Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 15/2011

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 16.11.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

21.11.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

297 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  332

298 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  332

299 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  333

300 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  334

301 §    POSAN TOTEUMA  335

302 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 7.11.2011 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   336

303 §    LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTOLLE KIIKOISTEN KUNNAN SIIRTÄMISEKSI SATAKUNNAN MAAKUNNASTA PIRKANMAAN MAAKUNTAAN  337

304 §    LISÄMÄÄRÄRAHA POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI SEKÄ POSAN V. 2011 TILAUKSEN LISÄÄMISEKSI 338

305 §    SATAKUNNAN YES-KESKUKSEN PALVELUIDEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN RAHOITUSOSUUS  339

306 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS PENTTI JA ANNA-LIISA HÄMÄLÄINEN:  KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS LOMA-ASUNNOSTA VAKITUISEKSI ASUNNOKSI JA RAKENNUSPAIKAN VÄHIMMÄISPINTA-ALAA KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA  341

307 §    TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA  342

308 §    VUODEN 2012 TALOUSARVIOLUONNOKSEN LÄHETEKESKUSTELU  343

309 §    MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN  344

310 §    LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN  346

311 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  347

312 §    MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA  348

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2011                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

31.10.2011 kello 18.30 – 20.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                    puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                    varapuheenjohtaja

Satu Jokela                             

Olli Seppälä

Kati Mansikkamäki

Kari Jokisalo                           

Ari Uusi-Rasi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tapio Rajalahti                 valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Miia Sjöman                     valtuuston II varapuheenjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 297 – 313

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 28.11.2011

Allekirjoitukset

 

 

Ari Uusi-Rasi                           Satu Jokela

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 28.11.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

297 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

298 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ari Uusi-Rasi ja Satu Jokela.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

299 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, poikkeamispäätös / Pentti Niemi

-       Kuntaliitto, lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna 2011

-       Kuntaliitto, terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma

-       Keva, vanhoista eläkesäännöistä aiheutuvien vastuiden laskentapalvelu Kevassa- muutos laskentapalvelun sisällössä

-       Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri, arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla –hanke

-       Verohallinto, tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä

-       Verohallinto, tieto verovuoden veroista

-       SataKylät ry, jäsentiedote 4/2011

-       Valtiovarainministeriö, kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen

-       D-Fence turvallisuusraportti 11/2011

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Vihu, Naurisjoki

o   Jämijärvi, Rajakorpi

o   Kauppila, Ylirotu

o   Jämijärvi, Kesäranta

o   Jämijärvi, Korkealuoma

o   Peijari, Puistorinne

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

300 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

                                            Sataedu, johtokunta                                                   13.10.2011

                                            Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta                  24.10.2011 

                                            Sivistyslautakunta                                                      1.11.2011

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

301 §            POSAN TOTEUMA

 

Esityslistan liitteenä on PoSan toteuma ajalla 1.1.-30.9.2011. Liite nro 301.1.

Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 75,00 %. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 78,92 %.

Toteuman pohjalta on laadittu vertailutaulukko edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liite nro 301.2.

Vertailun mukaan vuoden 2011 toteutuneet kulut ovat 98 815 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

302 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 7.11.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 7.11.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

53 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

54 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

55 § Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 – 2012 

56 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2012

57 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

58 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2011

59 § Vuoden 2012 tuloveroprosentin määrääminen

60 § Lisälainan myöntäminen vuoden 2011 talousarvioon

61 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

62 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                                

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 7.11.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

303 §            LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTOLLE KIIKOISTEN KUNNAN SIIRTÄMISEKSI SATAKUNNAN MAAKUNNASTA PIRKANMAAN MAAKUNTAAN

 

Kiikoisten kunta on anonut Valtioneuvostolta siirtoa Satakunnan maakunnasta ja Pohjois-Satakunnan seutukunnasta Pirkanmaan maakuntaan ja Luoteis-Pirkanmaan seutukuntaa vuoden 2012 alusta tai viimeistään vuoden 2013 alusta.

