JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Lomahotelli Jämin kokoustilassa maanantaina 19.12.2011

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      72 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

73 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

74 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2011 ja  kaavoitusohjelma 2012 - 2013      

75 § Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2011

                      76 § Vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2014 hyväksyminen                     

77 § PoSan toteuma      

78 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2011                  

79 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

80 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat          

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 21.12.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 15.12.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2011

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 13.12.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 19.12.2011 kello 19.00

 

Paikka

 

Lomahotelli Jämin kokoustilassa

Käsiteltävät asiat

72 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  80

73 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  80

74 §   JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 JA          KAAVOITUSOHJELMA 2012 - 2013  81

75 §   SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN          RAPORTTI 1-10 KK 2011  82

76 §   VUODEN 2012 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN  VUOSILLE 2012-2014 HYVÄKSYMINEN  83

77 §   POSAN TOTEUMA  85

78 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2011  86

79 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT

80 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  88

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                    

Tapio Rajalahti                                             Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

19.12.2011 kello 19.00 – 20.05

 

KOKOUSPAIKKA

Lomahotelli Jämin kokoustilassa

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lax Anne

Lehtiö Helena              

Leppihalme Matti

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki           

Salminen Mikko

Seppälä Olli                 

Sjöman Miia                                  

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Hyttinen Ilkka                   varajäsen

Ranta Tuija                       varajäsen

Kotaoja Kristiina              varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Jokela Satu

Lahti Kyösti

Mansikkamäki Kati

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 72 - 80

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                  Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 21.12.2011

Allekirjoitukset

 

Timo Sorvali                      Rainer Rajamäki

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 21.12.2011

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

72 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 13.12.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 15.12.2011 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 15.12.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 13.12.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

 

73 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Timo Sorvali ja Rainer Rajamäki.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               319 §            12.12.2011

 

74 §             JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 JA KAAVOITUSOHJELMA 2012 - 2013

 

                                           

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2011 ja kaavoitusohjelman vuosille 2012 – 2013. Liite nro 319.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 74 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               321 §            12.12.2011

 

75 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK 2011

 

                      Esityslistan liitteenä nro 321.1 on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-10 kk 2011.

 

                      Tasaisella kehityksellä toteumaprosentti on 94,4 %, kasvua edelliseen vuoteen 19,6 %. Sosiaalipalvelujen toteuma on 166,6 %, jossa kasvua 23,7 %.

 

                      Tällä kehityksellä sairaanhoitopiirin kustannukset tulevat ylittymään yli 200 000 euroa. Lopputulokseen vaikuttaa oleellisesti kalliiden hoitojen tasaus.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 75 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               327 §            12.12.2011

 

76 §              VUODEN 2012 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN

VUOSILLE 2012-2014 HYVÄKSYMINEN

 

                                           

Vuoden 2011 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi Posan ja Keskussairaalan kulut tulevat ylittymään.

 

Vuoden 2010 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa -2,1 %:n laskua, kun valtakunnallinen keskiarvo on + 3,5 %. Samanaikaisesti yhteisövero kuitenkin kasvoi +12,4 % (valtakunnan keskiarvo 8,6 %).

 

Vuoden 2012 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Uutena investointina tulee laajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle. Sen rakentamiseen on varauduttu v. 2012-2014. Kunnallistekniikan rakentaminen on myös yksi painopistealue investointisuunnitelmassa.

 

Kunnallisveroprosentti nousee vuodelle 2012 20,50 %:iin. Vuonna 2013 on tarkoitus korottaa kiinteistöveroja.

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta.

 

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

 

Vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2012 – 2014 on liitteenä nro 327.1.

 

Yhteistyötoimikunta on puoltanut talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä. 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2012 – 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen sillä muutoksella, että investointeihin lisätään vuodelle 2012 20 000 € Hevoshaan alueen rakennuskaavan muuttamiseen. Lisäys rahoitetaan siten, että Tuulenpesän kaavateiden ja valaistuksen määrärahaa pienennetään v. 2012 80 000 euroon. Vuodelle 2015 lisätään 20 000 euroa Tuulenpesän kaavateiden ja valaistuksen kohdalle. Uusittu investointisuunnitelmaehdotus on liitteenä nro 327.1.

 

                                            -----

 

 

KV 76 §

 

Päätös:                              Käydyn laajan keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi v. 2012 talousarvioon valtuutettu Erkki Rudenbergin aloitteen pohjalta ponnen, jolla teknisen toimen talousarviosta osoitetaan määräraha Rannanperäntien tienhaaran ja Mutkalan teollisuusalueen välisen kevyen liikenteen väylän suunnitteluun.

 

Muilta osin valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

 

_____

 

 

 


Kunnanhallitus               328 §            12.12.2011

 

77 §              POSAN TOTEUMA

 

Esityslistan liitteenä on PoSan toteuma ajalla 1.1.-30.20.2011. Liite nro 328.1.

Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 83,3 %. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 86,70 %.

Toteuman pohjalta on laadittu vertailutaulukko edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liite nro 328.2.

Vertailun mukaan vuoden 2011 toteutuneet kulut ovat 133 933 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 77 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               329 §            12.12.2011

 

 

78 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2011

 

Esityslistan liitteenä nro 329.1 on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2011. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 83,3 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 78 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                                                                      

79 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                            Ei ollut.

 

                                            _____

 

 

 


 

80 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                     1. ) Valtuutettu Matti Leppihalme toi valtuuston I varapuheenjohtajan Kyösti Lahden terveiset valtuustolle. Kyösti Lahden idean pohjalta Leppihalme esitti, että Jämijärven kunta valtuuston päätöksellä hankkisi PoSan pääterveysaseman vuodeosastoille vähintään 3 televisiota ja samalla haastaisi muut PoSan omistajakunnat mukaan hankkeeseen. Tämän lisäksi haastettaisiin alueen rahalaitokset mukaan keräykseen. Televisioita tarvittaisiin kaikkiaan 28 kappaletta, jotta joka huoneeseen saataisiin vähintään 1 televisio.

 

                     Paikalla ollut Kankaanpään Seudun edustaja Antero Karppinen ilmoitti pyynnöstä, että Kankaanpään Seutu lähtee hankkeeseen 1 televisiolla, ja tulee muutoinkin edesauttamaan keräystä.

 

                     Miia Sjöman ja Olli Seppälä kannattivat Matti Leppihalmeen esitystä.

 

                     Julistettuaan keskustelun päättyneeksi valtuuston puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli päättänyt yksimielisesti hankkia PoSan pääterveysaseman vuodeosastoille vähintään 3 televisiota ja samalla valtuusto oli päättänyt haastaa PoSan muut omistajakunnat ja alueen rahalaitokset keräykseen.

 

 

                     2.) Kokouksen päätteeksi käyttivät valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kiitospuheenvuorot. Tiedotusvälineiden puolesta kiitospuheenvuoron käytti Kankaanpään Seudun edustaja Antero Karppinen.

 

                     _____