Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta                    Laatimispäivämäärä: 25.04.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Keskiviikko 03.05.2006 klo 19.00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 1        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 2

§ 2        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN.. 3

§ 3          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 4

§ 4        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN.. 5

§ 5        MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN.. 6

§ 6        MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2006. 7

§ 7        V. 2006 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN.. 8

§ 8        KYLÄRAHA.. 9

§ 9        V. 2005 TOIMINTAKERTOMUS. 10

§ 10        MUUT ASIAT.. 11

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                                    Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 1/2006

 

 

KOKOUSAIKA

 

Keskiviikko 03.05.2006 klo 19.00 – 19.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali      pj

Sirpa Alkkiomäki

Pirjo Salmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Jarkko Harri

Outi Hoikkala

Mika Viikeri

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Markku Kujala     kh:n edustaja

Tuomo Leikkola   maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 1-10

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                          Tuomo Leikkola                               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki                   Pirjo Salmi                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 1     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       _________________________________________________________

 

 

§ 2     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

 

Pöytä­kirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tar­kastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkas­tettava seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2006 tarkastaa kullakin kerral­la 2 sitä varten valittua jäsentä.

 

Päätös:                           Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                     _________________________________________________________________

                              

 


 

 

 

§ 3        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Pirjo Salmi.

                                       ___________________________________________________________


 

 

 

§ 4     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN  

 

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liit­tyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä ylei­sesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitet­tava siten kuin kunnan ilmoitukset julkais­taan.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan olles­sa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutu­sihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                           Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                      ________________________________________________________________

 

 


 

 

 

§ 5     MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMI­NEN

Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tosit­teet.

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2006 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan, kanslisti Vappu Uusitalon ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

Päätös:                           Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                     _________________________________________________________________

 

 

 


 

 

 

§ 6     MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2006

Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti.  Ko­kouskutsun antaa toimielimen puheen­johtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä­siteltä­vät asiat (asialista).

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää noudattaa aikai­sempaa käytäntöä kokousten koollekut­sumi­sessa ja kokousten pitämisessä.

 

Päätös:                           Hyväksyttiin yksimielisesti.        

                                      _________________________________________________________________

 


 

 

 

§ 7     V. 2006 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohen­tavien toimenpitei­den aikaansaamisek­si. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

 

Vuodelle 2006 on maatilatalouden kehittämismäärä­rahaa varattu 2.000 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

 

Vuoden 2005 kehittämismäärärahaa käytettiin yhteensä 3.311 euroa seuraaviin kohteisiin:

 

          - spv-neuvontaan 50 % kustannuksista (1860,05,00 euroa)

          -koulutustilaisuuksien järjestämiseen (0 euroa)

          -salaojitussuunnitelmien tuki 85 euroa/ha (1450,95).

 

Ehdotus:                            Koska kannattavuuslaskelmien tekemiseen on saatavissa TE-keskukselta 90 % avustusta ja toisaalta määrärahaa on pienennetty huomattavasti (3.400 -> 2000), ei neuvontaa enää ole järkevä tukea. Lautakunta päättää käyttää v. 2006 maatilatalouden kehittämismäärärahan koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukeen 85 €/ha. Kehittämismäärärahaa salaojitussuunnitelmiin maksetaan vasta vuoden lopussa, mikäli rahaa on silloin jäljellä. Jos rahaa jää vähemmän kuin 85 euroa/ha, jaetaan summa salaojitetuille hehtaareille tasan. Edellytyksenä tukien saamiselle on aina Jämijärvellä henkikirjoitettuna asuminen. Kehittämis­määrärahan käytöstä tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           ________________________________________________________________

                                           


 

 

 

§ 8     KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2006 on varattu kylärahaa 5550 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Lautakunnan tehtävänä on päättää pelisäännöistä.                        

 

Ehdotus:                         Lautakunta päättää, että kyläraha ilmoitetaan julkisesti haettavaksi viimevuotisen käytännön mukaisesti. Rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten perusteella rahan jaosta.

 

Päätös:                           Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin ilmoittaa kylärahan hausta paikallislehdissä ja kunnan nettisivuilla.

                                       _________________________________________________________________

 

 

 


 

 

 

§ 9     V. 2005 TOIMINTAKERTOMUS

Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimin­takertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esi­tys maaseutuelinkeino­palveluiden toimintakertomuksek­si sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportti.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportin.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                       _________________________________________________________________

                                           


 

 

 

§ 10    MUUT ASIAT

 

 

 

Satakunnan TE-keskuksen tarkastajat tekivät kunnan maaseutuelinkeinojen hallintoa koskevan kuntatarkastuksen 2.-10.3.2006. Lautakunnalle esiteltiin tarkastuspöytäkirja ja maaseutusihteerin siihen antama vastine.

 

Ehdotus:                          Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                        ________________________________________________________

 

 

                                                 

 


 

 

MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2005

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Kokouspykäliä oli 16. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen.

 

Luopumistukihakemuksia oli 5 (sukupolvenvaihdoksia). Tilaluku väheni neljällä (-2 %).

 

Maaseutusihteerille jätettiin 1.462 tukihakemuslomaketta (v. 2004 1.197). Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena kanslisti Vappu Uusitalo. Tuenhakijoita oli 178 (v. 2004 182). Peltoa oli viljelyksessä 5.775,53 (v. 2004 5.671,50 ha) eli keskimäärin 32,45 ha/viljelijä (v. 2004 31,16 ha/viljelijä). Suojavyöhykkeitä oli perustettuna 123,08 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 15 viljelijällä (8,4 % viljelijöistä).

Vuoden 2005 kaikki maatalouden tuet olivat 4.068.283,23 € eli keskimäärin 22.855,52 euroa/viljelijä. Tästä kunnan maaseutusihteerin kautta kulki 3.931.754,30 ja Satakunnan TE-keskuksen kautta 136.528,94 €.

 

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin tilakohtaiseen neuvontaan, koulu­tustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 3.311 euroa. Kylärahaa maksettiin 5.550 euroa.

 

Hukkakauran torjunta oli yksi vuoden painopistealueista. Maaseutusihteeri teki 18 hukkakauratar­kastusta.

 

Satovahinkokorvaushakemuksia ei jätetty yhtään.

 

 


MAASEUTULAUTAKUNTA

 

Maaseutuelinkeinopalvelut

 

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeino­jen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää            

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

 

TULOSTAVOITTEET:

 

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

 

 

2004

 

2005

 

-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kah­dessa viljelijätilaisuudessa

 

-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

 

-20 hukkakauratarkastusta tehty

 

-20 hukkakauratarkastusta tehty

 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2005:            

-hallinnon tehtävät on hoidettu ajallaan

-Saksassa puhdistettuja humalantaimia on istutettu 3 tilalle

-kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät nettisivuilta

-hukkakauratarkastuksia on tehty 18 tilalla ja yksi uusi torjuntaohje laa­dittu

-järjestetty kaksi viljelijätilaisuutta yhdessä Kankaanpään kanssa tukijärjestelmästä