 

Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto pyytää mm. Jämijärven kunnan lausuntoa asiasta. Määräpäivä lausunnolle on 30.12.2011.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asian suhteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                                                 


 

304 §            LISÄMÄÄRÄRAHA POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI SEKÄ POSAN V. 2011 TILAUKSEN LISÄÄMISEKSI

 

Jämijärven kunnan osuus PoSan alijäämästä vuodelta 2010 on tasoituksen jälkeen 109 921 €.

Summa selvisi vasta talousarvion laadinnan jälkeen, joten sitä ei ole voitu huomioida vuoden 2011 talousarviossa.

 

Vuodelle 2011 on varattu PoSan tilaukseen yhteensä 3 900 000 euroa. Käyttö tulee olemaan kuitenkin tilausta suurempi. Vuoden tilausta tulee toteuman 9/2011 perusteella lisätä n. 200 000 €.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää v. 2011 talousarvioon PoSan toimintaan 310 000 euron lisämäärärahan, jolla katetaan v. 2010 alijäämä sekä v. 2011 tilauksen ylittyminen.                

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

305 §              SATAKUNNAN YES-KESKUKSEN PALVELUIDEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN

                        RAHOITUSOSUUS

 

 

                                            Satakunnassa on tehty pitkäjänteistä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä. Rauman seudun, Pohjois-Satakunnan sekä Porin seudun tiivis yhteistyö yrittäjyyskasvatustyössä on konkretisoitunut YES-keskus toimintana 2005 vuodesta lähtien. Maakunnallista YES- keskustoimintaa ohjaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämisryhmä, jota kutsutaan YES-tiimiksi. Ryhmässä on kattava edustus jokaiselta seutukunnalta, oppilaitoksista, kehittämiskeskuksista sekä Yrittäjistä.

 

                                            YES-keskus on toiminut tähän asti ulkopuolisen hankerahoituksen varassa. Maakunnallinen YES-tiimi päätti kokouksessaan elokuussa 2011 tehdä tässä haastavassa hankerahoitustilanteessa rahoitusesityksen, jonka tavoitteena on turvata YES-keskuksen toiminta jopa ilman ulkopuolisia tukirahoituksia. YES-keskuksen  toiminnan minimibudjetti on vuodessa 60 000 €.

 

                                            Yrittäjyyskasvatuskeskuksen kuntarahoituksen tarve on Satakunnassa 2012 vuosittain 60 000 €. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK esittää, että Porin seudun kunnat rahoittavat vuosittain 36 000 €, Rauman seudun kunnat 18 000 € ja Pohjois-Satakunnan kunnat 6 000 €.

 

                                            Pohjois-Satakunnan kuntien rahoitusosuudet olisivat näin ollen seuraavat:

 

                                                                                       2012             2013

                                            Honkajoki                          420 €            420 €

                                            Jämijärvi                            420 €            420 €

                                            Kankaanpää                    3 600 €         3 600 €

                                            Karvia                                600 €            600 €

                                            Kiikoinen                          240 €            240 €

                                            Lavia                                  420 €            420 €

                                            Siikainen                          300 €            300 €           

                                                                                       6 000 €         6 000 €

 

                                            PSKK OY:n kokemus YES-yhteistyöstä ja yrittäjyyskasvatuksesta on hyvin positiivinen ja siksi he puoltavat hankeen rahoitusta.

 

                                            Tarkempi selvitys YES-keskuksen toiminnasta ja rahoituksesta on liitteenä nro 305.1. Jämijärven kunnan osuus rahoituksesta on vuositasolla 420 euroa.

 

                                            Jämijärven kunta ei voi sitoutua tässä kuntaliitosneuvottelutilanteessa kuin vuoteen 2012.

