet.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2002 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan, lomasihteeri Vappu Uusitalon ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

_______________________________________________________________

 

§ 6 MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2002

 

Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti. Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista).

Ehdotus: Lautakunta päättää noudattaa aikaisempaa käytäntöä kokousten koollekutsumisessa ja kokousten pitämisessä.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

_______________________________________________________________§ 7 V. 2002 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN

 

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohentavien toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

Vuodelle 2002 on maatilatalouden kehittämismäärärahaa varattu 3.400 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

Vuoden 2001 kehittämismäärärahaa käytettiin yhteensä 22.259,58 mk (3.743,79 euroa) seuraaviin kohteisiin:

 

-tilan investointien kannattavuutta selvittäviin laskelmiin (Likvi, Tutka) 50 % kustannuksista sekä spv-neuvontaan 50 % kustannuksista (10.049,99 mk)

-karjantarkkailuun liittyvien tilojen 1. vuoden tarkkailumaksu (0 mk)

-mahdollisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen talousarvion puitteissa (1024,59 mk)

-salaojitussuunnitelmien tuki 500 mk/ha (11.185 mk)

Ehdotus: Lautakunta päättää käyttää maatilatalouden kehittämismäärärahaa samoihin kohteisiin kuin v. 2001. Kehittämismäärärahaa salaojitussuunnitelmiin maksetaan vasta vuoden lopussa, mikäli rahaa on silloin jäljellä. Jos rahaa jää vähemmän kuin 85 euroa/ha, jaetaan summa salaojitetuille hehtaareille tasan. Edellytyksenä tukien saamiselle on aina Jämijärvellä henkikirjoitettuna asuminen. Kehittämismäärärahan käytöstä tiedotetaan kuntatiedotteessa.

Päätös: Hyväksyttiin sillä muutoksella, että karjantarkkailuun liittyvien tilojen 1. vuoden tarkkailumaksu jätettiin pois ja spv-neuvonnan kustannuksista maksetaan 60 %.

_____________________________________________________________


§ 8 V. 2001 TOIMINTAKERTOMUS


Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimintakertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esitykset maaseutuelinkeinopalveluiden ja lomituspalveluiden toimintakertomuksiksi.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä oheiset toimintakertomukset.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

______________________________________________________________§ 9 KYLÄRAHA


Vuodelle 2002 on varattu kylärahaa 4550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.

 

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisen rahan käytöstä tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

______________________________________________________________§ 10 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

1. Lomasihteerin viranhaltijapäätökset ajalla 1.10.-31.12.01.

 

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

______________________________________________________________


§ 11 MELAN KIRJE LOMITUKSEN PAIKALLISYKSIKÖISTÄ 1.1.2004


Sosiaali- ja terveysministeriön maatalouslomituksen kehittämistyöryhmä on ottanut kantaa paikallisyksikköjen kehittämiseen. Lomituspalvelujärjestelmän toimivuuden ja joustavuuden lisäämiseksi paikallisyksikköjä tulisi yhdistää. Hyvälle hallinnolle asetetut edellytykset voidaan täyttää silloin, kun lomituspäivien lukumäärä on vuositasolla noin 10.000 - 15.000 päivää ja vuosilomaan oikeutettuja maatalousyrittäjiä 300 - 400. Yksikön hallinnossa henkilöstön osalta voidaan vähimmäisvaatimuksena pitää päätoimista vastuuhenkilöä ja kahta johtavaa lomittajaa. Kuukausipalkkaisten lomittajien vähimmäistavoite voisi olla 30 - 40 lomittajaa.

Paikallisyksikön aluetta kaavailtaessa huomiota tulisi kiinnittää kuntien yhteistoimintaan ja ihmisten luontaisiin asioimissuuntiin sekä maantieteellisiin seikkoihin. Keskeisiä tarkasteltavia asioita olisivat vuoden 2001 tilastotiedot ottaen huomioon maatalousyrittäjien määrän aleneminen. Kirje on esityslistan liitteenä.

Kankaanpään kaupunki on kutsunut seutukunnan kuntien lomahallinnosta vastaavat henkilöt yhteiseen neuvottelutilaisuuteen 13.02.2002 klo 15.00 kaupungintalon valtuustosaliin.


