Jämijärven kunta

Maaseutulautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 30.07.2002

KokoustiedotAika Maanantai 05.08.2002 klo 13.00
Paikka Törmälän kokoushuone


Käsiteltävät asiat


17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

19 KYLÄRAHA


20 VÄLIRAPORTTI
Puheenjohtaja TIMO SORVALI

Timo Sorvali

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA

05.08.2002 klo 13.00 - 13.50
KOKOUSPAIKKA Törmälän kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Timo Sorvali Pj

Sirpa Alkkiomäki Pj 19

Jarkko Harri

Outi Hoikkala

Heikki Mäkelä

Rauni Palojoki


POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Rajalahti Kh:n edustaja

Vappu Uusitalo Lomasihteeri

Tuomo Leikkola Maaseutusihteeri

 
ASIAT 17 - 20

17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

____________________________________________________

 

18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Harri ja Rauni Palojoki

__________________________________________________19 KYLÄRAHA

Maaseutulautakunta 9 06.02.2002 10

Maaseutulautakunta 14 22.03.2002 16

9 Vuodelle 2002 on varattu kylärahaa 4550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.

Ehdotus: Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuitenkaan esim. urheiluseurat. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisen rahan käytöstä tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 

14 Ilmoitus kylärahan hakuajasta julkaistiin Kankaanpään Seudussa ja Pohjois-Satakunnassa sekä kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyi 06.03.2002. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Palokosken kyläyhdistys, Peijarinkylän pienviljelijäyhdistys, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ja Vihun kyläyhdistys. Hakemukset ovat liitteinä. Suurimaan maa- ja kotitalousseura on ilmoittanut, maaseutusihteerin asiasta tiedusteltua, toimittavansa hakemuksensa kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Lautakunta keskusteli asiasta, jonka jälkeen maaseutusihteeri teki ehdotuksen: Suurimaan maa- ja kotitalousseuran hakemus otetaan mukaan käsittelyyn, vaikka se myöhästyikin. Kylärahaa maksetaan kiinteistöjen ylläpitomenoista johtuen Vihun kyläyhdistykselle ja Suurimaan maa- ja kotitalousseuralle 1.200 euroa, Tykköön koulupiirin kyläyhdistykselle ja Palokosken kyläyhdistykselle 900 euroa sekä Peijarinkylän pienviljelijäyhdistykselle 350 euroa. Kylärahan maksatuksen edellytyksenä on, että yhdistys toimittaa v. 2001 toimintakertomuksensa ja selonteon v. 2001 kylärahan käytöstä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Timo Sorvali poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä ja Sirpa Alkkiomäki toimi tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana.

 

19 Palokosken kyläyhdistys ry ja Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry ovat jättäneet 02.05.2002 saapuneen muutosvaatimuksen Jämijärven kunnanhallitukselle. Muutosvaatimus on liitteenä. Em. kyläyhdistykset vaativat kylärahan jakamista tasan toimivien kyläyhdistysten kesken. Esittelijä oli lisäksi laittanut vanhan mallisen valitusosoituksen mukaan, jossa muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Nykyisen kuntalain mukaan oikaisuvaatimus toimitetaan päätöksen tehneelle elimelle. Kun lisäksi pöytäkirjakaan ei välttämättä kertonut riittävästi kokouksen kulusta, on syitä asian uudelleenkäsittelyyn vähintäänkin riittävästi.

Ehdotus: Lautakunta päättää edelleenkin ottaa käsittelyyn myös myöhästyneenä jätetyn Suurimaan maa- ja kotitalousseuran hakemuksen. Kyläraha jaetaan seuraavasti: Peijarinkylän pienviljelijäyhdistykselle 350 euroa ja Palokosken kyläyhdistykselle, Suurimaan maa- ja kotitalousseuralle, Tykköön koulupiirin kyläyhdistykselle sekä Vihun kyläyhdistykselle kullekin 1050 euroa. Samalla huomautetaan kaikille tahoille, että lautakunta pidättää edelleenkin itsellään harkintavallan jakotavasta. Rahan jakaminen tasan kaikille ei vaatisi mitään lautakuntakäsittelyä, vaan sen osaisi tehdä jopa virkamieskin. Kylärahan tarkoituksena on tukea kylillä toimivia tahoja heidän tekemässään arvokkaassa työssä. Jos kyläraha sen sijaan tuo tullessaan kateutta ja pahaa mieltä, on syytä harkita sen tarpeellisuutta ja/tai jakajatahon vaihtoa tulevaisuudessa.

Päätös: Timo Sorvali poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi ja Sirpa Alkkiomäki toimi puheenjohtajana. Heikki Mäkelä ja Outi Hoikkala esittivät, että lautakunta pitää alkuperäisen päätöksensä voimassa. Tämä tuli lautakunnan yksimieliseksi päätökseksi. Esittelijä Tuomo Leikkola jätti eriävän mielipiteensä. Lautakunta totesi edelleenkin huolehtivansa kylärahan jaosta, mikäli sitä jaettavaksi tulee sekä painotti kylien toimintakertomusten merkitystä vastaisuudessa.

__________________________________________________________

20 VÄLIRAPORTTI

Hallintokuntien tulee raportoida talousarvion ja sen tavoitteiden toteutuminen kunnanhallitukselle 30.6.2002 tilanteen mukaisesti. Väliraportin tulee olla valmis viimeistään 16.8. Liitteenä ovat maaseutuelinkeino- ja lomituspalveluiden esitykset omiksi väliraporteikseen.

Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä liitteinä olevat väliraportit.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________________