 

 

Ehdotus.                           Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan osallistua Satakunnan YES-keskuksen rahoitukseen vuoden 2012 osalta 420 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

306 §            POIKKEAMISLUPAHAKEMUS PENTTI JA ANNA-LIISA HÄMÄLÄINEN:  KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS LOMA-ASUNNOSTA VAKITUISEKSI ASUNNOKSI JA RAKENNUSPAIKAN VÄHIMMÄISPINTA-ALAA KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA

 

 

Hakija:                               Pentti ja Anna-Liisa Hämäläinen

 

Rakennuspaikka:            Jämijärven kylässä sijaitseva Päivärinne -niminen tila, RN:o 1:426. Tilan kokonaispinta-ala on 1750 m².

 

Rakennustoimenpide:    Tilalle on kiinteistötietojen mukaan rakennettu kerrosalaltaan 77 m²:n lomarakennus, 28 m²:n saunarakennus ja 21 m²:n talousrakennus.  Olemassa oleva lomarakennus (alkuperäinen rakennuslupa nro 0007/2002) halutaan muuttaa vakituiseksi asuinrakennukseksi.

 

Kaavoitustilanne:            Alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaava.

 

Kuuleminen:                    Hakemuksen johdosta on kuultu naapurikiinteistön RN:o 1:75 omistajaa. Naapurilla ei ole huomauttamista.

 

Rakennuspäällikön lausunto:

1.    Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuslupaa edellyttämänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään loma-asunnon käytön muuttamista vakituiseen asumiseen. Sekä kaavoittamattomalla, että kaavoitetulla ranta-alueella käyttötarkoituksen muutos vaatii myös maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamisluvan. Käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamispäätösvalta on kunnanhallituksella.

2.    Maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n mukaan rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2000 m². Lain yleisten poikkeamissäännösten perusteella voidaan 2000 m² rakennuspaikan vähimmäiskoosta poiketa. Rakennuspaikan pinta-alavaatimusta koskeva poikkeamispäätösvalta on kunnanhallituksella.

3.    Myönteisen poikkeamisluvan lisäksi muutos vaatii myös rakennusluvan. Rakennuslupaa on aina haettava erikseen.

4.    Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy poikkeamisluvan rakennuspäällikön lausunnon mukaisesti.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

307 §            TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA

 

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa 2.11.2011. Liite nro 307.1.

 

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, ettei lautakunnan jäsenille ole toimitettu toimielinten pöytäkirjoja. Pöytäkirjat voi lähettää jäsenille myös sähköpostitse.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedokseen ja saattaa sen edelleen toimielimille tiedoksi ja huomioon otettavaksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

308 §              VUODEN 2012 TALOUSARVIOLUONNOKSEN LÄHETEKESKUSTELU

 

                                            Vuoden 2012 talousarvioluonnos on valmistunut.

                                            Liitteenä on tuloslaskelma, rahoituslaskelma, talousarvioluonnos hallintokunnittain, investointisuunnitelma v. 2012-2016 sekä henkilöstösuunnitelma. Liite nro 308.1.

 

                                            Talousarvioluonnos on tarkoitus esitellä valtuustolle 28.11.2011. Esittely tehdään hallintokunnittain.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun v. 2012 talousarvioluonnoksen pohjata.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


          Kunnanhallitus               214 §            8.8.2011

                                            Kunnanhallitus               230 §            22.8.2011

                                            Kunnanhallitus               270 §            10.10.2011

                                            Kunnanhallitus               283 §            31.10.2011

 

309 §              MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN

 

                                            Kunnanhallitus valitsi 20.6.2011 kunnan edustajat monikuntaliitoksen neuvotteluvaiheeseen ja ohjausryhmään.

                                            Kunnanjohtajat kokoontuivat 29.6.2011 työstämään neuvotteluvaiheen käynnistämistä.