Kunta vuosi yrittäjiä lomituspv. lomituspv/yrittäjä
Jämijärvi 2001 122 4.107 34
Ikaalinen 2000 187 5.403 29
Kankaanpää 2000 170 4.888 29
Honkajoki 2000 149 4.845 33
Karvia 2000 192 6.475 34
Lavia (alue) 2000 214 6.778 32
Koko maa 2000 20

  

Ehdotus: Merkitään asia tässä vaiheessa tiedoksi ja palataan asiaan neuvottelutilaisuuden jälkeen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

______________________________________________________________


MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2001

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kokouspykäliä oli 24. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen.

Luopumistukihakemuksia jätettiin 2, molemmat sukupolvenvaihdostapauksia.

Maaseutusihteerille jätettiin 1.453 tukihakemuslomaketta. Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena Maija Salo. Tuenhakijoita oli 191. Peltoa oli viljelyksessä 5.485 ha eli keskimäärin 28,72 ha/viljelijä. Suojavyöhykkeitä oli perustettuna 87,85 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 19 viljelijällä (10 % viljelijöistä) yhteensä 738,54 ha (13 % peltopinta-alasta). Luomutilojen keskipinta-ala oli 38,87 ha.

Vuonna 2001 tukia maksettiin maaseutusihteerin toimesta 3.132.211,35 euroa (18.623.283 mk) eli keskimäärin 16.399 euroa/viljelijä (97.504 mk/viljelijä). Lisäksi Satakunnan TE-keskus maksoi erityisympäristötukia.

Maataloustukien maksatuksessa ja hallinnoinnissa käytetty IACS -ohjelma koki perusteellisen remontin vuoden alussa. Entisestä hajautetusta tietorekisteristä siirryttiin keskitettyyn järjestelmään, toisin sanoen kaikki tiedot tallennetaan internet -yhteyttä käyttäen suoraan ministeriön tietokantapalvelimelle. Myös maksatus tapahtuu keskitetysti. Keväällä tallennusten alkaessa ohjelma oli erittäin hidas ja ruuhkainen ja aiheutti kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten voimakkaan kuumenemisreaktion. Lopulta MMM onnistui ratkaisemaan ongelmat ja tallennukset saatiin ajallaan tehtyä. Myös maksatuksissa ilmeni alkuun vaikeuksia. Ohjelmauudistus yhdenmukaisti kuitenkin huomattavasti kuntien maksatusaikatauluja.

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin tilakohtaiseen neuvontaan, koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 3.743,79 euroa (22.259,58 mk). Kylärahaa maksettiin 4.204,70 euroa (25.000 mk) ja metsätaloussuunnitelmien tukemiseen käytettiin 1.363,68 euroa (8108,07 mk).

Esiselvitys luomuhumalan tuotantomahdollisuuksista Pohjois-Satakunnassa valmistui ja antoi aihetta hakea rahoitusta jatkoprojektille.

 

TALOUSARVION TULOSTAVOITTEET:


-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-uusia elinkeinoja tai viljelykasveja perinteisten rinnalle 5 tilalle kunnassa

-tonttipörssin ylläpito yhdessä teknisen toimen kanssa

-metsätaloussuunnitelmien laatiminen jatkuu

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

2000 2001
-viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää -viive tukien maksuluvasta maksatukseen keskimäärin 0 päivää
-tallennusvirheitä 0 kpl -tallennusvirheitä 0 kpl

TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 31.12.2001:

Tavoitteiden toteutumiseen on vaikuttanut suuresti uuden tukisovelluksen käyttöönotto maaliskuulla. Hallinnon tehtävät on tehty nopeasti, mutta jatkuvien ohjelmavirheiden vuoksi luotettavuudesta ei alkuvuodesta juuri voinut puhua. Sovellus makseli välillä liikoja ja välillä peri takaisin. Loppuvuodesta sovellus toimi varsin hyvin. Maksatuksen nopeuteen ei kunnan toimilla ole ollut enää yhtä suurta merkitystä huhtikuun alun jälkeen kuin aikaisemmin, koska maksatukset tapahtuvat keskitetysti. Tallennusvirheitä ei ole löytynyt.

Uuteen viljelykasviin tähtäävä "luomuhumalantuotannon mahdollisuuksien esiselvitysprojekti" valmistui vuoden lopulla ja rohkaisi hakemaan jatkorahoitusta.

Kunnan www-sivuilla oleva tonttipörssi on johtanut yhteen kauppaan. Tontille on talo jo rakenteilla.

Metsätaloussuunnitelmien laatiminen jatkuu.