 

                                            Jatkoaikataulu on seuraava:

 

                                            - 9.8. klo 13 kunnanjohtajapalaveri

 

                                            - 9.8. klo 15 Sote-työryhmän valmistelupalaveri

 

                                            -10.8. klo 9.30-11.30 Pirkanmaanliiton maakuntajohtaja Jämijärvellä

 

                                            - 18.8. klo 17 Sairaanhoitopiirin info Kankaanpäässä

 

                                            - 23.8. klo 18 Neuvotteluvaiheen ohjausryhmä Kankaanpäässä

 

                                            - 29.8. klo 9 Monikuntaliitos / Jämi-neuvottelu Jämillä

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy läpi pidettyjen palaverien ja sairaanhoitopiirien infon antia. Samalla kunnanhallitus evästää ohjausryhmän jäseniä kokoukseen 23.8. Asialista on esityslistan liitteenä nro 230.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

270 §                                  Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on ollut seuraavat tapahtumat:

 

-       13.9        kunnanjohtajapalaveri

-       19.9        ohjausryhmä

-       21.9        kunnanjohtajapalaveri

-       27.9        ministeri Virkkusen tapaaminen

-       29.9        tiedotuslehtipalaveri

 

 

Seuraavaksi on 10.10 kunnanjohtajapalaveri ja 11.10 ohjausryhmä. Esityslistan liite nro 270.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy keskustelun neuvottelutilanteesta ja evästää ohjausryhmän jäseniä seuraavaa kokousta varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 283 §                           Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on ollut seuraavat tapahtumat:

 

-       24.10 Kuntajohtajapalaveri (tiedotuslehti, organisaatio, aikataulutus ja seuraavan ohjausryhmän esityslista)

 

Seuraavaksi on 15.11. ohjausryhmä ja 1.12 kuntalaistiedustelun purku valtuustolle, ohjausryhmälle ja tiedotusvälineille.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy keskustelun tilanteesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 309 §                           Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on ollut seuraavat tapahtumat:

 

-       3.11. Kuntajohtajapalaveri Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (liite nro 309.1)

-       Tiedotuslehden julkaiseminen

-       11.11. Kuntalaisinfo ja kyselytilaisuus K-marketin edessä

-       Ohjausryhmä 15.11.

-       Kuntalaiskysely -16.11. saakka

                                 

Seuraavaksi on 22.11. kuntajohtajapalaveri, 1.12. kuntalaiskyselyn purku + ohjausryhmä, 8.12. ohjausryhmä tarvittaessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy keskustelun tilanteesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

310 §              LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Valtuusto päätti kokouksessaan 7.11.2011 lisätä lainan ottoa vuodelle 2011 400 000 eurolla. Valtuuston päätöksen pohjalta on pyydetty lainatarjoukset. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 310.1.

 

Tarjouksensa määräaikaan mennessä jättivät: Kuntarahoitus, Länsi-Suomen OP, Jämijärven OP, Kuntien Eläkevakuutus, Sampo Pankki ja Parkanon Säästöpankki.

Nordean tarjous saapui myöhässä 15.11.2011.

Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 310.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n tarjouksen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Jämijärven Osuuspankin tarjouksen 3 kk euribor + 0,60 % marg.= 2,0640 %.

 

                                            _____


 

 

 

 

311 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA

 

1.    Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu kertoi Sataedun taloudellisesta tilanteesta ja tulevista oppilasnäkymistä.

2.    Kunnanhallituksen jäsen Satu Jokela kertoi tutustumismatkasta Petronellaan. Ideaa ollaan tuomassa Jämille.

                       

                                   _____

 

 

 


 

312 §            MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA

 

Jämijärven kunnalla on ollut viisi vuotta mainossopimus Radio Sunin kanssa.

Yhteistyöstä on saatu positiivista palautetta ja varsinkin Jämin tapahtumien markkinoinnille sillä on ollut tärkeä merkitys. Yhteistyön jatkamisesta on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus vuodelle 2012. Liite nro 312.1.

 

Sopimusluonnos on entisen kaltainen. Vapaa-aikatoimella ei ole vuodelle 2012 erillistä radiomarkkinoinnin määrärahaa vaan se sisältyy ko. yhteissummaan.

 

Sopimus on huomioitu talousarvioluonnoksessa v 2012.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Radio Sunin välisen mainossopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____